Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označen - znění od 01. 09. 2011 (úplné znění)

Předpis č. 256/2011 Sb.

Znění od 1. 9. 2011

256/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označen

256

ZÁKON

ze dne 20. července 2011,

kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“) další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3279/1992, nařízení Rady (ES) č. 3378/1994, nařízení Rady (ES) č. 2061/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1882/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 122/1994 ze dne 25. ledna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění ke dni 28. ledna 2009.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína.
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.“.

2. V § 3 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 4 až 16 a odkazů na ně zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

3. V § 3 úvodní části ustanovení se slovo „dále“ zrušuje.

4. V § 3 písm. d) se slova „z hlediska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických vlastností“ zrušují.

5. V § 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „za produkt16) se považuje rovněž rmut,“.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:

16) Příloha I část XII a příloha XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

6. V § 3 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až v) se označují jako písmena i) až u).

7. V § 3 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) až u) se označují jako písmena o) až t).

8. V § 3 písmeno t) zní:

t) víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu vína výrobce uvedená v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát.“.

9. V § 4 odst. 3 se slova „na základě geografické polohy, svažitosti, půdně klimatických vlastností a historických údajů, záznamů a poznatků“ zrušují.

10. V § 6 odst. 1, § 8 odst. 2, § 9 odst. 3, § 10 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2 písm. a) a e), § 12 odst. 1, 2, 4 a 8, § 12 odst. 9 písm. a) a b), § 14 odst. 1 a 2, § 16 odst. 1 a 4, § 16 odst. 10 písm. b), § 18 odst. 1, § 18 odst. 2 písm. g), § 18 odst. 6, § 18 odst. 7 písm. a), § 19 odst. 1, § 19 odst. 4 písm. h), § 19 odst. 13, § 19 odst. 14 písm. a) a b), § 20 odst. 1, § 20 odst. 2 písm. a), § 20 odst. 3 písm. f), § 20 odst. 4 písm. b), § 20 odst. 5 písm. a) a c), § 20 odst. 6 písm. d) a g), § 20 odst. 8, § 21 odst. 1 a 3, § 21 odst. 2 písm. f), § 21 odst. 4 písm. a) a b), § 22 odst. 1 a 3, § 22 odst. 2 písm. f), § 22 odst. 4 písm. a) a b), § 24 odst. 1, § 26 odst. 6 písm. a), § 27 odst. 10, § 28 odst. 1 písm. c), § 30 odst. 1, § 37 odst. 1, § 37 odst. 2 písm. a), § 37 odst. 5 písm. b) a c), § 37 odst. 8 a 9, § 39 odst. 1 písm. cc), jj) a kk), § 39 odst. 2 písm. d), e), h), k) a m), § 39 odst. 3 písm. l) a v § 43 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

11. V § 6 odst. 2 se slova „z vinice nebo vinic pěstitele, na nichž byly vypěstovány“ nahrazují slovy „vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány“ a slova „lze hektarový výnos stanovit“ se nahrazují slovy „platí uvedený hektarový výnos“.

12. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 104 zní:

(3) Pokud bude překročen hektarový výnos podle odstavce 2, lze hrozny révy vinné použít pouze pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem104), bez chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení, nebo uvést do oběhu pouze jako hrozny révy vinné určené pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem, chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

104) Čl. 118u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 29 až 48 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

13. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a zveřejní je na svých internetových stránkách“.

14. V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Vzor žádosti o povolení nové výsadby zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

15. V § 9 odst. 5 se slova „podle zvláštního právního předpisu26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují.

16. V § 9 odst. 6 se slova „pouze v rámci jedné vinařské oblasti“ zrušují a na konci odstavce se doplňují věty „Pěstitel může bezplatně převést své právo na opětovnou výsadbu do rezervy podáním žádosti Ústavu, který o převodu do rezervy29) rozhodne. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

17. V § 9 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

18. V § 9 odstavec 8 zní:

(8) Vzor žádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu podle odstavce 1 písm. a) a b) a vzor žádosti o převod práva na opětovnou výsadbu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

19. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vzor oznámení o zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

20. V § 12 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

21. V § 12 odstavec 7 zní:

(7) Prováděcí právní předpis stanoví hodnoty přípustných technologických ztrát při výrobě produktů.“.

22. V § 12 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámek pod čarou č. 94 a 95 zní:

(10) Ministerstvo v případě nepříznivých povětrnostních podmínek může vydávat opatření obecné povahy, kterým povolí přikyselování některých produktů vyrobených v České republice z hroznů révy vinné sklizených v České republice94). Ministerstvo v tomto opatření obecné povahy může povolit i opakované přikyselování95). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti před projednáním jeho návrhu s výrobci produktů.

94) Příloha XVa písmeno C bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

95) Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 606/2009.“.

23. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vzor prohlášení o zvyšování cukernatosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

24. V § 13 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 96 zní:

(4) Přirozený obsah alkoholu u čerstvých hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína lze zvýšit při nepřekročení hodnot stanovených předpisy Evropské unie96).

96) Příloha XVa část A bod 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

25. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 97 zní:

(5) U červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů sklizených v České republice lze zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu v zóně A97) na 12 % objemových a v zóně B97) na 12,5 % objemových.

97) Příloha XVa část B bod 7 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

26. V § 14 odstavec 3 zní:

(3) Vzor prohlášení o slazení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

27. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

28. V § 16 odstavec 4 zní:

(4) Na obalu určeném pro spotřebitele lze uvést získaná ocenění, popřípadě medaile ze soutěží a výstav vín.“.

29. V § 16 odst. 7 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 47a zní:

e) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie47a) pro uvádění údaje o obsahu cukru na etiketách.

47a) Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

30. V § 16 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.

31. V § 16 odstavec 9 zní:

(9) Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které mohou být uvedeny na etiketě produktu, a požadavky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět.“.

32. V § 16 se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 98 a 99 znějí:

(10) Ministerstvo rozhoduje o přidělení kódu podle předpisů Evropské unie98), splňuje-li žadatel tyto podmínky

a) je registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1,

b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena sankce za správní delikt týkající se evidence vinohradnictví a vinařství vyšší než 10000 Kč ani s ním nebylo zahájeno správní řízení za správní delikt týkající se evidence vinohradnictví a vinařství,

c) je plátcem odvodů do Vinařského fondu.

(11) Ministerstvo rozhodne o odebrání kódu podle předpisů Evropské unie98) tomu, kdo jej užívá, pokud poruší některou z podmínek, za kterých mu byl kód přidělen.

(12) Pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce, dovozce nebo prodejce skládá z chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení či je obsahuje, jsou na etiketě uvedeny pomocí kódu přiděleného podle odstavce 1099).

98) Čl. 56 odst. 5 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

99) Čl. 56 odst. 6 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

33. § 16a zní:

㤠16a

Na etiketě je možné uvést označení „Chateau“ nebo „Château“. „Chateau“ nebo „Château“ je historický výraz spojený s typem oblasti a druhem vína vyhrazený pro vína pocházející z podniku, který skutečně existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván přesně tímto slovem. Takový podnik musí být tímto názvem nebo slovem nepřetržitě označován nejméně 15 let a hrozny pocházejí výhradně z tohoto podniku nebo výroba vína se provádí v tomto podniku.“.

34. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17

Zemské víno

(1) Víno se může označit názvem „zemské víno“, jestliže

a) bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd stanovených prováděcím právním předpisem,

b) hrozny révy vinné, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moštoměru,

c) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

d) splňuje požadavky předpisů Evropské unie1),

e) pochází výlučně z vinařské oblasti Čechy nebo výlučně z vinařské oblasti Morava a hrozny révy vinné byly v této oblasti zpracovány na víno.

(2) Etiketa zemského vína musí obsahovat vedle povinných údajů stanovených předpisy Evropské unie také zeměpisné označení „české“ nebo „moravské“, podle vinařské oblasti, v níž bylo zemské víno vyrobeno, a označení „zemské víno“.

(3) Etiketa zemského vína může kromě údajů podle odstavce 2 obsahovat tyto nepovinné údaje

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

b) pokud hrozny révy vinné prokazatelně pochází z vlastních registrovaných vinic, může být uvedena kromě vinařské oblasti stejně velkým písmem i vinařská obec.“.

35. Poznámky pod čarou č. 49, 50 a 50a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

36. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně poznámky pod čarou č. 105 zní:

㤠17a

(1) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu, s názvem odrůdy nebo označením ročníku musí být vyrobeno z hroznů révy vinné, jejichž výnos nepřekročil 14 tun na 1 ha a musí pocházet z odrůd podle § 17 odst. 1 písm. a). Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína podle § 16 odst. 7 písm. a) nemohou být uvedeny odrůdy révy vinné uvedené ve Státní odrůdové knize105). Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína podle § 16 odst. 7 písm. a) nesmí být použit výraz „odrůdové víno“.

(2) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku podléhá certifikaci. Výrobce tohoto vína je povinen uhradit náklady spojené s certifikací podle předpisu Evropské unie103). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na certifikaci. O náhradě nákladů na certifikaci rozhodne Inspekce. Certifikace se provádí zejména kontrolou evidenčních knih.

105) Zákon č. 218/2003 Sb.“.

37. V § 18 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) evidenční číslo jakosti.“.

38. V § 18 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 100 znějí:

(8) Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína uváděno100).

(9) Pokud bude v případě jakostního vína zvyšována cukernatost moštu produktem, musí být tento produkt vyroben v České republice a pocházet z hroznů révy vinné sklizených v České republice. To neplatí, jde-li o rektifikovaný moštový koncentrát.

100) Článek 59 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

39. V § 19 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může se provést lisování.“.

40. V § 19 se doplňuje odstavec 16, který zní:

(16) Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno100).“.

41. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo též rozhoduje o žádosti o změnu povolení ve lhůtě podle odstavce 7.“.

42. V § 23 odstavec 4 zní:

(4) Žádost o povolení může ministerstvu podat sdružení založené podle zvláštního právního předpisu64), jehož členy jsou pěstitelé, kteří mají zaregistrovány vinice na území, pro které sdružení žádá povolení, nebo výrobci, kteří budou víno originální certifikace podle povolení vyrábět na území oblasti, ve kterém se nacházejí vinice členů sdružení. Členem sdružení může být i výrobce nakupující vinné hrozny z vinic registrovaných na území uvedeném v žádosti a uvedeném v povolení.“.

43. V § 23 odst. 5 písm. c) se slova „ , přičemž toto území musí být geograficky spojené“ nahrazují slovy „ ; hrozny révy vinné mohou být pro víno originální certifikace pěstovány pouze v registrovaných vinicích“.

44. V § 23 odst. 6 písm. a) se za slovo „registru“ vkládají slova „nebo evidence“.

45. V § 23 odst. 6 písmeno c) zní:

c) stanovy sdružení, které musí obsahovat tyto podmínky:

1. sdružení přijme každého za člena sdružení za zcela rovných podmínek,

2. každý člen sdružení musí po dobu platnosti povolení splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 10; pokud člen sdružení nebude splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 10, orgány sdružení nejpozději do tří dnů pozastaví členovi sdružení právo na označování jím vyrobených vín jako vín originální certifikace podle povolení,

3. každý člen sdružení musí plnit podmínky, za nichž sdružení přiznává označení vína originální certifikace svým členům.“.

46. V § 23 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 15 se označují jako odstavce 7 až 14.

47. V § 23 odstavec 7 zní:

(7) Ministerstvo vydá rozhodnutí o žádosti o povolení nejpozději do 1 roku od jejího podání. Každá registrovaná vinice může být uvedena pouze v jediném rozhodnutí o povolení.“.

48. V § 23 odst. 9 se slova „v písemné formě a způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „v elektronické podobě“.

49. V § 23 odst. 10 se slovo „webových“ nahrazuje slovem „internetových“.

50. V § 23 odst. 11 se slova „Evropským společenstvím“ nahrazují slovy „Evropské unii“.

51. V § 23 odstavec 14 zní:

(14) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah charakteristiky vlastností vína uváděné v žádosti. Vzor žádosti o povolení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

52. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25

Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno

(1) Odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno je nápoj z vína, u něhož obsah alkoholu byl destilací nebo jinou technologií snížen na 0,5 % objemových65) nebo méně. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 75 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky66).

(2) Nízkoalkoholické víno, nízkoalkoholické šumivé víno nebo nízkoalkoholické perlivé víno je nápoj, který byl vyroben jako odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno, nebo mísením odalkoholizovaného vína s vínem a jehož obsah alkoholu je vyšší než 0,5 % objemových65), nejvýše však 5 % objemových. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 75 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky66).

(3) Odalkoholizované víno se označí názvem „odalkoholizované víno“. Odalkoholizované šumivé víno se označí názvem „odalkoholizované šumivé víno“. Odalkoholizované perlivé víno se označí názvem „odalkoholizované perlivé víno“. Odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno lze též označit jako nealkoholické víno, nealkoholické šumivé víno nebo nealkoholické perlivé víno. Nízkoalkoholické víno se označí názvem „nízkoalkoholické víno“. Nízkoalkoholické šumivé víno se označí názvem „nízkoalkoholické šumivé víno“. Nízkoalkoholické perlivé víno se označí názvem „nízkoalkoholické perlivé víno“. V případě užití aromatických látek u produktů podle odstavce 1 nebo 2 se název odalkoholizovaného vína, odalkoholizovaného šumivého vína, odalkoholizovaného perlivého vína, nízkoalkoholického vína, nízkoalkoholického šumivého vína nebo nízkoalkoholického perlivého vína doplní slovem „aromatizováno“.

53. V § 26 odst. 3 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „kromě náležitostí stanovených správním řádem“.

54. V § 26 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

55. V § 26 odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 68 znějí:

(4) Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce

a) provede odběr vzorků vína za účelem provedení rozboru vína; po odběru vzorků již nelze toto víno scelovat, ani s ním provádět žádné jiné technologické nebo enologické postupy nebo ošetření, s výjimkou těch, které vyžaduje obvyklá péče o víno, a

b) zajistí na svoje náklady rozbor vína v akreditované68) laboratoři (dále jen „laboratoř“) akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy.

(5) Seznam laboratoří zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.“.

56. V § 26 odstavec 7 zní:

(7) Žádost o zatřídění vína spolu s přílohami a vzorky vína doručí výrobce Inspekci. Žádost se podává inspektorátu Inspekce v Brně. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.“.

57. V § 26 odst. 10 se slova „ve formě umožňující dálkový přístup Ústavu a písemně“ nahrazují slovy „v elektronické podobě Ústavu a“ a slovo „webových“ se nahrazuje slovem „internetových“.

58. V § 26 se doplňuje odstavec 13, který zní:

(13) Zatříděné víno s přívlastkem v rámci druhů přívlastkového vína podle § 19 odst. 2, s výjimkou slámového a ledového vína, nebo jakostní víno si může jeho výrobce sám sestupnit, splňuje-li víno analytické požadavky daného druhu stanovené prováděcím právním předpisem. Tuto skutečnost musí výrobce nejpozději následující pracovní den sdělit v elektronické podobě Ústavu s uvedením údajů podle odstavce 3. Tyto údaje Ústav zapíše do Registru. Sestupnění zveřejní ministerstvo podle odstavce 10 věty druhé.“.

59. § 26a včetně poznámky pod čarou č. 67 zní:

㤠26a

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem dozoru ověření souladu se specifikací chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle předpisu Evropské unie67), je povinen uhradit náklady spojené s ověřením souladu se specifikacemi. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi rozhodne Inspekce.

67) Čl. 118p nařízení (ES) č. 1234/2007.“.

60. V § 27 odstavec 2 zní:

(2) Ten, kdo uvádí produkt do oběhu, je povinen zajistit dodržení podmínky stanovené v § 12 odst. 2.“.

61. V § 27 odst. 4 písm. a) bodě 4 se slova „(§ 23, 26)“ a slovo „nebo“ zrušují.

62. V § 27 odst. 4 písm. a) bodě 5 se slova „(§ 26)“ zrušují.

63. V § 27 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

6. není celá jeho výroba řádně zdokumentována v evidenčních knihách v souladu s § 30.“.

64. V § 27 odst. 4 písm. b) bodě 1 se slova „(§ 23, 26),“ nahrazují slovem „ , nebo“.

65. V § 27 odst. 4 písm. b) bod 2 zní:

2. je neznámého původu nebo je vyrobený z produktu neznámého původu72).“.

66. V § 27 odst. 4 písm. b) se body 3 až 6 včetně poznámek pod čarou č. 72a a 72b zrušují.

67. V § 27 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) Ustanoveními odstavce 1 až 9 nejsou dotčeny podmínky a zákazy uvádění produktu do oběhu stanovené předpisy Evropské unie.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

68. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „a údaje o produktech“ nahrazují slovy „ , údaje o produktech a evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů“.

69. V § 28 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Registr není veřejně přístupný.“.

70. V § 28 odst. 3 větě třetí se za slova „vlastnické právo“ vkládají slova „ , pokud Ústav nemůže toto právo ověřit v katastru nemovitostí,“.

71. V § 28 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) V případě, že při řízení podle odstavce 3 pěstitel Ústavu prokáže, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, postupuje se obdobně, jak je uvedeno v § 9 odst. 5 a doložení vlastnického práva nebo nájemního vztahu se nevyžaduje.

(5) V případě, že orgán dozoru zjistí nesoulad mezi údaji vedenými v Registru a skutečností, je oprávněn zahájit řízení z moci úřední.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

72. V § 28 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení Registru, způsob poskytování údajů Ústavu podle tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie75). Vzor žádosti o registraci vinice a oznámení o provedení změny ve vinici a oznámení změny pěstitele zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

75) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

73. § 29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 76 a 77 zní:

㤠29

Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci, prohlášení o nákupu a prohlášení o zásobách

(1) Prohlášení o sklizni obsahuje údaje o výsledcích sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku.

(2) Prohlášení o sklizni podává rovněž obchodník s moštovými hrozny76).

(3) Prohlášení o sklizni nemusí podávat osoba, která veškerou svou produkci zpracovává na víno nebo si ji nechává zpracovat na víno77).

(4) Prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku.

(5) Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil rmut, mošt nebo víno, je povinen odevzdat do 15. ledna následujícího roku prohlášení o nákupu ke dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok.

(6) Ministerstvo zveřejní vzor prohlášení o sklizni, vzor prohlášení o produkci, vzor prohlášení o nákupu a vzor prohlášení o zásobách na svých internetových stránkách.

76) Čl. 185b odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

77) Čl. 8 odst. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

74. Poznámka pod čarou č. 78 se zrušuje.

75. V § 30 odstavec 2 zní:

(2) Evidenční knihy předkládá osoba uvedená v odstavci 1 orgánu dozoru na jeho žádost bez zbytečného odkladu.“.

77. V § 31 odst. 8 se slova „2 měsíců po skončení příslušného“ nahrazují slovy „30. dubna následujícího“ a slovo „webových“ se nahrazuje slovem „internetových“.

78. V § 35 odstavec 2 zní:

(2) U odvodů podle odstavce 1 písm. a) je dnem splatnosti dvacátý pátý den měsíce po skončení čtvrtletí. Základem pro stanovení výše odvodu podle odstavce 1 písm. a) za příslušný kalendářní rok je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení o produkci podle § 29 odst. 4 ke dni 31. prosince předchozího kalendářního roku. Odvod podle odstavce 1 písm. a) se provede na účet Fondu čtvrtletně ve výši jedné čtvrtiny. V případě, že výrobce uvedl v roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má odvodovou povinnost, do oběhu méně jak 20000 litrů vína, provede se odvod jednorázově, dnem splatnosti je 25. ledna následujícího kalendářního roku.“.

79. V § 35 odst. 4 se slova „dálkovým způsobem“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

80. V § 37 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 103 znějí:

d) provádějí certifikaci vína podle předpisů Evropské unie103),

e) provádějí ověření souladu se specifikacemi podle předpisů Evropské unie67).

103) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

81. V § 37 odst. 5 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se včetně poznámky pod čarou č. 87 zrušuje.

82. V § 37 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Prováděcí právní předpis stanoví postup certifikace vína, paušální částky nákladů na certifikaci a paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi.“.

83. § 38 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 70 zní:

㤠38

Generální ředitelství cel

(1) Příslušným orgánem pro vydávání průvodních dokladů70) je Generální ředitelství cel.

(2) Celní orgány předávají dálkovým způsobem do Registru veškeré údaje z průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů, které se uskutečnily na území České republiky.

70) Kapitola II nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

84. V § 39 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až kk) se označují jako písmena d) až jj).

85. V § 39 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

86. V § 39 odst. 1 písmeno e) zní:

e) uvede do oběhu víno označené kódem podle předpisů Evropské unie98), aniž by bylo ministerstvem rozhodnuto o přidělení kódu,“.

87. V § 39 odst. 1 písm. f) se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.

88. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 8“.

89. V § 39 odst. 1 písmeno h) zní:

h) uvede do oběhu produkt označený názvem „zemské víno“, který nesplňuje požadavky podle § 17 odst. 1, neuvede na etiketě zemského vína údaje podle § 17 odst. 2 nebo označí víno v rozporu s § 17a odst. 1,“.

90. V § 39 odst. 1 se písmena i), j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena l) až jj) se označují jako písmena i) až gg).

91. V § 39 odst. 1 písm. w) se slova „nebo na etiketě uvede údaje, které jsou zakázány podle § 25 odst. 4“ zrušují.

92. V § 39 odst. 1 písm. dd) se slova „podle § 29 odst. 2 a v souladu s § 28 odst. 5“ zrušují.

93. V § 39 odst. 1 písmeno ee) zní:

„ee) neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, nebo neodevzdá prohlášení o nákupu rmutu, moštu nebo vína,“.

94. V § 39 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena g) až l).

95. V § 39 odst. 2 písm. i) se slova „podle § 29 odst. 1 a v souladu s § 28 odst. 5“ zrušují.

96. V § 39 odst. 3 písmeno n) zní:

n) vyrobí zemské víno v rozporu s § 17 odst. 1,“.

97. V § 39 odst. 3 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

s) uvede pro účely ověření podle § 19 odst. 4 písm. d) nepravdivé údaje,“.

Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena t) až z).

98. V § 39 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) a bb), která znějí:

„aa) uvede nepravdivé údaje v žádosti o zatřídění vína podle § 26 odst. 3,

bb) po provedení odběru vzorků vína za účelem provedení rozboru vína postupuje v rozporu s požadavky uvedenými v ustanovení § 26 odst. 4 písm. a).“.

99. V § 39 odst. 4 písm. a) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.

100. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova „a), c), d), e), f), j), k), y)“ nahrazují slovy „a), c), d), e), u)“, slova „a g)“ se zrušují a slova „l) a m)“ se nahrazují slovy „l), m), s), aa) a bb)“.

101. V § 39 odst. 6 písm. b) se slova „g) a gg)“ nahrazují slovy „f) a cc)“.

102. V § 39 odst. 6 písmeno c) zní:

c) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), dd), ee), ff) a gg), odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), i), j), k) a l), odstavce 3 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), n), o), p), q), r), t), u), v), w), x), y), z) a odstavce 5.“.

103. § 41 se včetně nadpisu zrušuje.

104. V § 42 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 4, § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 16 odst. 9, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10.“.

105. V § 42 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 11“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Výrobce odvede do 25. ledna 2012 do Vinařského fondu odvod ve výši 0,50 Kč z každého litru vína vyrobeného na území České republiky, z něhož dosud nebyl odvod do tohoto fondu proveden, s výjimkou vín vyrobených z hroznů révy vinné sklizených v roce 2011. Pro účely odvodu do Fondu se z množství vína, které tvoří základ odvodu podle tohoto odstavce, odečtou technologické ztráty ve výši 10 %.

2. Víno, které bylo vyrobeno do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze označovat etiketou podle dosavadních právních předpisů.

3. Kódy stáčíren udělené podle zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít na vína stočená nejpozději do 31. prosince 2011.

4. Povinnosti podle § 23 tohoto zákona musí splnit sdružení, kterému již ministerstvo povolilo přiznávat označení víno originální certifikace, a předložit o tom doklady ministerstvu nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonů.

5. Rozbory vín provedené pověřenými laboratořemi podle § 26 jsou platné pro podání žádosti o zatřídění vín, pokud protokol o rozboru vína byl pověřenou laboratoří vydán nejpozději 31. prosince 2011.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Čl. III

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 375/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(2) Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu1)

a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonává členský stát,

b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení výrobků s původem v České republice, popřípadě i v zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast“), v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,

d) vnitrostátní postup při změně zápisu označení původu vín na zeměpisné označení vín v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,

e) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.

1) Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.“.

2. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 10 odst. 1 se slova „nebo Státní veterinární správa.3)“ nahrazují slovy „ , Státní veterinární správa nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3).“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V nadpisu hlavy VII, § 18, § 19 odst. 1 a 2, § 20, § 21 odst. 1 a 7, § 22a odst. 2, 5 a 6 a v § 22b odst. 2 a 7 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

5. V § 19 odst. 1 se slova „zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území, které se nachází v České republice, a toto označení je v České republice užíváno v souvislosti se zemědělským výrobkem nebo potravinou“ nahrazují slovy „výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, a toto označení je v České republice užíváno v souvislosti s tímto výrobkem“.

6. V § 19 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

7. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

8. V § 19 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

9. V § 21 odst. 1 se slova „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí1a)“ nahrazují slovy „rejstříku vedeného Evropskou komisí (dále jen „Komise“)“.

10. V § 21 odstavec 5 zní:

(5) V případě, že se námitky týkají specifikace výrobku, například souvislosti mezi výrobkem a zeměpisným prostředím, v němž má výrobek původ, požádá Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu pro účely postoupení žádosti o komunitární zápis.“.

11. V § 22 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

12. V § 22, § 22a odst. 8 a v § 22b odst. 8 se věta třetí nahrazuje větou „Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad.“.

13. V § 22a odstavec 1 zní:

(1) Žádost o změnu specifikace výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, se podává Úřadu.“.

14. V § 22a odst. 2 a v § 22b odst. 2 se slova „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí1a)“ nahrazují slovy „rejstříku vedeného Komisí“.

15. V § 22a odst. 4 a v § 22b odst. 4 se slovo „tuzemskému“ zrušuje.

16. V § 22a se odstavce 7 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

17. V § 22b odstavec 1 zní:

(1) Žádost o zrušení zápisu označení výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, se podává Úřadu.“.

18. V § 22b odstavec 5 zní:

(5) Nepodaří-li se jednáním podle odstavce 4 rozpor odstranit a důvod zrušení komunitárního zápisu spočívá ve specifikaci výrobku, například souvislosti mezi výrobkem a zeměpisným prostředím, v němž má výrobek původ, požádá Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu o splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie.“.

19. § 22c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:

㤠22c

Námitky proti žádosti o komunitární zápis, jeho zrušení nebo změnu specifikace označení pocházejícího z jiného státu

Pokud námitky proti žádosti o komunitární zápis, proti žádosti o jeho zrušení nebo proti žádosti o změnu specifikace označení pocházejí z jiného státu a mají být uplatněny v řízení před Komisí prostřednictvím Úřadu, podávají se Úřadu nejpozději 1 měsíc před skončením lhůty8) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

8) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Čl. 118h nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Čl. 17 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 76, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).