Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (úplné znění)

Předpis č. 22/2000 Sb.

Znění od 1. 5. 2004

22/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

22

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o lihu

Čl. III

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,".

2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo "normální" zrušuje.

3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m), i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 3 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení".

5. V § 4 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice".

6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

7. V § 4 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně ze surovin dodaných pěstiteli.".

8. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatnou rafinaci musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být z rafinačního zařízení odváděny jinam než do chladiče a dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.".

9. V § 6 odst. 1 se slova ", s výjimkou lihu syntetického technického," zrušují.

10. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje finanční úřad úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

11. V § 7 odst. 1 úvodní věta a písmeno a) znějí:

"(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny

a) měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými měřidly,6) které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,".

12. V § 8 odst. 1 se slova "druhou rektifikaci" nahrazují slovy "opakovanou rektifikaci".

13. V § 9 odst. 1 druhá věta zní: "Pověřený zaměstnanec finančního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.".

14. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) zvláštně denaturovaný

1. syntetický rafinovaný,

2. syntetický technický,

3. kvasný,".

15. § 12 zní:

"§ 12

Uvádění lihu do oběhu

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, prodány, koupeny, odebrány na základě smlouvy o dílo nebo použity ke zpracování u výrobce lihu pouze na základě povolení Ministerstva financí. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.

(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro líh vyskladněný od výrobce do státních hmotných rezerv9) a pro destiláty a polotovary použité k dalšímu zpracování u téhož výrobce.

(3) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žádost o povolení, kterou dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel podává prostřednictvím finančního úřadu, musí obsahovat

a) obchodní jméno, místo trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba právnická a neprovádí-li tyto osoby podnikatelskou činnost a nemají přiděleno daňové identifikační číslo, jméno a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, název, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba,

b) označení druhu lihu nebo označení výrobku obsahujícího líh, množství lihu v měřicích jednotkách a účel použití lihu nebo výrobku obsahujícího líh,

c) obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání prodávajícího nebo objednatele.

(5) Dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel musí k žádosti přiložit ověřenou kopii živnostenského listu, pokud mu byl vydán, ověřenou kopii zakladatelské listiny, uzavřené společenské smlouvy či jiné listiny, osvědčující existenci právnické osoby, popřípadě ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce, pokud je zapsán v obchodním rejstříku.

(6) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.

(7) Právnické nebo fyzické osoby vyskladňující nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat vyskladněný a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.

16. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) používat líh syntetický, líh sulfitový nebo líh kvasný surový k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,".

17. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů a trestí na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení Ministerstva financí, které v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a případně způsob zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.".

18. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova "písm. a) bodu 3 a" zrušují.

19. V § 16 odst. 2 se za slova "Ministerstvu zemědělství" vkládají slova "a místně příslušnému finančnímu úřadu".

20. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova "nebo § 8" nahrazují slovy ", 8 nebo § 13 odst. 4".

21. V § 17 odst. 1 písm. e) se za slova "§ 7 odst. 1 písm. a) a b)" vkládají slova "nebo § 13 odst. 1 písm. a) a b)".

22. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) uvedené v § 13 odst. 1 písm. c) a d), pokutu až do výše 10 000 000 Kč.".

23. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Česká zemědělská a potravinářská inspekce14) (dále jen "inspekce") uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti uvedené v § 13 odst. 2, pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním právním předpisem a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku.".

24. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20

Vztah ke správnímu řádu a k zákonu o správě daní a poplatků

(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní řád.16)

(2) Na úkony a rozhodování územních finančních orgánů a Ministerstva financí podle tohoto zákona se vztahuje zákon o správě daní a poplatků.15)".

25. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovem "lihovaru" vkládají slova "a zvláštního lihovaru".

26. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) postup při prodeji nebo dovozu zvláštně denaturovaného lihu denaturovaného lékařským benzinem a určeného pro zdravotnická zařízení a lékárny.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. IV

V § 20 odstavec 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., zní:

"(2) Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 28 odst. 2 písm. b), cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 35, cena bez daně za převod pozemku a staveb, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolkových známek, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 26 písm. e), a vklady sázejících přijaté provozovateli při provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 34, mimo sázkových her provozovaných podle ustanovení § 2 písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítávají příjmy nebo výnosy za plnění, která nejsou zdanitelná, pokud zákon nestanoví jinak.".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).