Hlavní navigace

Hlášení pracovních úrazů a seznam nemocí z povolání od roku 2015

1. 9. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
V příštím roce se mění zaměstnavatelům povinnosti v souvislosti s hlášením pracovních úrazů. Jsou nové tiskopisy, nové požadavky i nové nemoci z povolání.

Od příštího se mění pravidla hlášení a evidence pracovních úrazů. Novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu upravuje způsob evidování pracovních úrazů a zabezpečuje toky informací o pracovních úrazech subjektům, které je dále využívají. Úprava by tak měla lépe odpovídat nařízením Evropské unie. Jsou doplněny některé povinnosti zaměstnavatele v evidenci o úrazech vedené v knize úrazů, například popis úrazového děje a naopak odstraněna nadbytečná hlášení, kupříkladu zasílání Záznamu o úrazu subjektům, které je vůbec nepotřebují.

Riziko pracovního úrazu hrozí vždy   


Autor: http://www.sxc.hu/

Povinnosti spojené s evidencí a hlášením pracovních úrazů se od roku 2015 mění.   

S možností pracovního úrazu musí počítat zaměstnavatel v jakémkoliv odvětví. Známé úsloví říká, že v podstatě neexistuje bezpečné pracoviště a neexistuje bezpečná práce. Pracovní úraz se může přihodit kdykoliv a kdekoliv, kupříkladu i za pracovním stolem v kanceláři nebo při stravování v areálu společnosti.  Informace o změnách v evidenci a hlášení pracovních úrazů je tedy důležitá pro všechny zaměstnavatele. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tomínové je smyslem a hlavním cílem novely nařízení vlády zpřesnění zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti, zejména v evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace Evropské statistiky pracovních úrazů.

Statistiky jsou bohužel neúprosné. V roce 2013 bylo v České republice zaznamenáno celkem 42 927 pracovních úrazů s pracovní neschopností. Podle Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu bylo zaregistrováno celkem 1385 závažných pracovních úrazů, tj. úrazů vyžadujících hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů, a 113 smrtelných pracovních úrazů. Nejčastěji dochází k pracovním úrazům ve zpracovatelském průmyslu (43,1 %), zde je vykazován rovněž největší počet pracovních úrazů žen a mladistvých a největší počet smrtelných pracovních úrazů. Dalším velmi rizikovým odvětím je stavebnictví, doprava a skladování. Nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů byla v roce 2013 pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky, tj. dopravní nehody. Následují pády z výšky a do hloubky (budovy, konstrukce a povrchy).

Nová pravidla hlášení úrazů 

Dochází k zpřesnění podmínek pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti z hlediska plnění povinností ve vztahu k EUTOSTATU podle požadavků stanovených nařízením Komise (EU) č. 349/2011. Z tohoto důvodu došlo ke změnám příloh. Navíc byla do nařízení vlády vložena další příloha s číslem 3. Ta umožní sledovat evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, jak požaduje nařízení Komise. Jednotlivé části těla a druhy poranění tak budou mít svůj číselný kód. Evidence podle platné úpravy v EU má sloužit i jako podklad k prevenci prevenci pracovních úrazů. Rovněž budou od příštího roku doplněny i některé povinnosti zaměstnavatele v evidenci o úrazech vedené v knize úrazů, například popis úrazového děje. Naopak budou odstraněna některá nadbytečná hlášení, kupříkladu zasílání Záznamu o úrazu subjektům, které je vlastně vůbec nepotřebují.

Novela nařízení vlády, kterou se mění způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu aktuálně vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2014. 

Mezi nejdůležitější změny patří:

 • Záznam v knize úrazů musí nově obsahovat úrazový děj.
 • Záznam z knihy úrazů, pokud se vydává postiženému zaměstnanci, musí být podepsán. 
 • Drobné úrazy se nemusí hlásit zdravotní pojišťovně, naopak takzvaný velký záznam se nadále posílá. 
 • Ruší se povinnost do 5. dne v následujícím měsíci posílat Záznam o úrazu a hlášení změn pojišťovně, která zaměstnavateli vede zákonné pojištění. Tyto záznamy se nadále pojišťovně pro účely likvidace pojistné události zasílají, ale bez pevně určeného termínu. 
 • Hlášení změn se musí vypracovat, i pokud dojde k nové pracovní neschopnosti z titulu stejného úrazu (následné léčení, pozdější komplikace atd.). 
 • Kopie hlášení změn se vydává i postiženému nebo pozůstalým, jestliže se změnila klasifikace zdrojů, příčin, povahy úrazu nebo došlo ke změně v popisu úrazového děje.
 • Do záznamu o úrazu se doplňuje rubrika pro bydliště a u druhu zranění a zraněné části těla se zavádí klasifikační kódy podle nové přílohy č. 3. Kódy KZAM se mění na kódy CZ-ISCO.
 • V hlášení změn je nová rubrika pro podpis zástupce odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro BOZP.

Změní se i seznam nemocí z povolání

Další novelou nařízení vlády s číslem 168/2014 Sb., je aktualizován platný seznam nemocí z povolání, a to s ohledem na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny. Současný seznam nemocí z povolání byl totiž vydán v roce 1995 s novelizací v roce 2011. Od té doby samozřejmě došlo k výrazným změnám ať už ve výrobních procesech a technologiích, nebo v posuzování nemocí z povolání z hlediska jejich kvalifikace. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci Národního akčního programu BOZP pro období 2011 – 2012 schválila opatření, jež ukládá příslušným orgánům a organizacím provádět revize seznamu nemocí z povolání ve dvouletých intervalech. Seznam se nyní podle vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tomínové mění na základě tříletých zkušeností s aplikací novelizovaného seznamu nemocí z povolání. Objevují se nové technologie a materiály a tím i rizika poškození zdraví, které mohou mít původ ve výkonu práce, například zde přibude rakovina vaječníků z důvodu působení azbestu nebo nemoci takzvaných tíhových váčků mezi kostmi, svaly a úpony u kloubů, které vznikají z přetížení. Ze seznamu naopak zmizely choroby vyvolané prachem z cukrové třtiny.

Seznam je s ohledem na nové poznatky o příčinách chorob a výzkumu v pracovním lékařství rozdělen do šesti kapitol: 

 • Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
 • Nemoci z povolání způsobené kvůli fyzikálním faktorům
 • Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice
 • Nemoci z povolání kožní
 • nemoci z povolání přenosné a parazitární 
 • Nemoci z povolání způsobené jinými faktory a činiteli.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).