Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 247/2008 Sb.

Znění od 1. 9. 2008

247/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

247

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slova „pokud zákon nestanoví jinak (§ 87 odst. 1)“ zrušují.

2. V § 2 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:

t) neúspěšným pokusem o volání se rozumí takové volání, které bylo úspěšně spojeno, ale zůstalo bez odezvy nebo došlo k zásahu právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,“.

Dosavadní písmena t) až w) se označují jako písmena u) až x).

3. V § 10 odst. 1 písm. i) se slova „podle § 13 a 115“ nahrazují slovy „na základě tohoto zákona, zvláštního právního předpisu nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství5a)“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

5a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES.“.

4. V § 87 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

5. V § 88 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) zajistit, aby provozní a lokalizační údaje uchovávané podle § 97 odst. 3 měly stejnou kvalitu a podléhaly stejnému zabezpečení a ochraně jako provozní a lokalizační údaje při poskytování služby elektronických komunikací,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

6. V § 88 odst. 1 písm. c) se slova „podle písmene a)“ nahrazují slovy „podle písmen a) a b)“.

7. V § 88 odst. 2 větě první a větě druhé se slova „v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. c)“.

8. V § 88 odst. 3 se slova „v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. c)“.

9. V § 91 odst. 4 se slova „§ 88 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 88 odst. 1 písm. c)“.

10. V § 97 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 37b zní:

(3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací37b). Provozní a lokalizační údaje týkající se neúspěšných pokusů o volání je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinna uchovávat pouze tehdy, jsou-li tyto údaje vytvářeny nebo zpracovávány a zároveň uchovávány nebo zaznamenávány. Právnická nebo fyzická osoba, která provozní a lokalizační údaje podle věty první a druhé uchovává, je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu. Současně je tato osoba povinna zajistit, aby s údaji podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv. Doba uchovávání těchto provozních a lokalizačních údajů nesmí být kratší než 6 měsíců a delší než 12 měsíců. Po uplynutí této doby je osoba, která údaje podle věty první a druhé uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního předpisu nebo tento zákon nestanoví jinak (§ 90).

37b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.“.

11. V § 97 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Rozsah provozních a lokalizačních údajů uchovávaných podle odstavce 3, dobu jejich uchovávání podle odstavce 3 a formu a způsob jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání a dobu uchovávání a způsob likvidace údajů, které byly poskytnuty orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu, stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

12. V § 97 odst. 7 se slova „podle odstavců 1, 3 a 4“ nahrazují slovy „podle odstavců 1, 3 a 5“.

13. V § 97 odstavec 8 zní:

(8) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vyžádaném nebo uskutečněném odposlechu a záznamu zpráv podle odstavců 1 a 2 a vyžádání a poskytnutí údajů podle odstavců 3 a 5 a s tím souvisejících skutečnostech.“.

14. V § 97 odstavec 10 zní:

(10) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna vést evidenci

a) počtu případů, ve kterých na základě žádosti poskytla provozní a lokalizační údaje orgánům oprávněným k jejich vyžádání,

b) doby, která v jednotlivých případech uplynula ode dne, kdy zahájila uchovávání provozních a lokalizačních údajů do dne, kdy o tyto údaje oprávněný orgán požádal, a

c) počtu případů, kdy nemohla žádosti o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů vyhovět.“.

15. V § 97 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna předávat Úřadu evidenci uvedenou v odstavci 10 souhrnně vždy za uplynulý kalendářní rok, a to v elektronické formě, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Předávaná evidence nesmí obsahovat osobní a identifikační údaje. Úřad souhrn obdržených evidencí neprodleně předá Komisi.“.

16. V § 115 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) kontrolu plnění povinností stanovených v přímo použitelném předpisu Společenství5a).“.

17. V § 118 odst. 4 písm. n) se slovo „nebo“ zrušuje.

18. V § 118 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

p) nestanoví ceny za volání v souladu s přímo použitelným předpisem Společenství5a),

q) neposkytuje služby elektronických komunikací za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu Společenství5a), nebo

r) porušuje povinnost zajištění transparentnosti maloobchodní ceny roamingu stanovenou v přímo použitelném předpisu Společenství5a).“.

19. V § 118 odstavec 11 zní:

(11) Za správní delikt uvedený v odstavci 1 písm. a) až l) a písm. t), odstavci 2 písm. a) až d), odstavci 3, odstavci 4 písm. a) až c) a písm. p) až r), odstavci 5 písm. a) až c), odstavci 6 písm. a) až c), odstavci 7, odstavci 8 písm. a) až e), odstavci 9 písm. a) až d) a písm. h) a odstavci 10 se uloží pokuta do výše 10000000 Kč nebo do 10 % z výnosů toho, komu se pokuta ukládá, dosažených za poslední ukončené účetní období, maximálně však do výše 10000000 Kč.“.

20. V § 118 odst. 12 se slova „10 % z výnosů dosažených za poslední ukončený kalendářní rok, nejvýše však 5000000 Kč“ nahrazují slovy „výše 5000000 Kč nebo do 10 % z výnosů toho, komu se pokuta ukládá, dosažených za poslední ukončené účetní období, maximálně však do výše 5000000 Kč.“.

21. V § 150 odst. 3 se slova „§ 97 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 97 odst. 4“.

22. V § 150 odst. 4 se slova „§ 97 odst. 4 a 8“ nahrazují slovy „§ 97 odst. 5 a 9“.

23. V § 150 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).