Hlavní navigace

D&O pojištění je tady, aby manažeři společností měli klidné spaní

3. 9. 2019
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek
Členové top managementu firem jsou vystaveni stresu a vůči společnosti odpovídají za celou výši škody a celým svým majetkem. Ochrání je speciální pojištění.

D&O pojištění (pojištění odpovědnosti členů orgánů) je zkratkou z anglického Directors´ and Officers´ Liability Insurance. Nejčastěji je sjednáváno pro všechny členy orgánů.

Pojistníkem je společnost

Toto pojištění cílí na specifická rizika související s výkonem funkce statutárů, jednatelů nebo například členů orgánů společnosti, jako je představenstvo nebo dozorčí rada. Tyto osoby mohou způsobit obrovskou škodu a zároveň, na rozdíl od „běžných zaměstnanců“, ručí v jistých případech do výše svého majetku. Pojištění v jistém smyslu umožňuje osobám ve vedení společnosti vykonávat svou práci s vědomím, že pokud dojde k chybě nebo omylu nebo i k neoprávněnému nároku, mají možnosti, jak se chránit, popisuje na úvod Marek Slabej, Senior Financial Lines Underwriter z Colonnade Insurance.

Ten dále říká, že prakticky má D&O pojištění smysl i pro střední a menší společnosti a pro ty vetší, rozvětvené je téměř nutností. Podle Ivany Buriánkové, tiskové mluvčí České pojišťovny, stále přetrvává povědomí, že toto pojištění je spíše určeno pro velké akciové společnosti, ale opak je pravdou. Pojištění D&O je vhodné i pro menší podniky a mělo by být běžnou součástí zajištění podnikatelských rizik. Začíná se totiž postupně rozšiřovat praxe, že ze strany společností je náhrada škody po manažerovi požadována. A tento trend bude i nadále pokračovat, dodává.

Specifikem tohoto pojištění je fakt, že pojištění standardně jako pojistník uzavírá společnost (tato současně i platí pojistné), kryje se ale osobní odpovědnost managementu jako fyzických osob. V případě manažerského pochybení utrpí újmu právě společnost, která D&O pojistku sjednala. Ta je rovněž nejčastěji tím, kdo vůči manažerům uplatní nárok na náhradu škody a v případě likvidní pojistné události z D&O pojištění je ve finále i často příjemcem pojistného plnění. Pojištění je vhodné pro jakéhokoliv člena orgánu firmy nezávisle na velikosti či oboru podnikání, protože „péče řádného hospodáře“ a platná legislativa v této oblasti platí pro všechny společnosti a jejich management bez výjimky, doplňuje Michal Pilecký, produktový manažer D&O pojištění v RENOMIA

Pojištění odpovědnosti managementu se tedy vztahuje na náhradu škody, za kterou člen orgánu odpovídá v důsledku nesprávného jednání při výkonu své funkce. Ředitelé a manažeři mohou například způsobit škody v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci. Jde o jeden z mála známých nástrojů, jak ochránit firmu před nepříznivými následky takovýchto chyb, neoprávněnými nároky třetích osob, náklady řízení vzniklých škod a náklady právní pomoci, shrnuje Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace Allianz pojišťovny.

D&O pojištění jsme zmiňovali už v článku o pojištění klíčových osob: Máte ve firmě klíčového člověka, na kterém stojí váš byznys? Můžete jej pojistit

Pojištění kryje opomenutí i žaloby

Předmětem pojištění je odpovědnost za finanční škodu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti. Jedná se tedy o škody jiné než na majetku, zdraví nebo životě. Z pojištění se pak například hradí skutečná finanční škoda stanovená v rozsudku či v mimosoudním vyrovnání, náklady na vedení sporu a další související náklady nebo náklady právního zastoupení před správním orgánem. Dále například náklady na šetření, na PR nebo kauci. Tím nejdůležitějším a nejpraktičtějším je podle Michala Pileckého pojistné krytí nákladů právního zastoupení pojištěných osob při projednávání vzneseného nároku před soudem. 

Oblastmi, ve kterých dochází nejčastěji k pochybením a jsou s nimi spojovány nároky, jsou: uzavírání obchodních smluv, změny struktury společnosti, změny základního kapitálu, předlužení a úpadek, investice s negativním finančním dopadem nebo také pracovněprávní vztahy se zaměstnanci. Nejčastěji vznáší nárok na náhradu škody vůči pojištěným osobám management, společnost, akcionář nebo společník, třetí strana, regulatorní orgán nebo zaměstnanci, vyjmenovává Patricie Lepšíková, ředitelka underwritingu Slavia pojišťovny.

Konkrétní možné škody zmiňuje Tomáš Blecha, makléř firemního pojištění ze společnosti Insia. Patří k nim například nároky na náhradu škody v souvislosti s neoprávněnou výpovědí nebo jiné pracovněprávní porušení předpisů, nároky na náhradu škody vyplývající z nevýhodného prodeje majetku firmy, pokuty a penále uvalené na společnosti a následně vznesené nároky proti pojištěným osobám (smluvní pokuty a penále, pokuty od ÚOHS aj.), nároky související se změnou ve vedení společností, kdy nový management žaluje ten předchozí, nebo věřitelské žaloby. 

Ivana Buriánková podotýká, že se typicky v rámci D&O pojištění řeší pochybení, opomenutí, nekonání nebo zatajování klíčových informací pro společnost. Jako příklad uvádí jednatele společnosti zabývající se likvidací odpadu, který zapomněl obnovit souhlas k provozování skládky nebezpečného odpadu, ale společnost skládku nadále využívala. Následně při kontrole České inspekce životního prostředí ve společnosti bylo zjištěno neobnovení souhlasu a společnosti byla udělena pokuta, kterou společnost požadovala po jednateli, popisuje. 

Ceny jsou individuální

Limity u tohoto pojištění jsou individuální a závisí na velikosti společnosti, jejím zaměření, zhodnocení rizik možné vzniklé škody a také na uvážení pojištěné osoby. Neexistuje zde tedy žádná tabulka ani výpočet správného limitu. Menší společnosti, kde je riziko menší, si pojistí limit v několika málo milionech korun, zatímco velké holdingy s mezinárodními aktivitami a množstvím dceřiných společností si mohou zvolit limity pojištění ve stovkách milionů korun. 

A podobné je to i s platbou pojistného. Marek Slabej jako příklad uvádí menší s.r.o. s nekomplikovanou vlastnickou strukturou a „běžnou“ činností, která si zvolí limit 50 000 000 Kč a pojistné bude mít kolem 40 tisíc korun. Pokud si stejný limit vybere skupina obsahující dva tucty společností ve střední Evropě a plánující masivní investice v nejbližších letech, pojistné může být klidně i mnohonásobek, dodává.

Podívejte se, jaká je nabídka pojištění pro podnikatele: Na pojištění podnikatelů se nevyplatí šetřit. Jaká je aktuální nabídka?

Jaká je nabídka?

U Allianz limity začínají na částce 3 miliony korun a nejčastěji si klienti volí ty v rozmezí 10 až 50 milionů korun. Roční pojistné se pak řádově pohybuje v desítkách tisíc korun v závislosti na finanční situaci společnosti a požadovaném limitu. Výhodou jejich pojištění odpovědnosti managementu je nulová spoluúčast, odpovědnost, která se sjednává pro funkce, ne pro konkrétní jména, nebo trvání odpovědnosti i několik let, tedy i po odstoupení nebo odvolání z funkce. Do pojištění lze zároveň zahrnout i dceřiné společnosti, tedy jejich manažery. U současných členů orgánů společnosti lze pokrýt nejen nesprávná jednání učiněná v době trvání smlouvy, ale také ta z minulosti, o kterých se doposud neví a jejichž následek se projeví v době trvání pojistné smlouvy. Výborná zpráva je, že lze sjednat dodatečné lhůty k uplatňování nároků i po uplynutí doby pojištění, doplňuje Kateřina Ikráthová. 

Produkt Colonnade Insurance poskytuje nejširší pojistné krytí na českém trhu, protože Colonnade v ČR vznikla spojením poboček dvou mezinárodních pojišťoven (australské QBE a americké AIG). AIG je jedním z celosvětových lídrů v D&O pojištění a v Čechách toto pojištění před více než dvaceti lety zavedla. Zavedením nového občanského zákoníku a zákona o korporacích došlo k podstatné změně postavení členů orgánů společností a zvýšila se jejich odpovědnost za způsobenou škodu a možnosti nárokování a vymáhání způsobené škody. Také se vznáší mnohem víc nároků a i soudu jsou ve svých rozhodnutích mnohem víc nakloněné rozsudkům, ze kterých vyplývá povinnost členů orgánů uhradit újmu. Pojištění D&O je jedním z mála způsobů, jak se mohou statutáři a členové orgánů chránit před nároky, ať už oprávněnými či nikoli. Pojištění nedokáže eliminovat tato rizika, ale dokáže zmírnit jejich dopad a pomoci při řešení, dodává Marek Slabej.

U D&O pojištění je řešení pojistné události většinou delší proces, který obnáší zapojení různých právníků, poradců, expertů, a pokud skončí u soudu, tak se připočítávají náklady na soudní jednání atd. Komplikovanější případy se navíc můžou řešit i několik let a pak náklady narostou na úroveň do výše, která je pro běžného člověka neúnosná. D&O obsahuje množství dalších krytí, která můžou být pro klienty rozhodující – jako například možnost prodloužené lhůty na nahlášení nároku, krytí pokut a penále, automatické pojištění nových dceřiných společností, neomezenou retroaktivitu, krytí vedoucích zaměstnanců apod, vyjmenovává Slabej dále.

V České pojišťovně je okruh osob, které mohou být takto pojištěny, velmi široký. Jedná se jak o samotné členy orgánů, tak také jejich dědice. Pojištěni mohou být ředitelé nebo zaměstnanci v řídicích funkcích nebo takzvaná vlivná osoba – tedy osoba se stálým vlivem na vedení společnosti – například její bývalý majitel. Pojištění je určeno nejen pro akciové společnosti, ale mohou jej využít i společnosti s ručením omezeným, družstva, státní podniky, spolky či nadace. Pro výpočet pojistného se používají zejména data z účetních závěrek a platí pravidlo, že v době sjednání pojištění nesmí být daná společnost v insolvenci, upozorňuje Ivana Buriánková. 

Pojistit se můžete také proti přerušení provozu. Přečtěte si o tom více v článku Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

Ve Slavia pojišťovně toto pojištění odpovědnosti členů řídicích orgánů společnosti doporučují pro členy představenstva, členy dozorčí rady, jednatele společností, prokuristy či jiné členy managementu, pokud je jejich činnost upravena smlouvou dle obchodního zákoníku. Nejedná se přitom o pojištění na jména, ale na výkon funkce. Pojištěni jsou všichni minulí, současní i budoucí členové orgánů společnosti a pojištění je možné rozšířit o členy orgánů dceřiných společností, sděluje Patricie Lepšíková. Tato pojišťovna má D&O pojištění zajištěno u zkušeného londýnského zajistitele Brit Syndicates Ltd a poskytuje maximální rozsah pojištěných nákladů. V tomto ohledu je vždy přihlíženo k hlavní podnikatelské činnosti pojištěného, aby sjednané pojištění pokrylo maximum možných rizik.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti si můžete sjednat také v pojišťovně UNIQA. Toto pojištění chrání osobní majetek členů statutárních a dozorčích orgánů akciových společností, společností s ručením omezeným a družstev, neboť ti odpovídají za případnou škodu celým svým majetkem. Kromě náhrady finanční škody se vztahuje i na náklady právní ochrany související s uplatněným nárokem a náklady na šetření, které se vynakládají na zjištění nároku a zmírnění škody. 

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Pojištění poskytuje krytí i po skončení funkčního období a vypršení platnosti pojistné smlouvy. Chrání tak i případné dědice či právní nástupce pojištěných, pokud jsou povinni škodu způsobenou pojištěným uhradit z titulu vlastnictví dotčeného majetku. Toto pojištění se sjednává s územní platností pro celý svět s výjimkou území, která podléhají zvykovému právu, jako je například USA, Kanada, Austrálie nebo Velká Británie. UNIQUA kryje částky v desítkách milionů korun, do maximální výše 100 milionů korun. Pojistné je v řádu do desítek tisíc korun, jak nám potvrdila Eva Svobodová, Head of Communication Department z UNIQA pojišťovny.

Se sjednáním D&O pojištění vám mohou pomoci i pojišťovací makléři, jako je RENOMIA nebo Insia. Ti pro své klienty monitorují celý trh a pro každého klienta vybírají individuálně to nejvhodnější dostupné řešení. Snažíme se pro každého individuálně zabezpečit nejlepší možné pojištění s ohledem na konkrétní riziko, kde naše doporučení kombinuje optimální rozsah pojistného krytí a výši pojistného (poměr výkon/cena), vysvětluje Michal Pilecký.

Nabídka D&O pojištění
Instituce
Allianz
Colonnade Insurance
Česká pojišťovna
Slavia pojišťovna
UNIQA
Insia (pojišťovací makléř)
RENOMIA (pojišťovací makléř)

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).