Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., z (úplné znění)

Předpis č. 170/1993 Sb.

Znění od 22. 6. 1993

170/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., z

170

ZÁKON

ze dne 18. května 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Komise na požádání jiných státních orgánů a Pozemkového fondu České republiky a se souhlasem ministerstva organizují a zabezpečují přiměřeně podle zvláštního předpisu2a) převody jiných věcí z majetku ve vlastnictví státu.".

Poznámka č. 2a) zní:

"2a) Zákon č. 472/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 14 odst. 1 se za slovy "a doklady" spojka "a" nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "strpět zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě v provozní jednotce.".

3. V § 15 odst. 2 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i) k úhradě nákladů řízení vzniklých podle pravomocného rozhodnutí soudu v řízení proti ministerstvu o nárocích podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.".

4. § 16 odst. 1 zní:

"(1) Statutárnímu orgánu organizace, který z nedbalosti zaviní, že organizace nesplní povinnost poskytnout komisi požadované informace, podklady a doklady o provozní jednotce navržené do privatizace do 30 dnů a umožnit jí vstup do provozní jednotky či strpět zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě v provozní jednotce, nebo předloží opožděně nebo chybně či neúplně zpracovanou kartu provozní jednotky navržené do privatizace, uloží okresní úřad a v Praze Magistrátní úřad hlavního města Prahy pokutu až do výše 20 000 Kč. Učiní-li tak úmyslně, uloží pokutu až do výše 200 000 Kč. Trestní odpovědnost tím není dotčena.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).