Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o (úplné znění)

Předpis č. 150/1996 Sb.

Znění od 1. 7. 2000

150/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o

150

ZÁKON

ze dne 26. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. II

Zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, se mění a doplňuje takto:

§ 11 včetně poznámky č. 1a) zní:

"§ 11

Cestovní průkaz totožnosti vydává Ministerstvo vnitra osobám bez státní příslušnosti, nebo pokud tak stanoví zvláštní zákon.1a)

1a) § 30a zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 150/1996 Sb.".

Čl. III

Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 19 odst. 2 včetně poznámky č. 4a) zní:

"(2) Uprchlík se považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem pro účely

a) zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

b) nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle zvláštního zákona.4a)

4a) Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

2. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

Přechodné ustanovení k úpravám účinným od 31. května 1996

(1) Doba pěti let přiznaná podle dosavadních předpisů pro postavení uprchlíka uplyne dnem účinnosti tohoto zákona.

(2) Cizincům, kteří mají ke dni účinnosti tohoto zákona přiznáno postavení uprchlíka, toto postavení nezaniká uplynutím lhůty podle předchozího odstavce.".

3. § 24 se vypouští.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1996, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).