Hlavní navigace

Jak na ohlášení volné živnosti a co vše k tomu budete potřebovat?

11. 1. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jak a kde ohlásit živnost volnou, co je k tomu třeba za dokumenty a kolik vás to bude stát? Odpovědi na tyto otázky čtěte v článku.

K tomu, abyste mohli začít vykonávat svou podnikatelskou činnost, budete zpravidla potřebovat živnostenské oprávnění. 

Podmínky pro zřízení živnostenského oprávnění jsou upraveny v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“). Živnostenský zákon definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Čtěte také: Je lepší založit eseróčko nebo akciovku? Známe pro a proti

Zákon v zásadě rozlišuje dva druhy živností – živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Živnosti ohlašovací se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. Jednou z nejčastěji ohlašovaných živností je živnost volná, na jejíž zřízení bychom se v tomto článku rádi zaměřili.

Základní podmínky ohlášení živnosti volné

Pro provozování živností volných zákon nevyžaduje odbornou způsobilost a podnikatelům u těchto živností tak stačí splňovat pouze tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti specifikované v ustanovení § 6 živnostenského zákona. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

  • plná svéprávnost a 
  • bezúhonnost, přičemž za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, který ohlašuje.

Samozřejmě za předpokladu, že se na ni v důsledku zahlazení odsouzení nehledí, jako by nebyla odsouzena. U podnikatele, který chce volnou živnost ohlásit, současně nesmí být dána žádná z překážek provozování živnosti – tyto jsou specifikovány v ustanovení § 8 živnostenského zákona a patří mezi ně např. prohlášení konkursu na majetek podnikatele, skutečnosti týkající se úpadku a insolvence podnikatele, uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti atd.

Čtěte také: Eseróčko vs. živnost. Co si vybrat, když začínám podnikat? Tady jsou naše tipy

Jak a kde živnost ohlásit a co je k tomu třeba?

Ohlásit živnost volnou je možné učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu dle vaší volby, a to buď osobně, poštou, nebo třeba elektronicky (např. do datové schránky úřadu). Žádost na ohlášení živnosti je také možné podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech POINTu). K ohlášení volné živnosti budete muset vyplnit jednotný registrační formulář.

Pokud ohlašujete živnost volnou, bude třeba k vyplněnému jednotnému registračnímu formuláři přiložit také vyplněný seznam oborů činností
náležejících do živnosti volné. Tento seznam obsahuje osmdesát oborů, které můžete v rámci živnosti volné jako podnikatelé vykonávat (jako např. velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, realitní činnost atd.).

Ze seznamu oborů si můžete vybrat jakoukoliv činnost, která je v nabídce, bez nutnosti dokládání odborné způsobilosti k jejímu výkonu (jak již bylo řečeno výše), přičemž si můžete zvolit zcela libovolný počet oborů. Zde je třeba zdůraznit, že počet zvolených oborů nemá žádný vliv na poplatek (cenu) ohlášení živnosti volné a můžete si tak ohlásit všech osmdesát činností za stejný poplatek. 

To se z praktického hlediska určitě vyplatí, zejména pokud byste v budoucnu zamýšleli vykonávat podnikatelskou činnost ještě v některém z dalších oborů živnosti volné, přesto že v momentě ohlášení si ještě nejste úplně jisti, o jakou konkrétní podnikatelskou činnost by se mělo jednat. 

Čtěte také: Jak vybrat živnost? Projděte si jejich jednotlivé druhy

Vedle vyplněného formuláře a seznamu oborů činností volné živnosti budete potřebovat ještě souhlas s umístěním vašeho sídla, pokud se liší od vašeho trvalého bydliště, a také doklad o zaplacení správního poplatku za ohlášení živnosti ve výši 1000 Kč.  Poplatek je samozřejmě možné uhradit v hotovosti v sídle příslušného živnostenského úřadu nebo také například bankovním převodem. Výpis z rejstříku trestů, jakožto podklad k prokázání vaší bezúhonnosti ve smyslu živnostenského zákona, si živnostenský úřad obstará sám – pokud nejste cizinec s trvalým pobytem mimo území České republiky.

Pokud některé dokumenty přikládané k ohlášení nejsou v českém jazyce, bude tyto rovněž nutné přeložit do českého jazyka, přičemž překlad musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a opatřen jeho úředním razítkem – musí tedy jít o tzv. úřední překlad (s výjimkou slovenského jazyka). Překlad nemusí být úředně ověřen v případě, že se jedná o doklady předkládané příslušníkem některého z členských států Evropské unie. Pokud dojde ke splnění veškerých výše uvedených podmínek stanovených živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti volné, živnostenský úřad provede (ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení ohlášení) zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Ohlášení živnosti volné je jednoduchý proces

Ohlášení živnosti volné je relativně jednoduchý a administrativně nenáročný úkon a po splnění výše uvedených podmínek budete schopni v řádu několika dnů začít podnikat. Je třeba si jen dát pozor na to, abyste řádně doložili veškeré požadované dokumenty, kterých opravdu není mnoho, a správně je vyplnili tak, aby se doba zřízení živnostenského oprávnění zbytečně neprodlužovala o výzvy k doložení chybějících dokumentů. 

Nespornou výhodou jednotného registračního formuláře je také možnost se jeho prostřednictvím přihlásit na příslušné úřady. Jako např. ke správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně, což vám ušetří mnoho času a vyhnete se tak obíhání jednotlivých úřadů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).