Hlavní navigace

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdě (úplné znění)

Předpis č. 16/1997 Sb.

Znění od 1. 5. 2004

16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdě

16

ZÁKON

ze dne 22. ledna 1997

o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel a předmět zákona

(1) Účelem zákona je ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití.

(2) Předmětem zákona je stanovení podmínek pro vývoz a dovoz ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených, a to v obchodním i neobchodním styku, a stanovení některých dalších opatření sloužících k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.

§ 2

(1) Tento zákon se vztahuje na ohrožené druhy živočichů a rostlin1) (dále jen "druhy"), které

a) jsou přímo ohroženy vyhubením,

b) je nutno chránit usměrňováním dovozu a vývozu, aby nedošlo k jejich ohrožení vyhubením, nebo za účelem ochrany jiných ohrožených druhů,

c) jsou chráněny na návrh státu, jenž je členem mezinárodní úmluvy.1)

(2) Seznamy druhů podle odstavce 1 písm. a) až c) stanoví Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") v souladu s mezinárodní úmluvou,1) kterou je Česká republika vázána, vyhláškou.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) exemplářem živočich nebo rostlina druhu podle § 2, a to živý nebo neživý; v případě neživého též jakákoliv část těla nebo výrobek z takového živočicha nebo rostliny, které jsou obecně dostupnými prostředky rozpoznatelné, a rovněž jakákoliv věc nebo výrobek, u nichž je z dokumentace, balení nebo označení zřejmé, že obsahují část těla z takového živočicha nebo rostliny, s výjimkou částí těl exemplářů druhů jmenovitě vyloučených v seznamech podle § 2 odst. 2,

b) dovozem dovoz exempláře, včetně toho, který byl uloven v mořských vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu,

c) vývozem vývoz exempláře včetně opětovného vývozu (reexportu),

d) tranzitem činnost spojená s přepravou nebo přemístěním exempláře přes území České republiky od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu,2)

e) druhem systematický biologický druh, a dále též poddruh nebo geograficky oddělená populace, je-li zahrnut do seznamu podle § 2 odst. 2,

f) exemplářem živočišného původu odchovaným v zajetí nebo exemplářem rostlinného původu uměle vypěstovaným exemplář, který vznikl rozmnožením v prostředí vytvořeném nebo upraveném člověkem a pod jeho kontrolou a který, jedná-li se o živočicha, pochází nejméně z druhé generace rozmnožené člověkem bez doplnění genetického materiálu z volné přírody,

g) exemplářem osobního nebo rodinného charakteru neživý exemplář, který je ve vlastnictví fyzické osoby, která s ním cestuje do zahraničí nebo ze zahraničí do tuzemska, přičemž tento exemplář byl získán v zemi trvalého bydliště jeho vlastníka, neslouží výdělečné činnosti a počet exemplářů je úměrný účelu a délce pobytu,

h) záchranným centrem právnická nebo fyzická osoba určená ministerstvem, která pečuje o odebrané živé exempláře.

§ 4

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají v rozsahu dále v tomto zákoně stanoveném

a) ministerstvo; ministerstvo též vykonává funkci výkonného orgánu podle mezinárodní úmluvy,1) stanovuje kritéria a určuje odborně způsobilé právnické osoby vykonávající funkci vědeckého orgánu podle mezinárodní úmluvy;1) kritéria pro výběr a rozsah činnosti stanoví ministerstvo vyhláškou,

b) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"),

c) krajské úřady,

d) správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí (dále jen "správy").3)

(2) Krajské úřady a inspekce vykonávají státní správu podle tohoto zákona, pokud není příslušné ministerstvo. Na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti a jejich ochranného pásma vykonávají státní správu namísto okresních úřadů správy.

(3) Pokud řízení podle tohoto zákona zahájí krajský úřad nebo správa a inspekce v tentýž den, řízení dále provede krajský úřad nebo správa. V ostatních případech provede řízení ten z orgánů, který je zahájil dříve. V tomto případě správa nebo inspekce řízení zastaví. O zahájení řízení se inspekce a krajský úřad nebo správa vzájemně informují. Odvolacím orgánem u rozhodnutí vydávaných krajskými úřady, správami a inspekcí je ministerstvo.

ČÁST DRUHÁ

VÝVOZ A DOVOZ EXEMPLÁŘŮ

ODDÍL PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 5

Exemplář je možno dovézt do České republiky nebo vyvézt z České republiky jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v povolení vydaném ministerstvem, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 14 odst. 2, § 18).

§ 6

(1) Dovoz a vývoz exempláře bez povolení vydaného ministerstvem je zakázán, s výjimkou dovozu exempláře podle § 14 odst. 2 a s výjimkou přímého tranzitu podle § 18, je-li exemplář vybaven příslušnými vývozními doklady státu, jenž je vázán mezinárodní úmluvou1) (dále jen "stát").

(2) Zakázán je též dovoz nebo vývoz exempláře, jestliže ohrožuje přežití druhu podle § 2 ve volné přírodě.

§ 7

Pokud jde o exemplář, který je současně zvěří podle předpisů o myslivosti,4) může ministerstvo vydat povolení podle tohoto zákona až po souhlasném vyjádření Ministerstva zemědělství.

§ 8

Je zakázáno používat exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona na území České republiky pro obchodní účely, pro poskytnutí služby či jiné činnosti, jejichž hlavním cílem je zisk v peněžní nebo jiné formě, s výjimkou

a) exempláře odchovaného v zajetí či uměle vypěstovaného [§ 3 písm. f)],

b) exempláře dovezeného do České republiky nebo jinak získaného v České republice před účinností tohoto zákona a veškerého potomstva včetně první generace rozmnožené člověkem, pokud byly dovezeny nebo získány v souladu s právními předpisy,

c) exempláře, který byl dovezen do České republiky nebo získán v souladu s právními předpisy před tím, než ministerstvo nově stanovilo podle § 2 odst. 2, že druh je na seznamu podle § 2 odst. 1 písm. a),

d) exempláře druhu vyňatého z registrační povinnosti (§ 23),

e) prodeje exempláře do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely se souhlasem ministerstva.

§ 9

(1) S exemplářem druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) se nakládá jako s exemplářem druhu podle § 2 odst. 1 písm. b), pokud

a) se jedná o exemplář odchovaný v zajetí či uměle vypěstovaný [§ 3 písm. f)] a

b) pochází z chovných nebo pěstebních zařízení registrovaných u sekretariátu mezinárodní úmluvy,1) jejichž seznam je uložen na ministerstvu, a

c) je jednotlivě označen nezaměnitelným způsobem.

(2) Občané České republiky a právnické osoby se sídlem v České republice mohou zaregistrovat chovné nebo pěstební zařízení u sekretariátu mezinárodní úmluvy1) podle odstavce 1 písm. b) prostřednictvím ministerstva a s jeho stanoviskem.

(3) Výjimku z povinnosti označení podle odstavce 1 písm. c) může v odůvodněných případech udělit ministerstvo rozhodnutím.

ODDÍL DRUHÝ

VÝVOZ A DOVOZ

Vývoz

§ 10

(1) Vývoz exempláře, s výjimkou exempláře, který je současně zvláště chráněným druhem,5) je přípustný na základě povolení ministerstva k vývozu.

(2) Povolení k vývozu ministerstvo vydá tehdy, prokáže-li žadatel, že

a) v případě exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) tento vývoz neohrozí druh na přežití; toto posuzuje vědecký orgán (§ 4) na návrh žadatele a

b) exemplář nebyl získán v rozporu s tímto zákonem, popřípadě dalšími předpisy6) a

c) živý exemplář bude během přepravy zajištěn tak, že nebezpečí úhynu či poškození na zdraví bude omezeno na nejnižší možnou míru,7) a

d) exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) nebude použit pro obchodní účely.

(3) U exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) je podmínkou udělení povolení k vývozu také dovozní povolení udělené příslušným úřadem státu, kam je exemplář vyvážen.

§ 11

(1) Povolení k vývozu exempláře, který byl předtím dovezen (opětovný vývoz), ministerstvo vydá, jen pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b), c) a d) a exemplář byl dovezen do České republiky v souladu s právními předpisy.

(2) U exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) je podmínkou vydání povolení k opětovnému vývozu také udělení dovozního povolení příslušným úřadem státu, kam je exemplář opětovně vyvážen.

§ 12

Vývoz exempláře, který je současně zvláště chráněným druhem,5) se řídí obecným právním předpisem.8) Povolení vydané podle tohoto právního předpisu nahrazuje povolení podle tohoto zákona a při vývozu se bude dále postupovat podle tohoto zákona (zejména vydání dokladu CITES), přičemž na tento exemplář se dále pohlíží jako na exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Dovoz

§ 13

Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) je přípustný na základě povolení ministerstva k dovozu a současně povolení k vývozu nebo k opětovnému vývozu či povolení výjimky od příslušného úřadu vyvážejícího státu.

§ 14

(1) Povolení k dovozu ministerstvo vydá tehdy, prokáže-li žadatel, že

a) dovoz neohrozí přežití příslušného druhu; toto prokazuje doporučením vědeckého orgánu (§ 4) a předběžným povolením vyvážejícího státu nebo dokladem od příslušného úřadu vyvážejícího státu a

b) příjemce živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj a

c) exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) nebude použito pro obchodní účely a

d) každý žijící exemplář bude zajištěn tak, že nebezpečí úhynu a poškození na zdraví bude omezeno na nejnižší možnou míru a že budou splněny podmínky dovozu a péče o exemplář podle zvláštních předpisů.9)

(2) Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) je přípustný tehdy, je-li celním orgánům předložen doklad o původu exempláře od příslušného úřadu vyvážejícího státu.

(3) Jedná-li se o dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) ze státu, který pro tento druh stanovil zvláštní režim v souladu s mezinárodní úmluvou,1) je jeho dovoz přípustný jen na základě dovozního povolení ministerstva a vývozního povolení tohoto státu. Dovozní povolení pak ministerstvo vydává podle odstavce 1.

Zvláštní ustanovení o dovozu a vývozu ve vztahu ke státům, které nejsou vázány mezinárodní úmluvou

§ 15

(1) Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) ze státu, který není vázán mezinárodní úmluvou,1) (dále jen "nesmluvní stát") je přípustný na základě

a) povolení ministerstva k dovozu a

b) dokladu příslušného úřadu vyvážejícího nesmluvního státu, který je v souladu s požadavky mezinárodní úmluvy,1) a

c) jsou-li současně splněny podmínky pro dovoz stanovené v § 14 odst. 1.

(2) Povolení k dovozu podle odstavce 1 písm. a) může ministerstvo udělit jen ve výjimečném případě, zejména je-li účelem dovozu ochrana dotčeného druhu chovem, pěstováním, znovuzavedením do přírody nebo vědeckým výzkumem.

(3) Dovoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) z nesmluvního státu je přípustný pouze tehdy, je-li celním orgánům předložen

a) doklad o původu exempláře od příslušného úřadu vyvážejícího nesmluvního státu,

b) potvrzení ministerstva, že dovoz je v souladu s mezinárodní úmluvou.1)

§ 16

(1) Při vývozu exempláře druhu podle § 2 odst. 1 do nesmluvních států se postupuje podle § 10 až 14 tohoto zákona, pokud doklady nesmluvního státu odpovídají požadavkům mezinárodní úmluvy.1)

(2) Při vývozu exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) do nesmluvního státu může ministerstvo povolení ve smyslu odstavce 1 vydat jen ve výjimečných případech; přitom postupuje podle § 10.

§ 17

Zjednodušená řízení

(1) Namísto povolení vydávaného podle § 10 až 16 tohoto zákona může ministerstvo bez dalšího vydat povolení k vývozu či dovozu exempláře, pokud žadatel prokáže, že se jedná o

a) exemplář získaný dříve, než se na něj začala vztahovat mezinárodní úmluva,1) a to ve vztahu jak k vyvážejícímu, tak k dovážejícímu státu,

b) exemplář mající osobní nebo rodinný charakter [§ 3 písm. g)],

c) exemplář živočišného druhu odchovaný v zajetí nebo exemplář rostlinného druhu uměle vypěstovaný [§ 3 písm. f)],

d) exemplář zapůjčený, darovaný nebo vyměněný, který je exemplářem herbářovým, sušeným či jinak konzervovaným, muzeální exemplář nebo živá rostlina, pokud se jedná o neobchodní styk mezi vědci nebo vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném ministerstvem,

e) exemplář určený k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu.10)

(2) Pro vývoz exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) je podmínkou pro udělení povolení podle odstavce 1 dovozní povolení udělené příslušným úřadem státu, kam je exemplář vyvážen, s výjimkou exempláře odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného, který současně splňuje některou z podmínek podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), nebo neživého exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter [§ 3 písm. g)].

(3) Podrobnosti o vydávání povolení podle odstavců 1 a 2 stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 18

Tranzit

Povolení podle § 10 až 17 tohoto zákona není třeba pro přímý tranzit exemplářů, jestliže exempláře zůstávají pod celním dohledem;11) exemplář však musí být vybaven originálem a kopií povolení vydaného příslušným úřadem vyvážejícího státu. Toto neplatí pro exempláře z nesmluvních států, které musí mít souhlas ministerstva s tranzitem.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VYDÁVÁNÍ A DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S POVOLENÍMI PODLE TOHOTO ZÁKONA

ODDÍL PRVNÍ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K VÝVOZU ČI DOVOZU

§ 19

(1) Žádost o povolení podle tohoto zákona se předkládá písemně ministerstvu na formuláři vydaném ministerstvem.

(2) Ministerstvo vede evidenci všech žadatelů o vývoz a dovoz exemplářů na evidenčních kartách předkládaných žadateli. Vzor evidenční karty stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Na zadní straně evidenční karty uvede žadatel počet živých exemplářů druhů ve svém držení k datu podání žádosti, jejichž předmětem je žádost, a současně prokáže jejich původ.12) Původ prokáže potvrzením krajského úřadu nebo správy příslušné podle místa pobytu (sídla) žadatele.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují na zoologické a botanické zahrady, pracoviště vysokých škol, Akademii věd České republiky a další vědecká pracoviště, pokud se zaevidují na ministerstvu a každoročně předkládají seznam chovaných, pěstovaných a držených živých exemplářů za každý kalendářní rok, a to nejpozději do konce března následujícího roku.

(5) Do žádosti o povolení k vývozu podle odstavce 1 je kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4 dále třeba uvést

a) předpokládané datum a místo přechodu státní hranice,

b) pro živý exemplář popis podmínek přepravy v souladu s předpisy na ochranu zvířat,13)

c) pro vývoz exempláře podle § 3 písm. f) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov či kulturu a dosažená genetická generace.

(6) K žádosti o povolení k vývozu je nutno přiložit

a) doklad prokazující původ exempláře,12)

b) doklad prokazující totožnost žadatele,

c) povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d) pro exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) dovozní povolení příslušného úřadu státu, kam je exemplář vyvážen. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že exemplář nebude použit pro obchodní účely s výjimkami stanovenými v § 8 a 9.

(7) Do žádosti o povolení k dovozu exempláře je kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4 dále potřeba uvést

a) předpokládané datum a místo překročení státní hranice,

b) pro exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) uvedení účelu dovozu,

c) pro živý exemplář popis podmínek, za jakých bude dopravován, v souladu s předpisy na ochranu zvířat,13)

d) příslušným orgánem státní veterinární správy odsouhlasené veterinární podmínky pro dovoz na území České republiky s uvedením doby platnosti.

(8) K žádosti o povolení k dovozu podle odstavce 7 je nutno přiložit

a) doklad prokazující původ dováženého exempláře,

b) doklad prokazující totožnost žadatele,

c) povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje.

ODDÍL DRUHÝ

NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ A NAKLÁDÁNÍ S NÍM

§ 20

(1) Součástí povolení ministerstva vydávaného pro účely vývozu nebo dovozu exempláře je též vyplněný a potvrzený formulář vydaný v souladu s mezinárodní úmluvou,1) doprovázející exemplář při dovozu a vývozu (dále jen "doklad CITES"). Údaje, jež musí doklad CITES obsahovat, jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Tyto údaje musí být uvedeny v dokladu CITES také v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském. V případech podle § 17 odst. 1 písm. d) tohoto zákona se doklad CITES nahrazuje štítkem vydaným a potvrzeným ministerstvem. Podrobnosti a vzory dokladů CITES stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Platnost povolení je šest měsíců od data nabytí právní moci. V odůvodněných případech může ministerstvo platnost povolení prodloužit.

(3) Kopie vydaného povolení musí být zřetelně takto označena a nesmí být používána místo originálu. Ministerstvo může ve výjimečných případech stanovit jinak.

(4) Pro každou zásilku exemplářů je požadováno samostatné povolení podle tohoto zákona.

(5) Ministerstvo ve vydaném povolení uvede, jakým způsobem jsou označeny exempláře nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba. Označení exempláře zajistí žadatel na své náklady.

(6) Ministerstvo může odmítnout vydání povolení k dovozu nebo vývozu exempláře podle tohoto zákona fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, pokud této osobě byla pravomocně uložena pokuta podle § 25 odst. 1 písm. a) nebo c) nebo § 26 odst. 1 písm. a) nebo c) tohoto zákona, popřípadě jí byl odebrán exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až dvou let od nabytí právní moci takového rozhodnutí.

§ 21

(1) Ten, kdo vyváží nebo dováží exempláře, je povinen předložit doklad CITES prokazující povolení vydané podle tohoto zákona celním orgánům. Bez potvrzení celních orgánů [§ 22 odst. 3 písm. d) a e)] pozbývá doklad CITES po přechodu státní hranice platnosti. Není-li exemplář přepravován osobně, je nutno přiložit doklad CITES k přepravním listinám.

(2) Doklad CITES, popřípadě obdobný doklad vydaný vývozním státem, který nebyl odebrán celními orgány nebo příslušnými orgány cílového státu, je nutno předložit nejpozději do deseti dnů po uskutečnění vývozu nebo dovozu ministerstvu. Stejně tak je nutno ministerstvu předložit doklad o původu exempláře při dovozu exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. c) (§ 14 odst. 3).

(3) Po obdržení dokladů o dovozu vydá ministerstvo dovážející osobě potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Vzor potvrzení stanoví ministerstvo vyhláškou.

ČÁST ČTVRTÁ

PŮSOBNOST CELNÍCH ORGÁNŮ, ORGÁNŮ VETERINÁRNÍ PÉČE, OCHRANY ZVÍŘAT A ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO DOZORU

§ 22

(1) Celní orgány14) poskytují ministerstvu i dalším orgánům státní správy (§ 4) odbornou pomoc v mezích své působnosti a spolupracují s nimi při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona.

(2) Všechny exempláře při přechodu státních hranic podléhají celnímu dohledu.

(3) Celní orgány při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem,

a) kontrolují, zda příslušný exemplář je doprovázen dokladem CITES prokazujícím povolení ministerstva ve smyslu § 10 až 18 tohoto zákona, popřípadě jiným předepsaným dokladem cizího státu vydaným podle mezinárodní úmluvy1) (§ 13, § 14 odst. 2, § 15 odst. 1 a 3, § 18),

b) ve spolupráci s pohraniční veterinární kontrolou, popřípadě orgánem rostlinolékařského dozoru, kontrolují, zda exemplář odpovídá údajům uvedeným na dokladech CITES podle písmene a) a stanoveným veterinárním podmínkám,15)

c) ve spolupráci s pohraniční veterinární kontrolou kontrolují, zda přeprava živých zvířat odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným ministerstvem (§ 5),

d) před propuštěním vyváženého exempláře do zahraničí potvrdí originál a obě kopie dokladů CITES vydaných podle tohoto zákona ministerstvem, zaznamenají na ně skutečné množství vyvážených exemplářů a odeberou jednu kopii,

e) před propuštěním dováženého exempláře do tuzemska potvrdí doklad CITES vydaný podle tohoto zákona ministerstvem, na který zaznamenají skutečné množství exemplářů, a dále potvrdí doklad vydaný příslušným orgánem vývozního státu podle mezinárodní úmluvy1) a odeberou jejich originály.

(4) Celní orgány odešlou odebraný doklad CITES a doklad vydaný příslušným orgánem vývozního státu nejpozději do deseti dnů ministerstvu.

(5) V případě zjištění porušení tohoto zákona nebo též v případě pochybnosti celní orgán exemplář zajistí16) a neprodleně o tom informuje inspekci, krajský úřad nebo správu příslušné podle místa celního řízení a současně informuje ministerstvo. Celní orgán v případě prodlevy delší než 8 hodin zajistí umístění živého zajištěného exempláře v záchranném centru [§ 3 písm. h)].

(6) Pokud dojde k porušení celních předpisů, aniž by byl porušen tento zákon, a dojde k propadnutí exempláře nebo zabrání exempláře podle celního předpisu,17) zajistí celní orgán umístění živého exempláře, který je propadlým zbožím, v záchranném centru [§ 3 písm. h)]. Exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) lze prodat jen za podmínek stanovených v § 8.

(7) Náklady související se zajištěním, popřípadě dalším nakládáním s exemplářem až do jeho zabavení nebo vrácení dovážející nebo vyvážející osobě hradí tato osoba, pokud jí bylo prokázáno porušení tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

POVINNÁ REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ

§ 23

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která drží živý exemplář druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) s výjimkou

a) druhu zvláště chráněného podle obecného právního předpisu,5)

b) exempláře druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) získaného zákonným způsobem z přírody České republiky (nebo též Slovenské republiky před datem 1. 1. 1993),

c) druhu, který stanoví ministerstvo vyhláškou,

je povinna jej přihlásit k registraci.

(2) Registrační povinnosti podléhají i mrtvé exempláře druhů, jejichž seznam stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Povinnou registraci provádí krajský úřad nebo správa (§ 4) příslušné podle místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka exempláře. Vlastník exempláře podléhajícího registrační povinnosti podle odstavců 1 a 2 je povinen do dvou týdnů od nabytí exempláře tuto skutečnost oznámit tomuto krajskému úřadu nebo správě, který zaznamená změny v registraci, a pokud k exempláři dosud nebyl vydán registrační list, vydá jej vlastníku. Vlastník exempláře je dále povinen hlásit tomuto orgánu změny týkající se registrovaného exempláře (úhyn, prodej, přírůstky aj.), a to bez zbytečného odkladu.

(4) Orgán, který podle odstavce 3 provedl registraci exemplářů, které podle zvláštních předpisů18) patří mezi nebezpečné druhy zvířat, oznámí bez zbytečného prodlení tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany zvířat.

(5) Vlastník exempláře je povinen označit exemplář podléhající registrační povinnosti podle odstavců 1 a 2 nezaměnitelným způsobem, pokud je to vhodné a proveditelné a nezpůsobí to exempláři zdravotní potíže. Seznam druhů podléhajících povinnosti označení a způsob značení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(6) Ten, kdo prodává exemplář podléhající registraci, je povinen jej označit "CITES, druh podléhající registraci" a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem.

(7) Vzor registračního listu a další podrobnosti týkající se způsobu registrace může ministerstvo stanovit vyhláškou.

ČÁST ŠESTÁ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ TOHOTO ZÁKONA A ODPOVĚDNOST ZA JEHO PORUŠOVÁNÍ

§ 24

Kontrola

(1) Inspekce, krajské úřady a správy vykonávají kontrolu nad dodržováním tohoto zákona, ukládají opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona, ukládají pokuty, popřípadě odebírají exempláře podle tohoto zákona. Tím není dotčeno oprávnění celních orgánů vyplývající z celních předpisů,19) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Orgány vykonávající kontrolu podle odstavce 1 jsou oprávněny

a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů sloužících k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti a na pozemky kontrolovaných osob, pokud je to nutné k výkonu kontroly podle odstavce 1; nedotknutelnost obydlí je zaručena,

b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby podaly vysvětlení, předložily příslušné doklady a doložily další potřebné údaje,

c) zajišťovat v odůvodněných případech doklady, přičemž jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů.

(3) Držitel exempláře podléhajícího registraci podle § 23 je v odůvodněných případech povinen též umožnit orgánu vykonávajícímu kontrolu přečtení identifikačního označení exempláře k určení totožnosti exempláře a další úkony potřebné k určení totožnosti exempláře.

§ 25

Přestupky

(1) Inspekce, krajský úřad nebo správa (§ 4) uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a) doveze nebo vyveze exemplář bez povolení požadovaného tímto zákonem, popřípadě bez dokladů požadovaných v § 14 odst. 3 nebo v § 18,

b) uvede nesprávné údaje požadované k vydání povolení podle tohoto zákona nebo padělá takové povolení nebo nesprávně používá či odejme identifikační označení exempláře, s výjimkou veterinárních zákroků nutných při ohrožení zdraví nebo života živého exempláře,

c) použije povolení na vývoz nebo dovoz jiného exempláře, než pro jaký bylo uděleno,

d) při nakládání s exemplářem druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) poruší § 8,

e) neplní povinnosti vyplývající z § 23 o povinné registraci,

f) neoznačí exempláře v souladu s vydaným povolením (§ 20 odst. 5),

g) neumožní výkon kontroly ve smyslu § 24 odst. 2 a 3,

h) nesplní další povinnosti stanovené tímto zákonem (§ 19 odst. 3, § 20 odst. 3 a 4, § 21 odst. 2 a § 28).

(2) Dopustí-li se fyzická osoba přestupku podle odstavce 1 do dvou let poté, co jí byla za stejný přestupek pravomocně uložena pokuta, lze jí uložit pokutu do výše 200 000 Kč.

(3) Pokuta podle odstavců 1 a 2 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.20) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

(4) Pro projednávání přestupků podle tohoto zákona platí obecný předpis.21)

§ 26

Správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti

(1) Inspekce, krajský úřad nebo správa uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která

a) doveze nebo vyveze exemplář bez povolení požadovaného tímto zákonem, popřípadě bez dokladů požadovaných v § 14 odst. 3 nebo v § 18,

b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje požadované k vydání povolení podle tohoto zákona nebo padělá takové povolení nebo nesprávně používá či odejme identifikační označení exempláře, s výjimkou veterinárních zákroků nutných při ohrožení zdraví nebo života živého exempláře,

c) použije povolení na vývoz nebo dovoz jiného exempláře, než pro jaký bylo uděleno,

d) při nakládání s exemplářem druhu podle § 2 odst. 1 písm. a) poruší § 8,

e) neplní povinnosti vyplývající z § 23 o povinné registraci,

f) neoznačí exempláře v souladu s vydaným povolením (§ 20 odst. 5),

g) neumožní výkon kontroly ve smyslu § 24 odst. 2 a 3,

h) nesplní další povinnosti stanovené tímto zákonem (§ 19 odst. 3, § 20 odst. 3 a 4, § 21 odst. 2 a § 28).

(2) Dopustí-li se osoba správního deliktu podle odstavce 1 do dvou let poté, co jí byla za stejný delikt pravomocně uložena pokuta, lze jí uložit pokutu do výše 2 000 000 Kč.

(3) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Pokuta podle odstavců 1 a 2 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.20) Pokuty vybrané a uložené podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje. Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

§ 27

Odebírání exemplářů

(1) Inspekce, krajský úřad nebo správa může odebrat exemplář získaný v rozporu s tímto zákonem.

(2) Písemné rozhodnutí o odebrání podle odstavce 1 vydá inspekce, krajský úřad nebo správa do 15 dnů ode dne odebrání. Odkladný účinek odvolání je vyloučen.

(3) Za odebraný bude považován též exemplář, který byl odebrán za porušení mezinárodní úmluvy1) v cizině a byl zaslán úřadem tohoto státu do České republiky.

(4) Náklady spojené s odebráním exempláře a následnou péčí o něj do ukončení řízení o jeho odebrání hradí na základě rozhodnutí o odebrání osoba, jíž byl exemplář odebrán, pokud porušila tento zákon. Osoba, jíž by exemplář odebrán na základě pravomocného rozhodnutí, uhradí případně také náklady spojené s návratem odebraného živého exempláře do vyvážejícího státu nebo do záchranného centra v cizím státě nebo v České republice.

(5) Vlastníkem exempláře odebraného na základě pravomocného rozhodnutí se stává stát. Orgán, který jej odebral, je o tom povinen neprodleně informovat ministerstvo. Živý exemplář musí být neprodleně umístěn v záchranném centru podle § 3 písm. h) a dále s ním bude naloženo podle rozhodnutí ministerstva.

ČÁST SEDMÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 28

Vlastník exempláře podléhajícího registrační povinnosti podle § 23 tohoto zákona je povinen nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit vlastnictví tohoto exempláře okresnímu úřadu nebo správě (§ 4) příslušným podle místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka, který mu vydá registrační list.

§ 29

(1) Povolení vydané podle tohoto zákona nenahrazuje povolení, popřípadě opatření vydávaná podle jiných právních předpisů.22)

(2) Povolení vydané podle tohoto zákona nenahrazuje výjimku ze zákazu chovu u zvláště chráněných druhů podle obecného právního předpisu.23) Povolení udělené k dovozu exempláře podle tohoto zákona je důvodem k udělení výjimky ze zákazu, pokud se jedná současně o zvláště chráněný druh.5)

§ 29a

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 30

Řízení vedená podle tohoto zákona se řídí obecným předpisem o správním řízení,24) s výjimkou vydávání potvrzení podle § 15 odst. 3 písm. b) a podle § 21 odst. 3; v těchto případech musí být potvrzení vydáno do 60 dnů.

§ 31

Ministerstvo financí určí po dohodě s ministerstvem hraniční přechody, které budou výlučně sloužit dovozu a vývozu, popřípadě tranzitu exemplářů. Seznam těchto hraničních přechodů bude publikován ve Sbírce zákonů.

§ 32

Řízení zahájená a nedokončená podle dosavadního právního předpisu25) ke dni účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadního právního předpisu.

ČÁST OSMÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 33

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 6 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika" a na konci se připojuje věta, která včetně poznámky č. 4a) zní: " , s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem.4a)

4a) Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 56 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

"(2) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce je oprávněn stanovit povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba.".

3. V § 80 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Inspekce je oprávněna, stejně jako okresní úřady a správy, vyžadovat prokázání původu podle § 54, ukládat opatření podle § 66 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.".

4. V § 87 odst. 1 písm. g) se na konci připojují tato slova: "nebo rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a)".

5. V § 87 odst. 3 písm. i) se na konci připojují tato slova: "nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,".

6. V § 88 odst. 1 se za písmenem m) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno n), které zní:

"n) neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu.4a)".

7. V § 88 odst. 2 písm. k) se na konci připojují tato slova: "nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,".

8. § 88 odst. 4 zní:

"(4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.".

9. V § 89 odst. 1 věta druhá zní: "Odebrat může i jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel takového jedince neprokáže jeho původ podle § 54 odst. 1 nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv."; současně se na konci připojuje tato věta: "V případě odebrání na základě zvláštního předpisu4a) se toto ustanovení nepoužije.".

ČÁST DEVÁTÁ

§ 34

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Příloha k zákonu č. 16/1997 Sb.

Údaje, které musí obsahovat doklad CITES (§ 20 odst. 1 zákona)

1. Úplný název mezinárodní úmluvy1) nebo zkratku CITES (v záhlaví dokladu);

2. evidenční číslo a typ dokladu (vývoz, dovoz, opětovný vývoz, ostatní);

3. název vyvážející země, název země určení;

4. jména a adresy vývozce a dovozce;

5. latinský vědecký název druhu exempláře;

6. popis exempláře (např. živý exemplář, pohlaví, stáří, o jakou část těla nebo výrobek jde);

7. způsob označení a číslo značky, je-li dotčený exemplář označen;

8. číslo přílohy mezinárodní úmluvy,1) ve které je uveden druh exempláře;

9. původ exempláře (např. exemplář z volné přírody, živočich odchovaný v zajetí nebo rostlina vypěstovaná člověkem, exemplář rozmnožený člověkem v první generaci, státem zabavený exemplář, neznámý původ s uvedením data, kdy je prokazatelně v držení člověka) a země původu (kde byl exemplář odebrán z přírody, narozen nebo vypěstován);

10. přesně specifikované množství exemplářů (přednostně počet kusů a váhu zásilky, nelze-li stanovit počet kusů);

11. pro opětovný vývoz název státu, odkud byl exemplář předtím dovezen, a číslo vývozního povolení příslušného úřadu té země;

12. specifikace účelu pro jiný vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz než obchodní (např. zoologické zahrady, botanické zahrady, cirkus, vědecký, lovecká trofej, osobní, biolékařský výzkum, výchova, reintrodukce nebo introdukce do přírody, odchov v zajetí nebo pěstování v kultuře);

13. datum vydání a poslední datum platnosti povolení nebo potvrzení;

14. jméno a podpis pověřeného pracovníka vydávajícího úřadu;

15. razítko vydávajícího úřadu.

1) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.

2) § 139 odst. 8 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

6) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
Zákon ČNR č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 53 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

9) Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.

10) § 52 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

11) § 47 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

12) § 54 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

13) Např. zákon ČNR č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) § 3 a 10 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

15) Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.

16) § 309 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

17) § 300 a 303 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

18) § 13 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 75/1996 Sb.

19) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

21) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

22) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23) § 56 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

24) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

25) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).