Hlavní navigace

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením - Oddíl druhý - Zeměměřické činnosti

Předpis č. 200/1994 Sb.

Vyhlášené znění

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Oddíl druhý

Zeměměřické činnosti

§ 3

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě základního a podrobného bodového pole, podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,1) vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

(2) V případě pochybností, zda jde o zeměměřické činnosti, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.2)

(3) Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby.

(4) Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.

§ 4

Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu

(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou

a) budování, obnova a údržba základního bodového pole,

b) budování podrobného polohového bodového pole,

c) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1)

d) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1)

e) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce a vědecko-technického rozvoje,

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl,

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3)

h) vyměřování státních hranic,4)

i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví podle písmen a) až i),

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

(2) Výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívají

a) orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky2) (dále jen "orgány zeměměřictví a katastru"),

b) orgány Ministerstva obrany a jím zřízené právnické osoby v rozsahu potřeb obrany státu,

c) jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy v rozsahu své působnosti.

§ 5

Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu

(1) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají fyzické osoby a právnické osoby v souladu s jejich zřizovacími nebo zakladatelskými listinami; tyto činnosti nesmějí být součástí díla zhotoveného na objednávku podle zvláštního zákona.5)

(2) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají orgány státní správy v rozsahu působnosti stanovené zákonem; tyto činnosti mohou zajistit smluvně prostřednictvím osob, které jsou oprávněny k výkonu zeměměřických činností.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).