Hlavní navigace

Jak mohou podnikatelé získat 5% slevu na pojistném na některé zaměstnance?

1. 7. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnavatelé získají 5% slevu na pojistném na sociální zabezpečení, a to na určité skupiny zaměstnanců, především pak na částečný úvazek.

Příslušný návrh zákona, který slevu zavádí, schválil před několika dny Senát. Slevu půjde prvně využít někdy na začátku příštího roku (dle toho, kdy zákon vyjde ve Sbírce zákonů ČR).

Co se dozvíte v článku
 1. Zavede se 5% sleva u částečných úvazků
 2. Jak se přesně bude sleva počítat
 3. Kdy nepůjde slevu uplatnit
 4. Jak se bude sleva uplatňovat
 5. Oznámení záměru uplatnění slevy
 6. Odkdy půjde slevu uplatnit

Zavede se 5% sleva u částečných úvazků

Senát před několika dny schválil novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která by měla podpořit využívání částečných úvazků. Počítá se totiž se snížením sociálního pojistného u specifických skupin zaměstnanců. Konkrétně se u nich pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem sníží o 5 %. Podmínkou bude, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance pohybovala v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. 

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin platí přitom pro všechna tato zaměstnání dohromady.

Dále musí jít o zaměstnance z jedné z těchto skupin:

 • zaměstnanec nad 55 let věku
 • zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
 • zaměstnanec, který pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
 • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole); studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
 • zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti, 
 • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,

Pojistné se sníží i u skupiny osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku.

Jak se přesně bude sleva počítat

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc bude činit 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Kdy nepůjde slevu uplatnit

Nižší pojistné bude zaměstnavatel odvádět z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří splňují výše zmíněné podmínky. Budou ovšem platit určitá omezení. Slevy nepůjde využít u zaměstnance, jehož úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy.

Slevy nelze využít ani u zaměstnanců, jejichž úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.

Jestliže odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin, slevu rovněž nepůjde uplatnit. Nicméně platí, že pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru.

Slevu na pojistném nebude moct zaměstnavatel rovněž využít v případě, že bude zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti. 

Slevu nepůjde využít ani u zaměstnanců se zdravotním postižením v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti, pokud by slevu na pojistném uplatňoval tento zaměstnavatel.

Jak se bude sleva uplatňovat

Sleva na pojistném se bude uplatňovat na tiskopisu, na kterém zaměstnavatel uvádí přehled o výši vyměřovacího základu a výši pojistného. Slevu na pojistném odečte zaměstnavatel z částky pojistného odváděného za tento kalendářní měsíc. Slevu na pojistném půjde uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží.

Pokud zaměstnavatel odečte slevu na pojistném ve vyšší částce, než mohla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. Jestliže naopak z částky pojistného byla odečtena sleva na pojistném v nižší částce, než mohla být odečtena, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.

V případě, že zaměstnavatel slevu na pojistném uplatnil aspoň za jednoho zaměstnance, musí na tiskopisu uvést též počet zaměstnanců, za které mu sleva na pojistném náleží, úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců, částku slevy na pojistném a úhrn pojistného po snížení o uplatněnou slevu a údaje o jednotlivých zaměstnancích, za které slevu uplatňuje. 

Dále se bude uvádět jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a datum narození, vyměřovací základ zaměstnance ze zaměstnání, na které uplatňuje slevu na pojistném za tohoto zaměstnance, rozsah kratší pracovní nebo služební doby v tomto zaměstnání a důvod, pro který zaměstnavatel uplatňuje slevu na pojistném.

Oznámení záměru uplatnění slevy


Slevy na pojistném nabývají reálnější podoby
Přečtěte si také:

Slevy na pojistném nabývají reálnější podoby

Zaměstnavatel bude muset svůj záměr v podobě uplatnění slevy České správě sociálního zabezpečení oznámit (doručit), a to nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu za tohoto zaměstnance uplatňovat (avšak ne před nástupem zaměstnance do zaměstnání, respektive před odesláním oznámení o nástupu do zaměstnání), nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu. Oznamovat se má elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

ebf 24 - tip duben

Jestliže ČSSZ zjistí, že záměr uplatnit slevu na pojistném již oznámil jiný zaměstnavatel, neprodleně zaměstnavatele, který je dalším v pořadí, informuje. Ten si již slevu uplatnit nemůže.

Odkdy půjde slevu uplatnit

Účinnosti by měl zákon nabýt prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Slevy tedy půjde uplatnit někdy na začátku příštího roku. Bude záviset na tom, kdy zákon vyjde ve Sbírce zákonů ČR.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).