Hlavní navigace

Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

19. 11. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Živnostenský zákon popisuje místo podnikání i podmínky při ohlášení provozovny. Co už zde ale nenajdeme je specifikace, ve kterých případech je ohlášení provozovny nezbytné. A co na to živnostenské úřady?

Problematiku provozoven upravuje ustanovení § 17 živnostenského zákona. Užívá se zde jak pojem místo podnikání, tak pojem provozovna. Fakticky mohou být umístěny v jednom objektu, respektive na stejné adrese. Jenže, kdy musí mít podnikatel provozovnu a kdy stačí pouze místo podnikání?

Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou

Místem podnikání je v souladu se živnostenským zákonem adresa, odkud podnikatel řídí svoji činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, apod.). Místo podnikání si volí podnikatel podle vlastní úvahy. Nejčastěji se samozřejmě jedná o adresu trvalého bydliště, ale místo podnikání může být také shodné s adresou provozovny.

V případě, že se adresa místa podnikání liší od trvalého bydliště, musí podnikatel v souladu se živnostenským zákonem prokázat právní důvod užívání prostor. Dokladem, pro prokázání užívání prostor může být například nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, písemný souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním prostor atd. Čtěte také: Potřebuje každá provozovna kolaudační souhlas?

Jestliže podnikatel nemá trvalé bydliště a je hlášen v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle.

Podnikatel (fyzická osoba) může mít jen jedno místo podnikání, které platí pro všechny jeho živnosti. Ovšem na rozdíl od provozovny, musí mít místo podnikání vždy.

Provozovna je prostorem, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (stánek, pojízdná prodejna). Podnikatel ale může provozovat jednu živnost ve více provozovnách nebo více živností v jedné provozovně. Nejčastěji se jedná o obchody nebo prostory určené k poskytování služeb, jako kadeřnictví, restaurace, sklady, dílny apod. Čtěte také: Chci si založit prodejní stánek s občerstvením. Jak na to?

Příklad:

Podnikám v oboru tesařství, takže moje pracoviště jsou vesměs různé stavby. Musím mít ohlášenou provozovnu?

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Ve Vámi popisovaném případě podnikatel není povinen provozovnu živnostenskému úřadu oznámit, neboť výkon své živnosti provádí u klientů. Tudíž se nejedná o stálou provozovnu, k níž by měl podnikatel vlastnické či užívací právo, ba dokonce v některých případech nemusí jít o zkolaudované prostory např. rozestavěné stavby, odpověděl Lukáš Balada z odboru živnostenského Praha 1. Dodal, že tuto povinnost by však podnikatel měl, pokud by se jednalo například o dílnu, kde by něco zhotovoval atd.

Kdy postačí místo podnikání a kdy je již nutná provozovna?

Je tedy zřejmé, že podnikatelem určené místo podnikání může zároveň naplnit i definici provozovny. V zákoně není podle vyjádření Živnostenského úřadu města Brna ustanovení, které by toto vylučovalo. Typicky je to případ, kdy je v místě podnikání, které je i trvalým bydlištěm podnikatele, vykonávaná v plném nebo částečném rozsahu činnost, která je uvedena v obsahové náplni některé živnosti. Pak se bude jednat zároveň o provozovnu, protože je to prostor, kde je živnost provozována, sdělila vedoucí odboru Dobromila Macháčková. Dodala, že nelze specifikovat, ve kterých činnostech je ohlášení nutné. Každý případ se musí řešit s ohledem na konkrétní situaci a při posuzování vhodnosti „prostoru, kde je živnost provozována“ k výkonu určité živnosti. Čtěte také: Podnikáte v provozovně? Musíte ji nově označit identifikačním čís­lem

Oznámení vzniku provozovny

Podnikatel musí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu. Neplatí to pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena již při ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny neumístěné na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. V oznámení odnikatel uvede:

 • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
 • identifikační číslo osoby,
 • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
 • adresu provozovny, identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno, a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
 • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

Ohlášení změny lze provést přes centrální registrační místo jakéhokoliv živnostenského úřadu. Stahujete Změnový list Jednotného registračního formuláře.

Každá provozovna musí být zvenčí trvale a viditelně označena

Živnostenský zákon stanovil povinnost označení provozovny. Ta musí být zvenčí trvale a viditelně označena:

 • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
 • jeho identifikačním číslem
 • identifikačním číslem provozovny (mobilní provozovna a automat musí být označeny i údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby)

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena:

 • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
 • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
 • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Poznámka: U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky (protikuřácký zákon) musí provozovatel viditelně označit, zda jde kuřácké či nekuřácké zařízení, případně zařízení s vyhrazenými prostory pro kuřáky a nekuřáky.

Kde získám identifikační číslo provozovny?

Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístné číslo, které se váže se k jednotlivému subjektu. Jestliže například v jedné nemovitosti provozuje svoji činnost více podnikatelů, budou provozovny logicky označeny několika IČP. Pokud provozovnu s již přiděleným IČP získá jiná osoba, bude přiděleno identifikační číslo nové.

školení - konsolidační balíček

Identifikační číslo provozovny je údaj, který se automaticky týká provozoven ohlášených po 1. 7.2010. Čísla přidělují živnostenské úřady. Po zápisu provozovny do živnostenského rejstříku a písemném oznámení o zápisu, které podnikatel obdrží, musí podnikatel toto číslo neprodleně připojit k označení provozovny. Všem ostatním provozovnám zřízeným před 1. 7.2010 přidělí živnostenské úřady čísla postupně, a to nejpozději do 1. 7.2011. V této lhůtě budou také podnikatelé o přidělených číslech vyrozuměni. Provozovnu poté označí i oni. Čtěte také: Jak si založit vlastní e-shop?

Místem podnikání je tedy jakékoliv místo, odkud je činnost řízena. V okamžiku, kdy je v tomto místě činnost, která je uvedena v obsahové náplni některé živnosti byť jen částečně vykonávána, jedná se o provozovnu. Pokud si podnikatel přesto není jistý, měl by se informovat na živnostenském úřadě.

Neoznámení vzniku provozovny nebo její neoznačení by se nemuselo vyplatit. Nesplnění těchto povinností může naplnit skutkovou podstatu některého ze správních deliktů uvedených v živnostenském zákoně, za které živnostenské úřady ukládají pokuty, dodala Dobromila Macháčková z živnostenského úřadu města Brna.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).