Hlavní navigace

Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů (úplné znění)

Předpis č. 157/2000 Sb.

Vyhlášené znění

157/2000 Sb. Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

157

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu

a) přecházejí do vlastnictví krajů1) věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,

b) na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,2) pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad.

(3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, s kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.3) U věcí chráněných podle zvláštních právních předpisů se hodnota neuvádí.4) Dále musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti rozhodnutí a razítko příslušného ústředního správního úřadu. Rozhodnutí podepisuje vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.

(4) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být vydáno ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(5) Rozhodnutí vydané podle odstavců 1 a 2 zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.5)

§ 2

(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1.

(2) Do 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 je kraj povinen vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje, která má stejné náležitosti jako zřizovací listina vydávaná podle zvláštního právního předpisu.

§ 3

Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona organizačními složkami kraje.

§ 4

Pokud na věci, které přecházejí do vlastnictví krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů,6) stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 osobou povinnou podle těchto zvláštních právních předpisů.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 157/2000 Sb.

Příloha obsahuje seznam organizací, které jsou převáděny na kraje z majetku státu Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Ministerstvo dopravy a spojů

Kraj Název, sídlo, identifikační číslo
StředočeskýSpráva a údržba silnic Benešov
Křižíkova 1351, 256 80 Benešov
00 064 785
Správa a údržba silnic Kladno
Železárenská 1566, 272 01 Kladno
00 065 374
Správa a údržba silnic Kolín
Klejnarská, 280 90 Kolín
00 065 765
Správa a údržba silnic Kutná Hora
Tyršova, 284 80 Kutná Hora
00 066 001
Správa a údržba silnic Mělník
Na Průhoně 3320, 276 01 Mělník
00 066 320
Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště
Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
00 066 621
Správa a údržba silnic Poděbrady
U stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady
00 066 931
Správa a údržba silnic Praha-západ Elišky
Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5 - Zbraslav
00 067 636
Správa a údržba silnic Příbram
Drásov 262 61 Višňová u Příbrami
00 067 938
Správa a údržba silnic Rakovník
O. Beníškové 2540, 269 31 Rakovník
00 068 225
Správa a údržba silnic Králův Dvůr
Popovice 1801, 267 01 Králův Dvůr
00 065 099
Správa a údržba silnic Říčany
Žižkova 263, 251 01 Říčany
00 067 237
BudějovickýSpráva a údržba silnic České Budějovice
Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
00 070 068
Správa a údržba silnic Český Krumlov
Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov
00 070 394
Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec
Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec
00 070 661
Správa a údržba silnic Písek
Vrcovická 2148, 397 11 Písek
00 071 382
Správa a údržba silnic Prachatice
Žernovická, 383 11 Prachatice
00 071 633
Správa a údržba silnic Strakonice
ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 11 Strakonice
00 071 935
Správa a údržba silnic Tábor
Vožická 2107, 390 41 Tábor
00 072 249
PlzeňskýSpráva a údržba silnic Domažlice
Sadová 324, 344 79 Domažlice
00 073 679
Správa a údržba silnic Klatovy
Za kasárny 324/IV, 339 68 Klatovy
00 074 870
Správa a údržba silnic Kralovice
Žatecká 732, 331 41 Kralovice
00 075 779
Správa a údržba silnic Rokycany
Roháčova 773/III, 337 45 Rokycany
00 075 957
Správa a údržba silnic Starý Plzenec
Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
00 075 477
Správa a údržba silnic Stříbro
Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
00 076 520
KarlovarskýSpráva a údržba silnic Cheb
Vrázova 10, 350 99 Cheb
00 073 938
Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů
Na vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů
00 074 390
Správa a údržba silnic Sokolov
Chebská 282, 356 04 Sokolov
00 076 147
ÚsteckýSpráva a údržba silnic Děčín
Pod vrchem 55, 406 44 Děčín 9
00 078 557
Správa a údržba silnic Chomutov
Pražská 6, 430 01 Chomutov
00 078 981
Správa a údržba silnic Litoměřice
Nádražní 1, 412 33 Litoměřice
00 080 071
Správa a údržba silnic Louny
Poděbradova 26, 440 30 Louny
00 080 268
Správa a údržba silnic Most
Žižkova 876, 436 41 Litvínov
00 080 497
Správa a údržba silnic Teplice
Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic
00 080 837
Správa a údržba silnic Ústí nad Labem
Gogolova 19, 400 04 Trmice
00 081 345
LibereckýSpráva a údržba silnic Česká Lípa
Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa
00 078 212
Správa a údržba silnic Jablonec nad Nisou
Mánesova 26, 466 01 Jablonec nad Nisou
00 079 278
Správa a údržba silnic Liberec
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
00 079 600
Správa a údržba silnic Semily
Vysocká 576, 513 30 Semily
00 085 634
Králové-hradeckýSpráva a údržba silnic Hradec Králové
Pardubická 59, 500 02 Hradec Králové-Plačice
00 083 739
Správa a údržba silnic Jičín
Koněvova 467, 506 24 Jičín
00 084 328
Správa a údržba silnic Náchod
Broumovská 90, 547 01 Náchod-Malé Poříčí
00 084 611
Správa a údržba silnic Rychnov nad Kněžnou
Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
00 085 341
Správa a údržba silnic Trutnov
Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3
00 086 215
PardubickýSpráva a údržba silnic Chrudim
Tovární 1150, 537 83 Chrudim
00 084 077
Správa a údržba silnic Litomyšl
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
00 085 901
Správa a údržba silnic Pardubice
Doubravice 98, 533 54 Pardubice
00 085 031
Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí
Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí
00 086 584
JihlavskýSpráva a údržba silnic Havlíčkův Brod
Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod
00 083 437
Správa a údržba silnic Jihlava
Kosovská 16, 586 01 Jihlava
00 090 450
Správa a údržba silnic Pelhřimov
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov
00 071 048
Správa a údržba silnic Třebíč
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč
00 091 499
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou
Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou
00 92 789
BrněnskýSpráva a údržba silnic Blansko
Komenského 2, 678 11 Blansko
00 088 587
Správa a údržba silnic Brno Ořechovská 35,
619 64 Brno
00 088 943
Správa a údržba silnic Břeclav
Sovadinova 8, 690 34 Břeclav
00 089 311
Správa a údržba silnic Hodonín
Brněnská 3254, 695 01 Hodonín
00 090 069
Správa a údržba silnic Vyškov
Křečkovská 17, 682 11 Vyškov
00 092 215
Správa a údržba silnic Znojmo
Kotkova 24, 669 50 Znojmo
00 092 452
OlomouckýSpráva a údržba silnic Olomouc
Lipenská 120, 772 37 Olomouc
00 096 415
Správa a údržba silnic Prostějov
Za Kosteleckou 5, 796 56 Prostějov
00 091 219
Správa a údržba silnic Přerov
Tovačovská 974, 750 11 Přerov
00 097 721
Správa a údržba silnic Šumperk
Zábřežská 70, 787 96 Šumperk
00 098 051
OstravskýSpráva a údržba silnic Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál
00 095 079
Správa a údržba silnic Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
00 095 435
Správa a údržba silnic Karviná
Svatopluka Čecha 1887, 733 01 Karviná
00 095 711
Správa a údržba silnic Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
00 096 032
Správa a údržba silnic Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava
00 096 857
ZlínskýSpráva a údržba silnic Kroměříž
Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž
00 090 832
Správa a údržba silnic Uherské Hradiště
Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště
00 091 839
Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí
Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí
00 098 388
Správa a údržba silnic Zlín
K majáku 5001, 761 23 Zlín
00 089 702

Ministerstvo kultury

Kraj Název, sídlo, identifikační číslo
StředočeskýStátní vědecká knihovna v Kladně
Gen. Klapálka 1641, 272 80 Kladno
00 069 892
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Letenská 4, 118 01 Praha 1
49 276 433
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
zámek, 252 63 Roztoky u Prahy
00 069 850
České muzeum výtvarných umění v Praze
Husova 19/21, 110 00 Praha 1
00 069 922
BudějovickýStátní vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Riegrova 3, 370 59 České Budějovice
00 073 504
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
00 073 539
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou
00 073 512
PlzeňskýStátní vědecká knihovna v Plzni
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
00 078 077
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň
00 228 745
Západočeská galerie v Plzni
Pražská 13, 301 50 Plzeň
00 263 338
Galerie Klatovy-Klenová
zámek Klenová, 340 21 Janovice nad Úhlavou
00 177 270
KarlovarskýGalerie výtvarného umění v Chebu
nám. Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
00 369 021
Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
66 362 768
ÚsteckýStátní vědecká knihovna v Ústí nad Labem
W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem
00 083 186
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
Žižkova 835, 434 01 Most
47 325 011
Regionální muzeum v Teplicích
Zámecké náměstí 14, 415 50 Teplice
00 083 241
Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Michalská 7, 412 01 Litoměřice
00 083 259
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
00 360 643
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Pivovarská 29/34, 440 01 Louny
00 360 724
Státní galerie výtvarného umění v Mostě
Pražská ulice, 434 01 Most
00 361 160
LibereckýStátní vědecká knihovna v Liberci
nám. E. Beneše 23, 400 53 Liberec
00 083 194
Severočeské muzeum v Liberci
Masarykova 11, 460 01 Liberec
00 083 232
Oblastní galerie v Liberci
U tiskárny 1, 460 00 Liberec
00 083 267
Králové-hradeckýStátní vědecká knihovna v Hradci Králové
Pospíšilova 395, 500 11 Hradec Králové
00 412 821
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 39 Hradec Králové
00 088 382
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké náměstí 139/140, 500 02 Hradec Králové
00 088 404
Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
Smiřických 272, 547 00 Náchod
00 371 041
PardubickýVýchodočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č. 2, 530 02 Pardubice
14 450 542
Východočeská galerie v Pardubicích
Zámek č. 3, 530 00 Pardubice
00 085 278
JihlavskýOblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, 586 00 Jihlava
00 094 854
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo nám. 18, 580 00 Havlíčkův Brod
13 582 143
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě
00 167 959
BrněnskýÚstav archeologické památkové péče Brno
Kaloudova 30, 614 00 Brno
48 511 005
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Úprkova 1, 695 00 Hodonín
00 373 290
OlomouckýStátní vědecká knihovna v Olomouci
Ostružnická 3, 771 77 Olomouc
00 100 625
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Nám. republiky 5/6, 771 73 Olomouc
00 100 609
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
00 494 569
OstravskýStátní vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
00 100 579
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Jurečkova 9, 763 01 Ostrava
00 373 231
ZlínskýStátní galerie ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
00 094 889

Ministerstvo zemědělství

Kraj Název, sídlo, identifikační číslo
PrahaStřední odborné učiliště potravinářské
Libušská 320/III, 142 00 Praha 4-Písnice
00 639 214
Střední odborné učiliště Uranie
U Uranie 14, 170 00 Praha 7-Holešovice
00 638 862
Střední odborné učiliště a Učiliště
Ke stadionu 623, 196 00 Praha 9- -Čakovice
00 638 871
Střední odborné učiliště zemědělské
U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5- -Velká Chuchle
00 069 621
Střední odborné učiliště zemědělské
K učilišti 165, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
00 069 604
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5-Radotín
00 638 846
StředočeskýStřední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Zámek 1, 258 27 Vlašim
14 798 425
Integrovaná střední škola technická
Svatojánská 217, 266 80 Beroun 3 - Závodí
00 069 451
Integrovaná střední škola a Učiliště
Hlaváčkovo nám. 673, 274 80 Slaný
00 069 485
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Boží Voda 230, 277 21 Liběchov
00 069 540
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Horky nad Jizerou č. 34/35, 294 73 Brodce nad Jizerou
00 069 558
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Hubálov 22, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
00 069 566
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové
00 069 574
Střední odborné učiliště zemědělské
Opolanská 92, 289 07 Libice nad Cidlinou
14 801 647
Střední odborné učiliště potravinářské
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
14 802 015
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
262 22 Hluboš 1
00 069 647
Střední odborné učiliště zemědělské
U stadionu 1135, 271 80 Nové Strašecí
14 802 201
Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště
Žatecká 1, 270 33 Jesenice
00 069 663
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav
00 069 515
Střední odborné učiliště a Učiliště
Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany
14 803 844
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
270 23 Křivoklát-Písky
00 069 434
BudějovickýIntegrovaná střední škola
Hněvkovice č. 1, 375 01 Týn nad Vltavou
00 073 130
Střední odborné učiliště stavební a Učiliště
Nemanická 7, 371 68 České Budějovice
00 582 280
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Husova 548, 374 23 Trhové Sviny
00 073 148
Střední odborné učiliště zemědělské
Vrchlického 567/II, 379 28 Třeboň
00 073 181
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Branická 1, 398 42 Veselíčko u Milevska
00 073 229
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
384 25 Dub u Prachatic 83
00 073 245
Střední a odborné učiliště zemědělské
U sladovny 671, 388 16 Blatná
00 066 079
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Palackého 81/I, 389 21 Vodňany
00 073 270
Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště
Angela Gančeva 2506, 390 01 Tábor
00 667 536
Střední odborné učiliště zemědělské
Pohorská 86, 382 41 Kaplice
00 476 994
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice
00 073 172
Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště
Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň
00 510 912
Integrovaná střední škola lesnická
1. máje 194, 385 01 Vimperk
00 073 237
KarlovarskýStřední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Plzeňská 330, 364 11 Toužim
00 669 831
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Hornická 28, 362 35 Abertamy
00 077 542
Integrovaná střední škola zemědělsko-manažerská, Odborné učiliště a Učiliště
Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
00 077 461
PlzeňskýStřední a odborné učiliště potravinářské a služeb
Šmeralova 197/IV, 339 06 Klatovy
00 077 607
Střední odborné učiliště zemědělské
U kapličky 761, 342 30 Sušice II
00 077 615
Střední odborné učiliště zemědělské
nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice
00 077 704
Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské a Učiliště
Mládežníků 228/II, 337 01 Rokycany
00 077 755
Střední odborné učiliště zemědělské
Plzeňská 231, 348 02 Bor
00 077 879
Integrovaná střední škola
Littrowa ul. 122, 346 01 Horšovský Týn
00 376 469
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Blatenská 313, 341 11 Horažďovice
00 077 631
Střední odborné učiliště a Učiliště
Oselce 1, 335 46 Oselce
00 077 691
LibereckýStřední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Valdštejnská 183, 472 33 Doksy
00 082 490
Integrovaná střední škola
Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
00 087 891
Integrovaná střední škola a Odborné učiliště potravinářské
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
15 043 151
Střední odborné učiliště a Učiliště
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant v Čechách
00 082 554
Střední odborné učiliště lesnické
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice
18 384 129
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Poděbradova 664, OP Harrachov, 512 51 Lomnice nad Popelkou
00 230 910
ÚsteckýStřední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
Na poříčí 5, 400 04 Trmice
00 082 627
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Fláje 170, 346 01 Litvínov 1
00 082 619
Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště
Jirkovská 119, 431 41 Údlice
00 082 520
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště zemědělské
Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice
00 082 571
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
18 380 824
Králové-hradeckýStřední odborné učiliště
503 56 Hlušice 1
00 087 751
Střední odborné učiliště
Zámecká 478, 507 01 Lázně Bělohrad
00 087 726
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují
00 087 823
Střední odborné učiliště potravinářské
Generála Govorova 110, 503 03 Smiřice
15 061 507
Střední odborné učiliště
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
00 087 815
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
Nádražní 296, 517 73 Opočno
00 087 874
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Fořt 43, 543 43 Černý Důl 3
00 087 912
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Horská 194, 542 24 Svoboda nad Úpou
00 195 057
PardubickýStřední odborné učiliště zemědělské
Žižkova 139, 533 12 Chvaletice
00 087 840
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
533 71 Dolní Roveň 189
00 087 831
Střední odborné učiliště zemědělské
Předměstí 427, 561 69 Králíky
00 087 939
Integrovaná střední škola technicko-hospodářská
Kpt. Poplera 272/III, 566 01 Vysoké Mýto
00 087 947
Středisko praktického vyučování pro potravinářskou výrobu
A. Hanuše 142, 561 64 Jablonné nad Orlicí
15 028 941
Střední odborné učiliště zemědělské
Kladruby n. L. 105, 533 14 Kladruby nad Labem
00 087 858
Střední odborné učiliště
Čs. armády 485, 572 21 Polička
00 087 904
BrněnskýStřední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov
00 053 198
Střední odborné učiliště
Sadová 338, 664 43 Želešice
00 053 228
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
00 054 721
Střední odborné učiliště
Purkyňova 6, 692 01 Mikulov
00 540 374
Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
Za humny 29, 697 01 Kyjov-Boršov
00 225 797
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Svatoplukova 1048, 698 18 Veselí nad Moravou
00 837 351
Střední odborné učiliště potravinářské
Dobrovolského 6, 695 11 Hodonín
00 103 888
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Klášterní nám. 127, 672 01 Moravský Krumlov
00 055 166
Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
Uhelná 6, 669 02 Znojmo
00 530 506
Střední odborné učiliště a Učiliště
nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice
00 056 324
Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště
Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
00 055 468
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
Vinařů 354, 696 81 Bzenec
00 053 155
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Urbanova 625, 697 36 Kyjov
00 053 163
Střední odborné učiliště zemědělské
Dvořákova 19, 669 67 Znojmo
00 055 301
Střední odborné učiliště lesnické
696 81 Bzenec-Přívoz 735
00 230 936
JihlavskýStřední odborné učiliště opravárenské
Školní 1A, 586 01 Jihlava
00 056 260
Střední odborné učiliště zemědělské
Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice
00 055 069
Střední odborné učiliště zemědělské
Poříční 405, 593 16 Bystřice nad Pernštejnem
00 056 286
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
675 44 Lesonice 2
00 230 944
Střední odborné učiliště zemědělské
Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou
00 073 211
Integrovaná střední škola
Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou
00 087 742
Střední odborné učiliště zemědělské
Demlova 890, 674 01 Třebíč
00 055 077
Střední odborné učiliště zemědělské
Hornoměstská 35, 594 12 Velké Meziříčí
00 055 450
Střední odborné učiliště lesnické
Petrovice, 592 31 Nové Město na Moravě
00 230 952
OlomouckýStřední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov
00 054 941
Střední odborné učiliště zemědělské
Stromořadí 420, 783 91 Uničov
00 844 128
Střední odborné učiliště zemědělské
Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice u Javorníka
00 099 791
Střední odborné učiliště zemědělské
Palackého 338, 789 83 Loštice
00 100 498
Středisko praktického vyučování zemědělské
9. května 194, 750 02 Přerov
45 180 369
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Gorazdovo nám. 1, 772 11 Olomouc
00 100 382
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště a Učiliště
Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou
00 099 783
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
00 409 014
Střední odborné učiliště potravinářské
U jatek 8, 790 01 Jeseník
00 495 433
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
Opavská 4, 785 01 Šternberk
00 100 391
ZlínskýStřední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
Svatopluka Čecha 1110, 688 11 Uherský Brod
00 055 107
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
Brumovská 456, 766 43 Valašské Klobouky
00 054 771
Střední odborné učiliště potravinářské
Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí
00 098 833
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Záviše Kalandry 1095, 755 11 Vsetín
00 099 813
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž
00 054 879
Středisko praktického vyučování
Třebízského 195, 768 24 Hulín
00 226 165
OstravskýStřední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
Nemocniční 11, 793 95 Město Albrechtice
00 100 307
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Julia Sedláka 16, 795 01 Rýmařov
00 489 875
Integrovaná střední škola
Školní 416, 739 91 Jablunkov
00 100 340
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
Komenského 215, 742 83 Klimkovice
00 409 006
Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště
Bílá 144, 739 15 Staré Hamry
00 100 331
Střední odborné učiliště zemědělské
Na hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek
00 408 999
Střední odborné učiliště zemědělské
Olomoucká 18, 746 01 Opava
00 100 412

Ministerstvo zdravotnictví

Kraj Název, sídlo, identifikační číslo
Hlavní město PrahaÚstav léčebné rehabilitace
Horáčkova 1/1096, 140 00 Praha 4
45 245 649
Středočeský krajZávodní ústav národního zdraví uranového průmyslu
Zdaboř, 261 05 Příbram
00 023 876
Odborný léčebný ústav onkologie a pneumologie
262 04 Nová Ves pod Pleší
00 068 683
Nemocnice s poliklinikou
Kutnohorská 581, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
00 873 811
Ústecký krajMasarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem
00 673 544
Budějovický krajNemocnice České Budějovice
Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice
00 072 711

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Název, sídlo, identifikační číslo
ÚsteckýÚstav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
411 74 Snědovice 1
00 673 714
Diagnostický ústav sociální péče
411 12 Čížkovice
00 389 714
LibereckýJedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež
Lužická 7, 460 01 Liberec
00 081 779
Králové-hradeckýÚstav sociální péče pro tělesně postižené
Strozziho 1333 508 20 Hořice v Podkrkonoší
13 583 212
JihlavskýDiagnostický ústav sociální péče
Dobešovská 1, 394 94 Černovice
00 582 263
BrněnskýÚstav sociální péče pro tělesně postižené
683 02 Habrovany 1
13 693 824

Příloha č. 2 k zákonu č. 157/2000 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příloha obsahuje seznam organizací, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nepřevádí na kraje.

Kraj: Název, sídlo, identifikační číslo organizační složky státu:
Hlavní město Praha Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka
Loretánská 19/104 a 17/103, 118 00 Praha 1
48 134 546
Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla
Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1
61 387 339
Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola
Holečkova 4, 150 00 Praha 5
48 134 368
Dětský diagnostický ústav
U Michelského lesa 222, 141 00 Praha 4
48 134 333
Diagnostický ústav pro mládež
Na Dlouhé mezi 19, 147 00 Praha 4
61 386 308
Diagnostický ústav pro mládež
Lublaňská 33, 120 00 Praha 2
49 625 357
Dětský výchovný ústav
Jana Masaryka 16, 120 00 Praha 2
65 993 381
Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: "Středisko pro mládež Klíčov"
Čakovická 51, 190 00 Praha 9
63 110 261
Středočeský Dětský diagnostický ústav
Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
61 384 810
Dětský výchovný ústav
280 02 Býchory 52
48 665 771
Dětský výchovný ústav
Rumburská 54, 277 21 Liběchov
49 518 879
Dětský výchovný ústav
257 08 Načeradec 1
61 664 642
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
262 12 Obořiště 1
61 100 544
Výchovný ústav pro mládež
Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora
49 543 261
Česko-budějovický Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené
Riegrova 1, 370 01 České Budějovice
60 075 961
Dětský diagnostický ústav
Homole 90, 370 01 České Budějovice
60 076 178
Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice
60 075 821
Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola
Gymnazijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec
60 816 911
Plzeňský Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Karlovarská 67, 328 18 Plzeň
49 778 129
Výchovný ústav pro děti a mládež
Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň
48 342 998
Dětský výchovný ústav
Měcholupy 2, 339 01 Klatovy
61 781 517
Výchovný ústav pro mládež
338 10 Terešov 1
48 380 253
Karlovarský Výchovný ústav pro mládež
Školní 9, 362 25 Nová Role
00 077 941
Výchovný ústav pro děti a mládež
Jiráskova 344, 364 52 Žlutice
00 077 917
Ústecký Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
tř. Vítězství 70, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem
47 274 379
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
441 01 Buškovice 203
49 123 947
Výchovný ústav pro děti a mládež
Čapkova 5, 407 53 Jiříkov
00 412 040
Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
61 515 442
Výchovný ústav pro mládež
Pšov 1, 441 01 Podbořany-Pšov
49 123 734
Liberecký Dětský diagnostický ústav
U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
46 748 083
Dětský výchovný ústav
Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře
62 237 047
Výchovný ústav pro děti a mládež
Školní 438, 463 31 Chrastava
00 361 348
Králové-hradecký Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně
49 290 274
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Rokytanského 62, 500 02 Hradec Králové
62 690 001
Výchovný ústav pro mládež
Dvořákova 474, 543 71 Hostinné
60 153 385
Dětský výchovný ústav
Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí
60 884 754
Dětský výchovný ústav
Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí
60 153 261
Husův domov
Vrchlického 700, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
62 048 660
Dětský výchovný ústav
Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov
60 153 628
Pardubický Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec
60 103 264
Výchovný ústav pro děti a mládež
5. května 383, 561 69 Králíky
49 314 904
Jihlavský Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Jirákova 285, 394 94 Černovice
00 410 802
Dětský výchovný ústav
Dělnická 1, 586 01 Jihlava
60 545 933
Výchovný ústav pro děti a mládež
Horní 617, 394 64 Počátky
00 073 342
Výchovný ústav pro mládež
K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí
48 895 440
Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc
Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
48 897 574
Brněnský Speciální školy pro zrakově postižené
Hlinky 156, 603 00 Brno
62 157 370
Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež
Hlinky 156, 603 00 Brno
65 353 650
Mateřská škola a Základní škola internátní pro žáky s vadami řeči
Veslařská 234, 637 00 Brno
62 157 787
Dětský diagnostický ústav
Hlinky 140, 603 69 Brno
00 567 256
Diagnostický ústav pro mládež
Veslařská 246, 637 00 Brno
62 158 384
Výchovný ústav pro děti a mládež
Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov
49 438 905
Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola
Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě
62 073 079
Výchovný ústav pro mládež
Zámek 1, 671 38 Višňové
49 438 921
Olomoucký Výchovný ústav pro mládež
Novosady 248, 751 14 Dřevohostice
00 842 796
Výchovný ústav pro děti a mládež
Kouty nad Desnou 3, 788 12 Loučná nad Desnou
00 843 016
Dětský výchovný ústav
Ústavní 9, 783 51 Olomouc-Svatý Kopeček
00 601 811
Dětský výchovný ústav
751 25 Veselíčko 1
00 842 788
Výchovný ústav pro mládež
Klášterní 251, 790 55 Vidnava
00 843 024
Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež
Komenského 154, 790 65 Žulová
64 988 287
Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené
Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc
00 844 071
Ostravský Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené
Dostojevského 12, 746 01 Opava
47 813 229
Dětský diagnostický ústav
735 81 Bohumín-Šunychl 463
62 331 264
Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky
00 601 969
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín
00 601 586
Dětský výchovný ústav
Sportovní 561, 735 42 Horní Těrlicko
62 331 507
Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež
Slezská 23/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
62 348 043
Zlínský Speciální školy pro sluchově postižené
Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí
00 843 598
Dětský výchovný ústav
Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem
63 458 896
Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické
768 72 Chvalčov 47
63 458 811
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště
Zámecká 107, 768 04 Střílky
47 935 740

1) Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

2) § 249 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

4) Například zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

6) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).