Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Předpis č. 160/2010 Sb.

Znění od 7. 6. 2010

160/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o ratingových agenturách2a) (dále jen „nařízení o ratingových agenturách“), podmínky činnosti ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, vydávání ratingů a působnost a pravomoci České národní banky v oblasti vymezené nařízením o ratingových agenturách.

2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a až 2g se označují jako poznámky pod čarou č. 2b až 2h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 9 odstavec 8 zní:

(8) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije obchodník s cennými papíry toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost bank, nebo pokud použití tohoto úvěrového hodnocení zákon upravující činnost bank připouští.“.

3. V § 48 písm. i) bodě 3 se číslo „120“ nahrazuje slovy „119a, 119b, 120 až 120c“.

4. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10i až 10m zní:

„ČÁST ŠESTÁ

VYDÁVÁNÍ RATINGŮ A RATINGOVÁ AGENTURA

§ 74

Rating, regulatorní účel, registraci ratingové agentury a kolegium orgánů v souvislosti s vydáváním ratingů vymezuje nařízení o ratingových agenturách10i). Registrace ratingové agentury se v tomto zákoně označuje jako povolení ratingové agentury.

§ 75

(1) Příslušným orgánem podle nařízení o ratingových agenturách10j) je v České republice Česká národní banka.

(2) Vydávat rating na území České republiky k regulatorním účelům může pouze ratingová agentura, která má povolení podle nařízení o ratingových agenturách.

(3) O povolení ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, rozhoduje Česká národní banka.

(4) Náležitosti žádosti o povolení ratingové agentury, způsob a formu jejího podávání a jazyk, ve kterém se žádost podává, vymezuje nařízení o ratingových agenturách10k). Ratingová agentura podává žádost v českém a anglickém jazyce10l).

§ 76

Ratingová agentura, která má sídlo na území České republiky, dodržuje pokyny Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry vydané v návaznosti na nařízení o ratingových agenturách10m).

10i) Čl. 3 odst. 1 písm. a) a g), čl. 14 a 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10j) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10k) Čl. 15 a Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10l) Čl. 15 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10m) Čl. 21 odst. 2 písm. d) a čl. 21 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

Dosavadní části šestá až jedenáctá se označují jako části sedmá až dvanáctá.

5. V § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „ , nařízením o ratingových agenturách nebo jiným přímo použitelným předpisem Evropských společenství2)“.

6. V § 135 odst. 1 písmeno z) včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

z) ratingová agentura, která má sídlo na území České republiky, a osoba uvedená v nařízení o ratingových agenturách22) spolupůsobící při ratingových činnostech této ratingové agentury.

22) Bod 1 oddílu C přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

7. V § 135 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Dohledu České národní banky dále podléhá osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

8. Za § 135a se vkládá nový § 135b, který včetně poznámky pod čarou č. 22c zní:

㤠135b

Oprávnění a povinnosti České národní banky související s jejím členstvím v kolegiu orgánů dohledu stanovuje nařízení o ratingových agenturách22c).

22c) Čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

9. V § 136 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností na trzích finančních nástrojů2)“ nahrazují slovy „ , nařízení o ratingových agenturách nebo jiný přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti činností na finančních trzích2)“.

10. V § 136 odst. 4 se slova „účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 11, organizátorovi regulovaného trhu podle § 47 a centrálnímu depozitáři podle § 104a“ nahrazují slovy „kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, organizátorovi regulovaného trhu nebo centrálním depozitáři anebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře“.

11. Za § 145 se vkládá nový § 145a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22d zní:

㤠145a

Odnětí povolení ratingové agentuře

Případy, kdy Česká národní banka odejme nebo může odejmout povolení ratingové agentuře, která má sídlo na území České republiky, a postup odnětí povolení stanovuje nařízení o ratingových agenturách22d).

22d) Čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

12. V části deváté se v hlavě první doplňuje díl 6, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22e zní:

„Díl 6

Dohled nad ratingovou agenturou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která vydala rating používaný v České republice k regulatorním účelům

§ 149

Česká národní banka vykonává v mezích nařízení o ratingových agenturách22e) dohled nad ratingovou agenturou, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a vydala rating používaný v České republice k regulatorním účelům.

22e) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

13. V § 152a odst. 1 písm. b) a v § 198a odst. 1 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

14. V § 157 odst. 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

15. Za § 163 se vkládá nový § 163a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22f a 22g zní:

㤠163a

Správní delikty ratingové agentury se sídlem na území České republiky

(1) Ratingová agentura, která má sídlo na území České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepřijme opatření podle článku 6 odst. 1 nařízení o ratingových agenturách,

b) nezajistí, aby podmínky stanovené v článku 7 nařízení o ratingových agenturách splňovali

1. ratingoví analytici22f),

2. její zaměstnanci,

3. jiné osoby, které pro ni nebo podle jejích příkazů poskytují služby nebo se podílejí na výkonu ratingových činností,

4. vedoucí ratingoví analytici22g), nebo

5. osoby schvalující ratingy,

c) neuveřejní informaci podle článku 8 odst. 1 nebo odst. 6 písm. a), článku 11 odst. 1, článku 12 nebo části II oddílu E přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

d) při vydávání ratingu poruší pravidla pro metodiky stanovená v článku 8 odst. 2, 3, 4, 5 nebo odst. 6 písm. b) nebo c) nařízení o ratingových agenturách,

e) vykonává outsourcing důležitých provozních funkcí v rozporu s článkem 9 nařízení o ratingových agenturách,

f) poruší pravidla pro uveřejňování a prezentaci ratingů stanovená v článku 10 nařízení o ratingových agenturách,

g) neposkytne informaci uvedenou v článku 11 odst. 2 nařízení o ratingových agenturách do archivu zřízeného Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry,

h) neposkytne seznam klientů podle článku 11 odst. 3 nařízení o ratingových agenturách České národní bance nebo Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry, nebo

i) požaduje poplatek za poskytnutí informací v rozporu s článkem 13 nařízení o ratingových agenturách.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.

22f) Čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

22g) Čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

16. V § 167 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Osoba uvedená v § 135 odst. 1 písm. z) se dopustí přestupku tím, že

a) se podílí na transakci s finančním nástrojem v rozporu s bodem 1 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

b) se účastní udělování ratingu v rozporu s bodem 2 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

c) požádá o výhodu nebo ji přijme v rozporu s bodem 4 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

d) nesdělí podezření na protiprávní jednání podle bodu 5 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách, nebo

e) přijme pozici v hodnocené osobě nebo s ní spřízněné třetí osobě v rozporu s bodem 7 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

17. V § 167 odst. 11 písm. c) se slova „nebo odstavce 9“ nahrazují slovy „ , odstavce 9 nebo odstavce 10“.

18. Část jedenáctá se včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní část dvanáctá se označuje jako část jedenáctá.

19. V § 194 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro řízení podle nařízení o ratingových agenturách se použije správní řád, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení o ratingových agenturách jinak.“.

20. V § 194 odst. 4 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „ , nařízení o ratingových agenturách nebo jiného přímo použitelného předpisu Evropského společenství v oblasti činností na finančních trzích2)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a má povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky, zajistí splnění povinnosti stanovené v § 9 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).