Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech (úplné znění)

Předpis č. 107/1994 Sb.

Znění od 1. 6. 1994

107/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech

107

ZÁKON

ze dne 27.dubna 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako orgán státní správy zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.".

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.".

3. V § 3 písm. a) bodu 2 se vypouštějí slova "geodetických základů a".

4. V § 3 písm. a) bodu 4 se slova "Českou a Slovenskou Federativní Republiku" nahrazují slovy "Českou republiku".

5. V § 3 písm. a) se vypouští bod 7.

6. V § 3 písm. d) se za slovo "řídí" vkládají slova "Zeměměřický úřad,".

7. V § 3 písm. h) se za slovo "rozhodnutím" vkládají slova "Zeměměřického úřadu a".

8. V § 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,".

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

9. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č.6a), 6b) a 6c) zní:

"§ 3a

Zeměměřický úřad

a) vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)

b) rozhoduje o umístění měřických značek geodetických základů6a) na nemovitostech,

c) vede centrální databázové soubory katastru nemovitostí České republiky v celostátním rozsahu,

d) spravuje základní bázi geografických dat České republiky,

e) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je archivem zvláštního významu,2)

f) provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)

g) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 písm. b) bodu 1,

h) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

6a) § 21 odst. 1 zákona č. 46/1971 Sb.

6b) § 1 odst. 1 zákona č.46/1971 Sb.

6c) § 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.".

10. V § 4 písm. f) se za slova "§ 7" vkládají slova "písm.a), b) bodu 2, c) a d), § 8".

11. § 6 zní:

"§ 6

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f) a h), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.".

12. V § 7 písm. b) se vypouští slovo "geodetických", čárka za slovem "bodů" se nahrazuje dvojtečkou a připojují se slova

"1. geodetických základů,

2. podrobného bodového pole,".

13. V § 8 se za slovo "může" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

14. V § 9 odst. 1 se za slovo "může" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

15. V § 9 odst. 2 se za slovo "přihlédne" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

16. V § 9 odst. 3 se za slova "kdy se" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

17. Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.června 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).