Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony - ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o krmivech

Předpis č. 553/2005 Sb.

Znění od 30. 12. 2005

553/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o krmivech

Čl. VII

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými předpisy Evropských společenství pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených předpisech.".

2. V § 3 odst. 9 se slova "jen ve formě premixů s nosiči" zrušují.

3. V § 3 odstavec 10 zní:

"(10) Premixy, které obsahují doplňkové látky uvedené v odstavci 9, smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům krmiv a dodavatelům splňujícím požadavky stanovené v § 4.".

4. V § 3b odst. 1 se slova "Krmné produkty" nahrazují slovy "Krmiva, krmné suroviny a všechny ostatní látky a produkty, doplňkové látky a premixy (dále jen "krmné produkty")".

5. V § 4 odst. 1 se za slova "podle § 8" vkládají slova "a podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a)".

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

"4a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.".

6. V § 4 odst. 1 se slovo "ústavu" nahrazuje slovy "orgánu odborného dozoru, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav")".

7. V § 4 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 4b, 5 a 5a zní:

"(2) Provozovatel krmivářského podniku4b) na úrovni prvovýroby, popřípadě jiný provozovatel krmivářského podniku neuvedený v odstavci 1, požádá ústav v termínu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství5) o zaevidování každého výrobního provozu na formuláři vydaném ústavem. Ústav vydá o zaevidování výrobního provozu rozhodnutí, jehož součástí je evidenční číslo výrobního provozu. Ústav vydá rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu, nepředá-li provozovatel krmivářského podniku ústavu v termínu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství5a) prohlášení o splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství5a) na formuláři vydaném ústavem. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu nemá odkladný účinek.

4b) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

5) Čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

5a) Čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.".

8. V § 16b odst. 1 se slova "§ 3a odst. 1" nahrazují slovy "§ 3b" a slova "(§ 3a odst. 1)" se zrušují.

9. V § 19 odst. 1 se na konci písmen a) a b) doplňuje slovo "nebo" a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 10b zní:

"c) vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nesplňují požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství10b),

10b) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných sponginoformních encefalopatií, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003, o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.".

10. V § 19 odst. 2 se slova "§ 11" nahrazují slovy "§ 3 nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství10c)".

Poznámka pod čarou č. 10c zní:

"10c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.
Příloha I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, v platném znění.".

11. V § 19 odst. 3 se za slova "tohoto zákona" vkládají slova "nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a)".

12. V § 19 odst. 4 se za slova "§ 4" vkládají slova "nebo provozovateli krmivářského podniku, který poruší povinnost zaevidování výrobního provozu podle § 4 odst. 2".

13. V § 19 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 10d a 10e zní:

"(5) Provozovateli krmivářského podniku, který

a) na úrovni prvovýroby poruší povinnost míchat krmné směsi bez použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek10d), nebo

b) poruší povinnost používat krmiva pocházející pouze z evidovaných výrobních provozů10d), nebo

c) poruší jinou povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství10e),

lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

10d) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

10e) Příloha I až III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.".

14. V § 19 odst. 6 se za slova "§ 18" vkládají slova "nebo opatřením podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství10f)".

Poznámka pod čarou č. 10f zní:

"10f) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.".

15. V § 19 odst. 7 se slova "předpisem Evropských společenství" nahrazují slovy "přímo použitelným předpisem Evropských společenství3c)".

16. V § 19 odst. 9 se slovo "ukládání," zrušuje a za slovo "vymáhání" se vkládá slovo "pokut".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).