Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - 109. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 68 znějí:

Předpis č. 291/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

109. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 68 znějí:

§ 5a

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

b) uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 4,

c) jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5,

d) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

e) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a) nebo b),

2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

f) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku

1. nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo odst. 2, nebo

2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

g) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

h) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 10000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g) nebo h),

b) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo c),

c) 250000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).

§ 5b

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění nebo porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby68) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(5) Správní delikty v prvním stupni projednává

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 5a odst. 1 písm. a) až c),

b) ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. c) až f) nebo § 5a odst. 1 písm. d) až g),

c) Ústav, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. g) nebo § 5a odst. 1 písm. h).

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

68) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).