Hlavní navigace

Jak se připravit na závěrku daňové evidence a na co nezapomenout

18. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Konec roku nám přinese nejen změnu letopočtu, ale také práci na závěrce daňové evidence. Na co nesmíme zapomenout?

Přinášíme souhrn toho, na co by neměli účetní při závěrce daňové evidence zapomenout. 

Vložení všech dokladů souvisejících s obdobím roku 2012 do daňové evidence

Je třeba do daňové evidence zapsat všechny příjmy a výdaje, které jsme přijali nebo vydali v souvislosti s podnikatelskou činností. Tedy zaznamenat všechny příjmy související s podnikáním a z jiné samostatné výdělečné činnosti a výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jinými slovy do peněžního deníku zapsat všechny příjmy a výdaje uplynulého roku; do nepeněžního deníku zaznamenat ostatní operace, například odpisy dlouhodobého majetku.

Inventarizace

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které vedou daňovou evidenci musí dle § 7 b zákona o daních z příjmů zjistit skutečný stav zásob (ty zahrnují jak materiál, tak zboží), hmotného majetku, pokladní hotovosti, pohledávek a závazků k poslednímu dni zdaňovacího období. Toto zjištění lze provést prostřednictvím inventur. O provedené inventuře je nutno sepsat zápis a v případě zjištění rozdílů (manko, přebytek) upravit základ daně.

Ocenění majetku a závazků v cizích měnách

Budeme-li v souvislosti s podnikatelskou činností využívat cizí měnu (budeme-li např. obchodovat v EUR nebo USD), musíme pro přepočet cizí měny na českou měnu, tj. Kč použít jednotný kurz. Povinnost použití jednotného kurzu pro subjekty, které nejsou účetní jednotkou je stanovena v § 38 zákona o daních z příjmů. Tento kurz je zveřejněn Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) počátkem ledna následujícího roku jako Pokyn GFŘ.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.huNa konci zdaňovacího období sečteme příjmy a výdaje v české i cizí měně. 

Využívá-li OSVČ cizí měnu, potom musí v příslušném zdaňovacím období vést evidenci příjmů a výdajů v české měně a evidenci příjmů a výdajů v příslušné cizí měně. Na konci zdaňovacího období sečteme příjmy a výdaje v české měně a příjmy a výdaje v cizí měně. Příjmy a výdaje v cizí měně se přepočtou na českou měnu jednotným kurzem. V daňovém přiznání se uvedou celkové příjmy a výdaje v české měně.

Směrnice pro vedení daňové evidence

Důležitou pomůckou pro vedení daňové evidence je vytvoření vlastních směrnic pro vedení daňové evidence. Podnikatelské aktivity v jednotlivých oborech mají svá specifika a současně je mnoho společného všem oborům podnikání. A odlišnosti je třeba ve vlastních směrnicích řádně popsat, např. technologické ztráty materiálu v souvislosti s chemickou výrobou, horké provozy v kovářské dílně, normy spotřeby potravin ve veřejném stravování apod.

Směrnice pro vedení daňové evidence by měly obsahovat alespoň základní oblasti, jako jsou:

  • Pokyny pro provádění inventarizací včetně příkazu k provedení inventarizace.
  • Seznam knih, které slouží k daňové evidenci (jako je peněžní deník obsahující pokladní knihy a výpisy z bankovního účtu; kniha vydaných faktur = kniha pohledávek; kniha přijatých faktur = kniha závazků; kniha majetku zahrnující dlouhodobý i drobný majetek a to jak majetek hmotný, tak i nehmotný).
  • Seznam číselných řad dokladů, určená vždy pro každý kalendářní rok.
  • V případě zpracování daňové evidence na PC s využitím příslušného SW, měl by být doložen seznam použitých zkratek, kterými byl proveden zápis do příslušných sloupců peněžního deníku. Tyto zkratky mají obdobnou funkci jako účetní rozvrh v účetní jednotce.
  • Součástí směrnice musí být i popis archivace dokladů, tedy kde a jak OSVČ archivuje doklady.
  • Způsob přepočtu kurzů cizích měn – OSVČ může využít v průběhu roku pevné nebo denní kurzy, ale k 31. 12. má za povinnost využít směnného kurzu dle Pokynu GFŘ.
  • Směrnice by měla pamatovat na oběh dokladů ve firmě a tento popsat, např. podle jednotlivých oblastí vzniku dokladů (přijaté faktury, vydané faktury, pokladní doklady).
  • Problematika poskytování cestovních náhrad, bude-li zahrnuta do směrnice zvláště v případě, že OSVČ je zaměstnavatelem a vysílá své zaměstnance na pracovní cesty, jednak se ušetří spousta času s vysvětlováním postupu při výplatě cestovného v jednotlivých případech a současně se nastaví stejná pravidla pro všechny zaměstnance.

Výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích

Součástí závěrky jednoduchého účetnictví byl i výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích. Daňová evidence sice neuvádí tyto výkazy, ale při vyplňování daňového přiznání pro OSVČ v příloze č. 1 na str. 2 se s nimi v upravené podobě setkáme. Tyto výkazy by měly být přílohou daňového přiznání, a to přílohou další výše neuvedenou. Vybrané SW určené pro vyplnění daňového přiznání OSVČ tyto výkazy obsahují. Tyto výkazy by měly být i přílohou Směrnice pro vedení daňové evidence.

Přiznání k silniční dani

Využívá-li OSVČ pro své podnikání osobní vozidlo evidované v obchodním majetku nebo vozidlo, které není zahrnuto do obchodního majetku je povinna uhradit silniční daň. Daňové přiznání se podává k 31. 1. následujícího roku a daňová povinnost musí být vypořádána nejpozději do 5. pracovního dne následujícího po tomto datu. Zda OSVČ uplatňuje skutečné náklady na provoz vozidla nebo zda využije možnosti paušálního odpočtu na vozidlo dle § 24, odst. 2, písm.zt) zákona o dani z příjmu nemá vliv na přiznání k silniční dani. Rozhodující je zda-li bylo vozidlo použito pro podnikatelskou činnost či nikoliv. Vozidlo v obchodním majetku se stává předmětem silniční daně. Dorovnání silniční daně je výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů; je výdajem toho období, kdy došlo k úhradě daně.

Mzdy

Oblast mezd, byť není svázána s uzavřením daňové evidence, přesto je vhodné odsouhlasení jednotlivých výstupů ze mzdového účetnictví – objem mzdových nákladů zaevidovaných v daňové evidenci, zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně odvodu zálohy na daň ze závislé činnosti, odvody zaměstnavatelů za zaměstnance na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění; s výší uhrazených odvodů z mezd evidovaných v daňové evidenci.

Zaměstnavatel je povinen podat na finanční úřad vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou za rok 2012.

školení květen 24 - novinky

Požádá-li zaměstnanec o vyúčtování daně ze závislé činnosti svého zaměstnavatele do 15. 2. následujícího roku, je zaměstnavatel povinen toto vyúčtování za svého zaměstnance provést a vypořádat daňovou povinnost zaměstnance.

Výkazy Českého statického úřadu

OSVČ může být vybrána a oslovena Českým statistickým úřadem, v rámci statistického šetření, k vyplnění a  předání vybraných výkazů. Statistická zjišťování jsou v České republice v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zajišťována Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a jednotlivými resortními pracovišti státní statistické služby. Přehled statistických zjišťování je každoročně zveřejněn formou vyhlášky o Programu statistických zjišťování. Na základě této vyhlášky vzniká zpravodajská povinnost vybranému subjektu, který musí zaslané výkazy vyplnit a předat ČSÚ ke zpracování. V opačném případě se subjekt vystavuje riziku uvalení vysoké pokuty ze strany ČSÚ. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).