Hlavní navigace

Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví (úplné znění)

Předpis č. 14/1993 Sb.

Vyhlášené znění

14/1993 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

14

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

§ 1

(1) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

(2) Sídlem Úřadu je Praha.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 2

Úřad

a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původů výrobků,

b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,1)

c) vede ústřední fond světové patentové literatury.

ČÁST DRUHÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 3

(1) Řízení o přihláškách objevů, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

(2) Přihlášky vynálezů a průmyslových vzorů,2) užitných vzorů,3) topografií polovodičových výrobků,4) označení původu výrobků5) a ochranných známek,6) o nichž nebylo před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, projedná Úřad podle dosavadních předpisů.

(3) Právní úkony učiněné v řízení před Federálním úřadem pro vynálezy, jakož i právní skutečnosti rozhodné podle dosavadních předpisů, které nastaly před nabytím účinnosti tohoto zákona, nadále platí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 4

Autorská osvědčení a patenty na vynálezy, osvědčení a patenty na průmyslové vzory, zápisy průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, označení původu výrobků a ochranných známek do rejstříků, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona platné, zůstávají na území České republiky podle dosavadních předpisů nadále v platnosti.

§ 5

Řízení o zrušení patentu či autorského osvědčení na vynález, o výmazu průmyslového vzoru, užitného vzoru, topografie polovodičového výrobku a ochranné známky z rejstříku, o návrhu na odnětí ochrany užitným vzorem nebo topografie polovodičového výrobku, o určení, zda řešení v žádosti popsané spadá do rozsahu určitého patentu, autorského osvědčení či užitného vzoru nebo zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého zapsaného průmyslového vzoru, o udělení nucené licence na vynález, užitný vzor, či na topografii polovodičového výrobku, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, jsou dále v řízení podle dosavadních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 6

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, se mění takto:

1. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Komora vyškrtne z rejstříku patentového zástupce, u něhož zjistí, že nesplňuje podmínky uvedené v § 4.".

2. § 25 odst. 3 se vypouští.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

1) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.
Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

3) Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

4) Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

5) Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.

6) Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).