Hlavní navigace

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (úplné znění)

Předpis č. 200/1994 Sb.

Vyhlášené znění

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

200

ZÁKON

ze dne 29. září 1994

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZEMĚMĚŘICTVÍ

Oddíl první

Úvodní ustanovení

§ 1

Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.

§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)

b) geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,

c) základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky,

d) podrobným bodovým polem soubor geodetických bodů, jimiž se doplňuje základní bodové pole pro podrobné měření nebo vytyčování,

e) kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,

f) základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,

g) tematickým státním mapovým dílem kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,

h) inženýrskou geodézií souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení,

i) dálkovým průzkumem Země sběr údajů o území z kosmických nebo leteckých nosičů a zpracování těchto údajů za účelem získání informací o poloze, druhu a stavu objektů a jevů na zemském povrchu a v připovrchových vrstvách,

j) informačním systémem v zeměměřictví soubor výsledků zeměměřických činností, matematických, programových, technických a organizačních prostředků k jejich ukládání a víceúčelovému využívání,

k) správcem značky orgán státní správy nebo právnická osoba pověřené vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole a zajišťující přemísťování, odstraňování a obnovování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení těchto bodů.

Oddíl druhý

Zeměměřické činnosti

§ 3

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě základního a podrobného bodového pole, podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,1) vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

(2) V případě pochybností, zda jde o zeměměřické činnosti, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.2)

(3) Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby.

(4) Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.

§ 4

Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu

(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou

a) budování, obnova a údržba základního bodového pole,

b) budování podrobného polohového bodového pole,

c) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1)

d) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1)

e) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce a vědecko-technického rozvoje,

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl,

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3)

h) vyměřování státních hranic,4)

i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví podle písmen a) až i),

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

(2) Výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívají

a) orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky2) (dále jen "orgány zeměměřictví a katastru"),

b) orgány Ministerstva obrany a jím zřízené právnické osoby v rozsahu potřeb obrany státu,

c) jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy v rozsahu své působnosti.

§ 5

Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu

(1) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají fyzické osoby a právnické osoby v souladu s jejich zřizovacími nebo zakladatelskými listinami; tyto činnosti nesmějí být součástí díla zhotoveného na objednávku podle zvláštního zákona.5)

(2) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají orgány státní správy v rozsahu působnosti stanovené zákonem; tyto činnosti mohou zajistit smluvně prostřednictvím osob, které jsou oprávněny k výkonu zeměměřických činností.

Oddíl třetí

Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností

§ 6

Poskytování výsledků zeměměřických činností

(1) Orgány zeměměřictví a katastru jsou povinny na vyžádání poskytovat orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) a c) a osobám, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných výsledků a ze spravovaných bází dat informačních systémů, potřebné pro jejich činnost, pokud tím není dotčena ochrana práv podle zvláštních zákonů.6) Údaje z bází dat bodového pole a státní mapová díla se poskytují v písemné formě, grafické formě nebo na nosičích dat.

(2) Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou povinny

a) oznamovat změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodů základního a podrobného bodového pole orgánu zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, a to do 30 dnů po zjištění této skutečnosti,

b) poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu pro vedení základních státních mapových děl a podklady nezbytné pro posouzení přesnosti výsledků zeměměřických činností,

c) poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) bezplatně výsledky zeměměřických činností využitelné pro potřeby obrany státu.

(3) Vlastník stavby, která tvoří polohopisný obsah kartografických děl, je povinen předložit na vyzvání orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 geodetickou část dokumentace jejího skutečného provedení k nahlédnutí, popřípadě k využití pro vedení kartografických děl.

(4) Orgány státní správy a orgány územní samosprávy jsou povinny poskytovat osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu nezbytnou součinnost.

§ 7

Vstup na nemovitosti

(1) Pověření zaměstnanci orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy uvedených v § 4 odst. 2 a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou po oznámení oprávněni vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; na nemovitost, která je oplocena,7) mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitosti.

(2) Pověřený zaměstnanec orgánu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) a b) prokazuje oprávnění ke vstupu na nemovitost při výkonu zeměměřických činností a dohledu8) služebním průkazem.

(3) Ostatní osoby se prokazují

a) úředním průkazem vydaným některým ze státních orgánů uvedených v § 4 odst. 2, nebo

b) živnostenským listem k výkonu zeměměřických činností, popřípadě jeho ověřenou kopií.

(4) Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, umožní pověřeným zaměstnancům orgánů státní správy a územní samosprávy a osobám, oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, vstup do tohoto zařízení a je povinen je poučit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všechny tyto osoby jsou povinny dodržovat předpisy upravující činnosti v těchto zařízeních.

Zřizování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení bodů bodového pole

§ 8

(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, jsou oprávněny užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení základního a podrobného bodového pole (dále jen "značky"), avšak jen v nezbytném rozsahu.

(2) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit.

(3) Správce značky je při jejím zřízení povinen projednat umístění značky s vlastníkem nemovitosti a písemně ho poučit o omezeních, která mu zřízením značky vznikají.

(4) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chráněné zájmy,9) postupuje se po předchozím projednání s orgány státní správy, kterým přísluší ochrana těchto zájmů.

§ 9

(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu.

(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí chráněné území podle zvláštního zákona.10) V chráněném území nesmí být prováděna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.

(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zřizovat a v dohodě s jejich správcem a na jeho náklad udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti.

(4) Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, odstraněna nebo učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit jejich správci.

(5) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti.

(6) Správce základního bodového pole je povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky vlastníku a oprávněnému uživateli nemovitosti.

§ 10

Náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení využívání nemovitosti

(1) Orgány státní správy a územní samosprávy a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení těchto činností uvést nemovitost do původního stavu. Přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek.

(2) Není-li možné nemovitost uvést do původního stavu a vznikla-li vlastníku nebo oprávněnému uživateli nemovitosti majetková újma v důsledku výkonu zeměměřických činností, má právo na náhradu. Majetkovou újmu hradí ten, kdo ji výkonem zeměměřických činností způsobil. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno u polních kultur nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do jednoho roku ode dne jejího vzniku, jinak zaniká.

(3) Je-li vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti omezen umístěním značky v obvyklém využívání nemovitosti, má právo na přiměřenou náhradu za toto omezení. Náhradu za omezení hradí správce značky, u kterého je nutno toto právo uplatnit do jednoho roku ode dne oznámení o umístění značky na nemovitosti, jinak zaniká.

(4) Nedojde-li k dohodě o náhradě a její výši podle odstavců 2 a 3, rozhoduje soud.

§ 11

Povinnosti při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem ochrany

(1) Orgány státní správy a osoby jsou povinny při výkonu zeměměřických činností dbát zájmů obrany státu. Ve věcech dotýkajících se ochrany státního tajemství se řídí zvláštním zákonem.11)

(2) Vymezení obsahu, prostoru a způsobu výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu přísluší Ministerstvu obrany.

(3) Výsledky zeměměřických činností určené pro potřeby obrany státu spravuje Ministerstvo obrany, jeho orgány a právnické osoby jím zřízené.

(4) V objektech se zvláštním režimem ochrany a provozu je k výkonu zeměměřických činností potřebný předchozí souhlas příslušného ministerstva.

Oddíl čtvrtý

Ověřování výsledků zeměměřických činností

§ 12

(1) Výsledky zeměměřických činností

a) využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí1) a pro státní mapová díla,

b) ve výstavbě,10)

musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění.

(2) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.1)

(3) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. b) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

§ 13

Rozsah úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování

a) geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku,

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,

c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu.

(2) Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně pro ověřování výsledků uvedených v odstavci 1.

§ 14

Udělení úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti, jestliže

a) je občanem České republiky, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru s titulem inženýr a vykonala nejméně pět let odborné praxe v činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, z toho tři roky ve výstavbě, jestliže žádá o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c).

(2) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) uděluje Ministerstvo obrany.

(3) Písemná žádost o udělení úředního oprávnění

a) podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) se podává u zeměměřického a katastrálního inspektorátu,2) v jehož územní působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze,

b) podle § 13 odst. 1 písm. d) se podává u Ministerstva obrany.

(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem zeměměřických činností,

b) pro jiný úmyslně spáchaný trestný čin, jestliže je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného trestného činu při výkonu zeměměřických činností.

(5) Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily úřední oprávnění.

(6) Příslušný orgán státní správy uvedený v odstavci 2 udělí fyzické osobě, která splnila podmínky stanovené v odstavci 1, úřední oprávnění zpravidla do tří měsíců ode dne podání žádosti a zapíše ji do seznamu fyzických osob s úředním oprávněním.

(7) Fyzická osoba je oprávněna ověřovat výsledky zeměměřických činností ode dne právní moci rozhodnutí o udělení úředního oprávnění.

§ 15

Zánik a odejmutí úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění zaniká na písemnou žádost držitele úředního oprávnění, nebo jestliže držitel úředního oprávnění zemře nebo je prohlášen za mrtvého.12)

(2) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 2 odejme fyzické osobě úřední oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a).

(3) Český úřad zeměměřický a katastrální odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřictví,2) které se týká náležitostí nebo přesnosti ověřovaných výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a b), nejvýše na dobu pěti let.

(4) Český úřad zeměměřický a katastrální může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila; jde-li o fyzickou osobu s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. d), může úřední oprávnění odejmout Ministerstvo obrany.

(5) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění podle odstavce 3 předkládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu orgán zeměměřictví a katastru, v jehož územní působnosti byly výsledky zeměměřických činností předloženy k využití pro účely katastru nemovitostí a státních mapových děl.

(6) Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odstavců 2 a 3 nebo 4, může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14, popřípadě i po uplynutí doby, na kterou bylo odejmuto.

(7) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 2 vyškrtne fyzickou osobu ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, jejíž úřední oprávnění zaniklo nebo jíž bylo odejmuto.

§ 16

Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním

(1) Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna

a) jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b) a d),

b) jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně dohodnuté podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. c),

c) oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 2 všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,

d) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické činnosti8) uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) a b),

e) vést evidenci výsledků, které ověřila, s vyznačením, kdy ověření bylo provedeno a pod jakým pořadovým číslem.

(2) Fyzická osoba s úředním oprávněním odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení "úředně oprávněný zeměměřický inženýr".

(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je

a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,

b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 2,

c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.

Oddíl pátý

Geodetické referenční systémy a státní mapová díla

§ 17

(1) Výsledky zeměměřických činností, využívané ve veřejném zájmu orgány zeměměřictví a katastru, musí být ve stanovených územních celcích dokumentovány v geodetických referenčních systémech závazných na celém území státu. V těchto geodetických referenčních systémech musí být dále dokumentovány stavby ve výstavbě10) na celém území státu, pokud je dokumentace jejich skutečného provedení využívána ve veřejném zájmu pro vedení kartografických děl.

(2) Geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání stanoví vláda nařízením.

Oddíl šestý

Společná a přechodná ustanovení

§ 18

Platnost dosavadních oprávnění

(1) Platnost oprávnění vydaných podle 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací, a podle 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb., končí uplynutím jednoho roku od účinnosti tohoto zákona. Platnost oprávnění vydaných v dohodě s Českým báňským úřadem podle 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací, končí uplynutím tří let od účinnosti tohoto zákona.

(2) Na základě písemné žádosti bude fyzické osobě, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem, uděleno úřední oprávnění v rozsahu uvedeném

a) v 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací,

b) v 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací,

c) v 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb.

§ 19

Vztah ke správnímu řádu

Obecné předpisy o správním řízení13) se vztahují na řízení podle § 3 odst. 2, § 9 odst. 6 a na udělení a odejmutí úředního oprávnění podle § 14 a 15 tohoto zákona.

§ 20

Zmocňovací ustanovení

(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví

a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,

b) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl a postup při standardizaci geografického názvosloví,

c) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby využívané pro vedení základních státních mapových děl,

d) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností.

(2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu.

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 231/1992 SB., ZÁKONA Č. 591/1992 SB., ZÁKONA Č. 600/1992 SB., ZÁKONA Č. 273/1993 SB., ZÁKONA Č. 303/1993 SB., ZÁKONA Č. 38/1994 SB., ZÁKONA Č. 42/1994 SB. A ZÁKONA Č. 136/1994 SB.

§ 21

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 136/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 8 se slovo "geodetů,10)" nahrazuje slovy "úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)".

Poznámka č. 10) zní:

"10) § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

2. Do přílohy č. 2 skupiny 214 "Ostatní" se vkládá

do sloupce 1 "Výkon zeměměřických činností",

do sloupce 2

"a) středoškolské vzdělání zeměměřického směru a 5 roků odborné praxe, nebo

b) vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru a 3 roky odborné praxe".

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 107/1994 SB.

§ 22

Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 písm. e) se za slovem "republiky," vypouští poznámka č. 4).

2. § 3 písm. f) včetně nové poznámky č. 4) zní:

"f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)

4) § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

3. V § 3 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky č. 5) zní:

"j) uděluje a odnímá úřední oprávnění,5)

5) § 14 a 15 zákona č. 200/1994 Sb.".

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

4. Poznámka č. 6) zní:

"6) Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.".

5. V § 3a písm. g) se za slova "bod 1" vkládají slova "a písm. c)".

6. Poznámky č. 6a) a č. 6b) znějí:

"6a) § 2 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

6b) § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.".

7. V § 4 písm. b) se slova "zeměměřické činnosti prováděné fyzickými a právnickými osobami, jejichž výsledky" nahrazují slovy "ověřování výsledků zeměměřických činností, které".

8. § 4 písm. e) včetně nové poznámky č. 8) zní:

"e)předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,8)

8) § 15 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.".

9. V § 4 písm. f) se slova "c) a d)" nahrazují slovy "d) až g)".

10. Poznámka č. 9) zní:

" 9) Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.".

11. § 6 zní:

"§ 6

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.".

12. § 7 písm. a) zní:

"a) neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,".

13. V § 7 písm. b) se za slova "zařízení bodů" vkládají slova "nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích11a) bodů".

Poznámka č. 11a) zní:

"11a) § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.".

14. § 7 písm. c) včetně poznámky č. 11b) zní:

"c) poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů,11b)

11b) § 9 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.".

15. V § 7 písm. d) se slovo "státním" nahrazuje slovem "veřejném".

16. V § 7 se za písmeno d) doplňují písmena e) až g), která včetně poznámek č. 11c) a č. 11d) znějí:

"e) neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu,11c)

f) na vyzvání nepředloží k nahlédnutí, popřípadě k využití geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby,11d)

g) nedodržuje podmínky stanovené pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo.

11c) § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

11d) § 6 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.".

ČÁST ČTVRTÁ

§ 23

Zrušují se:

1. Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

2. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 59/1973 Sb., o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech.

3. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

4. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb.

§ 24

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

2) Zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

3) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

4) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) Např. zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 4 odst. 6 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

8) Např. § 4 písm. b) zákona ČNR č. 359/1992 Sb.

9) Například zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

12) § 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).