Hlavní navigace

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Předpis č. 100/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

§ 44

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 4a) zní:

"4a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).".

2. V § 53 odstavec 1 zní:

"(1) Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo životního prostředí. Vývoz zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je upraven zvláštním právním předpisem.4a)".

3. V § 54 odst. 1 se slova "(§ 5 odst. 6)" nahrazují slovy "nebo podle zvláštního právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů".

4. V § 79 odst. 3 písm. j) se slova "rostlin, živočichů a" zrušují.

5. V § 87 odst. 3 písm. i) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje slovem "nerosty".

6. V § 88 odst. 2 písm. k) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje slovem "nerosty".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).