Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech

Předpis č. 217/2002 Sb.

Znění od 21. 12. 2007

217/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. II

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě první se slova "k opuštění území České republiky(dále jen "území")" nahrazují slovy "k překračování státních hranic České republiky (dále jen "hranice")".

2. V § 3 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

"(1) Překročit vnější hranici1a) přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. K překročení vnitřní hranice1a) lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.1b) Občan mladší 15 let smí překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

1a) Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).

1b) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb.".

3. V § 3 odst. 2 se slova "území lze opouštět" nahrazují slovy "vnější hranici lze překračovat".

4. V § 3 odst. 3 větě první se slova "opouštějící území nebo vstupující na území" nahrazují slovy "překračující vnější hranici".

5. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Na vnitřní hranici se kontrola cestovního dokladu provádí v případě přijetí rozhodnutí vlády o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního předpisu.1a)".

6. V § 3 odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů seznam hraničních přechodů a rozsah provozu na těchto přechodech.".

7. V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"b) mezinárodní letiště, které je vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu,1a) pokud splňuje tyto podmínky:

1. bylo jako mezinárodní letiště určeno podle zvláštního právního předpisu,1c)

2. provozovatel letiště splnil bezpečnostní podmínky stanovené ve zvláštním právním předpisu,1a)

1c) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) vnitřní hranice, anebo".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

9. V § 9 odst. 1 větě první se za slovo "Policie" vkládají slova "při kontrole cestovního dokladu" a slova "opuštění území" se nahrazují slovy "překročení hranice".

10. V § 34 odst. 1 větě první se slova "opouštění území" nahrazují slovy "překračování hranice".

11. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

"§ 41a

K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).