Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

Předpis č. 175/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2004

175/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

Čl. I

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "orgán státní správy geodézie a kartografie (dále jen "zeměměřictví")" nahrazují slovy "správní úřad zeměměřictví" a na konci odstavce se doplňuje věta "Úřad je účetní jednotkou.1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

"1) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

2. V § 2 odst. 1 se slova "orgán státní správy" nahrazují slovy "jiný správní úřad" a na konci odstavce se doplňuje věta "Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)".

3. V § 2 odst. 2 se slova "územní orgány státní správy" nahrazují slovy "jiné správní úřady pro", slovo "katastru" se nahrazuje slovem "katastr" a na konci odstavce se doplňuje věta "Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)".

4. V § 3 písm. a) bodu 2 se slovo "podrobných" zrušuje.

5. V § 3 písmeno e) zní:

"e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,".

Poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje.

6. V § 3 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 5a) a 5b) zní:

"m) vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla,5b)

5a) § 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

5b) § 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.".

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).

7. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.".

8. V § 3a písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a) včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,

6a) § 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.".

9. V § 3a písmeno c) zní:

"c) vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tématických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,".

10. V § 3a se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,".

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

11. V § 3a písm. e) se slova "spravuje základní bázi" nahrazují slovy "vykonává správu základní báze".

12. V § 5 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,".

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

13. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 10a) a 10b) zní:

"(2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad sdělením ve Sbírce zákonů.10b)

10a) § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

10b) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.".

14. V § 6 se slova "§ 5 písm. a), b) a d)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. a), c) a e)".

15. V příloze č. 1 se v první větě slovo "Brněnského" nahrazuje slovem "Jihomoravského" a slova "Jihlavského kraje" nahrazují slovem "Vysočiny".

16. V příloze č. 1 se v druhé větě slovo "Budějovického" nahrazuje slovem "Jihočeského".

17. V příloze č. 1 se ve čtvrté větě slovo "Ostravského" nahrazuje slovem "Moravskoslezského".

18. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 359/1992 Sb.

Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,

4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,

5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,

6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,

7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,

8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,

12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,

13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,

14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).