Hlavní navigace

Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví (úplné znění)

Předpis č. 20/1993 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

20/1993 Sb. Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

20

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu1) (dále jen "ministerstvo"). Úřad je rozpočtovou organizací.

(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.

(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu.

(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(3) Organizaci Úřadu upravuje statut Úřadu, který schvaluje ministr průmyslu a obchodu.

§ 2

Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou

a) ministerstvo,

b) Úřad.

ČÁST DRUHÁ

Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

§ 3

Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví,

b) řídí Úřad a Český metrologický institut,

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu.2)

§ 4

Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,3)

b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem,3)

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím metrologických orgánů,7)

d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády,

e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Výnosy a výměry týkající se stanovených měřidel a výrobků podléhajících schvalování nebo povinné certifikaci vydané Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2) Pokud je ve výnosech nebo výměrech podle odstavce 1 uvedena jako státní zkušebna organizace se sídlem ve Slovenské republice, podává se přihláška ke schvalování nebo povinné certifikaci Úřadu.

§ 8

(1) Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2) Československé technické normy se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za České technické normy; písmenná značka "ČSN" se nemění.

§ 9

Osvědčení o autorizaci a akreditaci11) vydaná Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů subjektům se sídlem v České republice zůstávají nadále v platnosti.

§ 10

Správní akty vydané podle právních předpisů o metrologii a státním zkušebnictví před účinností tohoto zákona zůstávají nadále v platnosti.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

1) § 3 odst. 1 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.

11) § 13 odst. 2 písm. c), § 16, 20 a 21 zákona č. 505/1990 Sb.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).