Hlavní navigace

Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zá - znění od 04. 06. 2002 (úplné znění)

Předpis č. 212/2000 Sb.

Znění od 4. 6. 2002

212/2000 Sb. Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zá

212

ZÁKON

ze dne 23. června 2000

o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD ZPŮSOBENÝCH HOLOCAUSTEM

§ 1

(1) Ke zmírnění některých majetkových křivd, které v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 utrpěly židovské obce, nadace a spolky odnětím jejich majetku v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, které byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., převedou se bezúplatně do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice věci ve vlastnictví státu ke dni účinnosti tohoto zákona, které před těmito převody nebo přechody prohlášenými za neplatné vlastnily židovské obce, nadace a spolky, nejde-li o

a) zemědělskou půdu a lesní pozemky vymezené hranicemi národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek a první zóny chráněných krajinných oblastí,

b) věci, které Česká republika nezbytně potřebuje k plnění svých funkcí vyplývajících z právních předpisů a k plnění těchto funkcí nelze využít věci jiné,

c) pozemek zastavěný stavbou, která nepatří mezi majetek odňatý židovským obcím, nadacím a spolkům, nebo

d) pozemek, který je zastavěn stavbou, na kterou se vztahuje ustanovení písmene b), nebo s ní tvoří jeden funkční celek.

(2) Věci ve vlastnictví státu uvedené v příloze k tomuto zákonu se převedou bezúplatně do vlastnictví Židovského muzea v Praze do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 2

(1) Federace židovských obcí v České republice do 30. června 2002 předloží vládě seznam věcí podle § 1 odst. 1, ve kterém určí, komu mají být předmětné věci bezúplatně převedeny.

(2) Vláda nařízením určí věci uvedené v § 1, které budou bezúplatně převedeny podle odstavce 1, a stanoví postup při jejich převodu.

§ 3

(1) Umělecká díla, která byla v období od 29. září 1938 do 4. května 1945 odňata fyzickým osobám v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, jež byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., a která jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví státu, převedou se bezúplatně do vlastnictví fyzické osoby, která je před odnětím vlastnila, a pokud tato osoba zemřela, převedou se do vlastnictví jejího manžela anebo do vlastnictví jejích potomků, pokud původní vlastník a jeho manžel již zemřeli.

(2) Bezúplatný převod podle odstavce 1 se provede na základě žádosti, kterou lze uplatnit vůči tomu, kdo s dotčeným majetkem hospodaří podle zvláštního právního předpisu, do 31. prosince 2002, jinak nárok zaniká.

(2) Bezúplatný převod podle odstavce 1 se provede na základě žádosti, kterou lze uplatnit vůči tomu, kdo s dotčeným majetkem hospodaří podle zvláštního právního předpisu, do 31. prosince 2006, jinak nárok zaniká.

§ 4

Bezúplatný převod věcí podle § 1 je povinen provést ten, kdo s dotčeným majetkem ve vlastnictví České republiky hospodaří podle zvláštního právního předpisu.

§ 5

Spory z uplatňování této části zákona rozhodují soudy.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem o půdě, ve znění pozdějších předpisů

§ 6

Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 441/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Oprávněnou osobou je dále státní občan České republiky, který pozbyl majetek v rozsahu určeném zvláštním předpisem2) v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 a vznikly mu majetkové nároky podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, nebo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a jiných zásahů do majetku vzcházejících, avšak tento majetek nebyl oprávněné osobě vrácen, ani nebyla podle těchto předpisů odškodněna, ač podle nich odškodněna měla být, ani nebyla odškodněna podle mezinárodních smluv uzavřených mezi Československou republikou a jinými státy po druhé světové válce.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 2 odst. 3 se za slova "v odstavci 1" vkládají slova "nebo 2".

3. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Oprávněným osobám se vydají nemovitosti, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu za podmínek uvedených v § 2 odst. 1 a 2.".

4. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"§ 6

(1) Věc nelze vydat,

a) byla-li již vydána podle zvláštního zákona,

b) byl-li ke dni účinnosti tohoto zákona ohledně ní schválen privatizační projekt,

c) bylo-li ke dni účinnosti zákona vydáno rozhodnutí o její privatizaci,

d) byl-li na její vydání uplatněn nárok na vydání do právní moci rozhodnutí o tomto nároku.

(2) Oprávněná osoba má nárok na náhradu, která se poskytne podle zvláštního právního předpisu.5a) Náhrady za nemovitosti, které nelze vydat, a postup při uplatňování náhrad stanoví zvláštní právní předpis.5)

5a) § 18a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb.".

5. V § 11a se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Osoba oprávněná podle § 2 odst. 2 může uplatnit právo na vydání nemovitosti podle tohoto zákona nejpozději do 30. června 2001.".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 6

(1) Ustanovení části první tohoto zákona nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni vyhlášení.

(2) Ustanovení části druhé tohoto zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

Příloha k zákonu č. 212/2000 Sb.

Věci ve vlastnictví státu, které se převedou podle § 1 odst. 2

1. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 27 486, Frant. Meister, Merkur s Akteonem a stádem, olej, 950 × 770 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10733, Středoevropský malíř 1. pol. 18. stol., Mytologický výjev, olej, plátno, 945 × 770 mm

2. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60537, V. Špála, Ilustrace k Babičce, akvarel, 295 × 440 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5310, Špála Václav, Ilustrace k Babičce, akvarel, 295 × 440 mm

3. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60539, V. Špála, Selský džbán, olej, 450 × 360 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11013, Špála Václav, Kytice v modré váze, olej, plátno, 460 × 370 mm

4. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60540, Jan Slavíček, Zátiší, akvarel, 620 × 500 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5309, Slavíček Jan, Zátiší, akvarel, 620 × 500 mm

5. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60 556, Žufan, Selský dvůr, akvarel, 240 × 310 mm

NÁRODNÍ GALERIE K 43125, Žufan Bořivoj, Selský dvůr, akvarel, 240 × 310 mm

6. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60569, Max Schurmann, Jarní krajina, olej, 770 × 620 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11007, Schurmann Max, Silnice nad osadou, olej, lepenka, 770 × 615mm

7. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60571, Emil Filla, Zátiší, olej, 380 × 540 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11018, Filla Emil, Zátiší s podnosem a lahví vína, olej, plátno, 380 × 555mm

8. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60572, V. Špála, Jugoslávská krajina, akvarel, 480 × 630 mm

NÁRODNÍ GALERIE K 43133, Špála Václav, Jugoslávská krajina, akvarel, 480 × 630 mm

9. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60578, Jan Bauch, Ženský akt, olej, 400 × 580 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11020, Bauch Jan, Ženský akt, olej, plátno, 585 × 405 mm

10. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60580, Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, akvarel, 455 × 545 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5319, Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, akvarel, 455 × 545 mm

11. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60581, Maurice Utrillo, Kostel sv. Petra na Tržišti v Paříži, akvarel, 500 × 655 mm

NÁRODNÍ GALERIE K 43129, Utrillo Maurice, Kostel sv. Petra na Tržišti v Paříži, akvarel, 500 × 655 mm

12. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60587, Neznámý ruský autor, Velké zátiší, olej, 1250 × 1430 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11034, Ruský malíř z roku 1911, Květinové zátiší, olej, plátno, 1255 × 1430 mm

13. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60589, Žufan, Velký květinový keř, akvarel, 570 × 440 mm

NÁRODNÍ GALERIE K 43126, Žufan Bořivoj, Velký květinový keř, akvarel, 570 × 440 mm

14. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60608, Paul Signac, Parník na Seině, olej, 740 × 920 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11032, Signac Paul, Seina u Samois, olej, plátno, 740 × 925 mm

15. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60609, V. Zykmund, Vzpomínka na opuštěný dům, olej, 520 × 655 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11029, Zykmund V., Opuštěný dům, olej, plátno, 505 × 655 mm

16. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60618, Vlaminck, Městečko v zimě, kresba, 450 × 550 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5320, Vlaminck, Městečko v zimě, kresba, 450 × 550 mm

17. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60619, Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, kresba, 450 × 550 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5321, Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, kresba, 450 × 550 mm

18. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60620, Vlaminck, Francouzská vesnice, 600 × 700 mm

NÁRODNÍ GALERIE K 43120, Francouzská vesnice, kresba, 600 × 700 mm

19. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60623, V. Sychra, Ležící žen. akt, olej, 490 × 930 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11008, Sychra V., Ležící akt, olej, plátno, 480 × 940 mm

20. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60630, V. Špála, Zátiší, olej, 320 × 410 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11014, Špála Václav, Zátiší s melounem, olej, plátno, 310 × 405 mm

21. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60631, Kubišta, Krajina s továrnou, olej, 670 × 820 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11015, Kubišta B., Továrna v Bráníku, olej, plátno, 670 × 825 mm

22. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60648, Dámský portrét, olej, 1100 × 800 mm

NÁRODNÍ GALERIE 011002, Sychra V., Dáma v červené pláštěnce, olej, plátno, 1100 × 790 mm

23. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60653, Prof. Wagner, Letní krajina, olej, 540 × 680 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11004, Wagner K., Krajina se stromy, olej, plátno, 540 × 675 mm

24. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60654, Salzmann Martin, Ženský akt, olej, 550 × 450 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11024, Salcman, Akt ženy, olej, plátno, 550 × 460 mm

25. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60661, J. Bauch 1930, Tanec v nočním lokále, olej, 580 × 835 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11069, Bauch Jan (Rykr?), Tanec v kavárně, olej, plátno, 675 × 825 mm

26. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60663, Segal A., Cesta v sadech 27, olej, 680 × 890 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10991, Segal A., Krajina s chodci, olej, plátno, 685 × 890 mm

27. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60667, A. Adámek, Dalmatská přímořská krajina, olej, 500 × 620 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10998, Adámek A., Dalmatská krajina II, 1937, olej, plátno, 495 × 630 mm

28. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60672, E. A. LoNárodní galerieen, Říční krajina, olej, 590 × 610 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11016, Pittermann-LoNárodní galerieen, E. A., Továrna u řeky, olej, plátno, 580 × 605 mm

29. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60674, N. Jahůdková, Horská krajina, olej, 430 × 600 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10996, Jahůdková N., Hornatá krajina s domkem u cesty, olej, plátno, 435 × 610 mm

30. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60680, O. Kerhart, Korsická krajina, olej, 649 × 750 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11022, Kerhart A., Jižní krajina s figurální stafáží, olej, plátno, 630 × 755 mm

31. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60684, A. Moravec, 2 děvčata s květinovou vázou, olej, 480 × 650 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11023, Moravec A., Dvě ženy u stolu, olej, lepenka, 475 × 630 mm

32. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60685, E. Huber, Panorama, olej, 700 × 1000 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11006, Huber E., Městečko Küssnacht, olej, plátno, 700 × 1000 mm

33. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60687, J. Klein von Diepold, Tovární dvůr, olej, 600 × 800 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10995, Klein von Diepold V., Zelinářská zahrada, olej, plátno, 620 × 775 mm

34. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60688, Cyprian Majerník, Don Quijote, 290 × 420 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5315, Majerník Cyprian, Don Quijote, kresba, 290 × 420 mm

35. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60689, Dufresne, V atelieru, kresba, 300 × 390 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5323, Dufresne, V atelieru, kresba, 300 × 390 mm

36. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60691, A. Signac, Krajina, akvarel, 280 × 440 mm

NÁRODNÍ GALERIE K 43068, Signac A., Krajina, akvarel, 280 × 440 mm

37. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60692, Boř. Žufan, Lesní krajina, olej, 650 × 1000 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11021, Žufan Bořivoj, Dům mezi stromy, olej, plátno, 650 × 1000 mm

38. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60693, V. Špála, Velká květ., olej, 950 × 700 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11009, Špála Václav, Kytice ve váze, olej, plátno, 950 × 700 mm

39. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60694, V. Špála, Městečko v létě, olej, 650 × 810 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11012, Špála Václav, Kostelík v letovisku, olej, plátno, 645 × 815 mm

40. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60700, V. Špála, Dům v sadech, olej, 810 × 660 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11011, Špála, V parku, olej, plátno, 810 × 650 mm

41. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60702, J. Grus, Krajina, olej, 800 × 990 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11005, Grus Jaroslav, Cesta mezi stromy, olej, plátno, 800 × 990 mm

42. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60704, V. Sychra, Portrét dámy, olej, 660 × 500 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11010, Sychra V., Podobizna ženy, olej, plátno, 655 × 500 mm

43. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60705, Maurice Utrillo, Vize Calvados, olej, 350 × 460 mm

44. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60707, Vlaminck, Krajina, akvarel, 300 × 385 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5317, Vlaminck, Krajina, akvarel, 300 × 385 mm

45. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60708, A. Derain, Portrét ženy, olej, 360 × 270 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11031, Deraine André, Hlava mladé ženy, olej, plátno, 355 × 270 mm

46. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60710, A. Adámek, Dalmat. krajina, olej, 560 × 685 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10994, Adámek A., Dalmatská krajina I., olej, plátno, 560 × 680 mm

47. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73002, Ferdiš Duša, Slov. hory, mědiryt, 295 × 395 mm

NÁRODNÍ GALERIE R 150890, Duša Ferdiš, Slovenské hory, mědiryt, 295 × 395 mm

48. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73003, Willi Nowak, 3 děvčata, olej, 440 × 570 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11027, Nowak W., Tři dívky s třešněmi, olej, plátno, 420 × 555 mm

49. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73006, Willi Nowak, Říční krajina, olej, 370 × 495 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11028, Nowak W., Letní krajina s figurální stafáží, olej, plátno, 365 × 495 mm

50. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73007, Rud. Bém, Kluziště, olej, 900 × 825 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10993, Bém Rudolf, Nábřeží v zimě, olej, plátno, 900 × 815 mm

51. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73008, Otto Dill, Hráči pola, olej, 500 × 680 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10985, Dill Otto, Hráči pola, olej, dřevo, 500 × 660 mm

52. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73012, Bedř. Kausek, Špan. horské město, olej, 1000 × 850 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11003, Kausek F., Jižní město s mostem, olej, plátno, 1005 × 855 mm

53. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73016, V. Heise, Říční krajina, olej, 470 × 620 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11001, Heise V., Domy s řekou a mostem, olej, plátno, 480 × 600 mm

54. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73020, Willi Nowak, Koup. společnost, akvarel, 260 × 330 mm

NÁRODNÍ GALERIE DK 5314, Nowak W., Koupající se společnost, akvarel, 260 × 330 mm

55. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73024, Willi Hamacher, Paličkářky, olej, 760 × 1030 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11000, Hamacher Willy, Ženy opravující rybářské sítě, olej, plátno, 750 × 1000 mm

56. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73138, Aug. Brömse, Letní noc, mědiryt, 290 × 180 mm

NÁRODNÍ GALERIE R 150889, Brömse A., Letní noc, mědiryt, 290 × 180 mm

57. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 89309, Otakar Nejedlý, Horská krajina při východu slunce, olej, 485 × 575 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10997, Nejedlý O., Krajina s hradem, olej, plátno, 480 × 585 mm

58. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 89495, Renoir Auguste, Akt, olej, 250 × 175 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10869, Renoir Auguste, Stojící akt v přírodě, olej, plátno, 255 × 180 mm

59. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97007, Filla Emil, Zátiší, olej, 350 × 240 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11017, Filla Emil, Zátiší s hlavou lososa, olej, plátno, 240 × 350 mm

60. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97024, Marvánek O., Při orání, olej, 490 × 650 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11026, Marvánek O., Orání s kravami, olej, lepenka, 490 × 650 mm

61. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97028, Rodionov M., Starý muž, olej, 540 × 435 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 10992, Rodionov N., Hlava starce, olej, plátno, 545 × 435 mm

62. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97030, Rodionov M., Hlava ruského řeholníka, olej, 500 × 400 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11033, Rodionov N., Postava Dostojevského, olej, plátno, 505 × 405 mm

63. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97018, Oldř. Koníček, Rybář na mořském pobřeží, olej, 550 × 650 mm

NÁRODNÍ GALERIE O 11025, Koníček O., Jižní město, olej, plátno, 555 × 665 mm.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).