Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. (úplné znění)

Předpis č. 168/1993 Sb.

Znění od 22. 6. 1993

168/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

168

ZÁKON

ze dne 18. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 31 odst. 5 v prvé větě se za slovo "sanaci" vkládají slova ", která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů,14a)".

Poznámka č. 14a) zní:

"14a) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.".

2. V § 31 odst. 6 se na konci doplňuje věta, která zní: "Tyto rezervy jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.14b)".

Poznámka č. 14b) zní:

"14b) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.".

3. V § 32 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která zní: "Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy (§ 31 odst. 6 a § 37a).".

4. Za § 32a se vkládá nový § 32b, který včetně nadpisu zní:

"§ 32b

Havarijní rezerva

(1) Pro vypořádání mimořádných událostí a situací v oblasti báňsko-technické a sociální jsou organizace, které povrchově dobývají výhradní ložiska uhlí, povinny vytvářet finanční havarijní rezervy.

(2) Organizace uvedené v odstavci 1 jsou povinny zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu měsíční platbu pro vytvoření havarijní rezervy (dále jen "platba") ve výši 3,5 % z tržní ceny nerostů vydobytých v předchozím měsíci (§ 32a odst. 2). Tato platba je součástí nákladů organizace a je splatná do 25. dne každého měsíce. V případech, kdy organizace nevykázala v předchozím roce bilanční zisk, může ministerstvo financí České republiky po projednání s ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, s Českým báňským úřadem a dotčenými ústředními orgány státní správy výši platby snížit, popřípadě prominout.

(3) Výnos z platby podle odstavce 3 převede obvodní báňský úřad do státního rozpočtu v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla platba uskutečněna. Vytvořená havarijní rezerva se použije účelově podle odstavce 1.

(4) V případech uvedených v odstavci 1 mohou organizace požádat ministerstvo financí České republiky o souhlas s čerpáním finančních prostředků z havarijní rezervy. Souhlas vydá ministerstvo financí České republiky po projednání s ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Českým báňským úřadem a dotčenými ústředními orgány státní správy a přitom současně stanoví výši poskytnutých finančních prostředků.".

5. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

"§ 37a

Vytváření finančních rezerv

(1) K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem (§ 37 odst. 4). Tato rezerva je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.14b)

(2) Vytváření rezerv podle odstavce 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá schválení příslušným obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání z těchto rezerv po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv vyžádá vyjádření dotčené obce. V případě organizací s majetkovou účastí státu rozhoduje obvodní báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

(3) Žádost organizace o čerpání z rezervy podle odstavce 1 musí být doložena výčtem důlních škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem vynakládání prostředků na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese organizace.".

6. V textu zákona se nahrazuje název "ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky" názvem "ministerstvo hospodářství České republiky".

Čl. II

1. U dolů a lomů, které v době nabytí účinnosti tohoto zákona jsou v provozu, musí organizace vytvořit rezervu na plný objem zajišťující činnosti podle § 31 odst. 6 nejpozději do konce životnosti dolu, lomu nebo jejich části. Toto ustanovení se nevztahuje na organizace s vyhlášeným nebo schváleným programem útlumu.

2. Organizace, které mají hornickou činnost na rok 1993 již povolenou, jsou povinny předložit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu doplňky k žádosti o povolení hornické činnosti s vyčíslením výše nákladů na důlní škody a nákladů na sanace pozemků do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, a to spolu s návrhem na výši potřebných finančních rezerv a časového průběhu jejich vytvoření.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ustanovení § 32b pozbývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).