Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 82/2005 Sb.

Znění od 1. 4. 2005

82/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

82

ZÁKON

ze dne 21. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České televizi

Čl. I

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky" zrušují a slovo "pozemních" se nahrazuje slovem "zemských".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) větě první se za slovo "studií" vkládají slova "České televize (dále jen "televizní studia")", na konci věty druhé se tečka nahrazuje čárkou a věta třetí a věta čtvrtá se zrušují.

3. V § 3 odst. 3 se za slova "programem se" vkládají slova "pro účely tohoto zákona" a číslo "70" se nahrazuje číslem "95".

4. V § 5 odst. 1 se slova "České republiky" zrušují.

5. V § 5 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 3 znějí:

"(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona2a).

(3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3) osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena Rady v Radě.

2a) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

3) § 116 občanského zákoníku.".

6. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.".

7. V § 7 odst. 1 se slova "začátku funkčního období" nahrazují slovy "své první schůze".

8. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e), f), g), j), k) a l), která přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, a rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele České televize (dále jen "generální ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 10 hlasů členů Rady.".

9. V § 7 odst. 4 větě první se slova ", jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů" zrušují, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou těch částí uvedených písemností, které obsahují skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů.".

10. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova "České televize (dále jen "televizní studia")" zrušují.

11. V § 8 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

"b) schvalovat rozpočet České televize, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České televize podle zvláštního právního předpisu4), ověřenou auditorem podle zvláštního právního předpisu5); do doby schválení rozpočtu hospodaří Česká televize podle svého dlouhodobého plánu ekonomického rozvoje,

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

12. V § 8 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"c) kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat generálního ředitele,

d) sledovat naplňování požadavků práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů v České televizi6),

6) Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise 2000/52/ES.".

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena e) až l).

13. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova "(§ 9 odst. 8)" nahrazují slovy "(§ 9 odst. 9)" a slova "§ 9 odst. 7" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 8".

14. V § 8 odst. 1 písm. k) se za slova "(§ 8a)" vkládají slova ", schvalovat její kontrolní řád (§ 8a odst. 7)" a slova "(§ 8a odst. 7)" se nahrazují slovy "(§ 8b odst. 4)".

15. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti České televize do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření České televize musí v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropských společenství6). Obě výroční zprávy předseda Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

16. V § 8 odst. 4 se slovo "tvorby" nahrazuje slovem "výroby".

17. V § 8a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy a s požadavky práva Evropských společenství6).".

18. V § 8a odst. 2 se na konci věty první doplňují slova "z občanů České republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise" a věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 2 se zrušuje.

19. V § 8a odst. 3 větě první se číslo "2" nahrazuje číslem "4".

20. V § 8a odst. 6 se slovo "schopna" nahrazuje slovem "způsobilá".

21. V § 8a se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

22. V § 8a odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Členové dozorčí komise mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech účetních dokladů, účetních záznamů7) a dalších písemností České televize, které mají vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a o těchto skutečnostech požadovat ústní nebo písemné informace od příslušných zaměstnanců České televize.", ve větě druhé se slova "souvisejících s účetnictvím či" nahrazují slovy "nebo účetních" a slova "požadovaná vysvětlení" se nahrazují slovy "požadované informace" a na konci se doplňuje věta "Podmínky a způsob provádění kontrol stanoví kontrolní řád dozorčí komise, který schvaluje Rada.".

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

"7) § 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

23. V § 8a odst. 8 se ve větě první slovo "kontroly" nahrazuje slovem "funkce" a ve větě druhé se za slovo "ukončení" vkládá slovo "výkonu".

24. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní:

"§ 8b

Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce člena dozorčí komise

(1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců České televize dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen "průměrná měsíční mzda") a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

(2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Česká televize vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví

a) členu Rady ve výši 0,80,

b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,

c) předsedovi Rady ve výši 1,27.

(4) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.

(5) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu8). Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu.

(6) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu9). Zaměstnavatel poskytne členu Rady a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.

(7) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise Česká televize. Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu výplaty mzdy zaměstnanců České televize.

8) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.".

25. V § 9 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Výkon funkce generálního ředitele zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce generálního ředitele Radě,

c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo generálnímu řediteli doručeno rozhodnutí Rady o odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s provozováním televizního vysílání,

f) smrtí.".

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7 až 13.

26. V § 9 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(7) Rada může odvolat generálního ředitele z funkce,

a) neplní-li Česká televize úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů10) nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize, jestliže byl generální ředitel na tuto skutečnost Radou v době posledních 12 měsíců písemně upozorněn,

b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize, jestliže byl generální ředitel na porušení svých povinností Radou v době posledních 12 měsíců písemně upozorněn,

c) přestane-li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon funkce (§ 5 odst. 1 a 2), nebo

d) nevykonává-li generální ředitel po dobu 6 měsíců svou funkci.

10) Například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".

27. V § 9 odst. 8 se za slovo "K" vkládají slova "uzavření smlouvy o", za slova "pronájmu nemovitostí" se vkládají slova "nebo jejich částí v majetku České televize", slova "ke zcizení" se nahrazují slovy "smlouvy o převodu" a za slovo "částí" se vkládají slova "v majetku České televize".

28. V § 9 odstavec 9 zní:

"(9) Televizní studia, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava, může generální ředitel zřizovat a zrušovat s předchozím souhlasem Rady.".

29. V § 9 odst. 11 se číslo "9" nahrazuje číslem "10" a za slova "§ 4 odst. 3 písm. c)" se vkládají slova "a § 5 odst. 1 a 2".

30. V § 9 odst. 12 se věta první nahrazuje větou "Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele podle odstavce 6, do doby jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi vedoucí zaměstnanec určený Statutem České televize (dále jen "zástupce generálního ředitele")".

31. V § 9 odst. 13 se slovo "prozatímního" nahrazuje slovy "zástupce generálního", za slovo "se" se vkládají slova "v době do jmenování nového generálního ředitele" a číslo "9" se nahrazuje číslem "11".

32. V § 11 odst. 1 se slova "(§ 2 tohoto zákona)" nahrazují slovy "(§ 2 a 3)".

33. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

"§ 11a

Oddělené účtování

(1) Česká televize vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Česká televize je povinna organizačně oddělit činnosti spočívající v poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) od podnikatelských činností (§ 11 odst. 1). Za každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat tak, aby účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskými činnostmi. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k činnostem podle § 2 a 3 nebo podle § 11 odst. 1 stanoví Česká televize vnitřním předpisem (dále jen "Účetní standardy České televize"), který musí naplňovat požadavky práva Evropských společenství6).

(3) Česká televize je povinna uchovávat údaje o naplňování povinnosti podle odstavce 2 po dobu stanovenou právem Evropských společenství6) a na výzvu tyto údaje předávat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže11), a to spolu s Účetními standardy České televize a dalšími podklady nezbytnými k posouzení naplňování povinnosti podle odstavce 2.

11) § 2 písm. c) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.".

34. V § 12 odst. 1 se za slovem "Ostrava" čárka zrušuje, slovo "případně" se nahrazuje slovem "a" a slova "§ 9 odst. 8" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 9".

35. V § 12 odst. 2 se slova "zcizení a" nahrazují slovy "uzavírání smluv o převodu, popřípadě o" a za slovo "nemovitostí" se vkládají slova "nebo jejich částí v majetku České televize".

36. V § 12 odst. 3 se doplňuje věta druhá, která zní: "Časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů podle § 3 odst. 1 písm. c) činí u Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava alespoň 25 minut denně; u televizních studií zřizovaných generálním ředitelem podle § 9 odst. 9 může být doba takového vysílání kratší.".

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Pro účely určení výše odměny členů Rady České televize se v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 za průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců podle § 8b odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, považuje částka 21 326 Kč.

(2) Česká televize je povinna přizpůsobit svůj statut zákonu č. 483/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. IV

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmena c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, doplňují slova "pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

"1a) § 3 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).