Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony (úplné znění)

Předpis č. 62/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

62/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

62

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. IV

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 5a odst. 1 větě první se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují a slovo "osoba" se nahrazuje slovem "banka".

4. V § 5a odst. 1 větě třetí se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují.

5. V § 5a odst. 2 se slovo "osoby" nahrazuje slovem "banky".

6. V § 5a odst. 3 se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" zrušují.

7. V § 5a odst. 7 ve větě druhé se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova ", u osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků podle odstavce 1" zrušují.

8. V § 38 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

"j) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu9c) ve sporu navrhovatele proti instituci.

9c) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. V

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"e) vykonává dohled nad činností institucí elektronických peněz1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu1b),

1a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

1b) § 19 zákona o platebním styku, ve znění zákona č. 62/2006 Sb.".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, orgány dohledu nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy.".

3. V § 24 písmeno a) zní:

"a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,".

4. V § 26 odst. 1 se slovo "diskontní" nahrazuje slovem "lombardní".

5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

Pravidla pro plnění povinností stanovených v § 25 a 26 stanoví Česká národní banka opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.".

6. V § 38 odst. 1 větě druhé se slovo "zúčtovací" nahrazuje slovem "clearingové".

7. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,".

8. V § 41 odst. 2 písm. b) se za slovo "banka" vkládají slova "nebo instituce elektronických peněz" a slovo "bankovní" se zrušuje.

9. V § 41 odst. 3 větě druhé se slova "a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů" nahrazují slovy "poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance".

10. V § 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Metodiku k sestavování veškerých informací a podkladů stanoví Česká národní banka opatřením.".

11. V § 41 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Jestliže banka, pobočka zahraniční banky, instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz nebo jiná osoba, uvedená v odstavci 2 písm. b), požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu9a) vůči bankám, pobočkám zahraničních bank, institucím elektronických peněz, pobočkám zahraničních institucí elektronických peněz a vůči jiným osobám, zahrnutým do konsolidačního celku, v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely dohledu na konsolidovaném základě.".

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

"9a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9a se označuje jako poznámka pod čarou č. 9b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

12. V § 44 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) činností institucí elektronických peněz1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz, podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu1b),".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

13. V § 44 odst. 1 písm. c) se slova "než bank" zrušují.

14. V § 44 odst. 2 písm. a) se slova "a povolení" nahrazují slovy ", povolení a předchozích souhlasů".

15. V § 49b odst. 1 větě první se za slovo "vydává" vkládají slova "v mezích zákona".

16. V § 49b odst. 1 větě druhé se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "bank" se doplňují slova ", instituce elektronických peněz1a) a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. VI

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 82 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

2. V § 82 odst. 4 písm. f) se slovo "e)" nahrazuje slovem "d)".

ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. VII

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 38/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se za slovo "bank,11)" vkládají slova "institucí elektronických peněz11a), provozovatelů platebních systémů11b),".

Poznámky pod čarou č. 11a a 11b znějí:

"11a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. VIII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 215/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 10 větě první se za slovo "bankami" vkládají slova ", pobočkami zahraničních bank (dále jen "banky"), spořitelními a úvěrními družstvy" a za slovo "banky," se vkládají slova "spořitelního a úvěrního družstva,".

2. V § 4 odst. 12 větě poslední se za slovo "banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva".

3. V § 32 odst. 2 písm. d) se za slovo "banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva".

4. V § 33 odst. 6 větě druhé se za slovo "bank" vkládají slova "a spořitelních a úvěrních družstev".

5. V § 34 odstavec 11 včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:

"(11) Banky a spořitelní a úvěrní družstva jsou povinny na písemné vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech21). Informace o provedení nebo zprostředkování převodu peněžních prostředků jsou rovněž povinny sdělovat jiné osoby, které provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků jako podnikání22).

21) § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).".

6. V § 59 odst. 1 se doplňuje věta "Je-li platba poukázána v cizí měně, zaeviduje ji správce daně na osobní daňový účet daňového dlužníka ve výši, v jaké mu byla připsána na účet v české měně.".

7. V § 59 odst. 3 písm. a) se za slova "u banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva".

8. V § 59 odst. 3 písm. b) bodě 1 se za slovo "banky" vkládají slova ", spořitelního a úvěrního družstva".

9. V § 59 odst. 6 větě první slova "zaplatil dlužník" se nahrazují slovy "vykonal daňový subjekt".

10. V § 59 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Správce daně vrátí pouze platbu, která byla provedena zřejmým omylem, a to na žádost banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence, podanou nejpozději v den, kdy platba daně byla připsána na účet správce daně; je-li žádost podána později, lze tuto platbu vrátit pouze tehdy, vznikl-li touto platbou vratitelný přeplatek, který nebyl do doby vyřízení žádosti vrácen daňovému dlužníkovi, ani použit na úhradu jiného daňového nedoplatku, a to pouze do výše tohoto přeplatku, i když je nižší než 50 Kč. Obdobně se postupuje, pokud je žádost podána tím, kdo zaplatil za daňového dlužníka, prokáže-li zřejmý omyl při úhradě a nemá-li současně vlastní daňový nedoplatek. Nelze-li žádosti vyhovět, vydá správce daně žadateli potvrzení o došlé platbě a o totožnosti daňového dlužníka, na úhradu jehož daňového nedoplatku byla v důsledku jím způsobené chyby zaevidována.".

11. § 61 včetně nadpisu zní:

"§ 61

Den platby

(1) Dnem platby je

a) u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v České republice den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu, při převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně, nebo

b) u plateb v hotovosti v české měně den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo držitel poštovní licence hotovost převzala anebo ji přijal pracovník správce daně; pokud byla platba v hotovosti provedena v cizí měně, den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně.

(2) Nebyla-li platba řádně provedena, platí ustanovení odstavce 1 pouze tehdy, pokud ten, kdo platbu uskutečnil, sám nebo na výzvu správce daně využil všech zákonných prostředků pro zjednání nápravy, v důsledku čehož byla správci daně platba následně připsána.

(3) Banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, u kterých je veden účet správce daně, jsou povinny sdělit správci daně den, kdy došlo k odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce nebo k přijetí hotovosti, a to s uvedením identifikace platby a příkazce. Rovněž držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky nebo spořitelního a úvěrního družstva správci daně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou jeho účet, a to s uvedením identifikace platby a příkazce. Při nejasných platbách se povinnost bezúplatného poskytnutí údajů bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo držitelem poštovní licence týká i dalších zpřesňujících údajů o příkazci.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, uhradí správci daně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou. Držitel poštovní licence rovněž převede správci daně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.

(6) Úrok podle odstavce 5 a úrok uhrazený správci daně podle zákona o platebním styku je příslušenstvím daně.".

12. V § 62 odst. 4 větě druhé se za slovo "bank" vkládají slova ", spořitelních a úvěrních družtev".

13. V § 62 odst. 5 se za slovo "bank" vkládají slova "a spořitelních a úvěrních družstev".

14. V § 73 odst. 6 písm. a) se za slovo "bank" vkládají slova "a spořitelních a úvěrních družstev".

15. § 99 zní:

"§ 99

Při správě daní se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nepoužije s výjimkou postupu podle § 175 při vyřizování stížnosti.".

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. IX

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 na konci věty druhé se doplňují slova "písm. a) a c)".

2. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Způsob placení pojistného

(1) Pojistné se platí v české měně

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení (§ 9 a 10),

b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), a jde-li o částku nepřevyšující 5 000 Kč, též zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné, nebo

c) v hotovosti v zahraničí na příslušný účet podle písmene a).

(2) Za den platby pojistného se považuje

a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,

b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí nebo u plateb v hotovosti v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení (§ 9 a 10),

c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná okresní správa sociálního zabezpečení hotovost přijali.

(3) Banka, u které je veden účet správy sociálního zabezpečení, je povinna sdělit správě sociálního zabezpečení den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky správě sociálního zabezpečení den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit správě sociálního zabezpečení úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést správě sociálního zabezpečení úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.

(6) Spořitelní a úvěrní družstva jsou povinna poskytnout na žádost správě sociálního zabezpečení čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech.".

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. X

V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 118/2000 Sb., § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Způsob placení pojistného

(1) Pojistné se platí v české měně

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na účet příslušné zdravotní pojišťovny, nebo

b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), popřípadě též zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

(2) Za den platby pojistného se považuje

a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,

b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné zdravotní pojišťovny,

c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná zdravotní pojišťovna hotovost přijali.

(3) Banka, u které je veden účet příslušné zdravotní pojišťovny, je povinna sdělit příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit příslušné zdravotní pojišťovně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést příslušné zdravotní pojišťovně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.".

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

v z. Sobotka v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).