Hlavní navigace

Čtěte, jak bude probíhat čerpání předdůchodů v praxi

10. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Existuje minimální doba spoření na předdůchod? Jak je to s evidenčním listem důchodového pojištění a co povinnosti zaměstnavatelů pracujících předdůchodců?

Novinkou roku 2013 je možnost čerpání takzvaných předdůchodů. Jedná se o dávku čerpanou z třetího pilíře důchodového pojištění. Podívejme se, jak bude takové čerpání předdůchodů probíhat v praxi.

Předdůchody od roku 2013

Smyslem předdůchodů je umožnit osobám v předdůchodovém věku čerpat penze ze systému doplňkového penzijního spoření. Zejména se bude jednat o překlenutí období, které pro ně může být obtížné z hlediska uplatnění se na trhu práce. Nárok na předdůchod vznikne dosažením věku účastníka, který je o pět let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

Výhodou této novinky je, že pobírání předdůchodu nebude mít zásadní vliv na výši pobírání řádného starobního důchodu a na rozdíl od předčasných starobních důchodců budou moci předdůchodci prakticky bez omezení pracovat.

Musí se spořit minimálně pět let

Samozřejmě se musí jednat o účastníka třetího pilíře, tj. osobu, která uzavřela smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním pojištění. Je třeba splnit podmínku věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění a podmínku trvání spořící doby doplňkového penzijního pojištění.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Podmínkou čerpání předdůchodů je dostatek finančních prostředků, ale i minimální spořící doba. 

Minimální spořící doba pro možnost čerpání předdůchodu činí pět let. Většina účastníků má pojištění uzavřeno v dnes již transformovaném fondu v systému penzijního připojištění se státním příspěvkem, kdy bylo možno smlouvu uzavřít naposled 30. listopadu 2012. Předdůchody mohou čerpat i tito účastníci. Pokud přejdou z transformovaného fondu do účastnického fondu v rámci doplňkového penzijního spoření (DPS) za účelem pobírání dávky předdůchodu (předdůchod nelze pobírat, pokud je účastník v transformovaném fondu), spořící doba dosažená v transformovaném fondu se jim započítává i v systému DPS. Pokud osoba ovšem nebyla účastna penzijního připojištění v transformovaném fondu a nově vstupuje do účastnického fondu, musí splnit pětiletou spořící dobu, aby jí vznikl nárok na dávku předdůchodu, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Veronika Lukášová z oddělení komunikace ministerstva financí.

 

Předdůchod je možné zvýšit jednorázovou úložkou

Zákon o doplňkovém penzijním spoření popisuje obecné podmínky čerpání předdůchodu:

  • jednotlivá splátka musí dosahovat výše alespoň 30 % průměrné mzdy,
  • výplata splátek je sjednána v neklesající výši,
  • dávka je vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit,
  • výplata je rozvržena tak, aby skončila nejdříve tři roky před dosažením věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

Čerpat předdůchod je možné z veškerých příspěvků účastníka, státních příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a jejich zhodnocení. Ministerstvo financí upřesnilo, že zákon nezakazuje ani vložení jednorázové vyšší částky na účet doplňkového penzijního pojištění bezprostředně před žádostí o čerpání této dávky. Výše vložených prostředků totiž není nijak omezena. To může být zajímavé zejména z důvodu využití dalších výhod, které novinka v podobě předdůchodu poskytuje.

Předdůchoddce je kategorií, za kterou platí pojistné stát a dobu pobírání předdůchodu může z hlediska důchodového pojištění považovat za dobu vyloučenou. Srovnání výhod a nevýhod předdůchodce (čerpání dávky z III. pilíře doplňkového penzijního pojištění), předčasného starobního důchodce (čerpání předčasného důchodu z I. pilíře důchodového pojištění, tj. od ČSSZ) a osoby, která v předdůchodovém věku nevykonává žádnou výdělečnou činnost, ukazuje následující tabulka.       

Pojištěnec Předdůchodce Předčasný starobní důchodce Nevýdělečně činná osoba v předdůchodovém věku
Výše starobního důchodu Lze považovat za dobu vyloučenou, bez výraznějšího dopadu na výši starobního důchodu  Trvale krácená výše starobního důchodu  Nevýdělečná činnost ovlivní výpočet starobního důchodu a tedy i jeho výši
Výdělečná činnost  Neomezeno Pouze činnost, která nezaloží účast na důchodovém pojištění (např. dohoda o provedení práce do 10 000 korun, zaměstnání malého rozsahu do 2499 korun, nebo OSVČ vedlejší  Neomezeno
Povinnost platby zdravotního pojištění Osoba, za kterou platí pojištění stát Osoba, za kterou platí pojištění stát Osoba, která má povinnost platit si minimální zdravotní pojištění sama (pokud není registrována např. na úřadu práce) 

Předdůchodce a zdravotní pojištění

Zajímalo nás, jak je to s přihlášením předdůchodců do kategorie, za kterou platí pojistné stát. Jak uvedla Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny, podle zákona o doplňkovém penzijním spoření je nezbytné v žádosti o výplatu starobní penze na určenou dobu nebo při uzavření pojistné smlouvy v případě úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, uvést zdravotní pojišťovnu, u které je osoba pojištěna. Pokud pojištěnec během doby výplaty dávky změní zdravotní pojišťovnu, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu penzijní společnosti, případně pojišťovně, sdělit.

Podle druhu výplaty dávky pak penzijní společnost nebo pojišťovna elektronicky oznamuje zdravotní pojišťovně nejpozději v den vyplacení první splátky den zahájení vyplácení dávky a nejpozději v den vyplacení poslední splátky den ukončení jejího vyplácení. Zdravotní pojišťovny by tedy měly příslušné informace o zařazení pojištěnce do státem hrazené kategorie obdržet, a to na základě oznámení penzijní společnosti nebo pojišťovny. Ovšem podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění má pojištěnec povinnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy, připomíná Elenka Mazurová. 

Pro tuto novou skupinu osob, za které platí pojistné i stát, dosud nebyl stanoven samostatný kód pro oznámení zaměstnavatele. Důvodem není, že bychom nebyli připraveni, ale potřeba zavedení nového kódu zatím nevyplynula. Hlavními dvěma důvody pro vyčkání se zavedením nového kódu jsou skutečnosti, že primárně je povinnost o oznámení této skutečnosti svěřena příslušným penzijním společnostem (fondům, pojišťovnám) a také není jasné, v jakém množství se může změna dotknout zaměstnaných předdůchodců, vysvětlil Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud se tak vyskytne případ z nové skupiny státních pojištěnců, kterou bude evidovat zaměstnavatel, pak může provést oznámení i bez použití příslušného kódu. Postačí, když na tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele popíše oznamovanou skutečnost u konkrétního pojištěnce. Podobně se postupuje i nyní u skupin státem hrazených pojištěnců, u nichž je menší pravděpodobnost souběhu se zaměstnáním (např. vazba nebo výkon trestu apod.), dodává Jiří Rod. 

Čtěte speciál: Důchodová reforma

Předdůchodce a důchodové pojištění

Pobírání předdůchodu bude pro výpočet řádného starobního důchodu hodnoceno při stanovení výpočtového základu jako vyloučená doba. Znamená to, že nebude mít negativní dopad na jeho výši. Podle Veroniky Lukášové z ministerstva financí, je to sice méně výhodné, než kdyby občan pracoval, pobíral příjem a odváděl z něj pojistné, ale stále výhodnější než předčasný starobní důchod pobíraný z I. pilíře důchodového pojištění. 

MM_socky3

Otázky vyvolává hodnocení této doby při případné výdělečné činnosti předdůchodce. Vysvětlení podala Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení. Příjemci předdůchodu, kteří budou zároveň výdělečně činní, budou mít možnost volby mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích základů z výdělečné činnosti. Zvolenou možnost může klient sdělit při sepisování žádosti o důchod nebo písemně, formou žádosti, do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o důchodu, informuje Jana Buraňová. Dodává, že pokud se předdůchodce pro tuto variantu rozhodne, nebude se brát v úvahu při výpočtu důchodu. 

Tím se vysvětluje i případný postup zaměstnavatele při odvodu důchodového pojištění. Pakliže výdělečná činnost předdůchodce založí účast na důchodovém pojištění, bude také řádně odvedeno. Povinnost vyhotovovat evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pro zaměstnavatele „předdůchodců“ neodpadá a způsob vyhotovení bude stejný jako u jiných zaměstnanců. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).