Hlavní navigace

Jak se vyhnout penále aneb placení daní v roce 2010

18. 2. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Daně platíme nejen finančním, ale v některých případech také celním úřadům. Rozhodně je nutné platit včas, na předem určený účet, příslušné pobočce, se správnými údaji a zásadně v české měně.

Daně lze platit hotovostně v pokladně příslušného úřadu, daňovou složenkou či poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně, a to bankovním příkazem, případně formou internetového bankovnictví.

Od listopadu roku 2009 je vhodné platit s předstihem. Minimálně den, dva před stanoveným termínem splatnosti. Dnem platby je nově den, kdy je částka připsána na účet finančního nebo celního úřadu. Musíme proto počítat s časem, který potřebují peněžní ústavy pro převod peněžních prostředků na účet příslušné pobočky finančního nebo celního úřadu. Hotovostních plateb, uskutečněných přímo na pokladnách úřadů, se samozřejmě změna zákona o správě daní a poplatků nedotkla. Maximální možná denní hotovost, kterou může plátce u pokladny složit, je půl milionu korun. Čtěte více: Lhůta pro výpočet i odeslání daní je od listopadu kratší

Stejným způsobem, jakým platíme daně, samozřejmě platíme i daňové zálohy. S tím souvisí i aktuální sdělení Ministerstva financí. To vzhledem k množícím se dotazům sděluje, že zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem, tedy čtvrtletně nebo pololetně podle § 38a zákona o daních příjmů. Rozhodnutí z února 2009 o zrušení povinnosti daňových záloh se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce 2009. V letošním roce se s obdobným opatřením zatím nepočítá. Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak, sděluje podnikatelům Ministerstvo financí.

Místní příslušnost správce daně

Důležitou zásadou při placení daní je vědět, o jakou daň se jedná a kterému úřadu přísluší. Na území České republiky působí 199 finančních úřadů a 54 celních úřadů. Spotřební daň inkasuje 62 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů.

Místní příslušnost správce daně u právnické osoby se řídí místem jejího sídla, u fyzické osoby bydlištěm v ČR nebo místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce. Bydlištěm fyzické osoby je místo jejího trvalého pobytu. Čtěte více: Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného

Při vzniku daňové povinnosti okamžikem přechodu státní hranice rozhoduje místo přechodu státní hranice. U spotřebních daní, ekologických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně. Daň z nemovitostí platíme finančnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Při převodu, přechodu nebo nabytí majetku je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti:

  • měl zůstavitel bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval,
  • se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch,
  • má bydliště nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
  • má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny.

Jak zjistím na jaký bankovní účet platit?

Sestavení bankovního účtu pro platby různých daní není vůbec složité. Má totiž pevně daná pravidla. Dvou až pětimístné předčíslí bankovního účtu určuje, o jaký druh daně se jedná. Předčíslí je shodné pro všechny druhy daní placené finančním úřadům i celním úřadům. Další částí účtu je tzv. matriková část, která určuje příslušný finanční nebo celní úřad.

Předčíslí bankovních účtu podle jednotlivých daní placených:

Matriková část příslušných:

Jestliže tedy budete platit daň z příjmů fyzických osob po podání daňového přiznání ve Zlíně, správné číslo účtu je 721–762966/0710.

Anketa

Jakým způsobem nejčastěji platíte daně?

Při placení daňovou složenkou neplatíme poštovné

Pro placení daní v hotovosti prostřednictvím České pošty lze využít daňovou složenku. Nespornou výhodou je osvobození od poštovních poplatků. Daňovou složenku si lze vyzvednout na finančním či celním úřadě, případně na poště. Placení daňovou složenkou se ale týká jen některých druhů daní. Při jejím vyplnění musíme uvést správné a čitelné číslo účtu, konstantní a variabilní symbol. Předčíslí účtu použitelné pro jednotlivé druhy daní placené daňovou složenkou i matriková část se liší podle toho, zda platíme finančnímu úřadu nebo celnímu úřadu. Variabilním symbolem je DIČ poplatníka nebo rodné číslo v případě, že není registrován. Konstantní symbol je pro všechny druhy daní placených složenkami stejný, a to 1149. Se specifickým symbolem si hlavu lámat nemusíme, je nepovinný.

Předčíslí pro platbu daňovou složenkou podle jednotlivých daní:

Matriková část příslušných:

Placení poštovní poukázkou

Dalším způsobem placení daní je použití poštovní poukázky typu A. Tady nás již poštovné nemine. Předtištěnou poukázku si jednoduše vyzvedneme na příslušném finančním nebo na celním úřadě. Poněkud složitější způsob je použití „klasické“ poštovní poukázky, která je k dispozici na každé poště. Tady je opět nutné správně a čitelně vyplnit všechny potřebné údaje. Na levé části složenky se povinně uvádí částka, adresa finančního úřadu, číslo účtu, variabilní symbol a adresa odesílatele. Pravá část poukázky bude obsahovat adresu finančního úřadu, text pro příjemce (nepovinné), částku a číslo účtu (neuvádějí se pomlčky ani lomítka). Číslo účtu sestavíme podle pravidla pro číslo předčíslí a číslo matriky. Čtěte více: Přiznání neodevzdané v termínu může vyjít pěkně draho

Předčíslí bankovních účtu podle jednotlivých daní placených:

Matriková část příslušných:

Bezhotovostní platba bankovním příkazem

Platit lze rovněž prostřednictvím svého bankovního účtu, a to zadáním platebního příkazu, předložením vyplněné poštovní poukázky nebo daňové složenky. Samozřejmě je nutné správné uvedení čísla účtu plátce i příjemce. Pravidla jsou stejná jako u kterékoliv jiné platby. Nezapomeneme na variabilní symbol důležitý pro správnou identifikaci plátce. Konstantní symbol pro bezhotovostní platby je 1148. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2010

Cloud 22 temata

Platba internetovým bankovnictvím

Pravděpodobně nejpoužívanější formou placení daní je využití internetového bankovnictví. Samozřejmě i zde platí obdobná pravidla. Nezapomeneme na správné použití čísla účtu ve tvaru předčíslí-matrika, kód banky 0710, variabilní symbol (DIČ nebo rodné číslo plátce) a konstantní symbol 1148.

Předčíslí pro bezhotovostní platby podle jednotlivých daní:

Matriková část příslušných:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).