Hlavní navigace

Slevy na dani za rok 2017 a změny pro rok 2018

17. 1. 2018
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Slevy na dani se po delší době změnily. Nemění se částky, ale podmínky, za kterých si mohou zaměstnanci příslušnou slevu na dani uplatnit.

Začátkem roku je čas na připomenutí, jaké slevy je možné využít pro zúčtování příjmů za rok 2017 a co vše se v této oblasti mění pro rok 2018.

Přehled slev na dani a daňového zvýhodnění pro zaměstnance

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2017 i 2018 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Sleva na evidenci tržeb (pouze v daňovém přiznání)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva na poplatníka

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Uplatňuje se měsíčně podpisem prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním. S výjimkou nového vzoru tiskopisu prohlášení k dani, které je možné učinit i elektronicky, se v roce 2018 nic nemění. Čtěte také: Vyplňujeme nový vzor prohlášení poplatníka pro rok 2018

Sleva na manžela

Definici společně hospodařící domácnosti obsahuje § 21e zákona o daních z příjmů. Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka). Zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud má manžel/manželka status zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Čtěte také: Srážková daň podle nových podmínek. Jak se projeví v praxi?

Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Včetně měsíce, ve kterém bylo manželství uzavřeno v průběhu prvního dne.

Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Co se do příjmů počítá: 

 • K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
 • Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období.
 • U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Období zahrnutí příjmů upřesňuje pokyn GFŘ D-22, kde se uvádí, že:

 • příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyplacené za prosinec 2017 v lednu 2018 se zahrnou do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2017.
 • do příjmu manželky (manžela) se zahrnují sociální dávky dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. Například mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a ošetřovné vyplacené v lednu 2018 se započtou do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2018.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a každoročně po skončení zdaňovacího období k 15. únoru potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně. Čtěte více: Zaměstnanci a změny v dani z příjmů od roku 2018

Dosud bylo pro přiznání slevy na invaliditu rozhodující splnění dvou podmínek. A to přiznání invalidního důchodu a jeho výplata. Jednalo se totiž o příjemce invalidního důchodu. Od roku 2018 bude rozhodující, že se jedná o osobu, které byl invalidní důchod přiznán. Bude možné přiznat slevu na invaliditu i za předchozí období, aniž by byl důchod vyplácen. Stejný princip se ale uplatní i při odejmutí důchodu. Nárok bude pouze do okamžiku posouzení zániku invalidity, bez ohledu, zda je ještě důchod vyplácen.

Z toho důvodu budou muset být poplatníci obezřetní, zejména při přiznání či zániku invalidity v průběhu roku. Změny musí hlásit nejpozději do konce kalendářního měsíce:

 • v němž změna nastala
 • nebo v němž bylo o změně rozhodnuto (např. při zpětném posouzení o zániku invalidního důchodu).

Pokud zaměstnanec nenahlásí změnu včas a vlivem této skutečnosti dojde k neoprávněnému uplatnění slevy, musí příslušné částky vrátit (zaměstnavatel provede opravu a částku spolu s případným úrokem z prodlení srazí po dohodě ze mzdy zaměstnance v nejbližším výplatním termínu). V případě, kdy bude změna ohlášena do konce měsíce, v němž nastala, nebo o ní bylo rozhodnuto, se o zavinění zaměstnance nejedná (přesto musí neoprávněně uplatněné slevy vrátit). 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit osoby, které mají status zdravotního postižení ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky. Dokládá se průkazem ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce. 

Přestože zákon v roce 2017 uváděl, že se jedná pouze o držitele průkazu ZTP/P, akceptovali zaměstnavatelé na základě sdělení Generálního finančního ředitelství i rozhodnutí vydaná úřady práce o přiznání statusu ZTP/P. Pro rok 2018 se již sdělení vydávat nebude, možnost prokázání rozhodnutím z příslušného úřadu práce je uvedena zákonem. Obdobně se postupuje i v případě uplatnění slevy na dani na manželku/manžela se statusem ZTP/P v dvojnásobné výši. Čtěte také: Od února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře.

Soustavnou přípravou na budoucí povolání je i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se sice považuje studium na středních a vysokých školách, ovšem s výjimkou studia za trvání služebního poměru (platí pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky z povolání).

Slevu uplatní student v měsíci, na jehož počátku jsou podmínky splněny. Pokud dovrší v průběhu magisterského studia věku 26 let, uplatní slevu naposled za tento měsíc. Jestliže by tomu tak bylo první den v měsíci, tento se již nepočítá. Na rozdíl od dřívějších právních výkladů. Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdilo Generální finanční ředitelství, nyní se vychází z ustanovení § 601 odst. 1 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že má-li se nabýt právo v určitý den, nabude se nebo vznikne počátkem tohoto dne.

Například: Student dovrší 26 let (magisterské studium) dne 1. května. Daňová sleva na studium (obdobně daňové zvýhodnění) náleží naposled za měsíc duben.

Sleva za umístění dítěte

Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celková částka výdajů uhrazená v příslušném zdaňovacím období. Za „předškolní zařízení“ se považuje pouze:

 • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze registrované) a
 • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

Poplatník již pro období roku 2017 musí prokázat, od kterého data dané zařízení splňuje podmínky, tj. datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění (rejstřík ekonomických subjektů ARES). Lze dohledat i v příslušných rejstřících na internetu.

Od roku 2018 se jedná o prokazatelně vynaložené výdaje na umístění dítěte za dané zdaňovací období (zaplaceno za měsíce leden až prosinec 2018). Naposled za rok 2017 je možné uplatnit i cashový přístup, tj. zaplaceno v období roku 2017, bez ohledu na skutečnost, kterých měsíců se školkovné týká. Samozřejmě se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů, a také dítě druhého z manželů. U vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2017 se jedná o částku 11 000 korun (pro rok 2018 o částku 12 200 korun). Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte).

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti je pro rok 2017 13 404 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 19 404 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 24 204 korun ročně.

ebf - tip do článku - debata

Od roku 2018 se daňové zvýhodnění na první dítě zvyšuje o 150 korun měsíčně, tj. na roční částku 15 204 korun

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. K uplatnění daňového zvýhodnění a změnám v roce 2017 a 2018 podrobněji v následujícím článku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).