Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (úplné znění)

Předpis č. 141/2001 Sb.

Znění od 1. 5. 2004

141/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

141

ZÁKON

ze dne 3. dubna 2001,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zrušení státního tabákového monopolu

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. IV

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 45a odst. 8 se za druhou větu vkládá tato věta: "Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v tomto cizím státě, nevrací daň, protože neuplatňuje daně jako součást ceny zboží nebo poskytovaných služeb, vrátí Česká republika diplomatickým misím, konzulárním úřadům a jejich státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických a konzulárních misí, daň v rozsahu podle odstavce 2.".

2. V příloze č. 1 se za položku "ex 8421 21 - Domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod53)" vkládá nová položka, která zní:

"ex 8421 29 - Dialyzéry pro přístroje pro dialýzu krve".

3. V příloze č. 1 se položka "ex 9019 - Masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje, oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje" nahrazuje položkou, která zní:

"9019 - Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací a jiné léčebné dýchací přístroje".

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti vzniklé přede dnem účinnosti části třetí čl. IV tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o cenách

Čl. VI

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 6 se za slovy "mimořádná tržní situace" vkládají slova "a pro účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních,2a)".

2. Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

"2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.".

3. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. VII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. o) se slova "zvláštního zákona" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu".

2. V § 45 odstavec 6 zní:

"(6) Zůstatky na účtech podle odstavce 5 koncem roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2001, a části páté čl. VII, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).