Hlavní navigace

Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění - ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

Předpis č. 340/2006 Sb.

Znění od 31. 8. 2011

340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

§ 10a

(1) Provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucí se sídlem v České republice musí být povoleno orgánem, který je určen provádět dohled podle této části zákona (dále jen „dohledový orgán“). Tato instituce musí být následně zapsána do seznamu institucí se sídlem v České republice, v němž se uvádí také všechny členské státy, ve kterých instituce se sídlem v České republice působí. Dohledový orgán informuje o této skutečnosti Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění2).

(2) Výlučným předmětem činnosti instituce se sídlem v České republice je provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění a z něho vyplývající činnosti.

(3) Instituce se sídlem v České republice musí být řízena osobami, které jsou důvěryhodné a mají odborné vzdělání a praxi nezbytnou pro řízení instituce. V případě, že tyto osoby nemají dostatečné odborné vzdělání a praxi, je tato instituce povinna zaměstnat poradce, kteří tyto podmínky splňují. Pro určení důvěryhodnosti, dosaženého odborného vzdělání a požadované praxe se použije obdobně zákon upravující pojišťovnictví.

(4) Penzijní plán instituce se sídlem v České republice musí splňovat podmínky uvedené v § 6 a každý účastník s ním musí být prokazatelně seznámen. Účastník musí být dostatečně informován o podmínkách penzijního plánu, zejména o právech a povinnostech osob zapojených do penzijního plánu a finančních, technických a jiných rizicích spojených s penzijním plánem a o povaze a rozložení těchto rizik.

(5) Instituce se sídlem v České republice musí plnit informační povinnosti vůči účastníkům a příjemcům stanovené v § 7 odst. 2 až 6 obdobně.

(6) Instituce se sídlem v České republice musí připravit a nejméně jednou za 3 roky přezkoumat písemné prohlášení o zásadách investiční politiky. Toto prohlášení musí bez prodlení upravit v případě každé významnější změny své investiční politiky. Prohlášení o zásadách investiční politiky obsahuje informace zejména o

a) metodách hodnocení investičního rizika,

b) zavedených postupech řízení rizika,

c) strategickém umisťování aktiv s ohledem na povahu a trvání důchodových závazků.

(7) Instituce se sídlem v České republice musí dodržovat řádné administrativní a účetní postupy a mít vnitřní kontrolní mechanismy odpovídající charakteru její činnosti.

(8) Instituce se sídlem v České republice vypracovává roční účetní závěrku a výroční zprávu s přihlédnutím ke každému penzijnímu plánu podle zákona upravujícího účetnictví. Roční účetní závěrka a informace ve výroční zprávě musí být úplné a přehledně sestavené a schváleny osobami odpovědnými za řízení instituce.

(9) Přispěvatel musí být odlišnou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou od instituce se sídlem v České republice. Aktiva instituce se sídlem v České republice nespadají do majetkové podstaty přispěvatele v případě jeho úpadku.

(10) Přispěvatel se nesmí zaručit za výplatu důchodových dávek.

§ 10b

Dohledový orgán je oprávněn

a) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí informací ke všem záležitostem týkajícím se její činnosti nebo předání všech dokumentů týkajících se její činnosti a obracet se s takovou žádostí také na členy představenstva a ostatní osoby odpovědné za řízení instituce se sídlem v České republice,

b) vykonávat dohled nad vztahy mezi institucí se sídlem v České republice a jinými podniky nebo mezi institucemi se sídlem v České republice navzájem, pokud tyto přenesou své úkoly na jiné právnické osoby nebo instituce se sídlem v České republice a pokud tyto vztahy ovlivňují finanční situaci instituce se sídlem v České republice nebo jsou důležitým způsobem významné pro účinný dohled,

c) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí pravidelného prohlášení o zásadách investiční politiky, ročních účetních závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit ročních účetních závěrek,

d) provádět kontrolu činnosti instituce se sídlem v České republice v jejích provozovnách a v případě přenesených úkolů kontrolu, zda jsou činnosti prováděny v souladu s právními předpisy.

§ 10c

(1) Dohledový orgán je oprávněn vůči instituci se sídlem v České republice i vůči osobám v jejím vedení přijímat veškerá opatření, včetně opatření správní a finanční povahy, která jsou vhodná a nezbytná k zabránění nebo odstranění nesrovnalostí poškozujících zájmy účastníků nebo příjemců.

(2) Dohledový orgán je oprávněn omezit nebo zakázat volné nakládání s aktivy instituce se sídlem v České republice zejména v případech, kdy tato instituce nevytvořila dostatečné technické rezervy k závazkům ze své činnosti nebo má nedostatečná aktiva k pokrytí technických rezerv, nebo nemá regulatorní kapitál.

(3) Dohledový orgán je v zájmu ochrany účastníků a příjemců dávek oprávněn zčásti nebo zcela převést pravomoci osob provozujících instituci se sídlem v České republice na vhodného zmocněnce.

(4) Dohledový orgán je oprávněn zakázat nebo omezit činnosti instituce se sídlem v České republice, zejména pokud tato instituce

a) dostatečně nechrání zájmy účastníků a příjemců,

b) neplní podmínky pro svůj provoz,

c) závažným způsobem neplní své povinnosti podle pravidel, která se na ni vztahují,

d) v případě přeshraniční činnosti nedodržuje požadavky sociálních a pracovněprávních předpisů hostitelského členského státu platné pro zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 je dohledový orgán povinen oznámit Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

§ 10d

(1) Instituce se sídlem v České republice vytváří k závazkům ze svých penzijních plánů technické rezervy.

(2) Dostatečné technické rezervy vytváří pro všechny penzijní plány, které poskytují krytí biometrických rizik nebo zaručují buď výnos investic, nebo danou výši dávek.

(3) Výpočet technických rezerv provede a potvrdí pojistný matematik každý rok na základě pojistně matematických metod. Pojistný matematik musí být osobou zapsanou v seznamu odpovědných pojistných matematiků podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

(4) Výpočet technických rezerv se provede podle těchto zásad:

a) minimální částka technických rezerv se vypočítá dostatečně obezřetným pojistně matematickým bilancováním s přihlédnutím ke všem závazkům ohledně dávek a k příspěvkům v souladu s penzijními plány instituce, přičemž tato částka musí být dostatečná, aby se mohlo pokračovat ve výplatách důchodů a dávek již vyplácených příjemcům a aby odrážela závazky vyplývající z narůstajících důchodových nároků účastníků; ekonomické a pojistně matematické předpoklady zvolené pro hodnocení pasiv se volí rovněž obezřetně s případným přihlédnutím k přiměřené velikosti nepříznivé odchylky,

b) maximální úrokové sazby odpovídají maximální technické úrokové míře stanovené Českou národní bankou podle zákona upravujícího pojišťovnictví, přičemž se přihlíží k výnosu odpovídajících aktiv držených institucí a budoucí návratnosti investic nebo tržním výnosům státních dluhopisů nebo dluhopisů vysoké kvality,

c) biometrické tabulky používané pro výpočet technických rezerv jsou založeny na zásadách obezřetnosti s ohledem na hlavní vlastnosti skupiny účastníků a penzijních plánů, a zejména na předpokládané změny významných rizik,

d) způsob a základ výpočtu technických rezerv se zpravidla z jednoho účetního období na druhé nemění, případné rozdíly však mohou být odůvodněny změnou právních, demografických nebo ekonomických okolností, na kterých jsou předpoklady založeny.

(5) Instituce se sídlem v České republice je povinna trvale vlastnit dostatečná a vhodná aktiva ke krytí technických rezerv pro všechny provozované penzijní plány.

(6) V případě, že instituce se sídlem v České republice nesplní povinnost uvedenou v odstavci 5, je dohledový orgán oprávněn povolit přijetí plánu obnovy k zajištění splnění požadavků uvedených v odstavci 5. Plán obnovy musí splňovat tyto požadavky:

a) instituce se sídlem v České republice vytvoří konkrétní plán, aby znovu vytvořila požadované množství aktiv na plné krytí technických rezerv v patřičném čase, a s tímto plánem seznámí účastníky, případně jejich zástupce,

b) při vypracování plánu obnovy se přihlíží ke konkrétní situaci instituce se sídlem v České republice, zejména ke struktuře aktiv a pasiv, profilu rizik, plánu likvidity, věkovému profilu účastníků s nárokem na pobírání důchodových dávek, nově vytvářeným plánům a plánům přecházejícím z plánů fungujících na základě nekapitálovém nebo jen částečně kapitálovém na plné kapitálové krytí,

c) instituce se sídlem v České republice je povinna v případě ukončení penzijního plánu v době, kdy byl povolen plán obnovy, vytvořit postup k převedení aktiv a odpovídajících pasiv do jiné finanční instituce nebo podobného subjektu, tento postup zároveň s informací o ukončení penzijního plánu sdělit dohledovému orgánu a obecný popis postupu v souladu se zásadami důvěrnosti zpřístupnit účastníkům, případně jejich zástupcům.

(7) V případě přeshraniční činnosti musí být technické rezervy pro všechny provozované penzijní plány plně finančně pokryty. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, postupuje dohledový orgán podle § 10c.

§ 10e

(1) Instituce se sídlem v České republice v případě, že poskytuje záruku na pasiva ke krytí biometrických rizik nebo zaručuje určitý výnos investic nebo výši dávek, musí mít trvale k dispozici dodatečná aktiva převyšující technické rezervy, která slouží jako vyrovnávací rezerva. Výše těchto aktiv odráží typ rizik a stav aktiv pro všechny provozované penzijní plány. Tato aktiva nesmějí být zatížena předvídatelnými závazky a slouží jako rezerva k odstraňování odchylek mezi očekávanými a skutečnými výdaji a zisky.

(2) Pro účely výpočtu minimální částky dodatečných aktiv se obdobně použijí pravidla stanovená zákonem upravujícím pojišťovnictví.

§ 10f

(1) Instituce se sídlem v České republice investuje v souladu se zásadou obezřetnosti, přičemž

a) aktiva se investují s ohledem na co nejlepší prospěch účastníků a příjemců; v případě možného střetu zájmů zajistí instituce se sídlem v České republice nebo subjekt, který řídí její portfolio, aby byly investice prováděny výhradně v zájmu účastníků a příjemců,

b) aktiva se investují takovým způsobem, aby se zajistila bezpečnost, kvalita, likvidita a ziskovost celého portfolia,

c) aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích a investice do aktiv, která nejsou přijata k obchodování na regulovaných finančních trzích, musí být v každém případě udržovány na obezřetné úrovni,

d) investice do finančních derivátů jsou možné, pokud přispívají ke snížení investičních rizik nebo usnadňují účinnou správu portfolia, musí se obezřetně hodnotit s přihlédnutím k podkladovým aktivům a musí být zahrnuty do hodnocení aktiv institucí; instituce se sídlem v České republice se nesmí vystavit nadměrnému riziku týkajícímu se jedné protistrany a jiných operací s finančními deriváty,

e) aktiva jsou vhodně diverzifikována tak, aby se zabránilo nadměrné závislosti na jakémkoli konkrétním aktivu, emitentovi nebo skupině podniků nebo akumulaci rizika v portfoliu jako celku,

f) investice do aktiv stejného emitenta nebo emitentů patřících do stejné skupiny nesmí instituci se sídlem v České republice vystavovat nadměrné koncentraci rizika,

g) investice do přispívajícího podniku nesmějí činit více než 5 % celého portfolia, a pokud je přispívající podnik součástí skupiny, nesmějí investice do podniků patřících do stejné skupiny jako přispívající podnik činit více než 10 % portfolia,

h) přispívá-li do instituce se sídlem v České republice více podniků, je nutno investice do těchto přispívajících podniků provádět obezřetně a musí se přitom přihlížet k potřebě vhodné diverzifikace,

i) aktiva držená ke krytí technických rezerv se rovněž investují způsobem přiměřeným k povaze a trvání očekávaných budoucích důchodových dávek.

(2) Instituce se sídlem v České republice nesmí přijmout půjčku nebo působit jako ručitel třetích osob. Půjčka je přípustná pouze z důvodů likvidity, a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

(3) Instituce se sídlem v České republice může investovat

a) až 70 % aktiv pokrývajících technické rezervy nebo celého portfolia u plánů, ve kterých účastníci nesou investiční rizika, do akcií, obchodovatelných cenných papírů, se kterými se nakládá jako s akciemi, a dluhopisů vydávaných podniky, které jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích,

b) až 30 % aktiv pokrývajících technické rezervy do aktiv vedených v jiných měnách, než jsou měny, ve kterých jsou vyjádřena pasiva,

c) na kapitálových trzích.

§ 10g

(1) Instituce se sídlem v České republice, která chce být financována podnikem usazeným v jiném členském státě, musí mít předchozí povolení dohledového orgánu. Dohledový orgán okamžitě informuje o udělení tohoto povolení Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(2) Úmysl přijmout finanční příspěvky od podniku usazeného v jiném členském státě musí být dohledovému orgánu předem oznámen.

(2) V oznámení podle odstavce 2 uvede instituce se sídlem v České republice tyto informace:

a) hostitelský členský stát nebo hostitelské členské státy,

b) jméno přispívajícího podniku,

c) hlavní vlastnosti penzijního plánu, který má být provozován pro přispívající podnik.

(4) Pokud dohledový orgán nemá důvod k pochybnostem o tom, že vnitřní struktura instituce se sídlem v České republice, její finanční situace, dobrá pověst a odborná kvalifikace a praxe vedoucích osob jsou slučitelné s činnostmi navrhovanými v hostitelském členském státě, sdělí do 3 měsíců po obdržení všech informací podle odstavce 3 tyto informace příslušným orgánům hostitelského členského státu a následně informuje instituci se sídlem v České republice.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).