Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017 a 2018

22. 1. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daňové zvýhodnění vzrostlo v roce 2017 i v roce 2018. To ale není jediná změna, ke které v této oblasti dochází.

Nejen daňový balíček, ale i zákon o státní sociální podpoře přináší významné změny. Paušálisté mohou zvýhodnění opět uplatnit, ovšem s určitými podmínkami.

Zvýšení daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se zvýšilo od měsíce července roku 2017 s tím, že změna je účinná po celé zdaňovací období. Zaměstnancům bylo vyšší daňové zvýhodnění poskytnuto poprvé u mezd za měsíc červenec. Zvýšení daňového zvýhodnění za období leden až červen se projeví až provedením ročního zúčtování příjmů. Kdo si o roční zúčtování nepožádá nebo nepodá daňové přiznání, o nárok na vyšší daňové zvýhodnění přijde. Pro rok 2017 se uplatní daňové zvýhodnění ve výši 13 404 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 19 404 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 24 204 korun ročně.  Změnu přinesla novela zákona o daních z příjmů, takzvaný daňový balíček. Čtěte také: Slevy na dani za rok 2017 a změny pro rok 2018

Od ledna roku 2018 se novelou zákona o státní sociální podpoře zvýšilo daňové zvýhodnění i na první dítě. Měsíční částka činí 1267 korun, roční daňové zvýhodnění pak 15 204 korun.

Společně hospodařící domácnost – definice v ustanovení § 21 odst. 4 zákona o daních z příjmů (nejedná se o trvalé bydliště, ale o společenství osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek. Čtěte také: Zaměstnanci a změny v dani z příjmů od roku 2018

Věková hranice musí být splněna ze začátku měsíce. V případě dovršení 18 let u nestudujícího dítěte nebo 26 let studenta v průběhu měsíce je možné započítat ještě měsíc, v jehož průběhu dítě tohoto věku dovršilo. Ovšem při narození dítěte prvního dne v měsíci je situace jiná. Oproti dosavadním výkladům se nyní vychází z nového občanského zákoníku. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství dovrší nestudující dítě 18 let první den v měsíci (obdobně studující dítě dovrší věku 26 led první den v měsíci) a tento den již podmínka splněna není. V ustanovení § 601 odst. 1 občanského zákoníku se píše, že jestliže má právo nabýt určitý den, nabude nebo vznikne právě počátkem tohoto dne. Dítě tedy dovrší 18 nebo 26 let o půlnoci prvního dne v měsíci a tento měsíc nárok na daňové zvýhodnění zaniká.

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 korun (minimální 100 korun).

Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 66 000 korun (v roce 2018 se částka zvyšuje na 73 200 korun). V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců je k získání nároku třeba dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (v roce 2018 měsíčního příjmu 6100 Kč).

Pro rok 2017 stále platí omezení uplatnění daňového zvýhodnění pro osoby uplatňující výdaje paušálem, pokud součet jejich dílčích základů z podnikání a pronájmu majetku je vyšší než 50 % celkového základu daně. Od roku 2018 mohou daňové zvýhodnění uplatnit všichni poplatníci podávající daňové přiznání, avšak za cenu polovičních maximálních výdajů. Pro tuto variantu se mohou poplatníci rozhodnout již v roce 2017. Využijte daňovou kalkulačku serveru Podnikatel.cz

Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se v daňovém přiznání od roku 2018 nepočítají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

Potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění

Pokud v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživují děti oba zaměstnaní rodiče, musí poplatník nárok na daňové zvýhodnění prokázat potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje (neuplatňuje) daňové zvýhodnění druhý z poplatníků. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doporučuje doložit čestným prohlášením. Zaměstnavatel vydá předepsaný tabulkový formulář, eventuálně zjednodušené potvrzení, že poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Potvrzení je platné až do okamžiku, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností (dítě dostuduje, narodí se další apod.). Poté se dokládá potvrzení nové, jelikož dochází ke změnám v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se může měnit i výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti). Rozhodně není nutné vydávat nové potvrzení pro každý následující kalendářní rok. Poplatníci, kteří budou uplatňovat daňové zvýhodnění v daňovém přiznání, využijí tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání“. 

Daňové zvýhodnění a střídavá výchova 

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

V praxi někdy činí potíže určení daňového zvýhodnění v situaci, kdy je dítě svěřeno do střídavé výchovy. Jedná se totiž o dvě společně hospodařící domácnosti. Tato situace je upravena pokynem D-22, kde se píše, že není důležité, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče v péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale ve společně hospodařící domácnosti. Pro posouzení příslušnosti nezletilých dětí ke společně hospodařící domácnosti je důležitá dohoda rodičů.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je ale možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude. Vždy musí existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Pokud se rodiče nedohodnou, lze doporučit, aby si jej uplatnili až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).