Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o registrovaném partnerství

Předpis č. 239/2008 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. I

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „úřad pověřený vedením zvláštní matriky“ nahrazují slovy „Úřad městské části Brno-střed“.

2. § 24 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

㤠24

(1) Občan, který chce vstoupit do partnerství a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit

a) rodný list,

b) doklad o státním občanství4),

c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „výpis z evidence obyvatel“) o místě trvalého pobytu,

d) výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství,

e) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství.

(2) Občan, který chce vstoupit do partnerství, není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené příslušný matriční úřad ověří z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému evidence občanských průkazů, jsou-li tyto informační systémy připojeny způsobem umožňujícím dálkový přístup5), nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.

4) § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 194/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 357/2003 Sb.

5) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

㤠24a

(1) Občan, který chce vstoupit do partnerství a má trvalý nebo obdobný pobyt v cizině, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit doklady uvedené v § 24 odst. 1, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

(2) Doklady uvedené v § 24 odst. 1 písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý nebo obdobný pobyt.“.

4. § 25 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠25

(1) Osoba, která chce vstoupit do partnerství a je cizincem, je povinna k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit

a) rodný list,

b) doklad o státním občanství,

c) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,

d) potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství, rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,

g) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

(2) Cizinec, který chce vstoupit do partnerství a který nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, předloží příslušnému matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinné příslušníky6). Toto potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

(4) Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vstupu do partnerství starší 6 měsíců.

(5) Příslušný matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl, předložení dokladů uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

6) Čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.“.

5. V § 29 odstavec 4 zní:

(4) Pro provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství využívá příslušný matriční úřad z informačního systému evidence obyvatel o osobách, které chtějí vstoupit do partnerství, údaje v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo, státní občanství,

d) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

e) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

Tyto údaje jsou využívány způsobem umožňujícím dálkový přístup4).“.

6. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

㤠38a

(1) Pokud se žadateli podle § 2 odst. 4 vyhoví v plném rozsahu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje.

(2) Pokud se žadateli podle § 28 odst. 2 nebo 3, § 33 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo § 35 odst. 1 písm. a) nebo d) nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).