Hlavní navigace

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Předpis č. 348/2005 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

§ 14

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 50 odst. 1 větě první se číslo "1" nahrazuje číslem "0,5" a číslo "10" se nahrazuje číslem "5".

2. V § 50 odstavec 1 zní:

"(1) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat reklamu a teleshopping s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním sportovní či kulturní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní nebo kulturní události. Je-li do vysílání programu provozovatele ze zákona zařazována reklama podle věty prvé, nesmí čas vyhrazený takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Přímým spojením reklamy s vysíláním sportovní či kulturní události se rozumí zařazení reklamy do programu bezprostředně před vysíláním sportovní či kulturní události, bezprostředně po jejím odvysílání a zařazování do přestávek takové události.".

3. V § 50 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí denní vysílací čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu, který nevyužil na některém ze svých programů, využít k vysílání reklamy a teleshoppingu nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingu na jiném svém programu. Toto ustanovení se nevztahuje na programy podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

4. V § 51 odst. 3 se za slova "ze zákona nesmí" vkládají slova "denní vysílací".

5. Část čtrnáctá se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).