Hlavní navigace

Eseróčko vs. živnost. Co si vybrat, když začínám podnikat? Tady jsou naše tipy

17. 6. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Náklady na pořízení eseróčka se stále snižují a to nahrává většímu počtu této právní formy podnikání oproti živnostem.

Novelou zákona o soudních poplatcích, která vychází z doporučení Evropské komise týkajícího se snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným ve výši 100 eur, dochází k jejich významnému poklesu. Přestože se jedná o nezanedbatelné snížení nákladů, již nyní můžeme téměř s jistotou říci, že vezmeme-li v úvahu veškeré reálné náklady potřebné k založení společnosti s ručením omezeným, nepůjde již o plánovaných 100 eur (přibližně 2700 Kč), nýbrž zjevně o vyšší částku. Bude se proto jednat o další z důvodů, proč si ke svému podnikání vybrat právě formu společnosti s ručením omezením namísto živnostenského oprávnění? Jak si tyto dvě podnikatelské formy momentálně stojí ve srovnání jejich vzájemných předností a nedostatků?

Snížení nákladů na založení eseróčka

Novelou zákona o soudních poplatcích a notářského tarifu se stalo založení společnosti s ručením omezeným značně levnějším než doposud. Před novelou se pohybovaly nejnižší možné náklady na prvozápis společnosti s ručením omezeným přibližně okolo 11 000 Kč, nyní se však tato částka sníží ještě o více než polovinu (přestože reálného snížení až na zamýšlených 100 eur dosaženo nebude). U prvozápisu má novelizací dojít jednak ke snížení odměny notáře za provedení notářského zápisu o zakladatelském právním jednání z nynějších 4000 Kč na 2000 Kč (bez DPH) a zároveň k plnému osvobození od soudního poplatku za přímý zápis provedený notářem ve výši 2700 Kč. 

Připočteme-li k tomuto nutné náklady na ověřování podpisů, popřípadě náklady na výpisy z příslušných rejstříků (např. rejstříku trestů) či tisícikorunový poplatek za vydání živnostenského oprávnění a příslušnou daň z přidané hodnoty, dostaneme se na částku ve výši okolo 4000 Kč. I toto však představuje citelný posun kupředu, za účelem dosažení dostupnějšího a jednoduššího založení společnosti s ručením omezením, což je bezesporu vítanou změnou zejména pro malé a střední podnikatele.

Čtěte také: Zakládání firem zlevní. Eseróčko půjde založit za zhruba 3 tisíce korun

Je však potřeba zdůraznit, že pro to, aby bylo možné využít zmiňovaných úlev ve formě osvobození od soudního poplatku a nižší odměny notáře, bude muset notářský zápis o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a vkladová povinnosti společníků bude podle něj muset být splněna v penězích. Pro splnění těchto podmínek nebude tím pádem možné si tento klíčový dokument upravit dle vlastních potřeb a zakladatelé se tak budou muset řídit jen „základním“ zákonným nastavením práv a povinností. Za jakých okolností se tedy momentálně vyplatí si k podnikání založit společnost s ručením omezeným oproti živnostenskému oprávnění?

Ručení celým svým majetkem vs. ručení omezené

Jedním z největších nedostatků živnostenského podnikání je neomezené ručení celým majetkem živnostníka. V případě zadlužení není živnostník jakkoliv chráněn tak, aby jeho odpovědnost vůči věřitelům byla určitým způsobem omezena. Ti se v takovém případě mohou domáhat uspokojení na jeho veškerém (tedy i soukromém) majetku, což může mít pro podnikatele za určitých okolností fatální důsledky. Společnost s ručením omezeným na druhou stranu poskytuje podnikatelům možnost omezeného ručení.

Čtěte také: Jediný společník a smlouva o výkonu funkce či pracovní smlouva

Společníci společnosti s ručením omezeným ručí svým soukromým majetkem společně a nerozdílně (neboli „solidárně“) pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Jsou-li tedy všechny vklady společníků splaceny v plné výši, ručí za dluhy pouze společnost do výše svého základního kapitálu. Toto může být v praxi často jen symbolické, vzhledem k tomu, že základní kapitál společnosti s ručením omezeným může nyní činit v minimální zákonné výši pouhou 1 Kč. Snižuje to však o to znatelněji celkové náklady na založení společnosti, což je i jeden z dalších důvodů pro volbu této formy podnikání, zejména pro začínající podnikatele.

Otázky řízení, zastupitelnosti a důvěryhodnosti

Podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným přináší také výhodu v tom, že společnost může mít jednoho i více jednatelů, kteří mohou jednat za společnost každý samostatně a řídit ji tak zcela nezávisle na sobě. V případě živnostenského podnikání toto bohužel možné není, jelikož živnost je v mnoha ohledech vázána čistě na osobu živnostníka. Pochybnosti týkající se zastupitelnosti a schopnosti řádně dostát svých závazků vůči svým zákazníkům nebo věřitelům zároveň snižují celkovou důvěryhodnost živnostenského podnikání ve srovnání s právnickou osobou jakožto podnikatelským subjektem.

Administrativní náročnost založení

Pravděpodobně nejsilnějším argumentem (zejména pro začínající podnikatele) ve prospěch zřízení živnostenského oprávnění před založením společnosti s ručením omezeným je velice snadné a administrativně nenáročné zřízení živnosti. Pro založení společnosti s ručením omezeným je v praxi zpravidla potřeba nejen získat živnostenské oprávnění pro předmětnou společnost, nýbrž také zajistit soupis zakladatelské listiny (v případě jednoho zakladatele) nebo společenské smlouvy (v případě více zakladatelů) ve formě notářského zápisu, založit bankovní účet pro potencionální splacení peněžitých vkladů, zaregistrovat se u finančního úřadu, získat souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti a v neposlední řadě společnost zapsat do obchodního rejstříku. 

Dále má společnost s ručením omezeným jakožto právnická osoba také povinnost zřízení datové schránky. Datovou schránku je také nutné obhospodařovat a pravidelně ji vybírat, přičemž společnost má v této souvislosti i další závazky, jako např. povinnost komunikovat prostřednictvím datové schránky s finančními úřady.

U založení živnosti většina z výše uvedených povinností přirozeně odpadá a její zřízení bývá zpravidla otázkou pouze několika dnů, oproti založení společnosti s ručením omezeným, kdy celý proces může trvat i několik týdnů. Na živnostníky se neuplatní ani zákonná povinnost zřizování datové schránky, a tudíž ani s tím související administrativa a povinnost jejím prostřednictvím komunikovat s úřady. Další nevýhodou společnosti s ručením omezeným je zároveň i složitý proces v případě jejího zrušení, které ve většině případů probíhá zdlouhavým a složitým procesem insolvence nebo likvidace společnosti za asistence likvidátora či insolvenčního správce. U živnosti je její zrušení podstatně jednodušší, a většina problémů spjatých s administrativní náročností zrušení právnické osoby se tudíž také neuplatní.

Prestiž, budování historie a dobrého jména

Jelikož OSVČ má výhradně osobní podnikatelský charakter, bývá existence právnické osoby prestižnějším způsobem prezentace vůči obchodním parterům, klientům či dodavatelům. Zjednodušeně řečeno, právnická osoba působí v očích uvedených subjektů podstatně serióznějším a profesionálnějším dojmem, což samozřejmě může mít pozitivní dopady i na obchodní vztahy a úspěšnost podnikatelského subjektu například při získávání nových zakázek. Oddělená právní osobnost společnosti s ručením omezeným zároveň umožňuje dlouhodobě budovat historii a dobré jméno společnosti, které přetrvává bez ohledu na případné změny vlastníků či jednatelů. Naopak v případě ukončení činnosti živnostníka jakožto osoby, ke které se příslušné živnostenské oprávnění váže, končí i jeho dobré jméno a obchodní historie budovaná po celou dobu provozování živnosti.

Čtěte také: Jste členem obchodní společnosti? Podporu v nezaměstnanosti už nedostanete

Daně a účetnictví

Jelikož právnická osoba platí pouze srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky a daň z příjmu, další výhodou podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezením je i možnost efektivnější optimalizace daní. Na rozdíl od živnostníka také nemá společnost s ručením omezeným vždy zákonnou povinnost platit odvody na sociální a zdravotní pojištění. Naopak živnostníci zase mohou těžit z využívání daňových paušálů a zároveň nemají zákonnou povinnost vedení podvojného účetnictví, na rozdíl od právnických osob.

Eseróčko se stává atraktivnější

Založení společnosti s ručením omezeným se stává čím dál tím více jednoduchým a levným a její nesporné výhody oproti podnikání na základě živnostenského oprávnění ji proto činní pro podnikatele stále atraktivnější volbou. Přesto živnost může být výhodná zejména pro začínající podnikatele s velmi omezenými prostředky, pro které jsou administrativní náročnost i o něco větší náklady na založení společnosti stále značnou překážkou. Tyto překážky se však postupně stírají, což můžeme pozorovat i na narůstající popularitě zakládání společností s ručením omezeným v posledních letech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).