Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdě (úplné znění)

Předpis č. 35/2008 Sb.

Znění od 12. 2. 2008

35/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdě

35

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 409/2006 Sb., se mění takto:

1. Za § 2d se vkládá nový § 2da, který zní:

㤠2da

Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

(1) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (dále jen „Podpůrný fond“) poskytuje podpory

a) podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,

b) obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech.

(2) Podpory se poskytují ve formě

a) zajištění úvěrů,

b) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů,

c) finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy.

(3) Podpory se poskytují na

a) vznik, reprodukci a rozvoj zemědělských podniků a farem, vznik, reprodukci a rozvoj multifunkčních zemědělských podniků a farem a vznik, reprodukci a rozvoj podniků v lesním a vodním hospodářství,

b) nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu,

c) pěstování, zpracování a využití biomasy,

d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u zemědělských podnikatelů a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,

e) investice do životního prostředí v zemědělství a ve venkovských oblastech,

f) pojištění podnikání k řízení rizik a řešení krizí způsobených nepříznivými klimatickými nebo zooveterinárními vlivy,

g) propagaci odbytu zemědělských výrobků a potravin a na podporu vzniku, reprodukci a rozvoj zpracovatelského průmyslu při zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,

h) pořízení investic potřebných pro přenos vědeckých poznatků do praxe v oblastech podle písmen a), c), d) a e).

(4) Finanční prostředky státního rozpočtu určené na financování podpor jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva. Ministerstvo může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na financování podpor se pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem považují za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.

(5) Podpora se poskytuje na základě smlouvy mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory. Smlouva musí obsahovat označení příjemce podpory, účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání, postup při porušení podmínek jejího čerpání a ustanovení o provádění kontroly. Smlouva o poskytnutí podpory ve formě zajištění úvěru dále obsahuje ujednání o způsobu jeho zajištění.

(6) Další podmínky a podrobnosti poskytování podpory stanoví vláda na návrh ministerstva v programech podpory. Podpůrný fond zveřejňuje programy podpory způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Programy podpory obsahují

a) název navrhovatele programu podpory,

b) název právnické osoby nebo organizační složky státu, která přijímá žádosti o poskytnutí podpory, jakož i subjektu, který provádí hodnocení a výběr,

c) název poskytovatele podpory,

d) předmět a účel podpory,

e) cíl podpory,

f) vymezení příjemců podpory,

g) oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,

h) vymezení výše jednotlivých forem podpor pro jeden projekt,

i) náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení a vyřízení,

j) způsob hodnocení a výběru žádostí,

k) dobu trvání programu podpory,

l) způsob hodnocení naplnění cíle podpory.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 4ya zní:

(8) Na dotace a programy spolufinancované z fondů Evropské unie, u kterých je příjemcem podpory na realizaci opatření podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova4ya), organizační složka státu, se nevztahují ustanovení § 12 a 13 zákona o rozpočtových pravidlech.

4ya) Čl. 30 a 66 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

3. V § 4 odst. 8 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 4ap se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Programy podpory Podpůrného fondu schválené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. III

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavec 4 zní:

(4) Dotace na opatření, jehož součástí je vypracování a předložení projektu žadatelem o dotaci, poskytuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace, která obsahuje

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje Fondu,

c) poskytovanou částku,

d) účel, na který je poskytovaná částka určena,

e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,

f) další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit,

g) datum uzavření dohody.“.

2. § 11a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a až 9bb zní:

㤠11a

Vrácení dotace a penále

(1) Jestliže příjemce dotace nesplnil některou z podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, je povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky poskytnuté dotace, nejvýše však do výše této částky. Při vrácení dotace a placení penále Fond postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém9a).

(2) Jestliže příjemce dotace nesplnil některou z podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno a k poskytnutí dotace došlo chybným postupem Fondu, je příjemce dotace povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit, přičemž penále se v takovém případě neuloží.

(3) Vrácení dotace a penále uloží Fond rozhodnutím, vymáhá je a činí ostatní opatření představující jejich správu. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději v kalendářním roce následujícím po prvotním zjištění nesrovnalosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství9b).

(4) Vrácení dotace a penále Fond neuloží, pokud jejich výše nepřesahuje částky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém9ba).

(5) Na postup podle odstavců 1 až 3 se nepoužijí rozpočtová pravidla9bb).

(6) V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu, a na zadržení těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 5 nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel9bb) vykonávají územní finanční orgány.

(7) Nesplní-li příjemce dotace povinnost podle odstavce 1 nebo 2, může Fond započítat dotaci, kterou je příjemce dotace povinen vrátit, a penále, které je povinen uhradit, do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.

9a) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.

9b) Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, v platném znění.

9ba) Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

9bb) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o navrácení dotace, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v.r.

Klaus v.r.

Topolánek v.r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).