Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozd - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pedagogických pracovnících

Předpis č. 159/2010 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

159/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozd

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 422/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „jejich“ vkládají slova „pracovní dobu,“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 2 odst. 1 část věty první za středníkem zní: „je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.“.

5. V § 2 odst. 1 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

6. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

7. V části první hlavě II nadpis dílu 1 zní: „Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy“.

8. V nadpisech § 3 a 5 se slovo „funkce“ nahrazuje slovem „činnosti“.

9. V § 3 odstavec 4 zní:

(4) V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen informovat do deseti pracovních dnů ředitele školy nebo ředitele zařízení sociálních služeb o tom, že byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti; do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku předloží pedagogický pracovník nový výpis z evidence rejstříku trestů.“.

10. V § 5 odst. 2 a v § 32a se slovo „funkci“ nahrazuje slovem „činnost“.

11. V § 9 odst. 3 písm. b) se za slova „v oboru“ vkládá slovo „vzdělání“.

12. V § 9 odst. 4 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

13. V § 9 se na konci odstavce 5 doplňuje věta, která zní: „To se nevztahuje na učitele odborného výcviku zdravotnických oborů vzdělání, který získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle odstavců 3 a 4.“.

14. V § 11 odst. 2 písm. b) se za slova „v oboru“ vkládá slovo „vzdělání“.

15. V § 11 odst. 3 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

16. V § 15 včetně jeho nadpisu se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

17. V § 15 se slovo „dalšího“ nahrazuje slovy „pro další“.

18. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „pro vychovatele“ vkládají slova „nebo sociální pedagogiku“.

19. V § 22 odst. 2 se slova „znakové češtiny“ nahrazují slovy „českého znakového jazyka“.

20. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost, pro kterou má odbornou kvalifikaci, ve větším rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti, než je polovina jemu stanoveného rozsahu hodin podle § 23 odst. 1, splňuje pro pracovněprávní účely předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b).“.

21. V části první nadpis hlavy III zní: „PRACOVNÍ DOBA A PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST“.

22. V části první hlavě III se před § 23 vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a

Pracovní doba pedagogických pracovníků

(1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době

a) přímou pedagogickou činnost,

b) práce související s přímou pedagogickou činností.

(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník.“.

23. V § 23 odst. 1 se slova „zařízení sociální péče“ nahrazují slovy „školy s celoročním provozem a ředitel zařízení sociálních služeb“.

24. V § 23 odst. 2 větě druhé se slova „nebo povolení“ zrušují.

25. V § 23 odst. 3 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

26. V § 23 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 8b a 8c zní:

(4) Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce8b), přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době8c); těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.

8b) § 348 zákoníku práce.

8c) § 79 zákoníku práce.“.

27. V části první nadpisu hlavy IV se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

28. V § 24 odst. 1 se slovo „upevňují“ nahrazuje slovem „udržují“.

29. V § 24 odst. 5 se na konci textu slovo „pořádala“ nahrazuje slovem „uskutečňovala“.

30. Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) § 231 odst. 1 zákoníku práce.“.

31. V § 24 odst. 7 se za slova „provozní důvody“ vkládají slova „nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2“ a slova „nebo povolení“ se zrušují.

32. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Volno podle věty první se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance.“.

33. V § 24 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

(8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nepovažuje za rekvalifikaci podle zvláštního právního předpisu9a).

9a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V § 32 písmeno c) zní:

c) jestliže v době vzniku základního pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole akreditovaný magisterský studijní program příslušného studijního oboru; v tomto případě se získáním nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru považuje předpoklad odborné kvalifikace pro pracovněprávní účely za splněný.“.

35. § 33 zní:

㤠33

Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, který nezískal znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) a vykonává činnost ředitele školy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, může vykonávat tuto činnost nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nevykonává činnost ředitele školy alespoň 10 let.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

2. Odborná kvalifikace získaná studiem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).