Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 128/2003 Sb.

Znění od 1. 5. 2004

128/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

128

ZÁKON

ze dne 2. dubna 2003,

kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů  (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Čl. I

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Fond náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo").1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

"1a) § 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1b) až 1e) zní:

"(2) Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

a) rozhoduje o poskytnutí dotace1b) a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,

b) provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,

c) prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,

d) provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,

e) nakupuje a prodává produkci vybraných zemědělských plodin pěstovaných na půdě uvedené do klidu,

f) poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,

g) rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,

h) provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,1c)

i) ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru podle zvláštního právního předpisu,1d)

j) provádí další opatření podle zvláštního právního předpisu.1e)

1b) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.

1c) Nařízení Komise (EHS) č. 2220/1985, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém záruk pro zemědělské výrobky.

1d) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství.

1e) § 2a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.".

3. V § 1 se odstavce 3 až 6 zrušují.

4. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) intervenčním nákupem nákup zemědělských výrobků nebo potravin Fondem s cílem zabránit nežádoucímu poklesu tržní ceny,

b) subvencí při vývozu nevratná podpora určená k překlenutí rozdílu mezi tuzemskými cenami a cenami na světovém trhu při vývozu zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž vývoz je žádoucí z hlediska stability trhu,

c) systémem produkčních kvót souhrn pravidel pro prvotní přidělení individuálních produkčních kvót, nakládání s kvótovanou produkcí, postup při překročení individuální produkční kvóty, poskytování informací potřebných pro fungování systému produkčních kvót, nakládání s rezervou pro zvýšení stávajících nebo přidělení nových individuálních produkčních kvót, převody a snižování individuálních produkčních kvót za účelem organizace trhu s příslušnými zemědělskými výrobky nebo potravinami,

d) individuální produkční kvótou množství zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené osobou, která je oprávněna s touto kvótou disponovat, a které může uvést na určený trh v průběhu příslušného období, aniž by jí byl uložen odvod nebo stanoveno jiné opatření,

e) půdou uvedenou do klidu výměra orné půdy vyčleněná v příslušném hospodářském roce v zájmu zlepšení stavu životního prostředí k pěstování zemědělských plodin, jejichž hlavní produkt bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv; hospodářským rokem se rozumí období od 1. října do 30. září roku následujícího.".

5. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 4) se zrušuje.

6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Fond je povinen v rámci provádění společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1e) předkládat prostřednictvím ministerstva příslušným orgánům Evropských společenství ve stanovených termínech zprávy a finanční výkazy stanovené příslušnými právními předpisy Evropských společenství.".

7. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 5) se zrušuje.

8. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Dotace Fondu ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schvaluje současně s návrhem státního rozpočtu České republiky

a) dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na provádění činností podle § 1 odst. 2,

b) dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na krytí správních výdajů Fondu.".

9. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6a) až 6c) znějí:

"§ 6a

Finanční zdroje Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou

a) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2,

b) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu,

c) příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem,

d) podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem,

e) úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, odvody, pojistná plnění a jiné příjmy,

f) prostředky z Národního fondu6a) určené na provádění společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu,1e)

g) náklady spojené s výběrem pravomocným rozhodnutím uložených finančních dávek z výroby cukru podle § 11h odst. 5 a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem,

h) vrácené dotace a penále.

(2) Finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), c), e), g) a h), podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 1 písm. d) a f) Fond vede na samostatných bankovních účtech.

(3) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění činností podle § 1 odst. 2, mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. c), úvěry, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, odvody, pojistná plnění a jiné příjmy podle odstavce 1 písm. e) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. h).

(4) Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), c), e) a h) se převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g) se převádějí do následujícího kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu.

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g).

(6) Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících s prováděním společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1e) a jejich proplacením z rozpočtu Evropských společenství využít se souhlasem ministerstva úvěr.

§ 6b

Hospodaření Fondu

(1) Fondu přísluší hospodaření s majetkem České republiky podle zvláštního právního předpisu.6b)

(2) Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků a potravin. O nakládání s majetkem, s nímž Fondu přísluší hospodařit, rozhoduje ředitel Fondu v souladu se statutem Fondu.

(3) Fond může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, s výjimkou případů, kdy Fond nabývá cenné papíry převodem výlučně od organizačních složek státu a státních organizací příslušných hospodařit s majetkem státu,6b) od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika, a od Pozemkového fondu České republiky.

(4) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 zajistí oddělené potvrzování plateb, provádění plateb a účtování plateb podle zvláštního právního předpisu.6c)

6a) § 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6b) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

6c) Například nařízení Rady (ES) č. 1663/1995, které stanovuje podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/1970 s ohledem na postup účetní závěrky EAGGF Záruční sekce.".

10. V § 7 odst. 1 se slovo "prezidium," zrušuje.

11. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Podrobnosti o činnosti Fondu stanoví statut Fondu, který schvaluje vláda. Organizační uspořádání Fondu vychází z příslušných právních předpisů Evropských společenství.6c)".

12. V § 7 odst. 3 se slova "Členové prezidia," zrušují.

13. V § 7 odst. 3 se slova "podle § 1 odst. 6" nahrazují slovy "podle § 11c odst. 6" a slova "podle § 5 odst. 7" se nahrazují slovy "podle § 12a odst. 4".

14. V § 7 odst. 5 se slova "prezidia a" zrušují a slova "těchto orgánů" se nahrazují slovy "tohoto orgánu".

15. V § 7 odst. 7 větě první se slova "Fond zřídí pro jednotlivé komodity zařazené do organizace trhu" nahrazují slovy "Fond k provádění činností podle § 1 odst. 2 zřídí pro jednotlivé komodity", za slovo "složené" se vkládá slovo "alespoň" a slova "k organizaci trhu" se nahrazují slovy "k provádění činností podle § 1 odst. 2".

16. V § 7 odst. 7 větách první a třetí se slovo "prezidiu" nahrazuje slovem "Fondu" a slovo "prezidiem" ve větě třetí se nahrazuje slovem "Fondem".

17. V § 8 odst. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větou "Návrh na jmenování a odvolání místopředsedy a členů prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství vládě statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení.".

18. V § 8 odst. 2 se věty pátá a sedmá zrušují.

19. V § 8 odst. 5 se písmena a) a b) zrušují a dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena a) až i).

20. V § 8 odst. 5 písm. a) se slovo "ostatní" zrušuje a slova "podle § 3 odst. 3," se nahrazují slovy "v souvislosti s činnostmi podle § 1 odst. 2,".

21. V § 8 odst. 5 písm. b) se slova "(§ 5 odst. 5)" nahrazují slovy " , pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 13 odst. 13)".

22. V § 8 odst. 5 písm. c) se slova "organizace trhu" nahrazují slovy "provádění činností podle § 1 odst. 2".

23. V § 8 odst. 5 písmeno d) zní:

"d) schvalovat návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok rozpočet Fondu, řádnou účetní závěrku Fondu, výroční zprávu o činnosti Fondu a dílčí zprávy o činnosti a hospodaření Fondu vyžádané ministerstvem nebo vládou,".

24. V § 9 odst. 1 se slovo "prezidia" nahrazuje slovy "dozorčí rady".

25. V § 9 odst. 2 první větě se slova "na návrh prezidia" zrušují a ve větě druhé se slova "v prezidiu Fondu nebo" zrušují.

26. V § 9 odst. 4 se středník nahrazuje tečkou a zbytek věty se zrušuje.

27. V § 9 odst. 5 se slova "navrhuje prezidiu jmenování a odvolání" nahrazují slovy "jmenuje a odvolává".

28. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Působnost ministerstva

Do působnosti ministerstva patří

a) rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b) navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,

c) stanovit plat ředitele a jeho zástupce podle zvláštního právního předpisu,8)

d) schvalovat návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok rozpočet Fondu,

e) schvalovat výši úvěru podle § 6a odst. 6,

f) rozhodovat o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti zaplatit penále z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.".

29. V § 10 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

30. V § 10 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

31. V § 10 odst. 4 se slova "a členové prezidia" zrušují.

32. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Dotace

(1) Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství a nařízeními vlády vydanými k jejich provedení.

(2) Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) Zjistí-li Fond, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí dotace, uloží její vrácení podle § 11a.

(4) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.".

33. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11i, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9a) až 9h) znějí:

"§ 11a

Vrácení dotace a penále

(1) Jestliže příjemce dotace dosáhl poskytnutí dotace Fondu na základě nepravdivých údajů jím uvedených, je povinen poskytnutou dotaci v plné výši Fondu vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky poskytnuté dotace, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne odepsání částky dotace z účtu Fondu do dne jejího připsání na účet Fondu.

(2) Prokáže-li příjemce dotace, že nemohl v den uvedení údajů, na základě kterých dosáhl neoprávněně dotace, vědět o jejich nepravdivosti, Fond omezí vrácení poskytnuté dotace pouze na část poskytnutou na základě nepravdivých údajů a penále v takovém případě neuloží.

(3) Jestliže příjemce dotace v průběhu období, na které je poskytována dotace, nesplnil některou z podmínek, na které bylo poskytnutí dotace vázáno, je povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky vrácené dotace, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne odepsání částky dotace z účtu Fondu do dne jejího připsání na účet Fondu.

(4) Jestliže příjemce dotace v průběhu období, na které je poskytována dotace, nesplnil pouze některou z podmínek, na které bylo poskytnutí dotace vázáno, z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může Fond, požádá-li o to příjemce dotace, omezit vrácení poskytnuté dotace s ohledem na rozsah příjemcem doložené skutečnosti.

(5) Jestliže příjemce dotace dosáhl poskytnutí dotace na základě nepravdivých údajů, s výjimkou údajů podle odstavce 2, Fond mu v následujících 2 letech neposkytne žádnou dotaci.

(6) Vrácení dotace a penále lze uložit nejpozději do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace.

(7) Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(8) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti zaplatit penále může v odůvodněných případech povolit prezidium.

(9) Vrácení dotace a penále uloží Fond rozhodnutím. Dotace a penále vymáhá Fond.

(10) V případech podle odstavců 1 až 9 se nepoužijí rozpočtová pravidla.9a)

§ 11b

Subvence při vývozu

(1) Subvenci při vývozu poskytuje Fond na základě smlouvy uzavřené s fyzickou nebo právnickou osobou, která o subvenci při vývozu požádá, za podmínek stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády vydanými k jeho provedení.

(2) Subvenci lze poskytnout pouze při vývozu zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky v rámci limitu stanoveného mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

(3) Žádost o poskytnutí subvence při vývozu musí obsahovat tyto údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu:

a) označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

b) předmět podnikání žadatele,

c) specifikaci zemědělského výrobku nebo potraviny, při jejichž vývozu je subvence požadována,

d) bankovní spojení žadatele.

(4) K žádostem, které jsou neúplné nebo obsahují nepravdivé údaje, Fond nepřihlíží.

(5) Podstatnou náležitostí smlouvy mezi Fondem a příjemcem subvence, která se jinak řídí obecnými právními předpisy,9b) je vždy

a) množství a druh zemědělského výrobku nebo potraviny, při jejichž vývozu má být subvence poskytnuta,

b) období, ve kterém má být subvencovaný vývoz zemědělského výrobku nebo potraviny uskutečněn,

c) podmínky, které příjemce subvence musí splnit ve vztahu k zajištění stability trhu s příslušným zemědělským výrobkem nebo potravinou,

d) doba, po kterou je příjemce subvence povinen uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,

e) sankce za nesplnění smluvních podmínek,

f) závazek příjemce subvence, že nebude dovozcem zemědělského výrobku nebo potraviny, na který bude poskytována subvence,

g) výhrada Fondu odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvních podmínek příjemcem subvence nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí subvence při vývozu.

(6) Podmínky poskytování subvencí při vývozu stanoví vláda svým nařízením.

(7) Subvenci při vývozu poskytuje Fond v souladu se zvláštním právním předpisem.9c)

§ 11c

Intervenční nákup a prodej

(1) Fond intervenčně nakupuje zemědělské výrobky a potraviny za intervenční cenu stanovenou nařízením vlády, nestanoví-li intervenční cenu zvláštní právní předpis jinak.

(2) Fond může intervenčně nakupovat pouze zemědělské výrobky a potraviny původem z České republiky.

(3) Fond může intervenčně nakupovat pouze zemědělské výrobky a potraviny původem z Evropských společenství, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(4) Fond prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny původem z Evropských společenství v souladu se zvláštním právním předpisem.9d)

(5) Fond projedná svůj postup při provádění intervenčních nákupů a prodejů se Správou státních hmotných rezerv.

(6) Intervenční nákup a prodej a případně související dopravu, skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin provádí Fond buď sám anebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby. Fond vybírá tyto osoby v jím vyhlášeném výběrovém řízení. Fond zveřejní

a) oznámení o konání výběrového řízení, a to nejméně v 1 celostátně distribuovaném deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) podmínky výběrového řízení, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

c) výsledky vyhlášeného výběrového řízení podle písmene a) obdobně.

(7) Podmínky provádění intervenčních nákupů a prodejů zemědělských výrobků a potravin stanoví vláda nařízením. Vláda může rovněž stanovit pro jednotlivý zemědělský výrobek nebo potravinu období, ve kterém může Fond intervenční nákupy provádět, a případně množství, které může Fond nakoupit.

§ 11d

Produkční kvóty a jejich systém

(1) K plnění individuální produkční kvóty lze využít pouze zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky ze zemědělských surovin původem z České republiky, přičemž tento výrobek nebo potravina nesmí být použity k plnění individuální produkční kvóty u více než jedné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou, které byla individuální produkční kvóta přidělena, případně která individuální produkční kvótu nabyla od jiné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou (dále jen "držitel kvóty").

(2) Systém produkčních kvót zajistí, aby osoby hodlající vstoupit na trh mohly v každém kvótovém roce za podmínek stanovených nařízením vlády

a) požádat o přidělení individuální produkční kvóty z rezervy, nebo

b) nabýt individuální produkční kvótu převodem, případně přechodem od jiného držitele kvóty.

(3) Individuální produkční kvótu nebo její část může držitel kvóty převést písemnou smlouvou, která se řídí obecnými právními předpisy,9b) na jinou osobu (dále jen "nabyvatel kvóty"), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Převod podle odstavce 3 nabyvatel kvóty neprodleně písemně oznámí Fondu. Náležitosti oznámení stanoví nařízení vlády.

(5) Fond nabyvateli kvóty do 15 dnů ode dne doručení oznámení vydá písemné potvrzení o tom, že převod individuální produkční kvóty nebo její části eviduje, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nařízeními vlády. Dnem vydání potvrzení je převod individuální produkční kvóty nebo její části účinný vůči třetím osobám.

(6) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v průběhu prvního kvótového roku, na který mu byla individuální produkční kvóta nebo její část přidělena z rezervy.

(7) Ustanovení odstavce 6 se nevztahuje na případy, kdy držitel kvóty nabyté z rezervy prokáže z mimořádného a zvláštního zřetele hodného důvodu, že byl nucen snížit uvádění zemědělského výrobku nebo potraviny na trh v České republice.

(8) Na přechod kvóty se ustanovení odstavců 4 a 5 vztahují přiměřeně.

(9) Držitel kvóty, který vyrábí cukr nebo bramborový škrob, je povinen zajistit ve výrobních zařízeních na výrobu cukru nebo bramborového škrobu taková opatření, která umožňují zkontrolovat množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a v jakékoliv fázi výroby zkontrolovat vyrobené množství cukru nebo bramborového škrobu.

(10) Vláda v rámci podmínek systému produkčních kvót nařízením stanoví

a) výši národní produkční kvóty,

b) způsob prvotního přidělení individuálních produkčních kvót jednotlivým žadatelům při dodržení zásady rovného přístupu ke všem žadatelům a objektivního způsobu výpočtu individuálních produkčních kvót,

c) minimální cenu, případně jiný cenový limit,

d) způsob naplňování rezervy a podmínky jejího rozdělování, pokud je rezerva součástí systému produkčních kvót,

e) v rozsahu potřebném pro fungování systému produkčních kvót informace, které budou držitelé kvóty, případně jiné osoby vymezené nařízením vlády povinni poskytovat Fondu,

f) podmínky, za kterých Fond držiteli kvóty sníží individuální produkční kvótu,

g) podrobnosti týkající se opatření na zjišťování množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a vyrobeného množství cukru nebo bramborového škrobu.

§ 11e

Produkční kvóty mléka

(1) Individuální produkční kvóty mléka se přidělují výrobcům syrového kravského mléka.

(2) Individuální produkční kvóta mléka je složena z dodávkové kvóty, v rámci níž držitel kvóty prodává nebo jiným způsobem převádí jiné osobě syrové kravské mléko s předpokladem jeho dalšího zpracování, a z kvóty přímého prodeje, v rámci níž držitel kvóty prodává nebo jiným způsobem převádí jiné osobě bez předpokladu dalšího zpracování mléko a mléčné výrobky z jím vyrobeného syrového kravského mléka.

(3) Při plnění dodávkové kvóty se zohledňuje obsah tuku v dodaném syrovém kravském mléku.

(4) Pro účely tohoto zákona se za odběratele mléka považuje fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje syrové kravské mléko od držitele kvóty a je evidována Fondem.

(5) Fond zařadí fyzickou nebo právnickou osobu do evidence odběratelů mléka na základě její žádosti, jestliže taková osoba

a) doloží, že je podnikatelem oprávněným k provozování obchodní živnosti,

b) se zaváže kdykoli umožnit oprávněným zaměstnancům Fondu přístup k účetním dokladům a dalším dokumentům souvisejícím s prováděním systému produkčních kvót mléka za účelem provedení kontroly plnění povinností odběratele v tomto systému,

c) se zaváže zasílat Fondu do 15. května každého kalendářního roku vyhodnocení plnění dodávkových kvót za uplynulý kvótový rok v rozsahu a způsobem stanoveným nařízením vlády.

(6) O zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka vydá Fond této osobě osvědčení. Zjistí-li Fond, že odběratel opětovně porušil povinnost podle odstavce 7 nebo nesplnil závazek podle odstavce 5 písm. b) nebo c), rozhodne o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka. Na rozhodování o zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka a rozhodování o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka se správní řád vztahuje s výjimkou lhůt a mimořádných opravných prostředků.

(7) Odběratel mléka je povinen

a) evidovat plnění dodávkových kvót jemu dodávajících držitelů kvóty,

b) na žádost držitele kvóty informovat jiného odběratele o množství syrového kravského mléka jemu dodaného tímto držitelem kvóty.

(8) Držitel dodávkové kvóty je před začátkem příslušného kvótového roku povinen písemně oznámit Fondu odběratele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo, kterému bude v příslušném kvótovém roce dodávat syrové kravské mléko v rámci jeho individuální dodávkové kvóty a který bude příslušný pro vyhodnocení plnění jeho dodávkové kvóty.

(9) Držitel dodávkové kvóty, který v průběhu příslušného kvótového roku hodlá dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen před začátkem příslušného kvótového roku Fondu oznámit objem části dodávkové kvóty, k jejímuž vyhodnocení plnění bude každý jeho odběratel příslušný. Vyžádají-li si to okolnosti, může držitel dodávkové kvóty v průběhu příslušného kvótového roku změnit obsah oznámení, prokáže-li Fondu, že tuto změnu oznámil všem svým odběratelům. Tuto změnu je však možné provést nejpozději 30 dnů před ukončením kvótového roku.

(10) Ustanovení odstavce 9 se použije přiměřeně i pro držitele dodávkové kvóty, který v průběhu příslušného kvótového roku začne souběžně dodávat syrové kravské mléko více odběratelům.

(11) Držitel dodávkové kvóty, který změní v průběhu příslušného kvótového roku odběratele, je povinen bezprostředně po uskutečnění této změny oznámit Fondu nového odběratele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo, a objem části dodávkové kvóty, k jejímuž vyhodnocení plnění je příslušný nový odběratel, přičemž objem části dodávkové kvóty, k jejímuž vyhodnocení plnění je příslušný původní odběratel, nesmí být menší než objem mléka dodaného tomuto odběrateli v průběhu kvótového roku.

(12) Vzor žádosti podle odstavce 5 a náležitosti oznámení podle odstavců 8 až 11 stanoví ministerstvo vyhláškou.

(13) Jestliže držitel kvóty nesplní povinnost podle odstavců 8 až 11, je povinen si vyhodnotit plnění dodávkové kvóty.

(14) Fond poskytuje držiteli kvóty dotaci vyrovnávající zcela nebo zčásti újmu vzniklou držiteli kvóty v důsledku zavedení systému produkčních kvót mléka. Vláda v rámci podmínek systému produkčních kvót mléka ve svém nařízení stanoví způsob a podmínky poskytování této dotace.

§ 11f

Produkční kvóty cukru

(1) Individuální produkční kvóty cukru jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót cukru stát opravňuje výrobce cukru k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Individuální produkční kvóta cukru je složena z tuzemského podílu kvóty, v rámci níž držitel kvóty uvádí cukr na trh v České republice, a z vývozního podílu kvóty, v rámci níž držitel kvóty vyváží cukr mimo území České republiky.

(3) Fond nejpozději do 90 dnů před začátkem kvótového roku na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru v uplynulém kvótovém roce, bilance výroby a předpokládaného prodeje cukru v probíhajícím kvótovém roce a bilance předpokládané výroby a prodeje cukru v příslušném kvótovém roce stanoví držitelům kvóty tuzemský podíl kvóty a vývozní podíl kvóty shodným způsobem, a to jejich vzájemným poměrem.

(4) Fond může držitelům kvóty nejpozději do 30.června příslušného kvótového roku shodným způsobem zvýšit stanovený poměr tuzemského podílu a vývozního podílu kvóty na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru za uplynulých 9 měsíců příslušného kvótového roku.

(5) Fond stanoví postup, kterým se při plnění individuální produkční kvóty cukru zohledňuje množství cukru obsaženého v jiném výrobku.

(6) Vývoz cukru v rámci vývozního podílu kvóty může držitel kvóty uskutečnit i prostřednictvím jiné osoby.

(7) Držitel kvóty může vyvézt mimo území České republiky libovolné množství cukru, pokud tím nejsou porušeny mezinárodní závazky, jimiž je Česká republika vázána.

(8) Dodávky cukru do státních hmotných rezerv se nepovažují za uvádění cukru na trh v České republice a nejsou součástí systému produkčních kvót cukru.

(9) Držitel kvóty nesmí vyrábět cukr pro jinou osobu než pro jiného držitele kvóty.

(10) Individuální produkční kvótu cukru nemůže její držitel převést na jinou osobu.

(11) V případě prodeje podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu cukru tohoto držitele kvóty nebo její část nabyvateli podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nabyvatele podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům cukrové řepy odpovídající individuální produkční kvótě cukru držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě prodeje výrobního zařízení pro výrobu cukru.

(12) V případě pronájmu podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu cukru tohoto držitele kvóty nebo její část nájemci podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nájemce podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům cukrové řepy odpovídající individuální produkční kvótě cukru držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě pronájmu výrobního zařízení pro výrobu cukru.

(13) V případě fúze držitele kvóty, převodu jmění držitele kvóty na společníka nebo rozdělení držitele kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu cukru tohoto držitele kvóty nebo její část osobě, na kterou přechází obchodní jmění držitele kvóty, v rozsahu, v jakém na tuto osobu přecházejí závazky vůči pěstitelům cukrové řepy odpovídající individuální produkční kvótě cukru držitele kvóty.

(14) Individuální produkční kvóta cukru nebo její část, kterou Fond nepřidělí podle odstavců 11 až 13, se stává součástí rezervy.

§ 11g

Produkční kvóty bramborového škrobu

(1) Individuální produkční kvóty bramborového škrobu jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót bramborového škrobu stát opravňuje výrobce bramborového škrobu k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Fond stanoví postup, kterým se při plnění individuální produkční kvóty bramborového škrobu zohledňuje množství bramborového škrobu obsaženého v jiném výrobku.

(3) K množství bramborového škrobu, který výrobce bramborového škrobu vyrobí v průběhu příslušného kvótového roku nad úroveň své individuální produkční kvóty bramborového škrobu, se přistupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.9e)

(4) Individuální produkční kvótu bramborového škrobu nemůže její držitel převést na jinou osobu.

(5) V případě prodeje podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu bramborového škrobu tohoto držitele kvóty nebo její část nabyvateli podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nabyvatele podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům brambor odpovídající individuální produkční kvótě bramborového škrobu držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě prodeje výrobního zařízení pro výrobu bramborového škrobu.

(6) V případě pronájmu podniku nebo jeho části držitelem kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu bramborového škrobu tohoto držitele kvóty nebo její část nájemci podniku nebo jeho části v rozsahu, v jakém na nájemce podniku nebo jeho části přecházejí závazky vůči pěstitelům brambor odpovídající individuální produkční kvótě bramborového škrobu držitele kvóty. Stejným způsobem Fond postupuje také v případě pronájmu výrobního zařízení pro výrobu bramborového škrobu.

(7) V případě fúze držitele kvóty, převodu jmění držitele kvóty na společníka nebo rozdělení držitele kvóty Fond přidělí individuální produkční kvótu bramborového škrobu tohoto držitele kvóty nebo její část osobě, na kterou přechází obchodní jmění držitele kvóty, v rozsahu, v jakém na tuto osobu přecházejí závazky vůči pěstitelům brambor odpovídající individuální produkční kvótě bramborového škrobu držitele kvóty.

(8) Individuální produkční kvóta bramborového škrobu nebo její část, kterou Fond nepřidělí podle odstavců 5 až 7, se stává součástí rezervy.

§ 11h

Finanční dávky z výroby cukru

(1) Fond uloží výrobci cukru v rámci systému produkčních kvót cukru finanční dávku z výroby cukru v souladu se zvláštním právním předpisem9f) za účelem zajištění odvodu vlastních zdrojů do souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

(2) Při rozhodování o povinnosti zaplatit finanční dávku z výroby cukru má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavce 2 rozhoduje ministerstvo.

(4) Uložené finanční dávky z výroby cukru vymáhá Fond a účtuje o nich v souladu se zvláštním právním předpisem.9g)

(5) Jestliže výrobce cukru nesplní povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve lhůtě stanovené pravomocným rozhodnutím, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 % denně z uložené finanční dávky z výroby cukru až do dne jejího připsání na účet Fondu, nejvýše však do výše uložené finanční dávky z výroby cukru. Penále lze uložit nejpozději do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž nebyla povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve stanovené lhůtě splněna. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží.

(6) Fond je povinen poukázat na účet stanovený Ministerstvem financí pravomocným rozhodnutím stanovený objem finančních dávek z výroby cukru snížený o náklady spojené s jejich výběrem ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.9h)

§ 11i

Uvádění půdy do klidu a nepotravinářské užití produkce řepky olejné z půdy uváděné do klidu

(1) Příjemce dotace na půdu uváděnou do klidu prokáže, že hlavní produkt zemědělských plodin pěstovaných na půdě uvedené do klidu bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv.

(2) Příjemce dotace je povinen prodat Fondu produkci řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu nejméně v množství stanoveném nařízením vlády.

(3) Fond prodává produkci řepky olejné nakoupenou z půdy uváděné do klidu fyzickým a právnickým osobám za účelem výroby methylesteru řepkového oleje za cenu, kterou stanoví na základě jím vyhodnoceného vývoje cen směsného paliva určeného pro vznětové motory a řepkových pokrutin.

(4) Vláda stanoví nařízením zemědělské plodiny, které je možné pěstovat na půdě uvedené do klidu, jejichž hlavní produkt bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv.

9a) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9b) Obchodní zákoník. Občanský zákoník.

9c) Nařízení Komise (ES) č. 800/1999, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém vývozních náhrad (subvencí) pro zemědělské výrobky.
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby předem pro zemědělské výrobky.

9d) Nařízení Rady (EHS) č. 1883/1978, které stanovuje obecná pravidla financování intervencí Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem, Záruční sekcí.

9e) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 14 a 16 nařízení Komise (ES) č. 97/1995, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1766/1992, pokud jde o minimální cenu a platbu, která se má vyplácet výrobcům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.

9f) Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v sektoru cukru.
Nařízení Komise (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro aplikaci systému kvót v sektoru cukru.

9g) Rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 597/2000 o systému vlastních zdrojů Evropského společenství.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství.

9h) Čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 597/2000.".

34. § 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9i) zní:

"§ 12

Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1) Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností podle § 1 odst. 2, včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, jakož i individuálních údajů získaných ministerstvem pro statistické účely, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.9i)

(2) Fond informace o své činnosti a hospodaření pravidelně zveřejňuje. Na žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o své činnosti a hospodaření.

9i) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

35. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9j) zní:

"§ 12a

Kontrola

(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu

a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných Fondu podle tohoto zákona,

b) plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv podle § 1 odst. 2,

c) správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona a nařízení vlády vydaných k jeho provedení.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole9j) a podle tohoto zákona.

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole9j) přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců a jiných fyzických a právnických osob, které k tomuto účelu zmocní a jejichž předmětem podnikání je kontrolní činnost (dále jen "osoby vykonávající kontrolu"). Osoby vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole9j) při kontrole oprávněny

a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,

c) pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,

d) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,

e) seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí Fond poskytnout třetím osobám,

f) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob.

(5) Při výkonu kontroly provádění činností podle § 1 odst. 2 písm. f) a g) postupuje Fond v součinnosti s celními orgány.

(6) Osoby vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, jde-li o zaměstnance Fondu, nebo písemným zmocněním, jde-li o jiné fyzické a právnické osoby, v nichž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(7) Zjistí-li Fond při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinen je těmto složkám oznámit.

(8) Fond a osoby vykonávající kontrolu při výkonu kontroly postupují při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.9i)

9j) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

36. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Sankce

(1) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží odběrateli odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka odebraného v průběhu příslušného kvótového roku a přepočteného způsobem stanoveným ministerstvem ve vyhlášce na mléko s obsahem tuku 3,6 %

a) od držitelů kvóty nad úroveň součtu individuálních produkčních kvót mléka nebo jejich částí, které tito držitelé oznámili Fondu podle § 11e k tomuto odběrateli jako příslušného odběratele pro vyhodnocení plnění jeho dodávkové kvóty pro příslušný kvótový rok,

b) od fyzické nebo právnické osoby, která vyrábí syrové kravské mléko a není držitelem kvóty.

(2) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží odběrateli odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka odebraného v průběhu příslušného kvótového roku a přepočteného způsobem stanoveným ministerstvem ve vyhlášce na mléko s obsahem tuku 3,7 %

a) od držitelů kvóty nad úroveň součtu individuálních produkčních kvót mléka nebo jejich částí, které tito držitelé oznámili Fondu podle § 11e k tomuto odběrateli jako příslušného odběratele pro vyhodnocení plnění jeho dodávkové kvóty pro příslušný kvótový rok,

b) od fyzické nebo právnické osoby, která vyrábí syrové kravské mléko a není držitelem kvóty.

(3) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží fyzické nebo právnické osobě, která není odběratelem mléka podle tohoto zákona (§ 11e odst. 4), odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka odebraného touto osobou od výrobce syrového kravského mléka.

(4) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží držiteli kvóty odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka nebo mléčných výrobků v přepočtu na ekvivalent mléka dodaného spotřebiteli nad úroveň části individuální produkční kvóty mléka určené pro přímý prodej. Přepočet mléčných výrobků na ekvivalent mléka stanoví ministerstvo ve vyhlášce.

(5) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží fyzické nebo právnické osobě vyrábějící syrové kravské mléko odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka nebo mléčných výrobků v přepočtu na ekvivalent mléka dodaného spotřebiteli, aniž by tato osoba byla držitelem kvóty pro přímý prodej.

(6) Fond v rámci systému produkčních kvót mléka uloží držiteli kvóty, který je podle § 11e odst. 13 příslušný k vyhodnocení plnění své dodávkové kvóty, odvod ve výši 115 % minimální ceny syrového kravského mléka za každý litr mléka dodaného jiné fyzické nebo právnické osobě nad úroveň své individuální produkční kvóty mléka.

(7) Fond v rámci systému produkčních kvót cukru uloží fyzické nebo právnické osobě odvod ve výši 115 % minimální ceny za každou tunu cukru, který tato osoba uvedla na trh, a to včetně cukru obsaženého v jiném výrobku,

a) nad úroveň tuzemského podílu její individuální produkční kvóty cukru,

b) bez přidělené individuální produkční kvóty cukru.

(8) Fond odvod podle odstavce 7 neuloží, jestliže osoba uvedená v tomto odstavci prokáže, že cukr uvedený na trh nad úroveň tuzemského podílu její individuální produkční kvóty cukru nebo bez přidělené individuální produkční kvóty cukru byl již jednou na trh uveden fyzickou nebo právnickou osobou v rámci jejího tuzemského podílu individuální produkční kvóty cukru nebo byl dovezen.

(9) Fond uloží pokutu

a) až do výše 250 000 Kč fyzické osobě, která neposkytla informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády, případně poskytla takové informace nepravdivé, s výjimkou informací, u kterých nemohla v den podání žádosti důvodně předpokládat jejich nepravdivost,

b) až do výše 500 000 Kč právnické osobě, která neposkytla informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády, případně poskytla takové informace nepravdivé, s výjimkou informací, u kterých nemohla v den podání žádosti důvodně předpokládat jejich nepravdivost,

c) až do výše 1 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která porušila povinnosti vyplývající z ustanovení § 12a, s výjimkou povinnosti stanovené v ustanovení § 12a odst. 3,

d) až do výše 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v ustanovení § 12a odst. 3,

e) až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v ustanovení § 11d odst. 9,

f) až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která poruší povinnost stanovenou v ustanovení § 11f odst. 9.

(10) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy Fond zjistil porušení povinnosti, nejvýše však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(11) Pokutu podle odstavce 9 písm. a) a b) uloží Fond také v případě, že informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády nebyly poskytnuty ve stanoveném termínu. Pokutu lze uložit opakovaně.

(12) Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11 jsou finančními zdroji Fondu. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvody a pokuty má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(13) Odvody a pokuty podle odstavců 1 až 11 vymáhá Fond.

(14) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavců 1 až 13 rozhoduje ministerstvo.".

37. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak.".

38. Dosavadní text § 22 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ustanovení § 8 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno c) zní:

"c) vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie.".

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b) až 4e) zní:

"§ 2

Úloha státu v zemědělství

(1) Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

a) poskytuje dotace4b) fyzickým a právnickým osobám v rámci

1. opatření na organizaci trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky,

2. programů pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,

3. programů podpory rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí,

4. opatření na zlepšení věkové struktury osob činných v zemědělství,

5. opatření na posílení konkurenceschopnosti zemědělství, včetně zpracovatelských odvětví,

6. opatření na podporu obecných služeb pro zemědělství,

7. systému záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,

8. podpory nákupu zemědělské půdy zemědělci,

9. podpory sdružování zemědělců při odbytu a zpracování produkce a při nákupu zemědělských potřeb,

10. podpory úrokové míry na bankovní úvěry zemědělské prvovýroby a částečného ručení za tyto úvěry,

11. dosažení úrovně přímých plateb do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii,

12. opatření ke zmírnění důsledků nepříznivých klimatických nebo cenových vlivů,

b) dbá o stabilitu trhu se zemědělskými výrobky a potravinami, k čemuž využívá

1. intervenčních nákupů a prodejů zemědělských výrobků a potravin,

2. systému produkčních kvót,

3. subvencí při vývozu zemědělských výrobků a potravin,

4. systému podpory nepotravinářského využití zemědělských výrobků,

5. licenční politiky,

6. opatření v oblasti celní ochrany,

c) poskytuje daňové úlevy

1. při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu,4c)

2. při spotřebě paliv s podílem biologicky odbouratelných složek,4c)

3. při nabývání produkčních kvót,

d) vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro

1. zemědělské skladní listy podle zvláštního právního předpisu,4d)

2. komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu,4e)

e) provádí opatření v rámci

1. společných organizací trhu se zemědělskými výrobky a potravinami,

2. programů strukturální podpory,

3. programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,

f) Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci strukturálních fondů Evropské unie.

(2) Dotace podle odstavce 1 písm. a) poskytuje Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") s výjimkou dotací podle bodu 1, které poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond").

(3) Programy podle odstavce 1 písm. a) bodů 2 a 3 stanoví vláda nařízením včetně podmínek poskytování dotací v rámci těchto programů.

(4) Účel dotací poskytovaných v rámci opatření podle odstavce 1 písm. a) bodů 4 až 12 včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje Poslanecká sněmovna současně se zákonem o státním rozpočtu.

4b) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

4c) Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

4d) Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

4e) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.".

3. Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4f) a 4g) znějí:

"§ 2a

Společné organizace trhu

(1) Společnými organizacemi trhu se rozumí soubor opatření prováděných na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami uvedenými v příloze I. Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva o ES").

(2) Opatřeními podle odstavce 1 se rozumí

a) ustanovení Smlouvy o ES včetně jejích protokolů,

b) ustanovení ve smlouvách, včetně aktů k nim náležejících s protokoly, které vznikly na základě Smlouvy o ES nebo byly uzavřeny a jsou právně účinné pro jejich rozšíření, doplnění nebo provádění nebo k odůvodnění přidružení, preference nebo zóny volného obchodu,

c) právní akty Rady nebo Komise Evropské unie na základě nebo v rámci smluv uvedených v písmenech a) a b) a právně závazná rozhodnutí Evropského soudního dvora.

(3) Společným organizacím trhu podléhají i zemědělské výrobky a potraviny neuvedené v odstavci 1, popřípadě jiné výrobky, pokud se na ně vztahují opatření podle odstavce 2.

§ 2b

Příslušné orgány společných organizací trhu

(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, společné organizace trhu provádí podle zvláštního právního předpisu4f) Fond s výjimkou opatření podle zvláštního právního předpisu,4g) které provádí ministerstvo.

(2) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění společných organizací trhu podle § 2a, jestliže tuto úpravu vyžaduje příslušné opatření ve smyslu § 2a odst. 2.

§ 2c

Program strukturální podpory

(1) Programem strukturální podpory se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství v oblastech méně příznivých pro zemědělství, podpory rozvoje navazujících odvětví a podpory rozvoje venkova.

(2) Programy strukturální podpory zahrnují zejména

a) pomoc méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,

b) podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí,

c) opatření na posílení konkurenceschopnosti zemědělství včetně zpracovatelských odvětví,

d) opatření podporující přizpůsobování a rozvoj venkovských oblastí,

e) opatření na zlepšení věkové struktury osob činných v zemědělství.

(3) Programy strukturální podpory schvaluje vláda.

(4) Programy strukturální podpory provádí ministerstvo, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§ 2d

Podpory financované výhradně z národních zdrojů

(1) Účel programů k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

(2) Programy provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě ministerstvem vydaných zásad.

4f) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4g) Například čl. 1 až 13 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971 o společné organizaci trhu s chmelem, čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2358/1971 o společné organizaci trhu s osivem, čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 845/1972 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového, čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2075/1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem, čl. 10 a 11 nařízení Rady (ES) č. 603/1995 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy, čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 1577/1996, kterým se zavádí zvláštní opatření pro některé luskoviny pěstované na zrno, nařízení Rady (ES) č. 1098/1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele, čl. 8 až 15 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, čl. 2 a 5 nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o systému podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, čl. 4 až 25 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, nařízení Rady (ES) č. 1244/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, kterým se stanoví společná pravidla pro programy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, čl. 4 až 11 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, nařízení Komise (ES) č. 1/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o zjednodušený režim plateb zemědělcům v rámci určitých podpůrných programů.".

4. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4h) a 4i) zní:

"§ 3

Poskytování dotací

(1) Dotace poskytuje ministerstvo nebo Fond (dále jen "příslušný orgán") podle § 2 odst. 3 a 4, § 2a až 2d na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám (dále jen "žadatel") za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4f) a případně na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí dotace, zejména

a) označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

b) předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,

c) účel, na který je dotace požadována,

d) bankovní spojení žadatele,

e) prohlášení žadatele, že neobdržel v příslušném roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, příslušný orgán ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, příslušný orgán ji zamítne.

(4) Jestliže se dotace poskytuje, případně podmínka jejího poskytnutí se vztahuje

a) na zemědělskou půdu, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vedené podle tohoto zákona, přičemž nepřihlíží k údajům o výměře parcel a druhu pozemků vedených podle zvláštního právního předpisu,4h)

b) na hospodářské zvíře, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z ústřední evidence jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedené podle zvláštního právního předpisu.4i)

(5) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže

a) žadatel nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky,

b) žadatel neprokáže, že měl ke dni stanovenému ministerstvem vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., splatné závazky související s pojistným na sociální zabezpečení a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky související s veřejným zdravotním pojištěním, splatné daňové závazky u místně příslušných finančních orgánů, nebo neprokáže, že splatné závazky nevypořádané ke dni stanovenému ministerstvem vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; toto ustanovení se nevztahuje na žadatele, který není podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku,

c) žadatel změní u půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vedené podle tohoto zákona druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda,

d) pozemek, na který má být poskytnuta dotace, se nenachází na území České republiky.

(6) Na dotace poskytované podle mezinárodní smlouvy se ustanovení odstavců 1 až 5 vztahují přiměřeně.

4h) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4i) § 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.
Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.".

5. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3i, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4j) až 4n) znějí:

"Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

§ 3a

(1) Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 4 písm. a), a ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace.

(2) Evidenci vede ministerstvo.

(3) Základní jednotkou evidence je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním tokem nebo zemědělsky neobdělanou půdou.

(4) Jestliže je na půdním bloku pěstován více než jeden druh zemědělské kultury anebo je půdní blok obhospodařován více než jednou fyzickou nebo právnickou osobou, která tuto činnost vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (dále jen "uživatel"), člení se půdní blok na díly půdního bloku, které představují souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy jednoho druhu zemědělské kultury obhospodařované jedním uživatelem.

(5) U půdního bloku se eviduje

a) identifikační číslo půdního bloku,

b) výměra,

c) uživatel,

d) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,

e) zařazení do ochranného pásma vodního zdroje,4j)

f) zařazení do zvláště chráněného území,4k)

g) existence závlahového systému,

h) existence odvodňovacího systému,

i) existence viniční tratě,4l)

j) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,4m)

k) zařazení do typu méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými a jinými omezeními podle kritérií stanovených nařízením vlády.

Údaje podle písmen c) až j) se evidují u půdního bloku nečleněného na díly půdního bloku.

(6) U dílu půdního bloku se eviduje

a) identifikační číslo dílu půdního bloku,

b) výměra,

c) uživatel,

d) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,

e) existence závlahového systému,

f) existence odvodňovacího systému,

g) existence viniční tratě,4l)

h) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu.4m)

(7) Evidence je vedena v digitální formě, přičemž půdní bloky, případně díly půdního bloku jsou zobrazovány na podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální4n) na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu (dále jen "ortofotomapa").

§ 3b

(1) Každý uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku, pokud má zájem o zařazení do evidence půdy, ohlásí tuto skutečnost do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Je-li předmětem ohlášení uživatele půdní blok, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a) identifikační údaje uživatele půdního bloku,

b) výměra půdního bloku,

c) druh zemědělské kultury na půdním bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(3) Je-li předmětem ohlášení uživatele díl půdního bloku, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a) identifikační údaje uživatele dílu půdního bloku,

b) výměra dílu půdního bloku,

c) druh zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(4) Jsou-li předmětem ohlášení jak půdní bloky, tak i díly půdního bloku, nebo více než jeden půdní blok, případně díl půdního bloku, musí každá část ohlášení vyhovovat požadavkům podle odstavců 2 a 3.

(5) Součástí ohlášení je zakreslení hranice půdního bloku, případně dílu půdního bloku, jehož užívání se ohlašuje, v ortofotomapě.

§ 3c

(1) Pro zpracování řádného a včasného ohlášení pověření zaměstnanci ministerstva poskytují osobám, které projeví zájem podat ohlášení podle § 3b, odbornou pomoc, a to včetně poskytnutí ortofotomap. Odborná pomoc spočívá v identifikaci půdního bloku, případně dílu půdního bloku a při určování jejich výměry.

(2) Ohlášení se podává ministerstvu. Jsou-li již při podání ohlášení pochybnosti o skutečné výměře dílu půdního bloku, jehož užívání je ohlašováno, případně o jiných údajích uvedených v ohlášení, ministerstvo bezprostředně vyzve uživatele k úpravě údajů uvedených v ohlášení nebo provede místní šetření v terénu.

§ 3d

(1) Ministerstvo vyhodnotí veškerá podaná ohlášení ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání ohlášení podle § 3b odst. 1.

(2) Vzniknou-li v rámci vyhodnocení podaných ohlášení pochybnosti o skutečném průběhu hranic užívání dílů půdního bloku mezi různými uživateli, případně o uživatelem uváděné výměře dílů půdního bloku, ministerstvo vyzve příslušné uživatele k tomu, aby do 15 dnů byly pochybnosti odstraněny.

(3) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úpravě uživateli podaných ohlášení podle odstavce 2, ministerstvo může svolat místní šetření v terénu. V takovém případě ministerstvo zakreslí do ortofotomapy hranice užívání dílů půdního bloku a zápis do evidence provede podle jím zjištěného stavu, případně podle výsledků místního šetření v terénu.

(4) Podají-li na stejný půdní blok, případně díl půdního bloku ohlášení dva nebo více uživatelů, ministerstvo je vyzve k uzavření písemné dohody do 15 dnů o tom, který z nich je uživatelem tohoto půdního bloku, případně dílu půdního bloku.

(5) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k uzavření písemné dohody mezi uživateli podle odstavce 4, může ministerstvo svolat místní šetření v terénu. Pokud se místní šetření neuskuteční nebo jeho výsledek spornou záležitost neodstraní, ministerstvo zapíše do evidence toho uživatele půdního bloku nebo dílu půdního bloku, který prokáže platný právní důvod užívání zemědělsky obhospodařované půdy, na které se předmětný půdní blok nebo díl půdního bloku nachází.

§ 3e

(1) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence. V potvrzení se uvedou zejména tyto údaje:

a) identifikační údaje uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku,

b) identifikační údaje a výměry půdního bloku nebo dílu půdního bloku, jichž je uživatelem,

c) výměra každého půdního bloku a dílu půdního bloku,

d) zemědělská kultura každého půdního bloku a dílu půdního bloku.

(2) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly v samostatné dílčí části shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 dílčí potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence u půdních bloků, případně dílů půdního bloku, u kterých nebyl shledán rozpor. Pro obsah dílčího potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

(3) Uživatelům, jejichž užívání příslušného dílu půdního bloku bylo doloženo až v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, vydá ministerstvo potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence, neprodleně po vyřešení sporných záležitostí. Pro obsah potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně. Bylo-li takovým uživatelům vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, zahrne nově vydávané souhrnné potvrzení i půdní bloky, případně díly půdního bloku uvedené v dílčím potvrzení a k obsahu dílčího potvrzení se dále nepřihlíží.

(4) Uživatelům, jejichž užívání nebylo ani v jedné samostatné dílčí části ohlášení doloženo ani v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, ministerstvo vydá rozhodnutí o nezařazení do evidence. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání. Pro podání odvolání a jeho projednání platí správní řád.

(5) Zjistí-li ministerstvo v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5 u těch uživatelů, kterým bylo vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, že alespoň v jedné samostatné dílčí části ohlášení nebylo jejich užívání doloženo, vydá rozhodnutí, kterým zamítne zařazení do evidence v této části ohlášení. Pro případné odvolání, jeho podání a projednání platí ustanovení odstavce 4 obdobně.

§ 3f

Vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 3g

Aktualizace evidence půdy

(1) Jestliže dojde ke změně

a) průběhu hranice půdního bloku, případně dílu půdního bloku,

b) výměry půdního bloku, případně dílu půdního bloku,

c) druhu zemědělské kultury pěstované na půdním bloku nebo dílu půdního bloku,

je uživatel, který je veden v evidenci, povinen o této změně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, písemně informovat ministerstvo. Ministerstvo neprodleně provede změnu výměry, případně kultury v evidenci.

(2) Jestliže dojde ke změně uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku, nový uživatel písemně informuje ministerstvo o této skutečnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Ministerstvo provede změnu uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku, jestliže

a) se změnou vydá písemný souhlas původní uživatel, nebo

b) nový uživatel prokáže právní důvod užívání půdního bloku, případně dílu půdního bloku.

(3) Jestliže má uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku, který nepodal ohlášení v rámci vzniku evidence podle § 3b odst. 1, zájem o zařazení do evidence a předmětný půdní blok, případně díl půdního bloku není dosud v evidenci evidován, může podat takové ohlášení kdykoliv po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro podání ohlášení a postup ministerstva platí ustanovení § 3b odst. 2 až § 3f přiměřeně. Tato ustanovení platí i pro toho uživatele, který je již v evidenci zařazen a hodlá v ní nově evidovat další půdní blok nebo díl půdního bloku.

(4) Jestliže uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku ukončí užívání půdního bloku nebo dílu půdního bloku, aniž by tento půdní blok nebo díl půdního bloku byl následně užíván dalším uživatelem, který má zájem o zařazení do evidence, je povinen původní uživatel půdního bloku, který je veden v evidenci, o této změně nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy změna nastala, písemně informovat ministerstvo. Ministerstvo neprodleně provede změnu uživatele půdního bloku nebo dílu půdního bloku v evidenci.

(5) Každý v evidenci zařazený uživatel může podat kdykoliv ministerstvu žádost o úplné vynětí své osoby z evidence nebo o vynětí některých půdních bloků nebo dílů půdního bloku z evidence, aniž by byl ve vztahu k nim do evidence zařazován jiný uživatel. Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vydá o tom potvrzení.

§ 3h

Ověřování údajů ortofotomap

(1) Vybrané údaje evidence se ověřují na základě ortofotomap zhotovených na základě leteckých měřických snímků nejméně jednou za 10 let.

(2) Je-li nezbytné na základě ověření podle odstavce 1 provést změnu údajů v evidenci, provede se taková změna ve vzájemné součinnosti ministerstva a dotčených uživatelů.

§ 3i

Druh zemědělské kultury

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) ornou půdou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny a která není travním porostem podle písmene b),

b) travním porostem souvislý porost s převahou travin určený ke spásání nebo k výrobě sena, případně travní senáže, přičemž může být nejvýše po uplynutí 5 let na období jednoho roku rozorán za účelem zúrodnění,

c) vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy,

d) chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je vybavena zvláštní konstrukcí pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel,

e) ovocným sadem zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři,

f) jinou kulturou zemědělsky obhospodařovaná půda s kulturou neuvedenou v písmenech a) až e).

4j) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4k) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4l) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

4m) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4n) § 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5a) a 5b) zní:

"§ 4

Poskytování informací

(1) Žadatel je povinen poskytnout nezbytné informace pro objektivní vyhodnocení dopadu opatření zemědělské politiky ministerstvu, které určí lhůtu a rozsah těchto informací. Ministerstvo postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.5a)

(2) Osobě, která neposkytne informace ve lhůtě a rozsahu stanoveném ministerstvem, případně poskytne nepravdivé informace, se dotace v příslušném roce neposkytne.

(3) Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky zřízený ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě5b) vyžadovat údaje způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(4) Jestliže ekonomický subjekt vedený podle zákona o státní statistické službě5b) neposkytne pověřené osobě údaje způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, oznámí pověřená osoba tuto skutečnost neprodleně ministerstvu.

(5) Ministerstvo je oprávněno bezplatně požadovat údaje z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.5a)

(6) Ministerstvo zpřístupňuje údaje vedené v evidenci orgánům veřejné správy, jestliže jsou potřebné pro výkon jejich funkce, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.5a)

5a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5b) § 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.".

7. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5c) zní:

"§ 4a

Kontrola

(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu

a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných ministerstvu podle tohoto zákona,

b) plnění povinností a podmínek uživateli půdního bloku, případně dílu půdního bloku stanovených tímto zákonem.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje ministerstvo vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole5c) a podle tohoto zákona.

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je ministerstvo oprávněno požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady ministerstvu předložit, výkon kontroly ministerstvem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti ministerstva a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole5c) přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole5c) při kontrole oprávněni

a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,

c) pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,

d) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,

e) seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí ministerstvo poskytnout třetím osobám,

f) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob.

(5) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, v němž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(6) Zjistí-li ministerstvo při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinno je těmto složkám oznámit.

(7) Ministerstvo při výkonu kontroly postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.5a)

5c) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

8. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5d) a 5e) zní:

"§ 5

Sankce

(1) Ministerstvo uloží pokutu

a) až do výše 250 000 Kč fyzické osobě, která neposkytla informace podle § 3g nebo § 4, případně poskytla takové informace nepravdivé,

b) až do výše 500 000 Kč právnické osobě, která neposkytla informace podle § 3g nebo § 4, případně poskytla takové informace nepravdivé,

c) až do výše 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v § 4a odst. 3.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti, nejvýše však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) Pokuty ukládá a vybírá ministerstvo. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán5d) podle zvláštního právního předpisu.5e)

5d) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

5e) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETÍ

Zmocnění k vydání úplného znění zákonů

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem, a úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. IV

1. Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení.

2. Ustanovení čl. II bodu 4, pokud se týká § 3, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

3. Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. g) až písm. j), čl. I bodu 6, pokud se týká § 4 odst. 2, čl. I bodu 9, pokud se týká § 6a odst. 6 a § 6b odst. 4, čl. I bodů 10, 12, 14, 16, 24 až 31, čl. I bodu 33, pokud se týká § 11b odst. 7, § 11c odst. 3 a 4, § 11g a 11h, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 2, čl. II bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 1 písm. e) a čl. II bodu 3, pokud se týká § 2a až 2d, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

4. Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. e), čl. I bodu 4, pokud se týká § 2 písm. e), čl. I bodu 33, pokud se týká § 11a odst. 8, § 11b odst. 1 až 6, § 11c odst. 2, § 11e odst. 14, § 11f odst. 2 až 7 a § 11i, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 1, a čl. II bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 1 písm. a) a b), pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).