Hlavní navigace

České pastičky na zaměstnance, kteří podnikají

7. 3. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Vedlejší samostatná činnost je posuzována podle zákona o důchodovém pojištění. Krok za krokem projdeme, co všechno musí udělat zaměstnanec, který souběžně podniká a je zaměstnán. V českém systému je totiž mnoho zrádností, kterými si zaměstnanec-podnikatel může přivodit slušné problémy.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Samostatná výdělečná činnost může být považována za hlavní i vedlejší. Vedlejší samostatná výdělečná činnost je upravena Zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, § 9 odst. 6 písm. a) až f).

Samostatná vedlejší činnost se považuje za vedlejší, pokud

 • jste souběžně vykonával/a zaměstnání s příjmem alespoň 96 000 Kč ročně,
 • jste měl/a nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu,
 • byl vám přiznán starobní důchod,
 • vznikl vám nárok na rodičovský příspěvek nebo jste osobně pečoval/a o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I,
 • osobně jste pečoval/a o osobu, které je závislá na péči jiné osoby ve stupni II - IV,
 • vykonával/a jste vojenskou službu v ozbrojených silách ČR,
 • byl/a jste nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb.,
 • byl/a jste ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než 3 kalendářní měsíce.

Poznámka - Péče o osobu závislou podle stupňů:

 • Stupeň I = lehká závislost
 • Stupeň II = středně těžká závislost
 • Stupeň III = těžká závislost
 • Stupeň IV = úplná závislost

Podmínkou je, že osoba závislá na péči jiné osoby je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti.

Co si vyřídit u zaměstnavatele?

1. Prohlášení

Prohlášení je růžový tiskopis, který většinou příliš nepročítáte a podle pokynů své mzdové účetní podepisujete v různých kolonkách. Je to podklad pro určení způsobu zdanění mzdy. Obsahuje výčet nezdanitelných částek. Slouží k uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Ve stejném období lze podepsat pouze u jednoho plátce.

Kdy se prohlášení podepisuje:

 • do 30 dnů od nástupu do pracovního poměru,
 • každoročně do 15.2.,
 • do konce kalendářního měsíce, v němž nastala jakákoli změna v údajích,
 • do 30 dnů po narození dítěte.

Prohlášení je členěno do 3 částí:

 1. část je určena pro vyplnění údajů, na základě kterých lze uplatňovat slevy. Tato část se vyplňuje podle osobních poměrů zaměstnance (počet dětí, studium, invalidní důchod, údaje o manželce).
 2. část je prohlášení, že zaměstnanec má v daném okamžiku podepsané pouze jedno Prohlášení. Je to forma čestného prohlášení, zaměstnavatel nemůže ovlivnit ani kontrolovat, zda zaměstnanec podepíše Prohlášení i u jiného zaměstnavatele – tato skutečnost by byla ze strany zaměstnance daňovým únikem.
 3. část je Žádost o provedení ročního zúčtování záloh a provedení výpočtu daně z příjmů. Tuto žádost nemůže zaměstnanec, který souběžně podniká, podepsat. Zaměstnanec nemůže od zaměstnavatele žádat, aby provedl roční vyúčtování daně, protože je povinen podat vlastní daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Prohlášení zaměstnanec vyplňuje s mzdovou účetní zaměstnavatele. Zaměstnanec nahlásí mzdové účetní, že má živnostenský list a podniká. Mzdová účetní zaměstnavatele vám jistě poradí, jak Prohlášení správně vyplnit.

2. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Vzhledem k tomu, že zaměstnanec nepodepíše žádost o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů, potřebuje od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti je důležité pro vyplnění daňového přiznání. Toto potvrzení je přílohou daňového přiznání. Pokud by měl zaměstnanec v průběhu roku více zaměstnavatelů, je potřeba zajistit potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů.

3. Potvrzení o době trvání a výši příjmů ze zaměstnání

Potvrzení o době trvání a výši příjmů je důležité pro výpočet pojistného sociálního zabezpečení. Je nezbytné pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pokud nebude doloženo na správě sociálního zabezpečení, je podnikání automaticky bráno jako hlavní činnost.

Je možné, že zaměstnanec, který si přivydělává podnikáním, nedoloží Potvrzení o době trvání a výši příjmů ze zaměstnání; pak je podnikání bráno jako hlavní činnost, i kdyby jeho měsíční příjem z podnikání nepřesáhl částku 1000 Kč.

Zrádnost tohoto potvrzení je v tom, že podnikatel - zaměstnanec na toto potvrzení není nijak zvlášť upozorněn. Pro rok 2007 je součástí Pokynů k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. V elektronické podobě ho najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel má povinnost toto potvrzení vyplnit. Výše příjmů nemusí být uváděna přesně, postačuje, že zaměstnavatel uvede, že vyměřovací základ činí dvanáctinásobek minimální mzdy platné v roce 2007, což je 96 000 Kč.

Povinnosti OSVČ vykonávající vedlejší činnost po ukončení zdaňovacího období

 1. Podat daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 2. Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 pro účely České správy sociálního zabezpečení.
 3. Podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné pro účely zdravotní pojišťovny.

Daňové přiznání

Termín pro podání:

Podnikatel vyplňuje sám bez pomoci daňového poradce – nejpozději 31.3.2008.
Daňové přiznání vyplní daňový poradce – nejpozději 30.6.2008.

Formulář daňového přiznání si opatříte na finančním úřadě nebo ještě snadněji na stránkách serveru Podnikatel.cz.

Co vyplnit v daňovém přiznání při souběhu činností?

Zabýváme se pouze zjištěním základu daně do úrovně řádku 42

Jaké formuláře potřebujete

Při vyplnění řádků 31 až 34 daňového přiznání postupujte podle tabulky:

Postup při vyplnění daňového přiznání
Čtěte v Potvrzení o zdanitelných příjmech Vyplňujte do daňového přiznání
Řádek 2 Příjmy vyplacené do 31. ledna… Řádek 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů
Řádek 5 Úhrn pojistného z příjmů Řádek 32 Úhrn pojistného
Řádek 8 Základ daně Řádek 34 Dílčí základ daně podle § 6

Hodnotu dílčího základu daně z řádku 34 převedete do řádku 36

Příloha č. 1 daňového přiznání

Příloha je součástí daňového přiznání. Zde vypočítáte dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o dani z příjmů. Uvádí se zde, jakým způsobem zjišťujete hospodářský výsledek, zda vedete daňovou evidenci, účetnictví, nebo zda výdaje uplatňujete procentem z příjmů.

Řádek 101 až 113 vyplňte podle pokynů. Hodnotu z řádku 113 přenášíte z přílohy č. 1 daňového přiznání do řádku 37 daňového přiznání.

Řádek 41 je součet všech příjmů mimo příjmů ze závislé činnosti. Základ daně v řádku 42 je úhrn (součet) dílčích základů daně z příjmů. Takto zjištěný základ daně upravujeme dál podle pokynů v daňovém přiznání o nezdanitelné částky. Z upraveného základu daně vypočítáme samotnou daň, od které uplatníme slevy na dani.

Příklad vyplnění daňového přiznání (strana 2, řádky 31 až 42)

Paní Kratochvílová je zaměstnána a zároveň podniká v oblasti služeb. Vede daňovou evidenci. U svého zaměstnavatele obdržela Potvrzení o zdanitelných příjmech v roce 2007.

Vyplnění daňového přiznání – příklad
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 135 679 Kč
Úhrn pojistného 16 964 Kč
Základ daně 118 715 Kč
Z deníku daňové evidence:
Příjmy ovlivňující základ daně 126 600 Kč
Výdaje ovlivňující základ daně 81 100 Kč
Příloha č. 1 daňového přiznání (vedu daňovou evidenci X)
Řádek Částka v Kč
31 135 679
32 16 964
34 118 715
36 118 715
37 45 500
41 45 500
42 164 215
101 126 600
102 81 100
104 45 500
113 45 500

Jak na výpočet sociálního pojištění za rok 2007

Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ jsou uvedeny 3 typy vyměřovacího základu. Pro lepší orientaci v těchto pojmech uvádíme krátkou charakteristiku.

 • Minimální vyměřovací základ pro osoby vykonávající jen vedlejší činnost je stanoven ve výši 24 168 Kč ročně.
 • Vypočtený vyměřovací základ je 50 % z rozdílu příjmů a výdajů z podnikání.
 • Určený vyměřovací základ nesmí být nižší než minimální ani vypočtený vyměřovací základ . Tento základ navyšuje podnikatel v případě, že si chce navýšit základ pro určení důchodu.

Použití vyměřovacího základu

Je-li vypočtený vyměřovací základ větší než minimální vyměřovací základ, pak použiji vypočtený vyměřovací základ.

Je-li vypočtený vyměřovací základ menší než minimální vyměřovací základ, pak použiji minimální vyměřovací základ.

Výpočet pojistného

Pojistné = vyměřovací základ x 0,296 (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 

Zálohy pro rok 2008

Výše záloh na důchodové pojištění v roce 2008 pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost je minimálně 639 Kč. Nejnižší měsíční záloha na nemocenské pojištění v roce 2008 je pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost 95 Kč.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 je nutné podat příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení. Jako přílohu přidáváte již zmíněné Potvrzení o době trvání a výši příjmů ze zaměstnání za rok 2007. Termín podání je nejpozději do 30.4.2008. Je možné i elektronické podání Přehledu.

Jak na výpočet zdravotního pojištění za rok 2007

Formulář Přehledu poskytují svým pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, Podnikatel.cz však nabízí většinu z nich ke stáhnutí.

Vyměřovacím základem je upravený rozdíl mezi příjmy a výdaji z podnikání. Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost není stanoven minimální vyměřovací základ.

Vyměřovací základ

Vyměřovací základ = (příjmy – výdaje) x 0,5 

tj. 50 % z hospodářského výsledku

Výpočet pojistného

Pojistné = vyměřovací základ x 0,135 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 je nutné podat na pobočce vaší zdravotní pojišťovny nejpozději do 8 dnů ode dne podání daňového přiznání.

Anketa

Proč podle vás zůstávají podnikatelé i v zaměstnaneckém poměru?

15 %
84 %
1 %
Odpovědělo 223 čtenářů.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).