Hlavní navigace

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (úplné znění)

Předpis č. 25/2008 Sb.

Znění od 1. 2. 2022

25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

25

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

§ 1

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen "integrovaný registr znečišťování") ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2).

§ 2

Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy3). Správcem integrovaného registru znečišťování je Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

§ 3

(1) Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20064) ohlašuje ministerstvu

a) úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5),

b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a

c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty.

(2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k tomuto zákonu, ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1.

(3) Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování stanoví vláda nařízením.

(4) Provozovatel ohlašuje požadované údaje podle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok.

(5) Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit.

(6) Provozovatel vede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061) pro úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1 písm. a) až c).

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

§ 4

(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6) i k jiným úkonům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis9). Správcem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je ministerstvo.

(2) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informačním systémem veřejné správy3) a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí.

(3) Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každou ohlašovací povinnost.

(4) Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

(5) Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby.

(6) Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(7) Podání učiněné prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí povinným subjektem, který splnil podmínku předchozí registrace podle odstavce 6, má stejné účinky jako podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo podání učiněné prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(8) Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a) podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(9) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje.

Přestupky

§ 5

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) a § 3 odst. 6.

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 6.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 6

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce").

(2) Příjem z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

Výkon státní správy na úseku integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

§ 7

Ministerstvo

a) zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování za kalendářní rok do 30. září následujícího kalendářního roku na portálu veřejné správy8) a zabezpečuje jejich předávání Evropské komisi v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství a dále v souladu s mezinárodními závazky,

b) zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů,

c) zveřejňuje na portálu veřejné správy8) nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

d) metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve vztahu k ostatním informačním systémům veřejné správy v oblasti životního prostředí,

e) poskytuje správcům informačních systémů veřejné správy v oblasti životního prostředí informace o formě a struktuře výstupů z integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

§ 8

Inspekce

a) kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování,

b) rozhoduje o přestupcích podle § 5.

§ 8a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a inspekci

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 9

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 plní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za rok 2007 a ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) poprvé za rok 2009.

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 plní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok 2009.

§ 10

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

2. Nařízení vlády č. 304/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

3. Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrované prevenci

§ 11

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí" zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

3. V § 2 se písmena e), i) a l) zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g), dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena h) a i) a dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno j).

4. V části první se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 až 18 zrušuje.

5. V § 29 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

6. V § 33 písm. c) se slova "odst. 2 až 4" zrušují.

7. V § 34 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

8. V § 35 písm. d) se slova "odst. 2 až 4" zrušují.

9. V § 37 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

10. V § 37 odstavec 4 zní:

"(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b) do 7 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2 a 3.".

11. V § 38 odst. 5 se slova "2 až 4" nahrazují slovy "1 až 3".

12. V § 47 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

13. V § 47 se slova "a § 25 odst. 1" zrušují.

§ 12

Přechodné ustanovení

Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009; provozovatel podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

ČÁST TŘETÍ

Změna vodního zákona

§ 13

V § 126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.".

§ 14

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o obalech

§ 19

V § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se na konci textu písmene b) doplňují slova "prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů".

§ 20

Přechodné ustanovení

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Příloha k zákonu č. 25/2008 Sb.

Činnosti podle § 3 odst. 2

ČinnostPrahová hodnota pro kapacitu
1. Odvětví energetiky
Výroba elektřinyo tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW
Výroba plynu s výjimkou zplyňovánínení stanovena
Výroba teplao tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW
Výroba chladicí vodyo výrobní kapacitě větší než 2000 m3 denně
Výroba leduo výrobní kapacitě větší než 20 tun denně
Výroba rafinovaných ropných produktů, kromě minerálních olejů a plynunení stanovena
2. Výroba a zpracování kovů
Výroba surového železa nebo oceli, včetně kontinuálního litío výrobní kapacitě od 0,5 tuny za hodinu do 2,5 tun za hodinu
Výroba feroslitino výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba plochých výrobků za studena, s výjimkou páskyo kapacitě větší než 10 tun denně
Tváření železných kovů válcováním za teplao kapacitě od 5 tun surové oceli za hodinu do 20 tun surové oceli za hodinu
Tváření železných kovů kovánímo energii od 20 U do 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon od 10 MW do 20 MW
Tváření železných kovů protlačovánímo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvaroveko výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tažení tyčí za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Válcování ocelových úzkých pásů za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tváření ocelových profilů za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tažení ocelového drátu za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Hutní zpracování neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmiao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Hutní zpracování olova nebo kadmiao kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně
Zpracování jaderného palivanení stanovena
Zpracování železných kovů ve slévárněo výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba odlitků z neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmiao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba odlitků z olova nebo kadmiao kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba kovových dveří a okenje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kovových nádrží a zásobníkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zbraníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba střelivao výrobní kapacitě střeliva větší než 5 tun denně
Kování, lisování, ražení, válcování nebo protlačování neželezných kovů; prášková metalurgieo výrobní kapacitě větší než 5 tun nebo jeli objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3
Povrchová úprava a zušlechťování kovůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Obrábění kovů a plastůo celkovém elektrickém příkonu větším než 100 kilowattů
Výroba nožířských výrobkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zámků a kováníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba nástrojů a nářadíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ocelových sudů a podobných nádobje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba drobných kovových obalůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružinje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závityje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních kovodělných výrobků jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
3. Zpracování nerostů
Povrchová těžba hnědého uhlí, včetně lignituje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, do 25 hektarů
Úprava hnědého uhlí, včetně lignitunení stanovena
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidliceje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba písku a štěrkopískuje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba jílů a kaolinuje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojivje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba rašelinyje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Povrchová těžba a těžba v lomech jinde v této příloze neuvedenáje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Výroba plochého sklao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Tvarování a zpracování plochého sklao kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba dutého sklao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba skleněných vlákeno kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba ostatního skla, včetně technickéhoo kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Zpracování ostatního skla, včetně technickéhoo kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba žáruvzdorných výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických obkládaček a dlaždico výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických sanitárních výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenstvío výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba ostatních technických keramických výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba ostatních keramických výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba cementuu rotačních pecí o výrobní kapacitě od 250 tun denně do 500 tun denně, u ostatních pecí od 25 tun denně do 50 tun denně
Výroba vápnao výrobní kapacitě od 25 tun denně do 50 tun denně
Výroba sádryo výrobní kapacitě větší než 25 tun denně
Výroba betonových výrobků pro stavební účelyo výrobní kapacitě větší než 100 tun denně
Výroba sádrových výrobků pro stavební účelyo kapacitě zpracování větší než 50 tun sádry denně
Výroba betonu připraveného k litío výrobní kapacitě větší než 25 m3 za hodinu
Výroba vláknitých cementůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobkůo výrobní kapacitě větší než 100 tun denně pro betonové výrobky, větší než 50 tun denně pro sádrové výrobky a větší než 25 tun denně pro cementové výrobky
Výroba brusivo výrobní kapacitě větší než 1 tuna denně
Tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vlákeno kapacitě tavení od 10 tun denně do 20 tun denně
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků jinde v této příloze neuvedenýcho výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
4. Chemický průmysl
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelůo spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředkůnení stanovena
Výroba parfémů a toaletních přípravkůo spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok
Výroba klihůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba farmaceutických přípravků, kromě výroby základních farmaceutických výrobků využívající chemické nebo biologické procesynení stanovena
Výroba pryžových plášťů a dušío kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba ostatních pryžových výrobkůo kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilůo kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba plastových obalůo kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba plastových výrobků pro stavebnictvío kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba ostatních plastových výrobkůo kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
5. Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Čištění městských odpadních vodo kapacitě od 50000 ekvivalentních obyvatel do 100000 ekvivalentních obyvatel
Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro činnosti neuvedené v příloze I nařízení č. 166/2006/ESo kapacitě větší než 5000 m3 denně
Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení č. 166/2006/ESo kapacitě od 5000 do 10000 m3 denně
Sběr nebezpečných odpadůs příjmem větším než 5 tun denně
Odstraňování ostatních odpadůo kapacitě od 30 tun denně do 50 tun denně
Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadůs příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně
Úprava nebezpečných odpadů k dalšímu využití nebo odstraněnís příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně
Úprava ostatních odpadů k dalšímu využití nebo odstraněnís příjmem větším než 30 tun denně
Sanaces příjmem větším než 5 tun denně nebo s projektovaným výkonem větším než 1 tuna těkavých organických látek za rok
6. Výroba a zpracování papíru a dřeva
Pilařská výroba a impregnace dřevao výrobní kapacitě větší než 50 m3 denně
Výroba dýh a desek na bázi dřevao výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně nebo větší než 100 m3 denně
Výroba sestavených parketových podlaho spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařstvío výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba dřevěných obalůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně nebo větší než 100 m3 denně
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytkuo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba papíru a lepenky, včetně vlnitého papíru a lepenkyo výrobní kapacitě od 10 tun denně do 20 tun denně
Výroba papírových a lepenkových obalůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíruo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba kancelářských potřeb z papíruo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba tapeto výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenkyo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
7. Intenzivní živočišná výroba
Intenzivní chov dojnics prostorem pro více než 500 kusů dojnic
Intenzivní chov prasat na porážku (jako jsou prasata na výkrm nad 30 kg, vyřazené prasnice a kanci)s prostorem od 1500 do 2000 ks prasat na porážku nebo s prostorem od 500 do 750 ks prasnic (včetně prasniček).
8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů
Zpracování a konzervování masa, včetně drůbežíhoo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masao výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšůo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Zpracování a konzervování bramboro výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ovocných a zeleninových šťávo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleninyo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba olejů a tuků ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba olejů a tuků ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba margarínuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Úprava a zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrůs množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)
Výroba zmrzlinyo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně v průměru za čtvrtletí) nebo s množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)
Výroba mlýnských výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba škrobárenských výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivýcho výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba makarónů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba cukruo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba kakaa, čokolády a cukrovineko výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Zpracování čaje a kávyo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba koření a aromatických výtažkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba hotových pokrmů ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba hotových pokrmů ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba průmyslových krmiv ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba průmyslových krmiv ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Destilace, rektifikace a míchání lihovino výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba vína z vinných hroznůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba jablečného vína a jiných ovocných víno výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba pivao výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba sladuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahvío výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba tabákových výrobkůnení stanovena
9. Ostatní činnosti
9.a Ostatní činnosti - výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástekje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba osazených elektronických desekje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba počítačů a periferních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba komunikačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba spotřební elektronikyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba časoměrných přístrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba magnetických a optických médiíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.b Ostatní činnosti - výroba, praní textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků
Úprava a spřádání textilních vláken a přízeo kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně
Tkaní textiliío kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Konečná úprava textiliío kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba koberců a kobercových předložeko výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba lan, provazů a síťovaných výrobkůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních technických a průmyslových textiliío kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba textilií jinde v této příloze neuvedenýcho kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba kožených oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba pracovních oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních svrchních oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba osobního prádlao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňkůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba kožešinových výrobkůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Vydělávání kůží a kožešino kapacitě zpracování od 5 tun do 12 tun hotových výrobků denně
Barvení kůží a kožešino kapacitě zpracování větší než 5 tun hotových výrobků denně
Výroba obuvi s usňovým svrškemo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba obuvi z ostatních materiálůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobkůs příjmem větším než 3 tuny denně
9.c Ostatní činnosti - tisk a činnosti související s tiskem
Tisk novino spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Tisk ostatní, kromě novino spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.d Ostatní činnosti - výroba elektrických zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba baterií a akumulátorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15m3 do 30 m3; o spotřebě olova nebo kadmia 500 kg za rok nebo u ostatních kovů 1 tuna za rok
Výroba optických kabelůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických vodičů a kabelů jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektroinstalačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických osvětlovacích zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnostje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnostje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních elektrických zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.e Ostatní činnosti - výroba strojů a zařízení jinde nezařazených
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocyklyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba hydraulických a pneumatických zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních čerpadel a kompresorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních potrubních armaturje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba pecí a hořáků pro topeništěje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ručních mechanizovaných nástrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zemědělských a lesnických strojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kovoobráběcích strojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních obráběcích strojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů pro metalurgiije-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictvíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabákuje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenkyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu plastů a pryžeje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.f Ostatní činnosti - výroba dopravních prostředků
Výroba motorových vozidel a jejich motorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidlaje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidlaje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Stavba a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodío kapacitě pro lodě délky od 30 metrů do 100 metrů
Stavba a nátěr plavidel nebo odstraňování nátěru z plavidelo kapacitě pro plavidla délky větší než 30 metrů
Stavba rekreačních a sportovních člunůo kapacitě pro čluny délky větší než 4 metry
Výroba železničních lokomotiv a vozového parkuje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba vojenských bojových vozidelje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba motocyklůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.g Ostatní činnosti - výroba nábytku
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodůo spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kuchyňského nábytkuo spotřebě rozpouštědel 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba matracío výrobní kapacitě větší než 500 kusů denně
Výroba ostatního nábytkuo spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.h Ostatní činnosti - ostatní zpracovatelský průmysl
Ražení mincíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba bižuterie a příbuzných výrobkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok / o projektované kapacitě větší než 5 tun zpracované skleněné suroviny ročně
Výroba hudebních nástrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba sportovních potřebje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba her a hračekje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřebje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba košťat a kartáčnických výrobkůo spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba v ostatním zpracovatelském průmyslu v této příloze neuvedenáje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

2) Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

3) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 2 bod 6, čl. 5, čl. 9 odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

5) Čl. 5 a 9 odst. 1, příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

6) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6a) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

8) § 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

9) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).