Hlavní navigace

Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění - znění od 31. 08. 2011 (úplné znění)

Předpis č. 340/2006 Sb.

Znění od 31. 8. 2011

340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

340

ZÁKON

ze dne 24. května 2006

o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi se sídlem v České republice,

b) provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky,

c) dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.

(2) Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) institucí instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez ohledu na její právní formu, která je

1. provozována na principu fondového hospodaření,

2. zřízena odděleně od jakéhokoli přispěvatele nebo odvětvového svazu přispěvatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem, popřípadě více zaměstnavateli, a zaměstnancem, popřípadě více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci, nebo dohodnuté s osobami samostatně výdělečně činnými, a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající, a

3. povolena v domovském členském státě podle jeho právních předpisů,

b) institucí se sídlem v České republice instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, která je provozována a zřizována za obdobných podmínek, jak je uvedeno v písmeni a) bodech 1 a 2,

b) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

c) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

c) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo, nebo, pokud nemá sídlo, své hlavní správní ústředí,

d) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo, nebo, pokud nemá sídlo, své hlavní správní ústředí,

e) hostitelským členským státem jiný členský stát než Česká republika, jehož sociální a pracovněprávní předpisy pro oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění se použijí pro vztah mezi přispěvatelem a účastníkem,

d) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dohled nad činností institucí a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění,

f) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dohled nad činností institucí a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění,

e) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba samostatně výdělečně činná,

g) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba samostatně výdělečně činná,

f) účastníkem fyzická osoba, jejímž zaměstnavatelem je přispěvatel a jejíž zaměstnanecká činnost ji opravňuje nebo bude opravňovat k pobírání důchodových dávek v souladu s penzijním plánem instituce, popřípadě osoba samostatně výdělečně činná, je-li přispěvatelem a k pobírání důchodových dávek ji opravňuje nebo bude opravňovat penzijní plán instituce,

h) účastníkem fyzická osoba, jejímž zaměstnavatelem je přispěvatel a jejíž zaměstnanecká činnost ji opravňuje nebo bude opravňovat k pobírání důchodových dávek v souladu s penzijním plánem instituce, popřípadě osoba samostatně výdělečně činná, je-li přispěvatelem a k pobírání důchodových dávek ji opravňuje nebo bude opravňovat penzijní plán instituce,

g) příjemcem fyzická osoba pobírající důchodové dávky,

i) příjemcem fyzická osoba pobírající důchodové dávky,

h) penzijním plánem smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo jiná pravidla instituce stanovující, které důchodové dávky jsou ze zaměstnaneckého penzijního pojištění poskytovány a za jakých podmínek,

j) penzijním plánem smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo jiná pravidla instituce stanovující, které důchodové dávky jsou ze zaměstnaneckého penzijního pojištění poskytovány a za jakých podmínek,

i) důchodovými dávkami dávky vyplácené ze zaměstnaneckého penzijního pojištění při splnění podmínek stanovených penzijním plánem.

k) důchodovými dávkami dávky vyplácené ze zaměstnaneckého penzijního pojištění při splnění podmínek stanovených penzijním plánem,

l) biometrickými riziky rizika spojená s úmrtím, invaliditou a dlouhověkostí.

ČÁST DRUHÁ

ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 3

Příslušný orgán v České republice

(1) Příslušným orgánem v České republice je Česká národní banka.

(1) Příslušným orgánem v České republice podle této části zákona je Česká národní banka.

(2) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v otázkách spadajících do jeho působnosti.

(2) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle této části zákona spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v otázkách spadajících do jeho působnosti.

§ 4

Informační povinnosti České národní banky

Česká národní banka

a) sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy od něj obdržela informace o záměru instituce provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice, včetně hlavní charakteristiky penzijního plánu, a označení konkrétního přispěvatele

1. požadavky právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

2. informace o investičních limitech, které se vztahují na činnost instituce v České republice,

3. rozsah informací, které je instituce povinna poskytovat účastníkům a příjemcům v České republice,

b) informuje příslušné orgány jiných členských států o významných změnách právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

c) informuje příslušný orgán domovského členského státu o tom, že instituce porušila povinnost stanovenou právním předpisem České republiky vztahujícím se k provozování zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

d) spolupracuje s příslušnými orgány jiných členských států a Komisí Evropských společenství v oblasti provozování zaměstnaneckému penzijnímu pojištění a poskytuje jim informace týkající se jednání institucí na území České republiky,

e) vede seznam institucí, které provozují v České republice penzijní plány, a příslušných orgánů členských států, které tyto instituce v domovském členském státě povolily; seznam je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5

Činnost instituce na území České republiky

(1) Instituce může na území České republiky vykonávat činnost, pokud

a) jí bylo uděleno povolení příslušným orgánem domovského členského státu k provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění a

b) Česká národní banka informovala příslušný orgán domovského členského státu podle § 4 písm. a) nebo uplynula lhůta podle § 4 písm. a).

(2) Instituce uvedená v odstavci 1 vykonává svoji činnost na území České republiky v souladu s uděleným povolením k činnosti, právními předpisy domovského členského státu a právními předpisy České republiky vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění.

(3) Instituce uvedená v odstavci 1 může na území České republiky provozovat pouze zaměstnanecké penzijní pojištění.

§ 6

Penzijní plány

(1) Účast zaměstnanců na zaměstnaneckém penzijním pojištění a přispěvatelů v České republice je dobrovolná.

(2) Penzijní plány institucí provozujících zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice musí vždy upravovat

a) poskytování důchodových dávek alespoň pro případ dosažení stanoveného věku a úmrtí; stanovený věk nesmí být přitom vyšší než 63 let,

a) poskytování důchodových dávek alespoň pro případ dosažení stanoveného věku a úmrtí; stanovený věk nesmí být přitom vyšší než 65 let,

b) formy vyplácení důchodových dávek; jednou z forem výplaty důchodových dávek musí být doživotní důchod,

c) možnost převodu důchodových nároků z penzijního plánu na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání účastníka u přispěvatele, pokud o to účastník požádá; důchodové nároky účastníka mohou být při tomto převodu kráceny jen o výdaje související s tímto převodem, přičemž druhy těchto výdajů musí být uvedeny v penzijním plánu,

d) vrácení příspěvků zaplacených účastníkem v případech, kdy

1. příspěvky platil též účastník a účastníku nevznikl nárok na důchodové dávky, nebo

2. s tímto vrácením za podmínek stanovených penzijním plánem souhlasí účastník a přispěvatel.

§ 7

Informace poskytované účastníkům a příjemcům

(1) Informace předávané institucí účastníkům a příjemcům v České republice musí být poskytovány minimálně v rozsahu odpovídajícím informační povinnosti stanovené institucím v domovském členském státě.

(2) Instituce je povinna zajistit každému účastníku při vzniku účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění dostatečnou informovanost o podmínkách penzijního plánu, zejména o právech a povinnostech všech stran zúčastněných na penzijním plánu a o finančních, technických a jiných rizicích spojených s penzijním plánem. Instituce je dále povinna písemně informovat účastníky a příjemce o každé změně penzijního plánu, pokud se tato změna přímo týká účastníka nebo příjemce, a to do 2 měsíců.

(3) Instituce je povinna každý rok poskytnout účastníkům údaje o

a) instituci, společnostech, na které byly převedeny některé funkce instituce, a o finanční situaci instituce,

b) aktuální finanční výši nabytých nároků každého účastníka.

(4) Na žádost účastníka je instituce povinna poskytnout mu podrobné a podstatné informace o

a) výši případných důchodových dávek,

b) částce důchodových dávek v případě ukončení zaměstnání,

c) úpravě převoditelnosti důchodových nároků na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání u přispěvatele,

d) investičním riziku, pokud se na něm účastník podílí, a to informace o výběru případných investičních možností a o skutečném investičním portfoliu s popisem rizik a nákladů spojených s investicemi.

(5) Instituce je povinna na žádost účastníků a příjemců

a) zaslat jim roční účetní závěrku a výroční zprávu, která se vztahuje k příslušnému penzijnímu plánu,

b) informovat je o prohlášení o zásadách investiční politiky instituce; tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je toto prohlášení zpřístupněno alespoň v sídle přispěvatele.

Žádost účastníků a příjemců může jejich jménem podat přispěvatel.

(6) Při odchodu do starobního důchodu nebo když se jiné důchodové dávky stanou splatnými, je instituce povinna každému příjemci písemně poskytnout potřebné informace o splatných důchodových dávkách a o možnostech jejich vyplácení.

§ 8

Dohled České národní banky

(1) Činnost instituce na území České republiky podléhá dohledu České národní banky nad dodržováním povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění. Za tímto účelem je Česká národní banka oprávněna požadovat od instituce předložení dokumentů a poskytnutí informací a vysvětlení, které se týkají provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména řádných účetních závěrek, výročních zpráv a prohlášení o zásadách investiční politiky.

(2) Po předchozím oznámení České národní bance je příslušný orgán domovského členského státu oprávněn vykonat kontrolu na místě u instituce, která vykonává činnost na území České republiky.

(3) Pokud příslušný orgán domovského členského státu instituce, která vykonává činnost na území České republiky, požádá Českou národní banku o součinnost při vykonání dohledu nad institucí, je Česká národní banka povinna této žádosti vyhovět.

(4) Zjistí-li Česká národní banka, že instituce, která vykonává činnost na území České republiky, porušila právní předpisy vztahující se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, bez zbytečného odkladu o tom informuje příslušný orgán domovského členského státu instituce, a uvedené instituci uloží, aby ve lhůtě stanovené Českou národní bankou odstranila zjištěné nedostatky.

(5) Neodstraní-li instituce nedostatky podle odstavce 4, Česká národní banka požádá příslušný orgán domovského členského státu, aby neprodleně přijal potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(6) Pokud opatření, přijatá příslušným orgánem dohledu domovského členského státu, nevedou k odstranění zjištěných nedostatků v činnosti instituce, nebo nebyla-li přijata žádná opatření, může Česká národní banka, poté co informuje příslušný orgán domovského členského státu a v závislosti na povaze porušení a jeho závažnosti

a) zakázat volné nakládání s aktivy instituce drženými depozitářem fondu kolektivního investování sídlícím na území České republiky nebo jiným subjektem sídlícím na území České republiky, který vykonává obdobnou činnost jako depozitář, nebo

b) zakázat nebo omezit činnost instituce na území České republiky; informaci o zákazu nebo omezení činnosti Česká národní banka uvede v seznamu podle § 4 písm. e).

§ 8a

Pořádková pokuta

(1) Instituci, která znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu Českou národní bankou tím, že jí neposkytne požadovanou součinnost podle § 8 odst. 1, může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do výše 500000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(3) Při stanovení výše pořádkové pokuty Česká národní banka dbá, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně. Úhrn uložených pokut nesmí u téže osoby přesáhnout 2000000 Kč.

(4) Účastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek.

(5) Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu může Česká národní banka novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne zejména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení.

(6) Pořádkovou pokutu vybírá Česká národní banka. Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

Správní delikty

§ 9

Správní delikty právnických osob

(1) Depozitář fondu kolektivního investování nebo jiný subjekt, který volně nakládá s aktivy instituce, která drží, a který má sídlo na území České republiky, a tím vykonává obdobnou činnost jako depozitář, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 8 odst. 6 písm. a) nakládá s aktivy instituce, která drží.

(2) Instituce se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost podle § 7, nebo

b) v rozporu s § 8 odst. 5 neodstraní zjištěné nedostatky.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b) se uloží pokuta do 2000000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) pokuta do 1000000 Kč.

§ 10

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Pokuty za správní delikty podle tohoto zákona vybírá Česká národní banka. Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

§ 10a

(1) Provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucí se sídlem v České republice musí být povoleno orgánem, který je určen provádět dohled podle této části zákona (dále jen „dohledový orgán“). Tato instituce musí být následně zapsána do seznamu institucí se sídlem v České republice, v němž se uvádí také všechny členské státy, ve kterých instituce se sídlem v České republice působí. Dohledový orgán informuje o této skutečnosti Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění2).

(2) Výlučným předmětem činnosti instituce se sídlem v České republice je provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění a z něho vyplývající činnosti.

(3) Instituce se sídlem v České republice musí být řízena osobami, které jsou důvěryhodné a mají odborné vzdělání a praxi nezbytnou pro řízení instituce. V případě, že tyto osoby nemají dostatečné odborné vzdělání a praxi, je tato instituce povinna zaměstnat poradce, kteří tyto podmínky splňují. Pro určení důvěryhodnosti, dosaženého odborného vzdělání a požadované praxe se použije obdobně zákon upravující pojišťovnictví.

(4) Penzijní plán instituce se sídlem v České republice musí splňovat podmínky uvedené v § 6 a každý účastník s ním musí být prokazatelně seznámen. Účastník musí být dostatečně informován o podmínkách penzijního plánu, zejména o právech a povinnostech osob zapojených do penzijního plánu a finančních, technických a jiných rizicích spojených s penzijním plánem a o povaze a rozložení těchto rizik.

(5) Instituce se sídlem v České republice musí plnit informační povinnosti vůči účastníkům a příjemcům stanovené v § 7 odst. 2 až 6 obdobně.

(6) Instituce se sídlem v České republice musí připravit a nejméně jednou za 3 roky přezkoumat písemné prohlášení o zásadách investiční politiky. Toto prohlášení musí bez prodlení upravit v případě každé významnější změny své investiční politiky. Prohlášení o zásadách investiční politiky obsahuje informace zejména o

a) metodách hodnocení investičního rizika,

b) zavedených postupech řízení rizika,

c) strategickém umisťování aktiv s ohledem na povahu a trvání důchodových závazků.

(7) Instituce se sídlem v České republice musí dodržovat řádné administrativní a účetní postupy a mít vnitřní kontrolní mechanismy odpovídající charakteru její činnosti.

(8) Instituce se sídlem v České republice vypracovává roční účetní závěrku a výroční zprávu s přihlédnutím ke každému penzijnímu plánu podle zákona upravujícího účetnictví. Roční účetní závěrka a informace ve výroční zprávě musí být úplné a přehledně sestavené a schváleny osobami odpovědnými za řízení instituce.

(9) Přispěvatel musí být odlišnou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou od instituce se sídlem v České republice. Aktiva instituce se sídlem v České republice nespadají do majetkové podstaty přispěvatele v případě jeho úpadku.

(10) Přispěvatel se nesmí zaručit za výplatu důchodových dávek.

§ 10b

Dohledový orgán je oprávněn

a) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí informací ke všem záležitostem týkajícím se její činnosti nebo předání všech dokumentů týkajících se její činnosti a obracet se s takovou žádostí také na členy představenstva a ostatní osoby odpovědné za řízení instituce se sídlem v České republice,

b) vykonávat dohled nad vztahy mezi institucí se sídlem v České republice a jinými podniky nebo mezi institucemi se sídlem v České republice navzájem, pokud tyto přenesou své úkoly na jiné právnické osoby nebo instituce se sídlem v České republice a pokud tyto vztahy ovlivňují finanční situaci instituce se sídlem v České republice nebo jsou důležitým způsobem významné pro účinný dohled,

c) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí pravidelného prohlášení o zásadách investiční politiky, ročních účetních závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit ročních účetních závěrek,

d) provádět kontrolu činnosti instituce se sídlem v České republice v jejích provozovnách a v případě přenesených úkolů kontrolu, zda jsou činnosti prováděny v souladu s právními předpisy.

§ 10c

(1) Dohledový orgán je oprávněn vůči instituci se sídlem v České republice i vůči osobám v jejím vedení přijímat veškerá opatření, včetně opatření správní a finanční povahy, která jsou vhodná a nezbytná k zabránění nebo odstranění nesrovnalostí poškozujících zájmy účastníků nebo příjemců.

(2) Dohledový orgán je oprávněn omezit nebo zakázat volné nakládání s aktivy instituce se sídlem v České republice zejména v případech, kdy tato instituce nevytvořila dostatečné technické rezervy k závazkům ze své činnosti nebo má nedostatečná aktiva k pokrytí technických rezerv, nebo nemá regulatorní kapitál.

(3) Dohledový orgán je v zájmu ochrany účastníků a příjemců dávek oprávněn zčásti nebo zcela převést pravomoci osob provozujících instituci se sídlem v České republice na vhodného zmocněnce.

(4) Dohledový orgán je oprávněn zakázat nebo omezit činnosti instituce se sídlem v České republice, zejména pokud tato instituce

a) dostatečně nechrání zájmy účastníků a příjemců,

b) neplní podmínky pro svůj provoz,

c) závažným způsobem neplní své povinnosti podle pravidel, která se na ni vztahují,

d) v případě přeshraniční činnosti nedodržuje požadavky sociálních a pracovněprávních předpisů hostitelského členského státu platné pro zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 je dohledový orgán povinen oznámit Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

§ 10d

(1) Instituce se sídlem v České republice vytváří k závazkům ze svých penzijních plánů technické rezervy.

(2) Dostatečné technické rezervy vytváří pro všechny penzijní plány, které poskytují krytí biometrických rizik nebo zaručují buď výnos investic, nebo danou výši dávek.

(3) Výpočet technických rezerv provede a potvrdí pojistný matematik každý rok na základě pojistně matematických metod. Pojistný matematik musí být osobou zapsanou v seznamu odpovědných pojistných matematiků podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

(4) Výpočet technických rezerv se provede podle těchto zásad:

a) minimální částka technických rezerv se vypočítá dostatečně obezřetným pojistně matematickým bilancováním s přihlédnutím ke všem závazkům ohledně dávek a k příspěvkům v souladu s penzijními plány instituce, přičemž tato částka musí být dostatečná, aby se mohlo pokračovat ve výplatách důchodů a dávek již vyplácených příjemcům a aby odrážela závazky vyplývající z narůstajících důchodových nároků účastníků; ekonomické a pojistně matematické předpoklady zvolené pro hodnocení pasiv se volí rovněž obezřetně s případným přihlédnutím k přiměřené velikosti nepříznivé odchylky,

b) maximální úrokové sazby odpovídají maximální technické úrokové míře stanovené Českou národní bankou podle zákona upravujícího pojišťovnictví, přičemž se přihlíží k výnosu odpovídajících aktiv držených institucí a budoucí návratnosti investic nebo tržním výnosům státních dluhopisů nebo dluhopisů vysoké kvality,

c) biometrické tabulky používané pro výpočet technických rezerv jsou založeny na zásadách obezřetnosti s ohledem na hlavní vlastnosti skupiny účastníků a penzijních plánů, a zejména na předpokládané změny významných rizik,

d) způsob a základ výpočtu technických rezerv se zpravidla z jednoho účetního období na druhé nemění, případné rozdíly však mohou být odůvodněny změnou právních, demografických nebo ekonomických okolností, na kterých jsou předpoklady založeny.

(5) Instituce se sídlem v České republice je povinna trvale vlastnit dostatečná a vhodná aktiva ke krytí technických rezerv pro všechny provozované penzijní plány.

(6) V případě, že instituce se sídlem v České republice nesplní povinnost uvedenou v odstavci 5, je dohledový orgán oprávněn povolit přijetí plánu obnovy k zajištění splnění požadavků uvedených v odstavci 5. Plán obnovy musí splňovat tyto požadavky:

a) instituce se sídlem v České republice vytvoří konkrétní plán, aby znovu vytvořila požadované množství aktiv na plné krytí technických rezerv v patřičném čase, a s tímto plánem seznámí účastníky, případně jejich zástupce,

b) při vypracování plánu obnovy se přihlíží ke konkrétní situaci instituce se sídlem v České republice, zejména ke struktuře aktiv a pasiv, profilu rizik, plánu likvidity, věkovému profilu účastníků s nárokem na pobírání důchodových dávek, nově vytvářeným plánům a plánům přecházejícím z plánů fungujících na základě nekapitálovém nebo jen částečně kapitálovém na plné kapitálové krytí,

c) instituce se sídlem v České republice je povinna v případě ukončení penzijního plánu v době, kdy byl povolen plán obnovy, vytvořit postup k převedení aktiv a odpovídajících pasiv do jiné finanční instituce nebo podobného subjektu, tento postup zároveň s informací o ukončení penzijního plánu sdělit dohledovému orgánu a obecný popis postupu v souladu se zásadami důvěrnosti zpřístupnit účastníkům, případně jejich zástupcům.

(7) V případě přeshraniční činnosti musí být technické rezervy pro všechny provozované penzijní plány plně finančně pokryty. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, postupuje dohledový orgán podle § 10c.

§ 10e

(1) Instituce se sídlem v České republice v případě, že poskytuje záruku na pasiva ke krytí biometrických rizik nebo zaručuje určitý výnos investic nebo výši dávek, musí mít trvale k dispozici dodatečná aktiva převyšující technické rezervy, která slouží jako vyrovnávací rezerva. Výše těchto aktiv odráží typ rizik a stav aktiv pro všechny provozované penzijní plány. Tato aktiva nesmějí být zatížena předvídatelnými závazky a slouží jako rezerva k odstraňování odchylek mezi očekávanými a skutečnými výdaji a zisky.

(2) Pro účely výpočtu minimální částky dodatečných aktiv se obdobně použijí pravidla stanovená zákonem upravujícím pojišťovnictví.

§ 10f

(1) Instituce se sídlem v České republice investuje v souladu se zásadou obezřetnosti, přičemž

a) aktiva se investují s ohledem na co nejlepší prospěch účastníků a příjemců; v případě možného střetu zájmů zajistí instituce se sídlem v České republice nebo subjekt, který řídí její portfolio, aby byly investice prováděny výhradně v zájmu účastníků a příjemců,

b) aktiva se investují takovým způsobem, aby se zajistila bezpečnost, kvalita, likvidita a ziskovost celého portfolia,

c) aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích a investice do aktiv, která nejsou přijata k obchodování na regulovaných finančních trzích, musí být v každém případě udržovány na obezřetné úrovni,

d) investice do finančních derivátů jsou možné, pokud přispívají ke snížení investičních rizik nebo usnadňují účinnou správu portfolia, musí se obezřetně hodnotit s přihlédnutím k podkladovým aktivům a musí být zahrnuty do hodnocení aktiv institucí; instituce se sídlem v České republice se nesmí vystavit nadměrnému riziku týkajícímu se jedné protistrany a jiných operací s finančními deriváty,

e) aktiva jsou vhodně diverzifikována tak, aby se zabránilo nadměrné závislosti na jakémkoli konkrétním aktivu, emitentovi nebo skupině podniků nebo akumulaci rizika v portfoliu jako celku,

f) investice do aktiv stejného emitenta nebo emitentů patřících do stejné skupiny nesmí instituci se sídlem v České republice vystavovat nadměrné koncentraci rizika,

g) investice do přispívajícího podniku nesmějí činit více než 5 % celého portfolia, a pokud je přispívající podnik součástí skupiny, nesmějí investice do podniků patřících do stejné skupiny jako přispívající podnik činit více než 10 % portfolia,

h) přispívá-li do instituce se sídlem v České republice více podniků, je nutno investice do těchto přispívajících podniků provádět obezřetně a musí se přitom přihlížet k potřebě vhodné diverzifikace,

i) aktiva držená ke krytí technických rezerv se rovněž investují způsobem přiměřeným k povaze a trvání očekávaných budoucích důchodových dávek.

(2) Instituce se sídlem v České republice nesmí přijmout půjčku nebo působit jako ručitel třetích osob. Půjčka je přípustná pouze z důvodů likvidity, a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

(3) Instituce se sídlem v České republice může investovat

a) až 70 % aktiv pokrývajících technické rezervy nebo celého portfolia u plánů, ve kterých účastníci nesou investiční rizika, do akcií, obchodovatelných cenných papírů, se kterými se nakládá jako s akciemi, a dluhopisů vydávaných podniky, které jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích,

b) až 30 % aktiv pokrývajících technické rezervy do aktiv vedených v jiných měnách, než jsou měny, ve kterých jsou vyjádřena pasiva,

c) na kapitálových trzích.

§ 10g

(1) Instituce se sídlem v České republice, která chce být financována podnikem usazeným v jiném členském státě, musí mít předchozí povolení dohledového orgánu. Dohledový orgán okamžitě informuje o udělení tohoto povolení Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(2) Úmysl přijmout finanční příspěvky od podniku usazeného v jiném členském státě musí být dohledovému orgánu předem oznámen.

(2) V oznámení podle odstavce 2 uvede instituce se sídlem v České republice tyto informace:

a) hostitelský členský stát nebo hostitelské členské státy,

b) jméno přispívajícího podniku,

c) hlavní vlastnosti penzijního plánu, který má být provozován pro přispívající podnik.

(4) Pokud dohledový orgán nemá důvod k pochybnostem o tom, že vnitřní struktura instituce se sídlem v České republice, její finanční situace, dobrá pověst a odborná kvalifikace a praxe vedoucích osob jsou slučitelné s činnostmi navrhovanými v hostitelském členském státě, sdělí do 3 měsíců po obdržení všech informací podle odstavce 3 tyto informace příslušným orgánům hostitelského členského státu a následně informuje instituci se sídlem v České republice.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

§ 10h

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění se nesmí na území České republiky usazovat.

ČÁST DRUHÁ

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

§ 11

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., se mění takto:

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

"§ 22a

Zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková

Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.".

ČÁST TŘETÍ

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 248/2008 Sb. Čl. II

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

2. Pokuty nevymožené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vymáhá příslušný celní úřad.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).

2) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).