Hlavní navigace

Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů (úplné znění)

Předpis č. 440/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

440

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2003

o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY A PODMÍNKY JEJICH DOVOZU, VÝVOZU A TRANZITU

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění certifikace, evidence a kontroly surových diamantů (dále jen "Kimberleyský systém certifikace") v rozsahu stanoveném nařízením Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (dále jen "nařízení").

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) kontejnerem1) schránka odolná proti porušení, opatřitelná závěrou proti neoprávněnému otevření,

b) nakládáním se surovými diamanty jakékoli zacházení se surovými diamanty, které nejsou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou,

c) Sekretariátem orgán pověřený účastníky1a) koordinací Kimberleyského systému certifikace surových diamantů,

d) nezvratným důkazem

1. certifikát nebo jeho autorizovaná kopie, vystavená příslušným orgánem, který při dovozu doprovázel surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu Evropské unie1b) (dále jen "certifikát"),

2. faktura nebo jiný doklad, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, dárci či zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů, a ze kterého vyplývá, že vyvážené surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu Evropské unie, se nacházejí na území Evropské unie podle zásad Kimberleyského systému certifikace1b),

3. doklad potvrzující certifikaci zásob, popřípadě potvrzení podle čl. 6 nařízení1b), nebo

4. písemné prohlášení podle čl. 13 nařízení,

e) ředitelstvím Generální ředitelství cel,

f) určeným úřadem Celní úřad Praha Ruzyně,

g) příslušným pracovníkem ředitelství celník nebo občanský zaměstnanec, který pracuje v ředitelství a plní úkoly v systému certifikace surových diamantů,

h) příslušným pracovníkem úřadu celník nebo občanský zaměstnanec, který pracuje v určeném úřadu a který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů.

HLAVA II

PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN ČESKÉ REPUBLIKY, JEHO ORGANIZACE A ÚKOLY

§ 4

(1) Příslušným orgánem Evropské unie2) je ředitelství.

(2) Ředitelství při plnění úkolů podle tohoto zákona a nařízení spolupracuje s Evropskou komisí, příslušnými zahraničními orgány, státními orgány jiných států zodpovědnými za plnění úkolů v rámci systému certifikace surových diamantů, Sekretariátem a mezinárodními organizacemi, které plní úkoly ve vztahu k systému certifikace surových diamantů, a poskytuje jim informace, k nimž se Česká republika zavázala.

(3) Zjistí-li ředitelství nebo určený celní úřad skutečnosti, odůvodňující podezření z financování organizovaného zločinu nebo terorismu, sdělí je neprodleně Policii České republiky (dále jen "Policie") a zpravodajským službám České republiky (dále jen "zpravodajské služby")2a).

(4) Policie a zpravodajské služby poskytují ředitelství a určenému celnímu úřadu při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona a nařízení potřebné informace; to neplatí, jestliže by poskytnutí informací ohrozilo důležitý zájem sledovaný Policií nebo příslušnou zpravodajskou službou.

§ 5

Ředitelství

a) kontroluje a potvrzuje pravost certifikátu při dovozu; potvrzení pravosti certifikátu je veřejnou listinou,

b) při vývozu vystavuje certifikát Evropské unie, který je veřejnou listinou,

c) porovnává obsah zásilky s údaji v certifikátu formou fyzické kontroly, včetně stanovení fyzikálně-chemických vlastností surových diamantů nezbytných pro jejich ztotožnění,

d) zjišťuje, zda číselná hodnota aktivity surových diamantů nepřesahuje hodnotu povolenou zvláštním právním předpisem3),

e) pořizuje dokumentaci zásilky a jejího obsahu,

f) vede evidence o dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů, o registraci osob (§ 28 a 29), o ročních hlášeních (§ 32), o prováděných kontrolách a jejich výsledcích (§ 33), o osobách, kterým byly uloženy sankce za porušení tohoto zákona nebo nařízení, a o osobách, které porušily zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla ředitelství úředně sdělena příslušným orgánem; pro účely evidence zpracovává osobní údaje bez souhlasu příslušných osob3a),

g) vyhodnocuje údaje týkající se nakládání se surovými diamanty.

§ 6

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při své činnosti nebo v souvislosti s ní dozvěděli, zejména o poměrech osob nakládajících se surovými diamanty, jak osobních, tak i souvisejících s jejich podnikáním. Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu jsou zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost podle tohoto zákona i po skončení výkonu své činnosti.

(2) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu jsou povinni informace získané při své činnosti poskytnout na žádost správnímu orgánu a soudu, projednává-li tento orgán opravný prostředek, vede-li řízení o pozůstalosti, vede-li insolvenční řízení u osoby nakládající se surovými diamanty, projednává-li návrh správce daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních jednání osoby nakládající se surovými diamanty nebo výkon exekuce ohledně daňové pohledávky.

(3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu zproštěni osobou nakládající se surovými diamanty pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu.

(4) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí

a) vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti,4)

b) jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,

c) vůči Finančnímu analytickému úřadu, vyžaduje-li údaje na základě zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

d) vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství, pokud provádí šetření k zjištění podmínek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle zvláštního zákona,

e) vůči Policii a zpravodajským službám za podmínek stanovených v § 4 odst. 3.

(5) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití informací získaných v rámci plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů nebo v souvislosti s ní pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo pro jednání, které by způsobilo někomu újmu.

(6) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu mohou při vědecké, publikační a pedagogické činnosti využívat informace v anonymizované formě.

(7) Povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích podle zvláštních právních předpisů5a) není tímto zákonem dotčena.

(8) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí rovněž vůči orgánům Evropské unie, které plní úkoly související s prováděním Kimberleyského systému certifikace.

HLAVA III

PROPUŠTĚNÍ SUROVÝCH DIAMANTŮ DO CELNÍHO REŽIMU

§ 7

Celní prohlášení na propuštění surových diamantů do celního režimu podává deklarant u určeného celního úřadu, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení jinak. Současně s celním prohlášením je deklarant povinen předložit zásilku určenému celnímu úřadu. Deklarant zajistí na své náklady a nebezpečí dopravu zásilky na určený celní úřad.

Dovoz

§ 8

(1) Celní řízení provádí určený celní úřad, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení jinak.

(2) Určený celní úřad ověřuje správnost a úplnost přijatých celních prohlášení.

(3) Od okamžiku předložení zásilky určenému celnímu úřadu do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem.

§ 9

(1) Surové diamanty, které nemají status zboží Evropské unie, lze dopravit na území České republiky

a) letecky pouze na vybraná mezinárodní letiště Evropské unie, kterými jsou letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany a letiště Ostrava-Mošnov, nebo

b) poštovní přepravou.

(2) Osoba, která surové diamanty dopravila poštovní přepravou nebo letecky na vybrané mezinárodní letiště, je povinna je neprodleně předložit na určený celní úřad. To neplatí, pokud jsou surové diamanty dopraveny na místo, které se nachází v územní působnosti jiného celního úřadu.

(3) Jsou-li surové diamanty dopraveny na místo, které se nachází v územní působnosti jiného celního úřadu, předloží se neprodleně tomuto úřadu (dále jen „vybraný celní úřad“).

(4) Vybraný celní úřad při vstupu surových diamantů na území České republiky zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru a propustí zásilku do celního režimu tranzitu. Celním úřadem určení je určený celní úřad.

(5) Není-li zásilka doprovázena certifikátem nebo je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vybraný celní úřad zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše o tom úřední záznam. Vybraný celní úřad přiloží svou celní závěru a dopraví zásilku pod přímým celním dohledem na náklady deklaranta na určený celní úřad.

(6) Vybraný celní úřad neprodleně oznámí vstup a veškeré údaje o zásilce určenému celnímu úřadu a ředitelství.

(7) Surové diamanty, které nemají status zboží Evropské unie, dopravené na území České republiky jiným druhem dopravy než uvedeným v odstavci 1, musí být předloženy určenému celnímu úřadu.

§ 10

(1) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu společně při předložení zásilky zkontrolují stav kontejneru a jeho závěry a následně otevřou kontejner a každý balíček v něm obsažený.

(2) Deklarant má právo být přítomen při kontrole stavu kontejneru a jeho závěry a následném otevření každého balíčku.

§ 11

(1) Kontrolu shody dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází, zahájí ředitelství otevřením kontejneru.

(2) Po dobu řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(3) Příslušný pracovník ředitelství zkontroluje pravost a platnost certifikátu a porovná obsah zásilky s údaji uvedenými v certifikátu.

§ 12

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, nařízením a přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie, vydá určený celní úřad rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.

Vývoz

§ 13

(1) Určený celní úřad ověřuje správnost a úplnost přijatých celních prohlášení na vývoz.

(2) Po zahájení celního řízení zkontrolují příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu předložený kontejner, surové diamanty, nezvratný důkaz podle § 2 písm. d) a zda deklarant uvedl veškeré údaje potřebné k vystavení certifikátu Evropské unie.

(3) Deklarant má právo být přítomen při kontrole podle odstavce 2.

§ 14

(1) K řízení o vystavení certifikátu Evropské unie je příslušné ředitelství.

(2) Řízení podle odstavce 1 je zahájeno jakmile ředitelství převezme kontejner, surové diamanty, nezvratný důkaz a údaje potřebné k vystavení certifikátu Evropské unie.

(3) Po dobu řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(4) Příslušný pracovník ředitelství zkontroluje, zda deklarant poskytl nezvratný důkaz podle § 2 písm. d) a správné a úplné údaje potřebné k vystavení certifikátu Evropské unie, zda deklarantem předložený kontejner odpovídá přepravě surových diamantů podle tohoto zákona a nařízení, a provede porovnání předložených surových diamantů s údaji uvedenými deklarantem, včetně jejich přibližné aktuální ceny.

§ 15

(1) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu vloží společně s autorizovanou kopií certifikátu Evropské unie do kontejneru surové diamanty nebo balíčky, které je obsahují, a opatří kontejner závěrou. Deklarant obdrží certifikát Evropské unie.

(2) Deklarant má právo být přítomen při vkládání obsahu do kontejneru a jeho opatření závěrou.

§ 16

(1) Pouze určený celní úřad je oprávněn při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, nařízením a přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie, propustit surové diamanty do celního režimu vývozu.

(2) Osoba, které byly surové diamanty propuštěny do celního režimu vývozu, je povinna zajistit na vlastní náklady a nebezpečí jejich dopravení na výstupní celní úřad Evropské unie, který je schválený určeným celním úřadem. Určený celní úřad stanoví lhůtu pro předložení zásilky výstupnímu celnímu úřadu, trasu a způsob dopravy zásilky. Zásilka je po dobu přepravy pod celním dohledem.

(3) Mají-li surové diamanty propuštěné do celního režimu vývozu opustit území Evropské unie z místa ležícího na území České republiky, musí z něj vystoupit pouze na určeném celním úřadu nebo na celním úřadu, v jehož územní působnosti se nacházejí vybraná mezinárodní letiště uvedená v § 9 odst. 1.

(4) Celní úřad uvedený v odstavci 3 zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem podle nařízení. Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, nebo zásilka není doprovázena certifikátem podle nařízení, vybraný celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokumentů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam, opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ředitelství se zásilkou nakládají přiměřeně podle ustanovení § 13 až 16 a odstavců 1 až 3.

(5) Celní úřad uvedený v odstavci 3 neprodleně oznámí výstup zásilky a veškeré údaje o zásilce určenému celnímu úřadu a ředitelství.

HLAVA IV

TRANZIT SUROVÝCH DIAMANTŮ

§ 20

(1) Surové diamanty lze propustit do celního režimu vnějšího tranzitu pouze na celních úřadech uvedených v § 16 odst. 3.

(2) Vstoupí-li surové diamanty na území České republiky na jiném celním úřadu než uvedeném v odstavci 1, musí být dopraveny v celním režimu tranzitu určenému celnímu úřadu. V odůvodněných případech, zejména existuje-li nebezpečí, že by surové diamanty mohly uniknout celnímu dohledu nebo jinak ohrozit základní cíle Kimberleyského systému certifikace, zajistí celní úřad dopravu zásilky k určenému celnímu úřadu pod přímým celním dohledem na náklady deklaranta.

(3) Celní úřad zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem podle nařízení. Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, nebo zásilka není doprovázena certifikátem podle nařízení, celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokumentů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam. Celní úřad opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta dopraví určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ředitelství se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

§ 26

Celní režim tranzitu

(1) Pouze celní úřady uvedené v § 16 odst. 3 jsou při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, nařízením a přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie, oprávněny propustit surové diamanty do celního režimu tranzitu. Tranzitními celními úřady na území České republiky pro přepravy zásilek surových diamantů v celním režimu tranzitu jsou celní úřady uvedené v § 16 odst. 3.

(2) Celní úřad odeslání při propuštění surových diamantů do celního režimu tranzitu zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie, zásilku propustí do celního režimu tranzitu. Výstupním celním úřadem je vybraný celní úřad.

(3) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, celní úřad odeslání zásilku do navrženého celního režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.

(4) Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3 oznámí neprodleně veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do celního režimu tranzitu ředitelství.

(5) Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vystupuje z Evropské unie, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a pokud tím nejsou dotčena ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie, umožní výstup zboží z Evropské unie.

(6) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad zásilku neotvírá a sepíše protokol včetně zdokumentování poškození. Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3 opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. To neplatí, je-li výstupním celním úřadem určený celní úřad. Určený celní úřad a ředitelství dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

(7) Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3 neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím výstupu z území České republiky v celním režimu tranzitu ředitelství.

(8) Tranzitní celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vstupuje na území České republiky v celním režimu tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie, umožní vstup zásilky na území České republiky a pokračování celního režimu tranzitu.

(9) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, tranzitní celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokladů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam. Tranzitní celní úřad opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. To neplatí, je-li tranzitním celním úřadem určený celní úřad. Určený celní úřad a ředitelství dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

(10) Tranzitní celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím vpuštění nebo nevpuštění na území České republiky v celním režimu tranzitu ředitelství.

HLAVA V

REGISTRACE

§ 27

Obecná registrace

(1) Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou povinny se zaregistrovat.

(2) Žádost fyzické osoby, která není podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

a) jméno,

b) datum narození a

c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo mimo území Evropské unie.

(3) Žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

a) jméno, popřípadě obchodní firmu,

b) datum narození,

c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo mimo území Evropské unie,

d) identifikační číslo osoby,

e) sídlo, stálou provozovnu nebo pobočku anebo jinou organizační složku obchodního závodu, je-li zřízena, a

f) u zahraniční fyzické osoby umístění pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu, je-li zřízena.

(4) Žádost právnické osoby o obecnou registraci obsahuje

a) obchodní firmu nebo její název,

b) identifikační číslo osoby a

c) sídlo, řídící ústředí, stálou provozovnu nebo pobočku anebo jinou organizační složku obchodního závodu, je-li zřízena.

(5) V řízení o obecné registraci je fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost a státní příslušnost nebo zemi pobytu platným dokladem. Osoba žádající o registraci odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci a za pravost předložených dokladů.

(6) Na osobu, která je zaměstnancem, se povinnost registrace pro nakládání se surovými diamanty v rámci plnění jejích pracovních povinností nevztahuje a za nakládání se surovými diamanty odpovídá zaměstnavatel.

(7) Obecnou registrací nevzniká oprávnění nakládat se surovými diamanty způsobem uvedeným v § 28 odst. 1.

§ 28

Zvláštní registrace

(1) Kromě obecné registrace podle § 27 musí mít osoby nakládající se surovými diamanty způsobem, který zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů za účelem podnikání, zvláštní registraci.

(2) Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27 a dále výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu nebo jiného dokladu, který ji opravňuje na území Evropské unie k podnikání v činnostech uvedených v odstavci 1, ne starší 1 měsíce. Osoba žádající o zvláštní registraci odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci a za pravost předložených dokladů.

(3) Osobu žádající o zvláštní registraci nelze registrovat, pokud byla v době 3 let před podáním žádosti o registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo jí byla udělena sankce za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo nařízení, nebo pokud tato osoba porušila zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla určenému celnímu úřadu nebo ředitelství úředně sdělena jiným příslušným orgánem.

(4) Za účelem posouzení bezúhonnosti osoby pro účely zvláštní registrace si určený celní úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu10c). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo nařízení podle odstavce 3 se považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta ve výši nejméně 250 000 Kč.

(6) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo nařízení podle odstavce 3 se považuje porušení některého z těchto právních předpisů v době do 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým byla téže osobě za porušení celního nebo daňového předpisu nebo tohoto zákona uložena pokuta ve výši nejméně 50 000 Kč.

(7) Zvláštní registrace nenahrazuje živnostenské oprávnění vydané podle zvláštního právního předpisu.11)

§ 29

(1) Žádost o obecnou a zvláštní registraci se podává písemně u určeného celního úřadu.

(2) Žádost o obecnou a zvláštní registraci lze podat současně.

(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27 nebo v § 28, určený celní úřad provede registraci, v opačném případě žádost zamítne.

(4) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna do 15 dnů od jejich vzniku písemně sdělit určenému celnímu úřadu.

(5) Zjistí-li určený celní úřad, že osoba registrovaná podle § 28 již nesplňuje stanovené podmínky, registraci rozhodnutím zruší.

(6) Přestane-li osoba nakládat se surovými diamanty, může písemně určený celní úřad požádat o zrušení registrace.

HLAVA VI

EVIDENCE A KONTROLA

§ 30

Každá koupě a prodej, jakož i jiný převod surových diamantů musí být doprovázeny průvodním dokladem, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, darujícím nebo zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů a o číslech všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu.

§ 31

(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna vést jejich evidenci. Tato evidence obsahuje údaje o změně vlastnických práv k surovým diamantům podle § 30 a údaje pro určení surových diamantů, zejména

a) jméno a adresu nebo obchodní firmu nebo její název a sídlo prodávajícího, darujícího, zůstavitele nebo nabyvatele a číslo jeho registrace, pokud je registrován,

b) název zboží a položku celního sazebníku,

c) množství v karátech (ct),

d) čísla všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu, nebo číslo dokladu potvrzujícího certifikaci zásob,

e) účel užití zboží a

f) datum převodu.

(2) Evidence vedená osobou, která nakládá se surovými diamanty tak, že je opracovává nebo zpracovává na výrobek, kromě údajů uvedených v odstavci 1 dále obsahuje údaje o množství a kvalitativních charakteristikách zpracovávaných surových diamantů, názvu zboží a položkách celního sazebníku, množství a kvalitě opracovaných a zpracovaných diamantů a o odpadu vzniklém jejich zpracováním.

(3) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2, je povinna ji uchovávat nejméně 10 let od konce kalendářního roku, v němž došlo ke změně údajů.

(4) Na výzvu určeného celního úřadu nebo ředitelství předloží osoba evidenci vedenou podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2 včetně dokladů, ze kterých jsou požadované údaje zřejmé.

(5) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1 nebo 2, odpovídá za správnost údajů v ní vedených.

§ 32

(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů, je povinna předložit ředitelství do 31. března každého roku za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o nakládání se surovými diamanty (dále jen "roční hlášení"), které obsahuje údaje z evidence vedené podle § 31.

(2) Roční hlášení lze účinně podat jen na tiskopise vydaném ředitelstvím nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ředitelstvím. Součástí ročního hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise.

(3) Vzor tiskopisu ročního hlášení stanoví Ministerstvo financí prováděcím právním předpisem.

§ 33

Kontrolu Kimberleyského systému certifikace provádí společně příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu.

HLAVA VII

SPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

§ 34

Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,

b) nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace v rozporu s § 27 odst. 1,

b) v rozporu s § 27 odst. 1 nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace,

c) v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,

d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,

e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo

f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.

(2) Za přestupek lze uložit

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) pokutu do 1000000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),

a) v rozporu s § 28 odst. 1 nakládá se surovými diamanty bez zvláštní registrace, nebo

b) pokutu do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f).

b) v rozporu s § 28 odst. 2 uvede v žádosti o zvláštní registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady.

(3) Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f), nebo

b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f),

b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. b), nebo

c) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 písm. a).

§ 35

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Zabrání věci

O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí 6 let od spáchání přestupku.

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,

b) nakládá se surovými diamanty bez obecné nebo zvláštní registrace v rozporu s § 27 odst. 1 a § 28 odst. 1,

c) v rozporu s § 27 odst. 5 nebo § 28 odst. 2 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,

d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,

e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo

f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.

(2) Za správní delikty právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),

c) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f).

(3) Za správní delikty právnické nebo podnikající fyzické osoby lze samostatně nebo společně s pokutou uložit propadnutí věci, jestliže věc náleží pachateli správního deliktu a byla

a) ke spáchání správního deliktu užita, nebo

b) správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(5) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 36

Zabrání věci

Promlčecí doba

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci podle § 34 odst. 2 nebo § 35 odst. 3, lze rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže

(1) Promlčecí doba činí 6 let.

a) náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 35 odst. 1 stíhat,

b) nenáleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 35 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela,

c) náleží fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,

d) nenáleží fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí 6 let od spáchání správního deliktu podle § 34 odst. 1 nebo § 35 odst. 1.

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

§ 37

Společná ustanovení

Příslušnost

K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný určený celní úřad.

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává určený celní úřad.

(5) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm určený celní úřad dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení

§ 41

Náhrada nákladů

Celní úřad uloží deklarantovi povinnost zaplatit náklady podle § 9 odst. 4, § 17 odst. 4, § 20 odst. 2 a 3 a § 26 odst. 6 a 9. Deklarant je povinen zaplatit náklady ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejich uložení.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 60/2005 Sb. Čl. II

Certifikáty vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za certifikáty vydané podle tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 187/2011 Sb. Čl. II

Řízení ve věci správních deliktů podle zákona č. 440/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 440/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li právní úprava uvedená v zákoně č. 440/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro osobu, která se dopustila správního deliktu, příznivější.

Přechodná ustanovení zavedena opatřením č. 344/2013 Sb. Čl. LVIII

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 440/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Příloha k zákonu č. 440/2003 Sb.

Certifikát České republiky

1. Vzor certifikátu České republiky.

2. Neutajovanými ochrannými prvky certifikátu České republiky jsou

(a) Ofsetové barvy svítící v UV spektru žlutě a červeně,

(b) dvě textové barvy (metamerie IR bílá a IR černá),

(c) hlubotiskový rámeček se sklopným efektem a

(d) irisový přechod barev.

1) Čl. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty.

1a) Čl. 12 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

1b) Článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

2) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

2a) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

3a) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

4) Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

10c) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Živnostenský zákon.

14) Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

14a) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

16) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).