Hlavní navigace

Je povinná vstupní prohlídka u dohod a u mladistvých?

7. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Musí, nebo nemusí zaměstnanec v případě dohod konaných mimo pracovní poměr absolvovat vstupní lékařskou prohlídku? A jak je tomu u zaměstnanců do 18 let?

Problematika vstupních lékařských prohlídek je řešena zákoníkem práce, a především zákonem o specifických zdravotních službách. Zde je specifikováno, za jakých podmínek a kterých zaměstnanců (uchazečů o zaměstnání) se vstupní lékařská prohlídka týká.

Povinná vstupní prohlídka

Vstupní prohlídky popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Uskutečňují se u poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo u praktického lékaře uchazeče (platí pro zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce v kategorii první, avšak s určitými výjimkami).

Zaměstnavatel zajistí vstupní prohlídku před vznikem:

  1. pracovního poměru (zde je prohlídka povinná vždy),
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jestliže má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní prohlídku vyžadovat též, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
  3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu (platí např. pro služební poměry, soudce, úředníky atd.)

Prohlídka před uzavřením pracovněprávního vztahu

Dříve se vstupní prohlídky vyžadovaly před uzavřením pracovněprávního vztahu. V praxi tím vznikaly problémy při přijímání nových zaměstnanců, zejména v případě zahraničních pracovníků nebo studentů vysokých škol, kdy byl sjednán den nástupu do zaměstnání s určitým časovým odstupem od podpisu pracovní smlouvy. Pak musela být před samotným nástupem do zaměstnání provedena prohlídka nová. Podle aktuální právní úpravy zajistí zaměstnavatel provedení vstupní lékařské prohlídky až před vznikem pracovněprávního vztahu (tj. před sjednaným nástupem do práce). U dohod konaných mimo pracovní poměr se bude rovněž jednat o den, kdy započne výkon práce (nemusí se nutně jednat o den sjednání dohody). Což je důležité například u dohod sjednaných na nepravidelnou výpomoc dle potřeb zaměstnavatele.

V případě, že vstupní prohlídka není v souladu s ustanovením § 59 zákona o specifických zdravotních službách zajištěna, považuje se osoba ucházející se o zaměstnání za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena. Takové osobě nesmí být práce vůbec přidělena. Podle § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce nesmí zaměstnavatel připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Prohlídka u dohod konaných mimo pracovní poměr

Jak bylo uvedeno výše, v případě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti jsou prohlídky povinné u výkonu rizikové práce, dále pokud to vyžaduje jiný právní předpis nebo prováděcí předpis (vyhláška o pracovnělékařských službách v části II. přílohy č. 2 – rizika ohrožení zdraví). Na pracovnělékařskou prohlídku může vyzvat i sám zaměstnavatel, jestliže má pochybnosti o zdravotní způsobilosti k práci.

Jiným předpisem je vyžadována například zdravotní prohlídka u řidičů z povolání (zákon o provozu na pozemních komunikacích). Dle vyhlášky musí absolvovat prohlídky například obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, zaměstnanci konající noční práce, takzvaní řidiči referenti (pokud je řízení vozidla obvyklou součástí jejich výkonu práce nebo do místa výkonu práce přepravují další osoby), zaměstnanci škol a školských zařízení, zdravotnických zařízení a sociálních služeb (s výjimkou těch, kteří nejsou v přímém kontaktu s žáky, klienty nebo pacienty) a další. 

Prohlídka mladistvých zaměstnanců

V ustanovení § 247 zákoníku práce se píše, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb

  • a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
  • b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením. Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

V uvedeném ustanovení se píše o pracovním poměru, nikoli o pracovněprávním vztahu. V případě vstupních prohlídek tedy obecně není u dohod konaných mimo pracovní poměr vstupní prohlídka nutná (nejde-li o práci rizikovou nebo ji nevyžaduje jiný právní předpis či příloha č. 2 k vyhlášce o pracovnělékařských službách). Zaměstnavatel ale vždy může uchazeče o práci na vstupní prohlídku vyslat.

MM_socky3

Úhrada vstupní prohlídky

Vstupní prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Pokud zaměstnavatel uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní vztah, uhradí této osobě, tedy v tuto chvíli již zaměstnanci, náklady spojené se vstupní prohlídkou. Existuje i možnost zaměstnavatele uhradit vstupní prohlídku v případě, kdy k uzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu z nějakého důvodu nedojde. Ovšem vstupní prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci hradí zaměstnavatel vždy.

Mezi náklady spojené s prohlídkou patří i platba za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance vydaný na jeho žádost registrujícím lékařem a případné další speciální vyšetření vyžadované jako součást vstupní prohlídky smluvním lékařem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).