Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony (úplné znění)

Předpis č. 93/1998 Sb.

Znění od 1. 5. 2004

93/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

93

ZÁKON

ze dne 3. dubna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 písm. a) včetně poznámky č. 2) zní:

"a) poskytování účelové státní finanční podpory výzkumu a vývoji podle zvláštních předpisů2) s výjimkou případů, kdy jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje je stát,

2) Zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb.".

2. V § 2 písm. a) bodu 1 se za slova "státními zastupitelstvími a státními fondy," vkládají tato slova: "Českými dráhami,4g)".

Poznámka č. 4g) zní:

"4g) Zákon ČNR č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova "(např. "PHARE")" vypouštějí.

4. V § 2b poznámka č. 5a) zní:

"5a) Např. § 2 až 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".

5. V § 2b odst. 1 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámek č. 5f) a 5g) zní:

"f) který nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění,5f) na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.5g)

5f) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

5g) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 2c odst. 1 a 2 zní:

"(1) Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestným prohlášením k písmenům b) až f).

(2) Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady takto:

a) podle § 2b odst. 1 písm. b) výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů,

b) podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců,

c) podle § 2b odst. 1 písm. f) potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců.".

7. § 7 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Doba mezi prohlídkou místa nebo možností nahlédnout do dokumentace podle § 5 odst. 1 písm. j) a dnem otevírání obálek nesmí být kratší než 21 dnů.".

8. V § 31 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které zní:

"(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. a) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 50 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 příslušný ministr nebo předseda jiného správního úřadu. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.

(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. a) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 vláda České republiky na návrh příslušného ministra nebo předsedy jiného správního úřadu. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

9. V § 31 dosavadním odstavci 3 se slova "uvedení v odstavci 2" nahrazují slovy "uvedení v odstavci 4".

10. V § 31 v dosavadním odstavci 4 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavců 2 až 4".

11. V § 51 se slova "Ministerstvo pro hospodářskou soutěž" nahrazují slovy "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“.

12. V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) V případech zadávání veřejných zakázek hrazených jednak z prostředků státního rozpočtu, státních fondů, mezinárodních organizací, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů územních samosprávných celků, jednak z prostředků, jejichž použití upravuje mezinárodní smlouva podle odstavce 1, se postupuje podle odlišné úpravy obsažené v této smlouvě.".

13. V § 64c odst. 1 se za slovo "úhradu" vkládají tato slova: "skutečných nákladů".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se doplňuje takto:

Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně poznámky č. 8a) zní:

"§ 24c

Příslušná okresní pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

8a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb., se doplňuje takto:

Za § 104ch se vkládá nový § 104i, který včetně poznámky č. 34a) zní:

"§ 104i

Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva,34a) potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

34a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se doplňuje takto:

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky č. 5a) zní:

"§ 8a

Příslušná zaměstnanecká pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče,5a) s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

5a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. V

Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r

Tošovský v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).