Hlavní navigace

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - HLAVA XII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Předpis č. 100/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

HLAVA XII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 36

V případě exempláře, který byl zaregistrován podle § 22 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v období do dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí jako doklad o registraci nadále registrační list vydaný příslušným registračním úřadem v uvedeném období. Takový registrační list platí pouze na území České republiky.

§ 37

(1) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona ani registrace nenahrazuje povolení, popřípadě opatření vydávaná podle jiných právních předpisů.55)

(2) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona nenahrazuje výjimku ze zákazu chovu u zvláště chráněných druhů podle jiného právního předpisu.56)

(3) Doklad CITES (§ 21 odst. 1), potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem32b) podle § 24 odst. 5, potvrzení ministerstva pro účely prokázání povoleného dovozu (§ 22 odst. 3), výjimka ze zákazu obchodních činností s exemplářem,10) rozhodnutí ministerstva o povolení vývozu jedince zvláště chráněného druhu (§ 18) a potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 8, § 34a odst. 8) jsou veřejnou listinou.

(4) Veřejnou listinou je též:

a) doklad obdobný dokladům podle odstavce 3 vydaný příslušným výkonným orgánem jiného členského státu Evropských společenství,

b) doklad vydaný příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství pro exemplář podle Úmluvy,1)

c) osvědčení pro regulované kožešiny vydané příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství.

§ 38

(1) Pro řízení vedená podle tohoto zákona, která se týkají exemplářů, platí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení stanovené Komisí podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.58)

(2) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 je vydávání dokladů o registraci podle § 23 odst. 3 a potvrzení o původu zabaveného exempláře podle § 23 odst. 8 a § 34a odst. 8; v těchto případech musí být žádost o doklad nebo potvrzení vyřízena do 30 dnů ode dne doručení žádosti, popřípadě ode dne doplnění žádosti o potřebné náležitosti nebo, v případě potvrzení o původu zabaveného exempláře, ode dne převedení exempláře z ministerstva na jiného vypůjčitele, nájemce nebo nového nabyvatele.

§ 38a

Změny a zrušení rozhodnutí

Rozhodnutí vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tohoto zákona může ministerstvo změnit nebo zrušit, pokud

a) bylo rozhodnutí vydáno na základě mylných předpokladů, že podmínky pro jeho vydání byly splněny58a),

b) dojde ke změně skutečností rozhodných pro vydání takového rozhodnutí,

c) oprávněný nedodržuje podmínky rozhodnutí nebo povinnosti v něm stanovené, nebo

d) při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí dochází k porušování ustanovení tohoto zákona nebo práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně ohrožených druhů.

§ 39

Podání žádosti o povolení a potvrzení, s výjimkou potvrzení potřebného k přemístění v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona, podléhá správnímu poplatku, pokud jeho výši stanoví jiný právní předpis.59) Ministerstvo může v případech zvláštního zřetele hodných (například přispěje-li dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz k zachování druhu) poplatek na žádost prominout. Tato žádost o prominutí poplatku nepodléhá správnímu poplatku.

§ 40

(1) Osoba, která nakládá s exemplářem nebo jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, je povinna pro účely podle § 24, 26 a 30 inspekci, celnímu úřadu nebo dalším orgánům podle tohoto zákona podat vysvětlení, předložit příslušné doklady a doložit další potřebné údaje, strpět prohlídky a odebírání vzorů a vzorků týkajících se exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin.

(2) Stát odpovídá za škodu způsobenou pracovníky orgánů vykonávajících kontrolu podle § 26 nebo § 30 v souvislosti s plněním jejich úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. Přitom se postupuje podle jiného právního předpisu.60)

§ 41

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 42

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 1 odst. 2 písm. c), § 3 odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 16, § 16b odst. 8, § 17, § 18 odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 3, 8 a 9, § 23a odst. 6, § 23b odst. 5, § 23c odst. 5, § 23d odst. 8, § 24 odst. 2 a 9, § 25 odst. 2 písm. m), § 29c odst. 2 a § 34a odst. 8.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).