Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., a zákona č. 82/1995 Sb. (úplné znění)

Předpis č. 153/1995 Sb.

Vyhlášené znění

153/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., a zákona č. 82/1995 Sb.

153

ZÁKON

ze dne 28. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova "pracovníky obecní policie" nahrazují slovy "zaměstnance obce zařazené do obecní policie".

2. V § 2 odst. 3 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno.".

3. V § 3 odst. 2 se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "nelze však pověřit strážníka, který nepředložil negativní osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb.".

4. V § 4 odst. 6 se slovo "pěti" nahrazuje slovem "tří".

5. § 7 se doplňuje odstavci 3, 4 a 5, které znějí:

"(3) Jestliže okolnosti zákroku nebo jiného opatření neumožňují, aby strážník prokázal svoji příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie (odstavec 2), prokáže se ústním prohlášením "obecní policie" nebo "městská policie" (§ 1 odst. 5). Průkazem obecní policie se strážník prokáže ihned, jakmile to okolnosti zákroku nebo jiného opatření dovolí.

(4) Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy.

(5) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.".

6. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií, jakož i osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svoji totožnost.".

7. V § 14 odst. 1 se slovo "zadržuje" nahrazuje slovy "omezuje na osobní svobodě".

8. Za § 17a se vkládají nové § 17b a 17c, které včetně poznámek č. 15b), 15c) a 15d) znějí:

"§ 17b

Oprávnění zastavovat vozidla

Strážník je oprávněn zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vjezdu všech vozidel, všech motorových vozidel s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku, nákladních automobilů, autobusů, traktorů, motocyklů, potahových vozidel, ručních vozíků nebo cyklistů, zákazu vjezdu do pěší zóny a zákazu zastavení a zákazu stání, včetně těchto zákazů v zóně s dopravním omezením, vyplývajících z příslušných dopravních značek.15b) Při zastavování vozidel postupuje strážník obdobně jako příslušník policie.15c)

§ 17c

Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven

Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách15d) v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. Tím není dotčeno ustanovení § 16, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.

15b) Vyhláška č. 99/1989 Sb.

15c) § 53 vyhlášky č. 99/1989 Sb.

15d) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 18 odst. 1 písm. g) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno h), které zní:

"h) technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (§ 17a).".

10. V § 18 odst. 2 se slovo "zadržení" nahrazuje slovy "omezení osobní svobody".

11. V § 18 odst. 3 se za slova "donucovacích prostředků" vkládají slova "podle odstavce 1 písm. a) až g)".

12. Dosavadní text § 27 se označuje jako odstavec 2 a doplňuje se novým odstavcem 1, který zní:

"(1) Stejnokroje strážníků a označení motorových vozidel obecní policie musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vyhláškou.".

13. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a

Strážník, který je k 1. listopadu 1995 pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie podle § 3 odst. 2, je povinen předložit osvědčení uvedené v tomto ustanovení nejpozději do 31. ledna 1996.".

14. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

"§ 28a

Omezení platnosti osvědčení

Platnost osvědčení podle § 4 odst. 4 vydaných před 1. listopadem 1995 zaniká nejpozději dnem 30. června 1997.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1995.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).