Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozd (úplné znění)

Předpis č. 159/2010 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

159/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozd

159

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 422/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „jejich“ vkládají slova „pracovní dobu,“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 2 odst. 1 část věty první za středníkem zní: „je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.“.

5. V § 2 odst. 1 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

6. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

7. V části první hlavě II nadpis dílu 1 zní: „Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy“.

8. V nadpisech § 3 a 5 se slovo „funkce“ nahrazuje slovem „činnosti“.

9. V § 3 odstavec 4 zní:

(4) V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen informovat do deseti pracovních dnů ředitele školy nebo ředitele zařízení sociálních služeb o tom, že byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti; do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku předloží pedagogický pracovník nový výpis z evidence rejstříku trestů.“.

10. V § 5 odst. 2 a v § 32a se slovo „funkci“ nahrazuje slovem „činnost“.

11. V § 9 odst. 3 písm. b) se za slova „v oboru“ vkládá slovo „vzdělání“.

12. V § 9 odst. 4 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

13. V § 9 se na konci odstavce 5 doplňuje věta, která zní: „To se nevztahuje na učitele odborného výcviku zdravotnických oborů vzdělání, který získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle odstavců 3 a 4.“.

14. V § 11 odst. 2 písm. b) se za slova „v oboru“ vkládá slovo „vzdělání“.

15. V § 11 odst. 3 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

16. V § 15 včetně jeho nadpisu se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

17. V § 15 se slovo „dalšího“ nahrazuje slovy „pro další“.

18. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „pro vychovatele“ vkládají slova „nebo sociální pedagogiku“.

19. V § 22 odst. 2 se slova „znakové češtiny“ nahrazují slovy „českého znakového jazyka“.

20. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost, pro kterou má odbornou kvalifikaci, ve větším rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti, než je polovina jemu stanoveného rozsahu hodin podle § 23 odst. 1, splňuje pro pracovněprávní účely předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b).“.

21. V části první nadpis hlavy III zní: „PRACOVNÍ DOBA A PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST“.

22. V části první hlavě III se před § 23 vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a

Pracovní doba pedagogických pracovníků

(1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době

a) přímou pedagogickou činnost,

b) práce související s přímou pedagogickou činností.

(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník.“.

23. V § 23 odst. 1 se slova „zařízení sociální péče“ nahrazují slovy „školy s celoročním provozem a ředitel zařízení sociálních služeb“.

24. V § 23 odst. 2 větě druhé se slova „nebo povolení“ zrušují.

25. V § 23 odst. 3 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

26. V § 23 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 8b a 8c zní:

(4) Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce8b), přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době8c); těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.

8b) § 348 zákoníku práce.

8c) § 79 zákoníku práce.“.

27. V části první nadpisu hlavy IV se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

28. V § 24 odst. 1 se slovo „upevňují“ nahrazuje slovem „udržují“.

29. V § 24 odst. 5 se na konci textu slovo „pořádala“ nahrazuje slovem „uskutečňovala“.

30. Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) § 231 odst. 1 zákoníku práce.“.

31. V § 24 odst. 7 se za slova „provozní důvody“ vkládají slova „nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2“ a slova „nebo povolení“ se zrušují.

32. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Volno podle věty první se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance.“.

33. V § 24 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

(8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nepovažuje za rekvalifikaci podle zvláštního právního předpisu9a).

9a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V § 32 písmeno c) zní:

c) jestliže v době vzniku základního pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole akreditovaný magisterský studijní program příslušného studijního oboru; v tomto případě se získáním nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru považuje předpoklad odborné kvalifikace pro pracovněprávní účely za splněný.“.

35. § 33 zní:

㤠33

Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, který nezískal znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) a vykonává činnost ředitele školy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, může vykonávat tuto činnost nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nevykonává činnost ředitele školy alespoň 10 let.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

2. Odborná kvalifikace získaná studiem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Čl. III

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se část sto šedesátá (změna zákona o pedagogických pracovnících) včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. IV

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb. a zákona č. 419/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 40 odst. 2 se slova „podle § 91 odst. 2 písm. d)“ nahrazují slovy „podle § 91 odst. 2 písm. e)“.

2. V § 47b odst. 1 větě první se za slova „oponentů a“ vkládají slova „záznamu o průběhu a“.

3. V § 68 odst. 3 v poslední větě se slova „v písmenech a) až e)“ nahrazují slovy „v písmenech a) až f)“.

4. V § 70 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy podle odstavců 1 a 2, může garantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí).“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

5. V § 79 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně údajů o garantovi studijního programu“.

6. V § 87 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) vede, zejména pro účely zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací, v elektronické podobě registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách obsahující o uvedených zaměstnancích zejména tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a místo trvalého pobytu zaměstnance; u cizinců též pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství,

2. údaje o oboru vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických titulech, včetně uvedení programů nebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány,

3. údaje o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, popřípadě pracovních poměrů, zaměstnance k vysoké škole, včetně údajů o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden, případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a o době, na kterou je pracovní poměr s vysokou školou sjednán,

4. údaje o pracovním zařazení jako docent nebo profesor;

při sdružování, využívání a jiném zpracovávání informací je ministerstvo oprávněno samo, případně prostřednictvím jím pověřené osoby, využívat rodná čísla zaměstnanců evidovaných v registru; strukturu informační věty provozované databáze a její technické podmínky stanoví ministerstvo, stejně jako lhůty, v nichž veřejné a soukromé vysoké školy oznamují ministerstvu změny v údajích týkajících se jejich zaměstnanců,“.

Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).

7. V § 95 odst. 1 se věty čtvrtá a pátá nahrazují větou „Ministerstvo může vojenské vysoké škole poskytnout dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e) nebo podle § 91 odst. 3 přiznávaná studentům studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, kteří nejsou vojáky v činné službě; podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).