Hlavní navigace

Jak na umístění provozovny a podnikání z domova

2. 10. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Čtěte, co všechno je potřeba k přihlášení provozovny v místě vašeho trvalého bydliště. Neobejdete se bez celé řady dokumentů.

Především u živnostníků, tedy podnikajících fyzických osob, je poměrně časté, že místo svého podnikání, provozovnu nebo jen kancelář umisťují na adresu jejich trvalého bydliště. Nic neobvyklého to není ani u firem, tedy právnických osob. K tomu, aby bylo možné podnikat „z domova“, je ale nutné splnit několik náležitostí. Přípustné je to v případech, kdy to povaha podnikání umožňuje. Zřizovat si totiž například truhlářskou dílnu v paneláku přípustné nebude. Je ale možné mít v panelovém domě kancelář této truhlářské dílny. Chcete-li začít podnikat „z domova“ a přímo tam provádět i konkrétní činnost, budete muset absolvovat a dodržovat následující:

Vlastnické právo

Především počítejte s tím, že živnost může být v provozovně provozována, pokud má podnikatel právní důvod pro její užívání. Stanovuje to živnostenský zákon a podnikatel je na žádost živnostenského úřadu povinen tento právní důvod pro užívání provozovny prokázat. Výjimka platí jen pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě nebo domě, jehož podnikatel není vlastníkem, může v něm živnost provozovat pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu či nemovitosti, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn.

Problémy tak mohou nastat například v případě nesezdaných partnerů, kteří žijí v bytě nebo domě, jež patří jednomu z nich. Pak je nutné dát příteli nebo přítelkyni pro potřeby podnikání souhlas k umístění sídla, případně sepsat nájemní smlouvu. Pozor na to, že písemný souhlas vlastníka nemovitosti musí být podepsán nadpoloviční většinou spoluvlastníků. Pokud je tedy nemovitost ve společném vlastnictví manželů, je vyžadován písemný souhlas obou manželů, v případě bytového družstva dvou členů statutárního orgánu bytového družstva. Nic z toho neplatí v případě, že bude mít partner na adrese trvalé bydliště.

Psali jsme: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

Způsobilost prostor pro provozování živnosti

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

§ 17 živnostenského zákona říká, že podnikatel je mimo jiné povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, například stavebního zákona. Nebude žádný velký problém udělat z nevyužívané garáže třeba zmíněnou truhlářskou dílnu, ale je nutné se kvůli tomu obrátit na příslušný stavební úřad. Tam se podnikatel dozví další detailní informace a požadavky k tomu, aby mohla být provozovna řádně způsobilou k provozování konkrétních živností.

Pokud byla v minulosti nemovitost nebo provozovna stavebním úřadem schválena za jiným účelem, než jaký bude její nynější účel využití, vlastník objektu musí požádat o změnu účelu užívání. Jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu bude sloužit i vyjádření hygienické stanice a hasičů. Výčet konkrétních povinností v oblasti požární ochrany se pro podnikatele odvíjí od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí se začleňují jimi provozované činnosti. Existují ale i obecné povinnosti, které jsou společné pro všechny, tedy i pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Více se o tom dočtete v článku Požární minimum podnikatele. Základem je povědomí o vašem začlenění. Hygienické předpisy vztahující se ke konkrétním oborům činnosti pak naleznete na webových stránkách jednotlivých hygienických stanic.

Ještě dodejme, že podnikateli, který má podle živnostenského zákona povinnost zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, ačkoliv je pouze nájemce , je doporučeno prověřit u vlastníka nemovitosti, za jakým účelem byla provozovna schválena a doklad o tomto schválení provozovny si opatřit pro případnou kontrolu ze strany správních orgánů.

Oznámení a označení provozovny

Po získání všech povolení bude ještě před samotným zahájením podnikání nutné vyřídit několik důležitých formalit. Podnikatel je například povinen zahájení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu nejméně tři dny předem, pokud tuto provozovnu neuvedl v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Neoznámením se podnikatel dopouští správního deliktu, za který mu může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 100 000 korun. Podnikatel je také povinen oznámit živnostenskému úřadu každou změnu této adresy provozovny, a to po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Více čtěte v článku Trable kolem provozoven. Dejte pozor na pokuty.

Oznámit zahájení provozování živnosti v provozovně je možné na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě osobně nebo písemně. Podnikatel ohlásí kromě adresy provozovny také datum zahájení provozování živnosti v provozovně a předměty podnikání provozované v provozovně – u živnosti volné také čísla oborů. 

Stejně tak je žádoucí provozovnu řádně označit. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem podnikatele a jeho identifikačním číslem. Pokud je určena pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelemusí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli a kategorií a třídou v případě ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Výdaje za energie

Nejjednodušší je nainstalovat si samostatné měřící zařízení pro domácnost a pro podnikání. Není to ale nutné a u mnoha drobných podnikatelů tomu proto tak být nemusí. I tak je ale možné si dát účty za elektřinu, vodu, plyn nebo teplo do nákladů. Prokázání konkrétní spotřeby související s podnikáním je na daňovém poplatníkovi. Odborníci na daně radí nic nepřehánět a výpočet spotřeby co nejdůkladněji doložit. Podrobnosti si přečtěte v článku Máte kancelář nebo sklad v bytě? Dejte si do výdajů platby za energie

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).