Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Předpis č. 41/2011 Sb.

Vyhlášené znění

41/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. III

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a 2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování.“.

2. V § 4 odst. 6 se za slova „o jiných významných majetkových dispozicích,“ vkládají slova „o změně právní formy družstevní záložny (§ 13 odst. 5),“.

3. V § 4c se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vypořádací podíl člena, který z družstevní záložny vystoupil, protože nesouhlasil se změnou právní formy družstevní záložny, se určí z konečné, případně mezitímní účetní závěrky podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev.“.

4. V § 7a odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní:

4. systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na družstevní záložnou podstupovaná rizika a jejich míru, včetně zásad pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, postupů pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu posuzování výkonnosti tak, aby systém odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení rizik a byl s ním v souladu,“.

5. V § 7b se na konci odstavce 10 doplňují věty „Družstevní záložna zavede rovněž vnitřní postupy a zásady pro posouzení, zda jí uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře. Neposkytují-li uveřejňované informace takovýto obraz, je družstevní záložna povinna uveřejnit veškeré další informace potřebné k dosažení tohoto cíle, s výjimkou informací uvedených v odstavci 6.“.

6. V § 8 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Družstevní záložna dále dodržuje pravidla pro převod rizik.“.

7. V § 8 odst. 9 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a pravidla pro převod rizik“.

8. V § 13 se na konci odstavce 5 doplňují věty: „To neplatí v případě změny právní formy na akciovou společnost, pokud Česká národní banka udělila souhlas k takové přeměně a současně rozhodla o udělení bankovní licence. Projekt změny právní formy družstevní záložny nemusí obsahovat počet, podobu, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, pokud bude obsahovat způsob jejich určení.“.

9. V § 22 odst. 4 a 6 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisi“.

10. V § 22 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Česká národní banka předává Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu informace shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními družstevními záložnami o

a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1000000 eur, v členění podle oblastí činností družstevní záložny,

b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).“.

11. Za § 22a se vkládá nový § 22b, který zní:

㤠22b

(1) Pobočka družstevní záložny, jejímž prostřednictvím vykonává družstevní záložna svou činnost na území hostitelského státu, může být orgánem dohledu tohoto státu označena v souladu s právem Evropské unie za významnou (dále jen „významná pobočka“).

(2) Česká národní banka je příslušná k dohodě o označení pobočky družstevní záložny za významnou, jestliže tato družstevní záložna vykonává prostřednictvím této pobočky činnost v jiném členském státě a orgán dohledu hostitelského státu informoval Českou národní banku o záměru označit tuto pobočku za významnou a sdělil jí důvody, které jej vedou k tomuto záměru v souladu s právem Evropské unie. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby k této dohodě došlo do 2 měsíců ode dne, kdy byla informována o záměru označit pobočku za významnou.

(3) Pokud družstevní záložna vykonává činnost na území hostitelského státu prostřednictvím významné pobočky, sdělí Česká národní banka orgánům dohledu tohoto státu údaje uvedené v § 22a odst. 3 písm. c) a d) a ve spolupráci s orgány dohledu tohoto členského státu plní úkoly uvedené v § 25g odst. 1 písm. c).

(4) Pokud Česká národní banka zjistí nepříznivý vývoj v družstevní záložně, která vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky na území hostitelského státu, informuje bez zbytečného odkladu příslušné centrální banky Evropského systému centrálních bank za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. i) a orgány veřejné moci podle § 25a odst. 4 písm. k) v členských státech dotčených tímto vývojem.

(5) Pokud družstevní záložna vykonává činnost na území hostitelského státu prostřednictvím významné pobočky, zřizuje Česká národní banka k plnění úkolů uvedených v odstavcích 3 a 4 a v § 22a kolegium orgánů dohledu (dále jen „kolegium“). Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 25d odst. 8, která připravuje Česká národní banka po projednání s orgány dohledu podle odstavce 3. Členy kolegia jsou Česká národní banka a orgány dohledu hostitelských států, v nichž družstevní záložna vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky. Ustanovení § 25l odst. 4 a 5 se použije obdobně.

(6) Povinnosti uvedené v odstavcích 3 až 5 vykonává Česká národní banka poté, kdy se dohodla o označení pobočky za významnou podle odstavce 2 nebo poté, kdy byla o označení pobočky družstevní záložny za významnou informována příslušným orgánem dohledu hostitelského státu.“.

12. V § 25a odst. 3 a v § 25e odst. 5 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.

13. V § 25a odst. 4 písmeno i) zní:

i) centrální banky Evropského systému centrálních bank, jsou-li tyto informace významné pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému,“.

14. V § 25a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních předpisů týkajících se dohledu nad úvěrovými institucemi a finančními institucemi, jakož i osob pověřených těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti.“.

15. V § 25a odst. 5 se slova „g) a h)“ nahrazují slovy „g), h), i) a k)“.

16. V § 25d odstavec 7 zní:

(7) Výkon dohledu prováděný Českou národní bankou nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby je založen na písemných ujednáních o koordinaci a spolupráci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad touto skupinou. Takovému orgánu dohledu lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.“.

17. V § 25d se doplňují odstavce 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 27 a 28 znějí:

(8) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, musí mít písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. České národní bance lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.

(9) Namísto České národní banky je orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby příslušný k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie27) nad členem této skupiny se sídlem v České republice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Tato mezinárodní smlouva vždy stanoví podmínky, za kterých má Česká republika nárok na regresní úhradu vůči orgánu dohledu jiného členského státu nebo vůči členskému státu, na jehož území má tento orgán sídlo, jestliže nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou tento orgán při výkonu dohledu způsobil nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Při výkonu dohledu orgánem dohledu jiného členského státu se použije právní řád České republiky. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi. Odpovědnost za škodu způsobenou orgánem dohledu jiného členského státu jeho rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu dohledu se posuzuje podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci28).

(10) Namísto orgánu dohledu jiného členského státu je Česká národní banka, vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, příslušná k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie27) nad členem této skupiny se sídlem v jiném členském státě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi.

27) Čl. 131 směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.

28) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 25g se označení odstavce 1 zrušuje a v písmeni a) se slova „při běžných i mimořádných situacích“ zrušují.

19. V § 25g písm. b) se slova „při běžných i mimořádných situacích, včetně výkonu dohledu podle § 22 odst. 8 včetně kontrol na místě“ nahrazují slovy „ ; tato činnost zahrnuje koordinaci a plánování výkonu dohledu nad činnostmi družstevních záložen upravenými v § 7a odst. 1 písm. b), § 7b a v § 8a, výkonu dohledu prováděného podle § 22 odst. 8 a ukládání opatření podle § 28 odst. 1, včetně koordinace výkonu dohledu ve smyslu obdobných ustanovení právních předpisů jiného členského státu,“.

20. V § 25g odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu a v případě potřeby s centrálními bankami jiných členských států plánuje a koordinuje postup těchto orgánů při přípravě na nepříznivý vývoj v družstevní záložně a na mimořádné situace (§ 25h odst. 1), a postup těchto orgánů v průběhu nepříznivého vývoje v družstevní záložně a mimořádných situací; dále plánuje a koordinuje přípravu společných hodnocení, zavedení plánů pro mimořádné situace, informování veřejnosti a ukládání opatření k nápravě mimořádného významu ve smyslu § 25i odst. 1 písm. b) a obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

21. § 25h zní:

㤠25h

(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nad skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li mimořádná situace včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému (dále jen „mimořádná situace“) v členském státě, v němž má sídlo člen této skupiny nebo v němž vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí

a) centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací informace, a to za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. i), a

b) orgánům veřejné moci uvedeným v § 25a odst. 4 písm. k) v členských státech dotčených touto situací všechny informace, které jsou pro ně významné.

(2) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, jež může mít dopad v členském státě, informuje bez zbytečného odkladu orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném členském státě nebo v tomto členském státě vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

22. § 25j zní:

㤠25j

Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad družstevní záložnou mimořádnou situaci, jež může mít dopad v České republice, Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu o této skutečnosti

a) centrální banky Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. i) a

b) orgány veřejné moci uvedené v § 25a odst. 4 písm. k) v členských státech dotčených touto situací, jsou-li pro ně tyto informace významné.“.

23. Za § 25j se vkládají nové § 25k a 25l, které znějí:

㤠25k

(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, je příslušná, po dohodě s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny, uložit členovi této skupiny

a) opatření k nápravě podle § 28 odst. 1 písm. g), jde-li o družstevní záložnu,

b) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího činnost bank, jde-li o banku nebo zahraniční banku, nebo

c) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, jde-li o obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo o zahraničního obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Česká národní banka předem informuje ostatní orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny o záměru uložit opatření k nápravě podle odstavce 1 a současně jim předloží zprávu o posouzení rizik této skupiny. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody podle odstavce 1.

(3) Nebude-li dohody podle odstavce 1 dosaženo do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu podle odstavce 2, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.

(4) Družstevní záložně, která je členem skupiny evropské ovládající úvěrové instituce, členem skupiny evropské finanční holdingové osoby nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě podle § 28 odst. 1 písm. g) samostatně, jestliže do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizik této skupiny, nebude dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou a ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne ke stanovisku orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou.

(5) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 si Česká národní banka může vyžádat stanovisko Evropského výboru orgánů bankovního dohledu. Česká národní banka si toto stanovisko vyžádá vždy, jestliže o to požádá některý z ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy dotčené skupiny. Jestliže bylo před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 vyžádáno stanovisko Evropského výboru orgánů bankovního dohledu, Česká národní banka z něho vychází, ledaže v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro které se od tohoto stanoviska odchyluje.

(6) Česká národní banka přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 nejméně jednou za rok postupem uvedeným v odstavcích 1 až 5. Česká národní banka může tato rozhodnutí přezkoumat na odůvodněný písemný návrh orgánu vykonávajícího dohled nad členem dotčené skupiny. V takovém případě lze rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 přezkoumat také jen v rozsahu tohoto návrhu.

(7) Družstevní záložna je povinna udržovat kapitál na individuálním nebo konsolidovaném základě nad minimální úrovní stanovenou § 8, je-li jí tato povinnost uložena rozhodnutím vydaným, v dohodě s Českou národní bankou, orgánem jiného členského státu vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.

§ 25l

(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled podle tohoto zákona na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 25g a 25h kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 25d odst. 8, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.

(2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních dotčených orgánů dohledu při

a) výměně informací,

b) uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 25d odst. 7 až 10, je-li to účelné,

c) stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 22 odst. 8,

d) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 25d odst. 6, § 22a odst. 5 věty druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,

e) jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,

f) plánování a koordinaci činností uvedených v § 25g odst. 1 písm. c) a v obdobných ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů, jsou-li pro tyto účely zřízeny.

(3) Členy kolegia jsou

a) Česká národní banka,

b) orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,

c) orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

d) centrální banky, je-li to účelné,

e) orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropské unie.

(4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých povinností uvedených v § 22b odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.

(5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.

(6) Česká národní banka informuje Evropský výbor orgánů bankovního dohledu o činnosti kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace, které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.“.

24. V § 28 odst. 1 písm. a) se za bod 9 doplňují body 10 až 13, které včetně poznámky pod čarou č. 29 znějí:

10. omezí pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 7a odst. 1 písm. a) bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu podle § 8 a 8a; v takovém případě určí družstevní záložna výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku nebo z jiného ukazatele určeného Českou národní bankou,

11. upraví složení kapitálu tak, že nahradí nástroj, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 8 odst. 929) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu, obdobným nástrojem, nebo úměrným zvýšením základního kapitálu, nebo

12. nevyplatí příslušenství, podíl na zisku nebo obdobné plnění vyplývající z nástroje, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 8 odst. 929) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu,

13. použije zisk po zdanění přednostně ke zvýšení základního kapitálu.

29) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 28 odst. 1 písmeno g) zní:

g) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou v § 8, a to v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení provedených podle § 22 odst. 8, zejména pokud zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených v § 7a nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech upravených v § 8a odst. 1, nebo v jejich uplatňování a uložení opatření podle písmen a) až f) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase.“.

26. V § 28g se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

(4) Povolení zaniká též ke dni zápisu změny právní formy družstevní záložny na akciovou společnost do obchodního rejstříku v souladu s § 13 odst. 5.“.

27. V § 28i písm. b) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

28. V § 28i se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

e) informace o přístupu a metodách České národní banky používaných při výkonu dohledu nad dodržováním pravidel pro převod rizik podle § 8,

f) roční zprávu o výsledku výkonu dohledu nad dodržováním pravidel pro převod rizik podle § 8, včetně uložených opatření,

g) informaci o změně příslušného orgánu dohledu nad skupinou evropské finanční holdingové osoby podle § 25d odst. 9 a 10.“.

29. V § 28i odstavec 2 zní:

(2) Informace uvedené v odstavci 1 Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu v jiných členských státech, a pravidelně je aktualizuje.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Jestliže lhůta stanovená v § 25k odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.

2. Po dobu pěti let ode dne zápisu změny právní formy družstevní záložny na akciovou společnost do obchodního rejstříku nelze použít postup podle § 183i až 183n obchodního zákoníku.

3. Družstevní záložna zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku III bodě 4 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).